godište: 1961    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1961 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. Josip Šafar
Rasprostranjenost i proširivanje četinjača u arealu bukovih šuma Hrvatske     PDF    TXT 1
Dr Ivo Dekanić
Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama     PDF    TXT 11
broj: 3-4
     
Ing. Ilija Knežević
Izbor zemljišta i lokacija rasadnika topola     PDF    TXT 105
Ing. Dragutin Hanzl
Povećanje proizvodnje uzgojem bagrema     PDF    TXT 125
Ing. Halid Sarajlić
Prilog pošumljivanju kontinentalnih kršnih terena izloženih uticaju ekstremne bure     PDF    TXT 135
Ing. Edmund Modun
Utjecaj pokrivanja sadnog mjesta kamenom i razvoj sadnica oleastera i pitome masline na Kršu     PDF    TXT 142
broj: 5-6
     
Ing. August Horvat
Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja.     PDF    TXT 192
broj: 9-10
     
Ing. V. Glavač
O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba     PDF    TXT 342
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr Dušan Klepac
O nekim normalama u jelovim prebornim šumama     PDF    TXT 85
broj: 9-10
     
Dr D. Klepac
Normalne frekvencijske krivulje broja stabala u prebornoj šumi     PDF    TXT 333
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Roko Benić
Učešće i raspored srži u deblu crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.)     PDF    TXT 18
broj: 3-4
     
Dr Milan Androić
Pokusno suzbijanje četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) bakterijama (Bacillus thuringiensis)     PDF    TXT 108
broj: 7-8
     
Ing. I. Oštrić
Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo     PDF    TXT 279
broj: 9-10
     
Ing. B. Marinković
Zaraženost borovih stabala na Marjanu sa Trametes pini (Broh) Fr.     PDF    TXT 371
 
FITOCENOLOGIJA
     
Ing. St. Bertović
Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa     PDF    TXT 374
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
B. Bevilacqua
Značenje citoloških istraživanja u sadašnjoj fazi razvoja šumarske genetike kod nas     PDF    TXT 390
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Dr Z. Potočić
Priroda i funkcija rente u šumskoj privredi     PDF    TXT 348
broj: 7-8
     
 
DENDROMETRIJA
     
Dr Z. Tomašegović
Ovisnost promjera d1,3 jele i smreke o širini krošnje i visini stabla.     PDF    TXT 254
broj: 9-10
     
Ing. M. Špiranec
Prilog poznavanju obličnog broja graba     PDF    TXT 357
broj: 7-8
     
 
ŠUMARSKO ŠKOLSTVO
     
Prof. ing. I. Klemenčič
Ko gradi šumske saobraćajnice i kako da se školuje?     PDF    TXT 262
broj: 3-4
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Dimitrije Bura
Mogućnost povećanja proizvodnje (prirasta) i obima sječa u prirodnim ekonomskim šumama.     PDF    TXT 90
broj: 5-6
     
Ing. Bogomil Čop
Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u izvršenju petogodišnjeg plana i sprovođenja novih privrednih mjera.     PDF    TXT 180
Ing. Branko Bićanić
O cilju gospodarenja šumama na nižim položajima mediteranske zone Dalmacije i njegovom ostvarenju     PDF    TXT 205
broj: 11-12
     
 
SMOLARENJE
     
Ing. B. Bićanić
O utjecaju položaja stabala za smolarenje i broja bjeljenica na ekonomičnost i rentabilnost smolarenja     PDF    TXT 425
broj: 1-2
     
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Dr Zdenko Tomašegović
Stereofotogrametrijska linearna taksacija     PDF    TXT 36
broj: 7-8
     
Ing. M. Kalinić
Primjena fotogrametrije u pedološkim istraživanjima.     PDF    TXT 270
broj: 9-10
     
