godište: 1960    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1960 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
PERSPEKTIVE RAZVOJA ŠUMOPRIVREDE JUGOSLAVIJE
     
Knebl Franjo
O perspektivama šumarstva Hrvatske     pdf    TXT 1
broj: 7-8
     
Petrović Ljubomir, Mihajlović Novak
Uloga i zadaci inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u daljem razvitku komunalnog sistema kao i unapređenju šumarstva i industrije drveta     PDF    TXT 193
Bura Dimitrije
Organizacija savremene šumske proizvodnje (šumarstva) i nova dostignuća u nauci i tehnici     PDF    TXT 198
broj: 5-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar Josip
Šume na području gornje Posavine u vezi s projektom hidrotehničke melioracije     PDF    TXT     DE 129
broj: 7-8
     
Podhorski Ivo
Kaptažni uzgoj topola u plantažama     PDF    TXT     DE 220
Vidaković Mirko
Utjecaj gama-zraka na klijavost sjemena nekih konifera     PDF    TXT     EN 235
broj: 9-10
     
Lončar Ilija
Uzroci degradacije sastojina     PDF    TXT     EN 307
broj: 11-12
     
Zmijanac Đuro
Neke smjernice za plantažni uzgoj šumskog drveća     PDF    TXT     EN 371
Žetko Alojz
Uspjele ručne sjetve crnog bora na Kršu     PDF    TXT 379
Piškorić Oskar
Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na degradiranom dijelu Krasa     PDF    TXT     EN 383
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac, Dušan
Prilog boljem poznavanju uređivanja šuma alepskog bora     PDF    TXT     FR 74
broj: 5-6
     
Tomaševski Stanko
Odnos prirasta gorskog javora i bukve u gospodarskoj jedinici Ravna Gora     PDF    TXT     EN 166
Cestar Dražen
Prirast i vrijeme prelaza s obzirom na način gospodarenja     PDF    TXT     EN 173
broj: 7-8
     
Klepac, Dušan
Jedna stara praktična metoda računanja prirasta u prebornim šumama     PDF    TXT     FR 228
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić Josip, Böhm Aleksandar
Mogućnost primjene herbicida u šumarstvu     PDF    TXT     DE 137
broj: 7-8
     
Androić Milan
Argyresthia fundella — moljac jelinih iglica uzročnik sušenja jele u Gorskom Kotaru     PDF    TXT     EN 203
broj: 9-10
     
Šarić Ana, Milatović Ivanka
Pokus suzbijanja rđe topola u šumskom rasadniku Banova Jaruga     PDF    TXT     EN 290
broj: 11-12
     
Mikloš Ivan
Pygaera anastomosis, novi štetnik na topolama     PDF    TXT     EN 369
broj: 1-2
     
 
DENDROLOGIJA
     
Horvat August
Osvrt na istraživanja crnog bora i njihova primjena u šumarstvu     PDF    TXT     EN 7
broj: 5-6
     
Fukarek Pavle
Nova svojta borova u Bosni     PDF    TXT     EN 152
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Bojanin Stevan
Učešće sortimenata i količine gubitaka kod sječe i izrade jelovih stabala u fitocenozi jele s rebračom     PDF    TXT     EN 21
broj: 3-4
     
Tomaševski Stanko
Gubitak na prirastu kod bukve uslijed promrznuća lišća     PDF    TXT     EN 65
Bićanić Branko
Šumska taksa za smolu i ekonomska opravdanost smolarenja     PDF    TXT     EN 85
Horvat Ivo
Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava bijele i crne topolovine     PDF    TXT     EN 95
broj: 5-6
     
Brežnjak Marijan
Pilane potočare n Gorskom Kotaru     PDF    TXT     EN 156
broj: 9-10
     
Horvat Ivo
Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava crne johovine     PDF    TXT     EN 273
broj: 11-12
     
Bađun Stanko
Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drva     PDF    TXT     EN 357
broj: 7-8
     
