godište: 1965    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1965 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Problem sušenja jele i način gospodarenja na Macelj-gori     PDF    TXT 1
broj: 3-4
     
Šafar J.
Kakvoća stabala u čistoj i mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka     PDF    TXT 102
Horvat A.
Osvrt na melioraciju šikara u submediteranskom području krša     PDF    TXT 109
broj: 5-6
     
Šafar J.
Pojava proširivanja bukve na Dinaridima Hrvatske     PDF    TXT 198
Krstinić A.
Vegetativno razmnožavanje nekih klonova vrba stablašica tokom vegetacijske periode     PDF    TXT 224
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Plavšić M.
Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena     PDF    TXT 17
Tomac Z.
Premjer kao indikator sječne zrelosti (osvrt na primjenu metoda W. Borela)     PDF    TXT 49
Pranjić A.
Korelaciona analiza između prsnog promjera, promjera krošnje, visine i drvne mase kod nekih tipova jelovih šuma poljskog jasena     PDF    TXT 58
broj: 3-4
     
Klepac D. i Spaić I.
Utjecaj nekih defolijatora na debljinski prirast hrasta lužnjaka     PDF    TXT 93
broj: 11-12
     
 
SAOPĆENJA
     
Dr. Milorad Jovančević
RAD MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA O ŠUMARSKOJ GENETICI U JUGOSLAVIJI (ZAGREB)     PDF    TXT 595
Ing. Bernard Hruška
ŠUMARSKA PROBLEMATIKA U VEZI UREĐIVANJA TOKA SAVE NA PODRUČJU SR HRVATSKE     PDF    TXT 607
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić M. i Opalički S.
Mogućnosti suzbijanja borova četinjaka biološkim i kombiniranim metodama     PDF    TXT 39
Mikloš I.
Himera pennaria L., novi štetnik na topolama     PDF    TXT 52
Opalički S.
Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) direktnim unošenjem insekticida u zapredak     PDF    TXT 61
Kamilovski M.
Uslovi koji povećavaju mogućnost nastanka šumskih požara     PDF    TXT 64
Opalički K.
Otpornosti gusjenica borova četnjaka Thaumatopoea pityocampa Schiff.) prema endrinu i pantakanu     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Sarajlić H.
Jedan osvrt na zaštitu željezničkih pruga od bujica     PDF    TXT 124
broj: 9-10
     
Sidor Ć.
Uporedna ispitivanja osetljivosti gusenica borovog četnjaka gnjezdara (Thaumetopea pityocampa Schiff.) na specifično virozno oboljenje i viroze nekih insekatskih vrsta     PDF    TXT 381
broj: 11-12
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Inž. Simeun Tomanić
KURS O NAČELIMA RACIONALIZACIJE RADA I TEHNIČKOM NORMIRANJU U ŠUMARSTVU     PDF    TXT 612
broj: 3-4
     
 
ŠUMSKA EKONOMIKA
     
Tkalčić B., Šafar J., Marušić R.
O ekonomičnosti turističkih šuma na jadranskom području     PDF    TXT 129
Pecović N.
Prilog pitanju gospodarenja niskim šumama-panjačama     PDF    TXT 139
broj: 5-6
     
Vasić M.
Važniji problemi šumarske privrede.     PDF    TXT 234
Hruška B.
Informacija o podizanju novih plantaža i intenzivnih kultura topola u 1964. godini i program za 1965. godinu na području SRH     PDF    TXT 240
broj: 11-12
     
 
DOMAĆA STRUĆNA LITERATURA
     
Zv. Potočić
Oreščaninin, dr.inž. Dušan: Trgovina drvetom     PDF    TXT 615
Dr. M. Anić
Mitranović D.: Pančićev život     PDF    TXT 616
August Horvat
Jovančević dr Milorad: RASPROSTRANJENJE, VARIJABILITET I SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.     PDF    TXT 617
J. Šafar
Jovković B.: TOPOLA; PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA PODIZANJE, NJEGU I ZAŠTITU.     PDF    TXT 618
O. Piškorić
Dikić S., Jovančević M. i Panov A.: PRINCIPI I PERSPEKTIVE UNAPREĐIVANJA PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA U BOSNI I HERCEGOVINI     PDF    TXT 619
D. Jedlowski
Dr Stojan Pagon: ANTIBIOTSKE SUPSTANCIJE U BILJKAMA SA PODRUČJA DALMACIJE     PDF    TXT 620
broj: 1-2
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Nikolić S.
Prilog proučavanju sečiva i elemenata oštrenja lanca motorne pile     PDF    TXT 30
broj: 7-8
     
