godište: 1963    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1963 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Klepac D.
O numeričkim proredama     PDF    TXT 1
Soljanik I.
O kanadskoj jeli (Abies Nordmanniana Spach): njezina svojstva, mogućnosti i potrebe proširivanja u Jugoslaviji     PDF    TXT 23
broj: 3-4
     
Piškorić O.
Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine     PDF    TXT 122
broj: 7-8
     
Ivan Oštrić
Mogućnost rentabilnog uzgajanja topolovog celuloznog drva u namjenskim plantažama     PDF    TXT 291
Dr Milan Anić
Utjecaj stajskog gnoja na razvitak kultura hrasta lužnjaka     PDF    TXT 296
broj: 11-12
     
Milas B.
Regeneracija prebornih bukovih šuma viših planinskih područja     PDF    TXT 435
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomašegović Z.
Primjena fotogrametrije kod šumsko-gospodarskih projekata     PDF    TXT 103
broj: 5-6
     
Stjepan Škopac
»Novi sistem uređivanja prebornih šuma« prof. dra D. Klepca     PDF    TXT 191
broj: 7-8
     
Dr Dušan Klepac
Kretanje drvne mase i produkcije na pokusnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«     PDF    TXT 257
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
J. Kišpatić
Jak napad rđe Coleosporium melampyri Tul. na borovima u Hrvatskoj     PDF    TXT 10
broj: 5-6
     
Ivanka Milatović
Pollaccia elegans Serv. uzročnik proljetne defoliacije topola     PDF    TXT 187
Branimir Marinković
Prilog poznavanju štetnika hrasta plutnjaka (Quercus suber L.)     PDF    TXT 202
broj: 7-8
     
Dimitrije Bura
Ekonomski značaj zaštite šuma od požara     PDF    TXT 265
broj: 3-4
     
 
PEDOLOGIJA
     
Kalinić M.
Odnos nekih naših vrsta drveća i sastojina prema tipovima tla     PDF    TXT 111
broj: 9-10
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Plavšić M. i Golubović U.
Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele (Abies alba Mill.)     PDF    TXT 367
broj: 3-4
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Beltram V.
Sječa bukve i drugih listača krajem ljeta — biološki način sušenja drva     PDF    TXT 134
broj: 9-10
     
Lovrić N.
Smjernice izračunavanja srednjeg nagiba terena za potrebe analize privlačenja     PDF    TXT 354
Prnjić N.
Ovisnost drvne mase stabla o promjeru krošnje i visini     PDF    TXT 364
broj: 11-12
     
Krivec A.
Savremenija sprema za vuču drva i ekonomičnost izvlačenja trupaca sa vitlom traktora Fergusona FE-35     PDF    TXT 445
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
Knebl F., Vasić Đ.
Lovstvo u NRH s posebnim osvrtom na lovni turizam     PDF    TXT 93
broj: 5-6
     
Svetozar Knežević
Nacionalni park Sutjeska     PDF    TXT 165
Vladimir Beltram
Drvni ugljen = selektivni sterilizator = trajno posredno gnojivo.     PDF    TXT 174
broj: 7-8
     
Halid Sarajlić
Stabilizacija terena primjenom konturnih rovova i gradona     PDF    TXT 278
Zvonimir Tomac
Razmatranja o fitocenološkoj terminologiji     PDF    TXT 305
broj: 9-10
     
Goran O. i Štiglmajer G.
Brnistra kao sirovina za celulozu     PDF    TXT 347
broj: 11-12
     
Butković M.
Razvoj šumarstva u 7-god. planu od 1964—1970. godine     PDF    TXT 415
Mačešić B.
Drvarska industrija u 7-god. planu SRH     PDF    TXT 421
broj: 1-2
     
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Butković M.
Otvorenost šuma u NRH     PDF    TXT 37
Vlahović M.
Analiza šumskih požara na području kotara Pula     PDF    TXT 43
Brajković Z.
Štete od leda u Lonjskim šumama     PDF    TXT 48
Živković V.
Neka pitanja politike i općih problema naučnoistraživačke službe šumarstva i drvarske industrije     PDF    TXT 58
broj: 5-6
     
Cvitovac V.
Zavod za četinjače Jastrebarsko     PDF    TXT 205
Pavlak M.
Prerada drveta na pilanama potočarama u Lici     PDF    TXT 220
broj: 9-10
     
Beltram V.
Požar — poseban problem borovih šuma na Kršu . . .     PDF    TXT 388
Križanec R.
60-godišnjica uređivanja prebornih šuma u svijetu . .     PDF    TXT 390
Kauders A.
Pošumljavanje Krša u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 393
broj: 11-12
     
Bura D.
Šumarstvo Bugarske     PDF    TXT 460
Štromar Lj.
Ornitološka stanica na Lokrumu     PDF    TXT 482
Golubović U.
Da li je Peručica prašuma?     PDF    TXT 484
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Mott R.
III Plenum Saveza ŠDH     PDF    TXT 64
Mott R.
9-ta sjednica UO Saveza ŠDH     PDF    TXT 77
broj: 5-6
     