Dr Z. Tomašegović
Značenje aerosnimaka za uređenje bujica     PDF    TXT 368
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
Govor izaslanika Maršala Tita, predsjednika Sabora NRH dr Vladimira Bakarića na proslavi 100-godišnjice šumarske nastave, 21. XI 1960.     PDF    TXT 81
broj: 5-6
     
Dr Slavko Komar
Novi zakon o šumama     PDF    TXT 169
Dr ing. Ivo Opačić
Prilog poznavanju dušika u drvetu     PDF    TXT 221
broj: 7-8
     
Ing R. Đekić
Referat povodom 20-godišniice Narodne revolucije     PDF    TXT 249
broj: 1-2
     
 
SAOPĆENJA
     
Perušić A.
Šuma u pčelarskoj privredi     PDF    TXT 46
Klepac D.
Peti svjetski šumarski kongres     PDF    TXT 50
Jedlovski D.
Tuljci od polietilena za uzgoj sadnica     PDF    TXT 58
Piškorić O.
Splitski normativi za radove pošumljavanja u Kršu     PDF    TXT 60
Petrović Lj.
Zasjedanje studijske grupe mešovitog komiteta ECE i FAO od 7—12 novembra 1960 g. u Ženevi     PDF    TXT 62
broj: 3-4
     
Neidhardt N.
Stogodišnjica šumarske nastave     PDF    TXT 150
Dekanić I.
Tjedan šumarstva u Mündenu     PDF    TXT 155
Vukelić B.
Aktivnost studenata u rješavanju problema u vezi sa studijem     PDF    TXT 158
broj: 7-8
     
Androić M.
O šumama i šumarstvu Meksika     PDF    TXT 283
Kauders A.
Jedan od prvih istraživača hrv. primorskog krša     PDF    TXT 291
broj: 9-10
     
Kovačević J.
Drijenak kao voćka     PDF    TXT 400
Perc Z.
Tvornica ploča iverica u Srp. Moravicama     PDF    TXT 401
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Petrović Lj.
Zaključci sa savjetovanja o mehanizaciji radova u šumarskoj privredi     PDF    TXT 73
Sjednica UO saveza Š. D. Hrvatske     PDF    TXT 76
Petrović Lj.
Zaključci sa 18. Plenuma C. O. Saveza ITŠIDIJ     PDF    TXT 77
broj: 3-4
     
Živojinović S.
Osvrt na Savjetovanje o pesticidima     PDF    TXT 159
broj: 5-6
     
Peternel J.
Završni račun Saveza Š. D. H. za 1960 g.     PDF    TXT 225
Petrović Lj.
Savjetovanje o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarskoj privredi     PDF    TXT 232
broj: 7-8
     
Petrović Lj.
19. Plenum C. O. Saveza IITŠIDIJ i preporuke     PDF    TXT 297
Zapisnik I Plenuma Saveza ŠDH od 25. IV 1961.     PDF    TXT 304
Zapisnik 13. sjednice U. O. Saveza ŠDH od 31. V 1961.     PDF    TXT 307
Redovna 82. godišnja skupština S. Š. D. H. od 20. VI 1961.     PDF    TXT 308
Đ. K.
13. IUFRO-kongres u Beču 1961.     PDF    TXT 319
broj: 9-10
     
M. A.
13. IUFRO-kongres     PDF    TXT 403
Kalinić M.
Simpozion o problemima pedologije i đubrenja u intenzivnoj šum. proizvodnji, Maglaj, juna 1961.     PDF    TXT 403
M. A.
Godišnja skupština šum. fakulteta     PDF    TXT 405
M. A.
Interfakultetska konferencija u Ljubljani     PDF    TXT 405
Formiranje komisija u Sav. Š. D. H.     PDF    TXT 405
Petrović Lj.
Zaključci 20. Plenuma Centr. S. IITŠIDIJ     PDF    TXT 406
broj: 11-12
     
