godište: 1949    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1949 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-4
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. Z. Potočić
Planiranje šumarstva     PDF    TXT 65
broj: 6-7
     
Inž. D. Simeunović
Godišnji prirast šuma kao osnovni maksimalni kapacitet u eksploataciji šuma     PDF    TXT 193
broj: 10-11
     
Ing. N. Prokopljević
Neki problemi i smjernice u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 321
broj: 1-2
     
 
UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. V. Beltram
Šumski pojasi i pošumljavanje na pruge     PDF    TXT 3
Ing. N. Prokopljević
Funkcija i potreba podizanja šumskih pojaseva u A. P. Vojvodini     PDF    TXT 15
Ing. B. Zlatarić
Uloga šumarstva u borbi za povećani i stabilan prinos poljoprivrednih kultura u SSSR-u     PDF    TXT 25
broj: 3-4
     
Ing. V. Beltram
Racionalizacija sadnje     PDF    TXT 79
broj: 5
     
Dr. Z. Vajda
Važnost preventivnih mjera u suvremenoj zaštiti šuma     PDF    TXT 173
broj: 6-7
     
Ing. I. Lončar
O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba     PDF    TXT 201
Ing. J. Šafar
Prorede u prebornim šumama     PDF    TXT 205
broj: 8-9
     
Dr. Z. Vajda
Savremena šumska terapija     PDF    TXT 269
Dr. Ž. Kovačević
Značaj jajnog parazita Anastatus disparis R. za prirodno suzbijanje gubara     PDF    TXT 279
Ing. B. Milas
Razvoj prebornih šuma i smjernice rada na njihovoj obnovi i njezi     PDF    TXT 284
broj: 10-11
     
Ing. B. Zlatarić
Problem klasifikacije stabala u sastojini     PDF    TXT 325
Ing. A. Panov
Načelna razmatranja o frukticikaciji šumskog drveća     PDF    TXT 334
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
Inž. V. Pejoski
O filtrovanju borovih smola     PDF    TXT 42
broj: 3-4
     
Ing. R. Sarnavka
Badan kao sirovina za proizvodnju biljnih štavila     PDF    TXT 83
Ing. R. Cividini
Pomak trupca u jarmači kao osnovni tehnički normativ rada jarmače     PDF    TXT 100
broj: 5
     
Ing. R. Benić
Organizacija rada u šumi lančanom metodom     PDF    TXT 129
broj: 6-7
     
Ing. R. Benić
Prilog poznavanju tehnike pougljavanja i kvaliteta drvenog ugljena proizvedenog pougljavanjem na ubrzani način     PDF    TXT 210
J. Starčević
Tehničko normiranje tračnih pila     PDF    TXT 232
broj: 8-9
     
Ing. Branislav Pejoski
Prilog poznavanju makedonskih borovih smola     PDF    TXT 257
broj: 10-11
     
Dr. I. Horvat
Iskorišćavanje drvenih otpadaka     PDF    TXT 346
broj: 12
     
Ing. M. Knežević
Prilog oformljenju nazuba gaterskih, kružnih i testera pantljičara     PDF    TXT 385
broj: 5
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA, GEODEZIJA
     
Ing. D. Klepac
Baza za određivanje etata     PDF    TXT 137
broj: 6-7
     
Ing. Z. Tomašegović
Sadašnje mogućnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu     PDF    TXT 215
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Uz Novu Godinu 1949     PDF    TXT 1
broj: 8-9
     
M. Milošević - Brevinac
Od seoskih puteva do vododerina     PDF    TXT 291
broj: 10-11
     
Inž. M. Ljujić
Za bolju organizaciju izdavanja, rasturanja i korišćenja stručne knjige i štampe     PDF    TXT 354
Ing. J. Šafar
Retrospektiva i perspektiva na naše literarne priloge o uzgajanju šuma     PDF    TXT 364
broj: 5
     
 
     
Ing. R. Benić
Pougljavanja drveta ubrzanim postupkom     PDF    TXT 180
broj: 8-9
     
Ing. R. Benić, J. Starčević
Obračunavanje zarade unutar radnih brigada s obzirom na sadanje propise     PDF    TXT 302
Dr. I. Horvat
Borba za visoku produktivnost rada u drvnoj industriji     PDF    TXT 308
broj: 10-11
     