Kraljić B.
Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira Jugoslavije     PDF    TXT 284
Sučević M.
Položaj šumarstva u novoj privrednoj reformi     PDF    TXT 328
broj: 9-10
     
Kraljić B.
Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira     PDF    TXT 391
Golubović U.
Funkcionalna ovisnost cijene koštanja i osnovnog tehnološkog radnog vremena na primarnim radnim strojevima pri preradi l m3 jelove pilanske oblovine o šumsko-uređajnim debljinskim stepenima     PDF    TXT 418
Potočić Z.
O integraciji u šumskoj proizvodnji i industriji za preradu drva     PDF    TXT 438
broj: 11-12
     
 
STRANO ŠUMARSTVO
     
Dr. Kopčić
Posjeta Čehoslovačkoj i Poljskoj     PDF    TXT 621
Prof. dr. Dušan Klepac
Internacionalno savjetovanje o šumskoj produkciji Tharandt 1965     PDF    TXT 625
Prof. dr. Dušan Klepac
Neke misli na 13. konferenciji FAO u Rimu     PDF    TXT 627
broj: 5-6
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Popnikola N.
Sovjetska iskustva na polju oplemenjivanja hrasta     PDF    TXT 245
Jovančević M.
Međunarodno savjetovanje o šumarskoj genetici u Francuskoj Nancy) i Jugoslaviji (Zagreb) (Septembar, 1965. god.)     PDF    TXT 259
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus L,.) u kulturi Bučiće u Hrv. Zagorju     PDF    TXT 218
broj: 7-8
     
Martinović J.
O iskorišćavanja ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača na bjelovarskom području     PDF    TXT 316
broj: 11-12
     
 
DVADESET GODINA ŠUMARSTVA HRVATSKE (1945—1965)
     
Butković M.
Dvadeset godina šumarstva SR Hrvatska (1945—1965)     PDF    TXT 488
Maćešić B.
Mehanička prerada drva u SR Hrvatskoj u razdoblju 1945—1965. g.     PDF    TXT 489
Vrdoljak Ž., Jedlovski D.
Šumarstvo Dalmacije u periodu 1945—1965. g.     PDF    TXT 499
Androić M.
Kratki osvrt na zaštitu šuma u razdoblju od 1945—1965.     PDF    TXT 518
Tomašegović Z.
Koliko sc koristimo rezultatima fotogrametrijskih snimanja za potrebe šumarstva     PDF    TXT 523
Godek I.
Uređivanje bujica u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 528
Jurić P.
Razvoj građevinarstva     PDF    TXT 537
Dragišić P.
Lovstvo u SR Hrvatskoj od 1945—1965. g.     PDF    TXT 539
Šafar J.
Osvrt na dvadesetgodišnji rad Instituta za šumarska istraživanja     PDF    TXT 552
Lovrić A.
Uloga, zadaci i rad Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom     PDF    TXT 561
Štajduhar F.
Razvoj Instituta za drvo u Zagrebu     PDF    TXT 573
Potočić Z.
Društveni rad od oslobođenja do danas     PDF    TXT 583
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Klepac D.
J. Pardé: Intenzitet prorede i produkcija drvne mase, Francuski šumarski list, broj 12, prosinac 1964     PDF    TXT 76
Majer D.
Što su pokazale prve revizije šumsko-privrednih osnova     PDF    TXT 79
Brajković Z.
Prikupljanje tanjih sortimenata pomoću sajle i traktora     PDF    TXT 82
broj: 3-4
     
Hruška B.
Intenzifikacija proizvodnje drveta četinjača     PDF    TXT 155
Jedlovski D.
Dokumenti iz 1646 i 1681. godine o prvoj korporaciji korisnika drveta u Blatu na Korčuli     PDF    TXT 159
broj: 5-6
     
Anić M.
Povodom 150-godišnjice rođenja Josipa Pančića     PDF    TXT 185
broj: 7-8
     
Neidhardt N., Lovrić N.
Tačnost određivanja centričkih kuteva izmjerom duljina kod trasiranja šumskih putova     PDF    TXT 277
Anić M.
Problemi fitocenološke nomenklature     PDF    TXT 305
Kopčić I.
Visoko priznanje prof. Miletiću     PDF    TXT 369
Perc Z.
Čuvajmo prirodu.     PDF    TXT 370
broj: 9-10
     
Popnikola N.
Pojava dvospolnih cvatova kod bijelog bora (Pinus silvestris L.)     PDF    TXT 413
Würth M.
III Savezno takmičenje šumskih radnika sjekača     PDF    TXT 447
 
