godište: 1962    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1962 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Problem proizvodnosti kultura crnog bora u submediteranskoj zoni. Prilog proučavanju introdukcije Crne topole i drugih vrsta dendroflore     PDF    TXT 32
broj: 3-4
     
J. Šafar
Problem proizvodnosti panjača u euimediteranskoj zoni Hrvatskog Primorja. (Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu)     PDF    TXT 100
broj: 5-6
     
P. Ziani
Melioracija degradiranih pašnjaka sa kulturama šumskog krmnog drveća, grmlja i niskog drvenastog žbunja     PDF    TXT 156
F. Kušan
Crni bor u flori i vegetaciji Grčke     PDF    TXT 193
broj: 8
     
J. Šafar
Problem i pojam skupinastog gospodarenja. Mogućnosti za primjenu u našoj praksi     PDF    TXT 257
broj: 9-10
     
D. Bura
Plantaže topola sa poljoprivrednim kulturama     PDF    TXT 297
J. Šafar
»Oplodna ili preborna sječa« u bukovim šumama. Osvrt i razmatranja o načinu uzgajanja na Dinarskom području.     PDF    TXT 340
broj: 11-12
     
P. Dragišić
Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebornim visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske     PDF    TXT 369
T. Špalj
Problemi njege prebornih šuma     PDF    TXT 391
V. Hren
Stanje šuma sjeverne Hrvatske     PDF    TXT 394
I. Dekanić
Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina     PDF    TXT 398
V. Glavač
O podizanju proizvodnje unošenjem eurameričkih topola u pojedine tipove crnojohovih panjača     PDF    TXT 415
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Prilog poznavanju rasta i prirasta zelene duglazije i američkog borovca     PDF    TXT 10
broj: 9-10
     
D. Klepac
Izračunavanje maksimalne produkcije u prirodnim šumama     PDF    TXT 330
broj: 11-12
     
D. Klepac
Anučinova metoda utvrđivanja sastojinskog prirasta pomoću lateralne površine stabla     PDF    TXT 403
V. Glavač
O visinskom rastu crne johe do dobi od 20 god.     PDF    TXT 408
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ž. Kovačević
Kemijsko-biološka metoda suzbijanja gubara     PDF    TXT 41
Dr J. Kišpatić
Palež lišća divljeg kestena     PDF    TXT 45
broj: 3-4
     
Đ. Kovačić
Čišćenje guštika herbicidom 2, 4, 5, T     PDF    TXT 109
V. Seiwerth i I. Milatović
Rezultati pokusa tretiranja tla dezinfekcionim sredstvom »Vapam« u šumskom rasadniku     PDF    TXT 114
broj: 9-10
     
 
FITOCENOLOGIJA
     
V. Glavač
Osnovno fitocenološko raščlanjenje šuma u Posavini     PDF    TXT 317
broj: 11-12
     
I. Matoničkin i Z. Pavletić
Utjecaj šume na biocenoze opskrbnih voda Plitvičkih jezera     PDF    TXT 425
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
M. Vidaković
Novi prilog oplemenjivanju ariša     PDF    TXT 47
broj: 7
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Z. Potočić
Neke tendencije ekonomskog kretanja na području Krša Jugoslavije     PDF    TXT 217
 
DENDROLOGIJA
     
J. Karavla
Prilog opisu nalazišta egzota i nekih forma naših autohtonih vrsta na području nekih zagrebačkih parkova     PDF    TXT 224
broj: 3-4
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
A. Krivec
Traktori Fergusoni u iskorišćavanju šuma.     PDF    TXT 87
D. Klepac
Smanjivanje šteta koje nastaju bušenjem stabala Presslerovim svrdlom     PDF    TXT 120
broj: 5-6
     
D. Galić
Osvrt na neke ekonomske probleme     PDF    TXT 153
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
N. Vučković
Povodom objave republičkog Zakona o šumama     PDF    TXT 3
Zakoni o šumama iz 1961. godine     PDF    TXT 63
broj: 5-6
     
Z. Kalafadžić
Reambulacija međa šuma općenarodne imovine u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 185
broj: 11-12
     
V. Glavač
Prilog definiciji niske šume i tumačenje njenog postanka u našoj zemlji     PDF    TXT 406
broj: 1-2
     
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Baranovski J.
Mehanizacija je dobra ako se njom dobro radi     PDF    TXT 78
broj: 3-4
     
Eić N.
Ekonomske prednosti primjernih pruga nad punom klupažom     PDF    TXT 126
Vajda Z.
Sprečavanje unošenja i širenja novih štetnika po našim šumama     PDF    TXT 129
Petrović Lj.
Privredni i društveni značaj mehanizacije šum. privrede     PDF    TXT 133
Piškorić O.
Posljedice sušnog ljeta 1961. god. na dendroflori u Splitu i okolici     PDF    TXT 134
Knežević Đ.
Nobelova nagrada za fotosintezu     PDF    TXT 137
broj: 5-6
     
Zmijanac Đ.
Privatne šume na području grada Zagreba     PDF    TXT 203
Piškorić O.
Podaci za normiranje radova mjerenja i trijebljenja tanjih izbojaka u sastojini makijskog tipa     PDF    TXT 206
Anić M.
O javoru gluhaću     PDF    TXT 207
broj: 7
     