J. Pašalić)
Obračunavanje potrebnih faktora kod sastavljanja rasporeda pila u jarmu     PDF    TXT 367
M. Tomljanović
Proizvodnja i primopredaja furnirske oblovine     PDF    TXT 369
broj: 12
     
Ing. R. Benić
Suha destilacija drveta u pokretnim postrojenjima     PDF    TXT 414
broj: 6-7
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dr. Anić
Iz uzgoja veza i bekve zbog lika     PDF    TXT 240
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog pitanju plemenitih javora     PDF    TXT 122
broj: 6-7
     
Dr. M. Anić
O suzbijanju šteta od krtica u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 241
broj: 12
     
Šafar
Obnova četinjara posredstvom lišćara     PDF    TXT 423
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEH. PRERADA DRVETA, TRGOVINA DRVETOM
     
J. Drakulić
Guljače     PDF    TXT 46
J. Drakulić
Motka za obaranje stabala "Koška"     PDF    TXT 47
M. Reberšak
Odstranjivanje nekih neispravnosti kod rada sa prenosnim "Unrra" pilanama     PDF    TXT 48
broj: 3-4
     
P. Stankević
Mogu li se strugotine od liščara upotrebit za proizvodnju celuloze     PDF    TXT 123
broj: 6-7
     
M. Milošević - Brevinac
Prehranjivanje stoke dudovim lišćem     PDF    TXT 242
R. Benić
Transport na skladištima drvnog materijala     PDF    TXT 246
R. Benić
Proizvodnja drvenjače i papira u Sjedinjenim Američkim Državama     PDF    TXT 246
R. Benić
Švajcarska proizvodnja i potrošnja šper i panel ploča     PDF    TXT 246
R. Benić
Drvna privreda i drvna industrija Francuske     PDF    TXT 247
Rezonanc drvo za izradu muzičkih instrumenata     PDF    TXT 247
broj: 8-9
     
R. Benić
Proizvodnja šperploča u svijetu     PDF    TXT 314
broj: 10-11
     
R. Benić
Stanje na drvnom tržištu mekog drveta     PDF    TXT 375
Kretanje proizvodnje, zaliha, izvoza i uvoza meke piljene građe u svijetu u godinama 1947-1948     PDF    TXT 376
R. Benić
Zamjena rudničkog drveta sa metalom     PDF    TXT 377
R. Benić
Upotreba šperploča za gradnju vagona     PDF    TXT 377
R. Benić
Evropska proizvodnja šperploča     PDF    TXT 379
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
I. Horvat
Prof. dr. Mirko Roš u Zagrebu     PDF    TXT 124
broj: 6-7
     
R. Benić
O otrovnosti tise     PDF    TXT 249
broj: 8-9
     
R. Benić
Treći svjetski šumarski kongres u Helsinkiju     PDF    TXT 314
Šafar
Deseti kongres internacionalnog saveza instituta za šumarska istraživanja     PDF    TXT 315
broj: 10-11
     
R. Benić
Šumarstvo i drvna industrija na ovogodišnjem Zagrebačkom Velesajmu     PDF    TXT 372
R. Benić
Posljedice šumskih požareva u Francuskoj     PDF    TXT 374
broj: 6-7
     
 
     
Popis propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih u Službenom listu FNRJ u vremenu od 1. I. - 30. IV. 1949     PDF    TXT 250
Popis republičkih propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih od 1. I. 49 - 30. IV. 1949     PDF    TXT 252
broj: 8-9
     
Popis republičkih propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih od 1. V. - 30. VIII. 1949     PDF    TXT 316
Popis propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih u "Službenom listu FNRJ" u vremenu od 1. V. - 30. VIII. 1949     PDF    TXT 320
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
I. Horvat
Godišnjak Polj. šum. fakulteta     PDF    TXT 50
R. Benić
Inž. D. Simeunović, Šume i šumarstvo Srbije     PDF    TXT 51
broj: 3-4
     
Z. Bunjevčević
Ing. S. Frančišković - Ing. R. Benić, Motorne lančane pile     PDF    TXT 126
R. Benić
I. Popp, Stolarski priručnik     PDF    TXT 126
broj: 6-7
     