 
FITOCENOLOGIJA
     
Gajić Milovan
O nekim karakteristikama asocijacije Querceto-Carpinetum Serbicum Rudski     PDF    TXT     DE 231
broj: 11-12
     
 
DENDROMETRIJA
     
Emrović Borivoj
Dvoulazne tablice drvnih masa za jelu u Gorskom Kotaru     PDF    TXT     EN 345
broj: 3-4
     
 
ŠUMARSKO ŠKOLSTVO
     
Turk Z.
Pratični stručni ispit šumarskih inženjera i tehničara     PDF    TXT     EN 116
broj: 9-10
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bojanin Stevan
O utrošku vremena kod radova na smolarenju i određivanje troškova radne snage     PDF    TXT     EN 292
 
PEDOLOGIJA
     
Kalinić Mirjana
Prilog poznavanju šumskih tala Bosutskog područja     PDF    TXT     EN 317
broj: 7-8
     
 
RAZNO
     
Eić Nikola
Perućica — naš prašumski rezervat     PDF    TXT     DE 216
Vučković Nikola
Pravna razmatranja iz oblasti šumarstva     PDF    TXT     DE 223
broj: 1-2
     
 
SAOPĆENJA
     
Novaković Mladen
Uredba o organizaciji šumarstva     PDF    TXT 35
Anić Milan
Internacionalna konferencija o njezi šuma u Budimpešti 1959.     PDF    TXT 40
broj: 5-6
     
Džepina Branko
Prašumski rezervati u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 179
Potočić Zvonko
Šumarska sekcija Poljoprivredno-šumarske komore — sastanak     PDF    TXT 186
Hanzl Drago
Predavanja na području šumarskih klubova Sl. Požega, Nova Gradiška i Našice     PDF    TXT 187
broj: 7-8
     
Kritić P.
Perspektivni razvoj suhe destilacije drveta u Jugoslaviji     PDF    TXT 268
broj: 9-10
     
Zaključci Saveza ITŠIDDIJ o nekim negativnim pojavama u vezi sa izradom investicionih programa i projekata u industriji drveta i šumskoj privredi     PDF    TXT 331
Anić Milan
Sjećanje na dva glasovita Čehoslovaka — prof. Konšela i Nemeca     PDF    TXT 333
broj: 11-12
     
Fukarek Pavle
Novo nalazište munike na Apeninskom poluotoku     PDF    TXT 393
Oštrić Ivan
Izobrazba kadrova, jedan od uslova za povećanje proizvodnosti u šumarstvu     PDF    TXT 395
Kosović Juraj
Borov savijač     PDF    TXT 396
Šafar Josip
Šumarski institut Crne Gore     PDF    TXT 396
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Potočić Zvonko
Iz Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 42
broj: 7-8
     
Androić Milan
Aktuelni zadaci i uloga stručnih organizacija u razvoju komunalnog sistema     PDF    TXT 245
Iz izvještaja tajnika Š.D.H.     PDF    TXT 249
Sjednica predsjedništva Saveza ITŠIDIJ     PDF    TXT 253
Godišnja skupština SITŠIDIH     PDF    TXT 253
Zaključci XVII. Plenuma SITŠIDIJ     PDF    TXT 261
Žukina Ivan
Rad šumarskog kluba Varaždin u 1959. godini     PDF    TXT 264
Rudić Dragan
Četvrta godišnja skupština Društva lugara Hrvatske     PDF    TXT 271
broj: 11-12
     
Zaključci savjetovanja o unapređenju proizvodnje prirodnih ekonomskih šuma, održanom u Sarajevu 27.—28. V. 1930. g.     PDF    TXT 397
Hanzl Drago
Seminar iz njege šuma na području šumskih gospodarstava S. Požega, Nova Gradiška i Našice     PDF    TXT 398
Peternel Josip
Završni račun za g. 1959. i prijedlog proračuna Šumarskog društva Hrvatske za 1960. godinu     PDF    TXT 409
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bertović Stjepan
Ing. P. Matković — Vegetacija Marjana     PDF    TXT 43
broj: 3-4
     