Mott R.
12-ta i 13-ta sjednica UO Saveza ŠDH     PDF    TXT 227
Cvitovac V.
Godišnja skupština Šumarskog društva Gospić . . .     PDF    TXT 233
Hanzl D.
Rad Šumarskog društva u Sl. Požegi     PDF    TXT 237
Petrović N.
Smučarska takmičenja     PDF    TXT 238
broj: 7-8
     
IV Plenum Saveza IJTŠIDIJ     PDF    TXT 315
Mott R.
15-ta sjednica UO Saveza ŠDH     PDF    TXT 318
Mott R.
16-ta sjednica UO Saveza ŠDH     PDF    TXT 320
Mott R.
IV Plenum Saveza ŠDH     PDF    TXT 321
Kalinić M.
II Kongres Jug. društava za proučavanje zemljišta     PDF    TXT 329
broj: 11-12
     
Cvitovac V.
17., 18., 19. sjed. UO i V Plenum     PDF    TXT 491
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić O.
Glasnik za šumske pokuse     PDF    TXT 78
Cvitovac V.
Zbornik radova JUREMA     PDF    TXT 84
broj: 3-4
     
Krpan R.
Klepac — Rast i prirast šum. vrsta drveća i sastojina     PDF    TXT 150
Anić M.
Freudereich — Narod gradi na ogoljelom Krasu     PDF    TXT 151
broj: 5-6
     
Kovačević J.
Horvat I. - Biljnogeografski položaj Like i Krbave . .     PDF    TXT 239
Kovačević J.
Krstić O.: Grdelička klisura i Vranjska kotlina.     PDF    TXT 241
Kovačević J.
Krstić O.: Prirodni uslovi šumska privreda Sjeničko-Pešterske obl.     PDF    TXT 242
broj: 7-8
     
Knežević Đ.
Jedan naš uspjeh     PDF    TXT 333
broj: 9-10
     
Horvat A.
Zakonski propisi o korišćenju i zaštiti šuma u Dubrovačkoj republici     PDF    TXT 398
Tomašegović Z.
Pregled novijih sveučilišnih skripata i priručnika publiciranih u Zagrebu     PDF    TXT 400
broj: 11-12
     
Kauders A.
O našoj starijoj šum. literaturi     PDF    TXT 486
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Frančišković S.
Potreba za šumarskim stručnjacima u svijetu     PDF    TXT 86
Kalinić M.
Duchaufour — Pédologie     PDF    TXT 87
Horvat I.
Internacionalna konferencija o šum. tipologiji u Poljskoj .     PDF    TXT 88
broj: 3-4
     
Frančišković S.
Centar za šumarsku dokumentaciju u Rumunjskoj     PDF    TXT 154
Frančišković S.
Šuma i budućnost čovječanstva     PDF    TXT 155
broj: 5-6
     
Knežević Đ.
Putokaz za tehnički progres u šumoprivredi SSSR     PDF    TXT 246
Caballero
Prijevod članka prof. Klepca u Meksiku.     PDF    TXT 252
Anić M.
Dendroflora Kavkaza     PDF    TXT 253
Anić M.
Trudy Instituta lesa Akademiji nauk Gruzinskoj SSR u Tbilisi-u     PDF    TXT 254
Anić M.
Vestnik Tbilis. botan. sada     PDF    TXT 255
broj: 7-8
     
Knežević Đ.
Organizacija i uprava u šumarstvu i drvar. ind. SSSR     PDF    TXT 334
Kovačević J.
Lausi Poldini — Vegetacija Tršćanskog primorja     PDF    TXT 338
broj: 9-10
     
Frančišković S.
Industrija u akciji pošumljavanja.     PDF    TXT 404
Hruška B.
Iskustvo o uzgoju duglazije u ČSSR     PDF    TXT 406
Kalinić M.
Anučin — Lesoustrojstvo     PDF    TXT 410
broj: 1-2
     
 
ZAKONSKI PROPISI I RJEŠENJA
     
Vučković N.
Žigosanje drva i izdavanje popratnica     PDF    TXT 54
broj: 3-4
     
Šumskoprivredna područja u NRH     PDF    TXT 145
broj: 9-10
     
Pravilnik o žigosanju drva i izdavanje popratnica za drvo     PDF    TXT 411
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Sgerm F.
Ing. Drago Kajfež     PDF    TXT 91
Perušić A.
Ing. Dragutin Brnjas     PDF    TXT 92
broj: 3-4
     
G. S.
Ing. Josip Marenić     PDF    TXT 161
Šnajder F.
Ing. Nikola Rastić     PDF    TXT 162
Tomašević A.
Ing. Boris Giperborejski     PDF    TXT 163
broj: 7-8
     
Glavač V.
Prof. dr. Ivo Horvat     PDF    TXT 340
Polanšćak Željko.
Ivo Horvat - čovjek i učenjak     PDF    TXT 342
Perc.
Povodom pete godišnjice smrti Adolfa Dumengjića     PDF    TXT 345
broj: 11-12
     
Ing. Stjepan Maček     PDF    TXT 503

                UNDER CONSTRUCTION