R. Benić
Ing. D. Domainko, Osnovi organizacije proizvodnje u industrijskim poduzećima     PDF    TXT 254
broj: 10-11
     
F. Arnautović
Ing. Dragoljub Mirković, Dendrometrija     PDF    TXT 378
F. Arnautović
Dr. S. Živojinović, Šumarska entomologija     PDF    TXT 378
broj: 12
     
R. Benić
Narodni šumar     PDF    TXT 425
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
I. Horvat
Jlecnaja npombiuiliehhoct     PDF    TXT 51
R. Benić
A. B. HPHJIVUKHH, SPLAV LESA     PDF    TXT 57
M. Anić
F. K. Makins, The Identification of Trees and Shrubs     PDF    TXT 59
I. Horvat
Cartwright-Findlay, Decay of Timber and its prevention     PDF    TXT 60
I. Horvat
R. F. S. Hearmon, The Elasticity of Wood and Plywood     PDF    TXT 60
D. Klepac
Recueil d´instruction administratives sur les amenagements de forets     PDF    TXT 61
D. Klepac
Vade-Mecum du Forestier     PDF    TXT 61
D. Klepac
Ph. Guinier-A. Oudin-L. Schaeffer, Technique forestiere     PDF    TXT 61
D. Klepac
P. Chande et E. Decesse, Bareme du cubage des bois en grume     PDF    TXT 61
D. Klepac
R. M. Normand, Tarif de cubage des bois em grume     PDF    TXT 61
R. Benić
Revista padurilor (No 1-4 1948)     PDF    TXT 62
broj: 3-4
     
R. Benić
I. M. Zima, MexanHnauHH jiecoxo3ftHCTBeHux pai6or     PDF    TXT 127
D. Klepac
Gorsko stočarstvo (No. l - 7/1948)     PDF    TXT 127
R. Benić
A. L. Howard, A Manual of the Timbers of the World     PDF    TXT 127
R. Benić
F. H. Titmuss, A concise, Encyclopedia od World Timbers     PDF    TXT 128
broj: 5
     
J. Šafar
K. Matyaš, Zasady organisace prace v lesniim podnikami     PDF    TXT 186
M. Anić
W. Dallimore-A. B. Jackson, A. Handbook of coniferae     PDF    TXT 187
D. Klepac
James, Working Plans For Estate Woodlands     PDF    TXT 187
broj: 6-7
     
R. Benić
vjuiH´AM     PDF    TXT 254
B. Zlatarić
W. G. Sheat, Propagation of trees shrubs and conifers     PDF    TXT 255
R. Benić
Watson H., The Scots Pine     PDF    TXT 256
R. Benić
Erdeszeti Lapok (1-4 1948)     PDF    TXT 256
broj: 10-11
     
R. Benić
H. L. Edlin, Forestry     PDF    TXT 379
R. Benić
A. G.Tansley, Britain´s green mantle     PDF    TXT 379
R. Benić
Russel Meiggs. Home Timber Production     PDF    TXT 380
R. Benić
W. S. Dahl, Woodflour     PDF    TXT 380
R. Benić
D.N. Smith, The Natural Durability of Timber     PDF    TXT 381
R. Benić
E.W. J. Phillips, Identification of Softwoods     PDF    TXT 382
R. Benić
F.H, Armstrong, Flooring hardwoods     PDF    TXT 382
Kišpatić
Gäumann L., Der Einfluss der Meereshöhe auf die Dauerhaftigkeit des Lärchen-holzes     PDF    TXT 382
broj: 12
     
R. Benić
H. L. Edlin, Woodland Crofts in Bratain     PDF    TXT 426
D. Klepac
N. D. G. James, Notes en Estate Forestry     PDF    TXT 426
R. Benić
W. C. C; Stevens-N. Turner, Solid and Laminated wood Bending     PDF    TXT 428
Seliškar
Dit-Gozdarjev in lesne industrije Lr Hrvatske in Slovenije     PDF    TXT 430
Iz Sekcije šumarstva i drvne industrije Dit-a NR Hrvatske     PDF    TXT 431
broj: 5
     
 
     
IV. redovni godišnji plenum šumarske sekcije DITH-e     PDF    TXT 189
broj: 12
     
II. savjetovanje Šumarskih sekcija Društva inženjera i tehničara NR BiH.     PDF    TXT 389

                UNDER CONSTRUCTION