Saopćenja — Društvene vijesti — Domaća str. literatura — Strana str. literatura
     
St. B. i R. V.
Dokumentacija u drvnoj industriji i šumarstvu     PDF    TXT 457
Piškorić O.
Dvijestogodišnjica značajnih dokumenata našeg šumarstva     PDF    TXT 463
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zaključci 83-god. skupštine Saveza šumarskih društava Hrvatske     PDF    TXT 85
4. sjednica Upravnog odbora Saveza I. T. Š. I. D. Hrvatske     PDF    TXT 87
broj: 3-4
     
Bakrač B.
Učvršćenje i proširenje organizacija inženjera i tehničara, te glavni smjerovi naše daljnje aktivnosti     PDF    TXT 165
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije — Savetovanje o kadrovima u šumarstvu (Zaključci)     PDF    TXT 172
broj: 5-6
     
Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije (Zaključci)     PDF    TXT 261
broj: 7-8
     
Savetovanje o potrebama i mogućnostima unapređenja gazdovanja šumama uvođenjem savremenih metoda u gajenju šuma, održano 5. i 6. maja 1965. god. u Beogradu, u organizaciji Saveza za šumarstvo, drvnu industriju i industriju papira Savezne privredne komore     PDF    TXT 352
broj: 9-10
     
Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske održane dne 14. 10. 1965. u 17 sati u prostorijama Saveza     PDF    TXT 456
broj: 3-4
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Soljanik I.
Šafar J. Uzgajanje šuma     PDF    TXT 178
Šafar J.
Kolaković R.Bukva sa stanovišta konverzije njenih oblika gajenja i gazdovanja kao i zamjene sa drugim vrstama     PDF    TXT 180
broj: 5-6
     
Krpan R.
prof dr ing Dušan Klepac — Uređivanje šuma, Zagreb 1965.     PDF    TXT 265
broj: 7-8
     
Kovačević J.
Kušan F., Klapka B. — Ein besonderer Tannenwald aut dem Biokovo in Dalmatien (Jedna interesantna šuma na Biokovu u Dalmaciji)     PDF    TXT 372
Kovačević J.
Kušan F., Martinis Z. — Das Verbreitungszentrum von Ephedra nebrodensis Tin. in Kroatien (Centar rasprostranjivanja Ephedre nebrodensis Tin. u Hrvatskoj)     PDF    TXT 373
Kovačević J.
Kušan F., Kajtna A. — Populations of Mountain Pin, Pinus mugo Turra in the mountains of Croatia (Populacije bora krivulja -- P. Pinus mugo Turra na planinama Hrvatske)     PDF    TXT 373
broj: 9-10
     
Šafar J.
Fukarek P. - Naše listopadno drveće i grmlje. I. Raspoznavanje vrsta prema izbojcima i pupovima.     PDF    TXT 460
Golubović U.
Dušan dr Vučković — Kapitalističko iskorištavanje šuma u crnoj Gori     PDF    TXT 460
broj: 5-6
     
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Poljske.     PDF    TXT 270
Klepac D.
Nove Prirasno-prihodne tablice za smreku     PDF    TXT 271
Vidaković M.
Vincent ing. dr Gustav — Lesni semenârstvi (Šumsko sjemenarstvo)     PDF    TXT 272
broj: 7-8
     
Bura D.
Plantažno gajenje četinara brzog rasta u Italiji (tennološko-tehnička iskustva)     PDF    TXT 331
Klepac D.
Ministere de l´agriculture, direction générale des eaux et forets: Manuel pratique d´aménagement. Paris 1964     PDF    TXT 376
Klepac D.
Bernardo Hellrigl — Osservazioni teoriche sulle equazioni stereometriche, Italia Forestale e Montana, Novrembre—Décembre 1964, Firenze. Teoretska razmatranja o jednadžbama s jednom nepoznanicom     PDF    TXT 376
Klepac D.
Bernardo Hellrigl — Sull´impiego dei registratori magnetofonici nei rilievi forestall, Italia Forestale e Montana, Luglio—Agosto 1964, Firenze. O upotrebi magnetofona u šumarstvu.     PDF    TXT 377
broj: 9-10
     
Popnikola N.
Ilija Radakov i Jordan Minkov — Hrastove šume u Bugarskoj.     PDF    TXT 467
Popnikola N.
Penčo Bodžakov i Ivan Teriev — Organiziranje šumskih semenih baza     PDF    TXT 467
Knežević B.
Šume DR Vijetnama.     PDF    TXT 469
Knežević Đ.
Zaključci Međunarodnog simpoziuma o makroekonomici šumarstva i drvarske industrije u Varšavi 6—9. VIII 1965.     PDF    TXT 470
 
NEKROLOZI
     
Regent B.
Draščić Ivan.     PDF    TXT 474

                UNDER CONSTRUCTION