godište: 1935    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1935 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
Dr. P. Gjorgjević
Picea omorica Panč. i njena nalazišta.     PDF    TXT 13
broj: 2
     
Ing. Evgenije Antonijević
Pretvorba bukovih sastojina prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja.     PDF    TXT 33
broj: 3
     
Ing. A. Kauders
Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju u Hrv. Primorju.     PDF    TXT 95
broj: 4
     
Dr. Josip Balen
Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.     PDF    TXT 125
broj: 7
     
Prof. Ing. A. Kauders
Bilješke iz područja Inspektorata u Senju. (Pitomi kesten).     PDF    TXT 322
broj: 11
     
P. Fukarek
Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje njenog areala.     PDF    TXT 493
broj: 1
     
 
BOTANIKA.
     
Vojtjeh Lindtner
Podzemne gljive u Srbiji.     PDF    TXT 15
broj: 2
     
Dr. Fran Kušan
Epifiti šumskog drveća i njihova vegetacija u Jugoslaviji.     PDF    TXT 47
broj: 6
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Ing. S. Tregubov
Reljefni krstovi na deblima četinjara.     PDF    TXT 259
broj: 9-10
     
Dr. Nikola Neidhardt
Nomografija i prizmiranje trupaca.     PDF    TXT 438
broj: 12
     
Ing. I. D. Isajev
Eksport ruskog drveta i njegov uticaj na evropsko tržište 1920—1930.     PDF    TXT 554
broj: 7
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. Vojko Koprivnik
Pojam šume i šumskog zemljišta.     PDF    TXT 298
broj: 5
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Rudolf Pipan
Izračunavanje šumske takse.     PDF    TXT 191
broj: 4
     
 
OGRANIČAVANJE I UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Ing. Vlad. Zjuzin
Ograničavanje državnih šuma u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 143
broj: 8
     
Ing. Jovan Stanimirović
Uređivanje šuma u srbijanskom delu naše države.     PDF    TXT 373
broj: 12
     
 
ZAŠTITA ŠUMA.
     
Ing. Vl. Beltram
Pojava gubara na primorskoj makiji.     PDF    TXT 547
broj: 1
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Vojko Koprivnik
Randa i lovno pravo.     PDF    TXT 1
broj: 5
     
 
RAZNO.
     
Naši jubilarci: Lj. Brosig, V. Dojković, J. Jekić, I. Troper, D. Trotzer .     PDF    TXT 173
Na Jadran! Poziv na ovogodišnju glavnu skupštinu u Splitu i boravak u Jelsi na Hvaru     PDF    TXT 175
broj: 11
     
Dr. N. Neidhardt
Sa puta kroz Bugarsku.     PDF    TXT 483
Ing. M. Anić
Zaslužni pokojnici (Dr. A. Cieslar, Dr. H. Weber, Ing. W. Jedlinski, Dr. J. Klimesch i Ing. R. Hickel).     PDF    TXT 492
broj: 7
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. O. Piškorić
Šuma kao prirodni i gospodarski objekat. Predavanje na zagrebačkoj Radio-stanici 5 XII 1934.     PDF    TXT 328
broj: 8
     
Dragoljub S. Petrović
Površine šuma Južne Srbije.     PDF    TXT 379
broj: 12
     
Ing. J. Marčić
Bivše, sadanje i buduće šume na dalmatinskom kršu.     PDF    TXT 564
broj: 7
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA.
     
D. Veseli
Naš goli krš i njegovo pošumljavanje. Okosnica za pučka predavanja.     PDF    TXT 331
broj: 12
     
Ing. Vl. Beltram
Krš i njegovo pošumljavanje.     PDF    TXT 591
broj: 2
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. Mihajlo Ilić
Zapisnik konferencije šumarskph stručnjaka Vardarske banovine kod opštih upravnih vlasti u prisustvu izaslanika Min. šuma i rudnika, šumarsknh stručnaaka sa teritorije Dir. šuma u Skoplju i delegata Udruženja agronoma i veterinara, održane dne 3 i 4 juna 1934 u Skoplju.     PDF    TXT 60
broj: 3
     
D. Veseli
Stručna sprema šum. zaštitnog i tehn. pomoćnog osoblja.     PDF    TXT 101
broj: 4
     
Ing. Vl. Beltram
Planinarstvo i šuma. Rad H. P. D. »Mosor« u Splitu na podizanju šuma.     PDF    TXT 154
broj: 7
     
Rješidba Držav. savjeta o uračunavanju vremena provedenog kod Krajiških imovnih općina u drž. službu. (Povodom slučaja šum. savj. M. Kreča).     PDF    TXT 346
broj: 8
     
Inž. Slobodan Baranac
O unapređenju šumarstva. Projekt pravilnika o unapređenju šumarstva.     PDF    TXT 383
Akcija za upotrebu domaćeg drveta     PDF    TXT 413
broj: 9-10
     
Ing. O. Piškorić
Kojim putem? Prilog našoj šumarskoj politici     PDF    TXT 458
Za usavršavanje i unifikaciju šumarske statistike     PDF    TXT 461
Proslava 75 obljetnice Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF    TXT 474
broj: 12
     