Šafar Josip
Pavle Fukarek — Prilog poznavanju crnog bora     PDF    TXT 124
Šafar Josip
P. Fukarek i V. Stefanović: Prašuma Perućica i njena vegetacija     PDF    TXT 124
Knežević Đuro
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 125
broj: 5-6
     
Androić Milan
Potočić dr. Zvonko — Zakon vrijednosti u šumarstvu     PDF    TXT 188
broj: 9-10
     
Kovačević Josip
P. Fukarek — Prilog poznavanju crnog bora     PDF    TXT 334
Knežević Đuro
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 335
broj: 11-12
     
Knežević Đuro
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 399
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Vajda Zlatko
Krahl—Urban: Šumarska monografija hrasta lužnjaka i kitnjaka     PDF    TXT 44
Anić Milan
Kongres čehoslovačkih šumara 1958. g     PDF    TXT 55
Brežnjak Marijan
Finoća površine piljenica ispiljenih na jarmači     PDF    TXT 56
Anić Milan
Zbornik naučnih radova Šumarskog fakulteta u Pragu     PDF    TXT 57
Brežnjak Marijan
Listovi pila vertikalnih jarmača s oštricama iz tvrdih legura     PDF    TXT 58
Brežnjak Marijan
Kompleksno iskorišćavanje drveta i promjene koncepcije pilanske prerade drveta     PDF    TXT 58
Knežević Đuro
Upotreba cinkova fosfida u borbi s miševima     PDF    TXT 59
Brežnjak Marijan
Pavlović J. — Suvremeni aspekti iskorištenja kod piljenja trupaca četinjača     PDF    TXT 59
Anić Milan
Dekorativni oblici raznog drveća i grmlja — Kolesnikov     PDF    TXT 60
Anić Milan
Centar za poljoprivredna i šumarska istraživanja u Rimu     PDF    TXT 62
Fukarek Pavle
Flora SSSR — B. K. Siskin     PDF    TXT 64
broj: 3-4
     
Knežević Đuro
Stanje i razvitak šumarstva u Nj. D. R.     PDF    TXT 127
Knežević Đuro
Prašenje i prskanje šuma helikopterom     PDF    TXT 128
broj: 5-6
     
Knežević Đuro
Problemi i važnost tehničke pomoći u šumarstvu     PDF    TXT 189
broj: 7-8
     
Knežević Đuro
Peti svjetski kongres šumara     PDF    TXT 254
Jedlovski Dušan
Institut za topole u Casale Monferrato     PDF    TXT 254
Knežević Đuro
Pauci u šumi     PDF    TXT 256
Knežević Đuro
Kroz šume SAD — Nesterov     PDF    TXT 257
broj: 9-10
     
Knežević Đuro
Gospodarenje šumama u SAD     PDF    TXT 338
Knežević Đuro
Osobitosti šumoprivrede Poljske     PDF    TXT 341
Anić Milan
Anali Akademije šumarskih nauka u Firenci     PDF    TXT 342
Anić Milan
Talijanski Nacionalni savjet za naučni rad (Centar za proučavanje pitomog kestena)     PDF    TXT 343
broj: 11-12
     
Jedlovski Dušan
Institut za brzorastuće vrste Millerose kod Torina     PDF    TXT 400
Knežević Đuro
O iskorišćavanju šuma u Sovjetskom Savezu     PDF    TXT 402
Knežević Đuro
Šume NR Albanije     PDF    TXT 404
Oštrić Ivan
Savjetovanje Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu     PDF    TXT 405
Frančišković Stjepan
Korišćenje drva listača tanjih dimenzija     PDF    TXT 406
Böhm Aleksandar
Suzbijanje korova u šumarstvu     PDF    TXT 407
 
OSOBNE VIJESTI
     
Promocije Frančišković dr. Stjepana i Jovančević dr. Milorada     PDF    TXT 408
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Anić Milan
Prof. dr. Aldo Pavari     PDF    TXT 40
broj: 5-6
     
???
Skojevac Stevo Konjović     PDF    TXT 178

                UNDER CONSTRUCTION