Zapisnik 1. sjednice U. O. Saveza S. D. H.     PDF    TXT 474
broj: 5-6
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Stefanović V.: Zajednica bijelog bora     PDF    TXT 238
Kovačević J.
Stefanović V.: Areal prirodnog rasprostranjenja bijelog bora     PDF    TXT 238
broj: 7-8
     
Perc Z.
Markić, Špiranec, Emrović: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NRH     PDF    TXT 324
Bel-tram V.
Ivkov R.: Vreme sadnje kao činilac u veštačkom podizanju šuma     PDF    TXT 325
Kevo R.
Zaštita prirode u Hrvatskoj     PDF    TXT 326
broj: 9-10
     
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 409
Anić M.
Marković Lj. i Petrović D.: Nega šuma u Srbiji     PDF    TXT 410
broj: 11-12
     
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 476
Perc Z.
Brezinščak M.: Mjere i sistemi jedinica     PDF    TXT 478
Kalinić M.
Kovačević J.: Pregled travnjaka durmitorsko-sinjajevinske i Centralne oblasti Crne Gore     PDF    TXT 479
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Karpati Z.: Sorbus vrste Mađarske i susjednih područja     PDF    TXT 65
Fukarek P.
Prilozi diskusiji o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarstvu     PDF    TXT 65
broj: 3-4
     
Spečić B.
Šumarstvo u Vel. Britaniji     PDF    TXT 161
Kovačević J.
Kemijsko suzbijanje korova u rasadnicima     PDF    TXT 166
Knežević Đ.
Šume Mongolije     PDF    TXT 167
broj: 5-6
     
Ržehak V.
Zaštita prirode u Poljskoj     PDF    TXT 233
Knežević Đ.
Novi Zeland     PDF    TXT 236
Knežević D.
Šumarstvo Bugarske     PDF    TXT 237
Knežević Đ.
Buchholz: Šumarstvo i drvna industrija u Sovj. Savezu     PDF    TXT 239
Knežević Đ.
Weck i Wiebecke: Svjetska šumoprivreda i njemačko šumsko gospodarenje i drvarska industrija     PDF    TXT 240
Vidaković M.
Dimpfmeier: Hibridizacija roda Larix     PDF    TXT 240
Fukarek P.
Geobotaničko kartiranje Sovj. Saveza     PDF    TXT 242
broj: 7-8
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Maroka     PDF    TXT 326
Knežević Đ.
Rasadnici u SAD     PDF    TXT 328
Knežević Đ.
Šume Finske     PDF    TXT 329
Knežević Đ.
Da li šuma daje ili oduzima vodu?     PDF    TXT 330
Špoljarić Z.
Pal: Anatomija evr. lišćara i grmlja     PDF    TXT 331
broj: 9-10
     
Knežević D.
Održavanje je šuma životno pitanje Evrope     PDF    TXT 411
broj: 11-12
     
Kovačević J.
Kondražov V.: Poljoprivredni efekt šumsko-zaštitnih pojasa u području Tambova     PDF    TXT 479
Brežnjak M.
Godišnja skupština norveških organizacija šumarstva i drvarske industrije     PDF    TXT 480
broj: 7-8
     
 
NEKROLOZI
     
Kišpatić J.
Ing. Aleksandar Böhm     PDF    TXT 320
Lampi F.
Hugo Kellner     PDF    TXT 321
broj: 9-10
     
Perušić A.
Ing. Mihovil Markić     PDF    TXT 402
broj: 11-12
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ing. Branko Milas
Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj     PDF    TXT 413
Ing. Vladislav Beltram
Nove mjere za unapređenje sjemenarstva i rasadničarstva     PDF    TXT 437
Prof. Dr. J. Kišpatić
Pojava rđe Melampsora pinitorqua (A. Br.) Rostr. na borovima na području NR Hrvatske     PDF    TXT 447
Ing. Živko Grujić
Potreba za podizanjem jednog jakog drvnog kombinata na području uže Srbije     PDF    TXT 459
Dr. Roko Benić
Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma     PDF    TXT 470

                UNDER CONSTRUCTION