Rajčić M.
Što će pridonijeti obnovi šuma na kršu?     PDF    TXT 243
broj: 8
     
Drndelić M.
Osvrt na završen prvi ciklus uređivanja šuma na području Bjelovarske šumsko privredne oblasti     PDF    TXT 270
Radovanović Z.
Neka zapažanja sa studijskog putovanja po Austriji, Švajcarskoj i Z. Njemačkoj     PDF    TXT 275
broj: 9-10
     
Rajčić M.
Jedan svjetao lik iz prošlosti šumarstva Dalmacije     PDF    TXT 348
Frančišković S.
Šumarska ekonomika u svjetlu američke nauke     PDF    TXT 350
broj: 11-12
     
Cvitovac V.
Savjetovanje u Gospiću o stanju, problemima i perspektivnom razvoju šumarstva i drvne industrije u Lici     PDF    TXT 433
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu 17. VI 1962. godine     PDF    TXT 436
Piškorić O.
Javor gluhać u Maloj kosi kod Otočca     PDF    TXT 439
Oštrić I.
Kapacitet Zagrebačke tvornice papira u sastavu novog sirovinskog područja     PDF    TXT 441
Anić M.
Kuningamija kod nas     PDF    TXT 445
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Hruška B.
Seminar rasadničke proizvodnje četinjača.     PDF    TXT 83
broj: 3-4
     
Žunko O.
VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana     PDF    TXT 139
Tošić M.
Zaključci V Interfakultetske konferencije Društva studenata šumarstva Jugoslavije     PDF    TXT 141
Mott R.
IV i V sjednica U. O. Saveza Š. D. Hrvatske .     PDF    TXT 143
Tomašegović Z.
Simpozij u Delftu     PDF    TXT 146
Knežević Đ.
Ekskurzija fitobiologa Finskom i Norveškom     PDF    TXT 146
broj: 5-6
     
Žunko O.
VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana (Zaključci)     PDF    TXT 210
Mott R.
VI Sjednica U. O. Saveza Šumarskih Društava Hrvatske     PDF    TXT 212
II Plenum Saveza Šumarskih društava Hrvatske     PDF    TXT 213
broj: 7
     
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu     PDF    TXT 245
Savjetovanje na II Plenumu SŠDH u Zagrebu 19. V 1962.     PDF    TXT 247
Mott R.
VII Sjednica U. O. SŠDH     PDF    TXT 250
broj: 8
     
Rezolucija IV Kongresa ITŠIDIJ     PDF    TXT 282
Hruška B.
XI Zasjedanje međunarodne komisije za topolu FAO     PDF    TXT 285
broj: 9-10
     
Mott R.
VIII Sjednica U. O. SŠDH     PDF    TXT 352
Kovačević J.
Povodom 120-godišnjice Gospodarskog lista     PDF    TXT 354
broj: 11-12
     
Anić M.
Savjetovanje profesora uzgajanja šuma prialpskih zemalja u Sloveniji     PDF    TXT 447
Bertović S.
Međunarodni Simpozij za fotointerpretaciju u Delftu     PDF    TXT 448
Mott R.
IX i X sjednica U. O. SlŠDH     PDF    TXT 452
broj: 3-4
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Simeunović D.
Glasnik muzeja šumarstva i lova. Beograd 1961.     PDF    TXT 148
broj: 8
     
Vajda Z.
Prof. dr J. Kišpatić i ing. A. Böhm: Primjena herbicida u šumarstvu     PDF    TXT 288
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Klepac D.
Pardé — Dendrometrie     PDF    TXT 84
broj: 3-4
     
Emrović B.
Dr Michail Prodan — Forstliche Biometrie     PDF    TXT 149
Knežević Đ.
Büsgen M. — Bau und Leben unserer Waldbäume     PDF    TXT 150
Kovačević J.,
Tüxen R.: Sistematika zapadno- i srednjoevropskih bukovih šuma     PDF    TXT 151
Podzorov N. V.
Uzroci sušenja borovih sastojina.     PDF    TXT 151
Brown J. B.
Ekološki pregled s obzirom na regeneraciju britskih bukovih šuma     PDF    TXT 151
broj: 7
     
Anić M.
Mađarski stručnjak A. Majer o srašćivanju korijena šum. drveća     PDF    TXT 253
Anić M.
Pokusi u Mađarskoj o utjecaju auksina na zakorjenjivanje reznica topola iz sekcije Leuce     PDF    TXT 254
Anić M.
Jubilej jedne prastare ali vrlo interesantne botanike     PDF    TXT 254
Pelišek J
Atlas glavnih tipova tala ČSSR     PDF    TXT 255
broj: 8
     
Kalinić M.
Buringh: Razvoj metoda aerofotointerpretacije     PDF    TXT 294
Androić M.
Schwerdtfeger — Das Eichenwickler — Problem .     PDF    TXT 295
broj: 9-10
     
Vidaković
Vincent G.—Selekcija i oplemenjivanje u šumarstvu     PDF    TXT 354
Kovačević J.
Eisele — Travne tratine i zelene površine     PDF    TXT 356
broj: 11-12
     
Klepac D.
J. Pardé — Prirasno-prihodna tablica     PDF    TXT 457
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Šerbetić A.
Dr Ivo Čvoriščec     PDF    TXT 80
broj: 8
     
Đ. B.
Ing. Tugomil Rogina     PDF    TXT 287

                UNDER CONSTRUCTION