Ing. J. Zaluški
Problemi šumarstva otoka Hvara.     PDF    TXT 572
Ing. VI. Beltram
Potrebe šumarstva u dalmatinskom dijelu primorske banovine.     PDF    TXT 585
broj: 3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. O. Piškorić
Upotreba drveta u najnovije vrijeme.     PDF    TXT 99
broj: 6
     
Ing. Ivan Žukina
Britansko drvno tržište.     PDF    TXT 272
broj: 8
     
Akcija za upotrebu domaćeg drveta     PDF    TXT 413
broj: 1
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Rud. Pipan
Računanje vrijednosti šumskog zemljišta. Povodom članaka Ing. L. Petrovića u Šum. listu od 1933 br. 11 i 1934 br. 11.     PDF    TXT 18
broj: 6
     
Ing. Jovan Stanimirović
Analiza troškova za radove u šumama.     PDF    TXT 271
broj: 2
     
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom, za 1935 g.     PDF    TXT 70
broj: 3
     
Rezultat držav. stručnog ispita šumar. pripravnika sa fakultetskom spremom održavanog u novembru 1934     PDF    TXT 112
broj: 8
     
Stručni ispit šumarskih činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom kod Kr. banske uprave u Zagrebu.     PDF    TXT 411
broj: 3
     
 
IZLOŽBE.
     
Geodetska izložba 3 do 10 III 1935 u Zagrebu     PDF    TXT 112
broj: 4
     
Ljubljanski velesajam 1 do 11 VI 1935.     PDF    TXT 156
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Ispravak pogreške u Šum. listu od 1934 br. 12.     PDF    TXT 26
Ing. Jovo Metlaš
Ispravak pisarskih pogrešaka u recenziji knjige Prof. Dr. Ugrenović a »Tehnologija trgovine drvetom«, u Šum. listu od 1934 br. 12.     PDF    TXT 26
Pri prelazu u novu godinu.     PDF    TXT 26
broj: 2
     
Ing. Mihajlo Ilić
Zapisnik konferencije šumarskph stručnjaka Vardarske banovine kod opštih upravnih vlasti u prisustvu izaslanika Min. šuma i rudnika, šumarsknh stručnaaka sa teritorije Dir. šuma u Skoplju i delegata Udruženja agronoma i veterinara, održane dne 3 i 4 juna 1934 u Skoplju.     PDF    TXT 60
Oglas o postavljenju šum. stručnjaka za šefa vakufske šumarske uprave u Sarajevu.     PDF    TXT 72
Oglas o postavljenju šum. stručnjaka za šefa vakufske šumarske uprave u Sarajevu.     PDF    TXT 72
Objava licitacije za šumu Gjurgj. imov. općine »Čevizovo«.     PDF    TXT 73
broj: 3
     
Oglas ekonomije »Ovčara« u Čepinu o prodaji reznica kanadske topole     PDF    TXT 122
broj: 4
     
Nikola Šalajev
K zapisniku konferencije u Skoplju.     PDF    TXT 156
Konkurs za izradu privr. programa za Vrbaske gradske općine u Novom Sadu     PDF    TXT 156
Društvo za Štrosmajerovo sveučilište u Zagrebu. Pravila.     PDF    TXT 163
broj: 5
     
Oglas o prodaji starijih godišta Šum. lista i Lov. ribar. glasnika     PDF    TXT 234
broj: 6
     
M. D.
Ribarske konferencije u Zagrebu, 13 do 15 V 1935.     PDF    TXT 285
M. D.
Jasenovo lišće kao lijek.     PDF    TXT 285
Raspis Min. šuma i rudnika o knjizi prof. Ugrenovića »Iskorišćivanje šuma     PDF    TXT 285
Konkurs Skopske podružnice J. Š. U. za izradu studije o čuvanji i držanju koza .     PDF    TXT 286
Stečaj za popunjenje šum. referenta pri Patrijaršijskom upravnom odboru u Srem Karlovcima     PDF    TXT 286
broj: 9-10
     
Proslava 75 obljetnice Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF    TXT 474
broj: 11
     
Svetozar Šolc
Britanski prestolonasljednik o šumarstvu.     PDF    TXT 512
broj: 12
     
Skijaški tečaj za članove J. Š. U. u Delnicama     PDF    TXT 623
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima na uplatu članarine.     PDF    TXT 22
Upozorenje članovima o prijavi promjene adresa.     PDF    TXT 22
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 25
broj: 2
     
Poziv članovima na saradnju kod izgradnje osnovice za 5-godišnji program rada u našem šumarstvu     PDF    TXT 68
broj: 4
     
Program V redovne glavne skupštine Beogradske podružnice J. Š. U. koja će se držati 14 IV 1935 u Beogradu     PDF    TXT 160
broj: 7
     
Upravni odbor J. Š. U. na grobu blagopoč. uzvišenog pokrovitelja Nj. Vel. Kralja Aleksandra     PDF    TXT 338
broj: 9-10
     
Izvještaj nadzornog odbora J. Š. U. za glavnu skupštinu 1935 g.     PDF    TXT 472
Saopćenja uprave J. Š. U. u vezi sa ovogod. skupštinom u Splitu i Jelsi     PDF    TXT 474
broj: 11
     
g. Gjura Janković
Prvi šumar — Ministar šuma i rudnika.     PDF    TXT 513
broj: 1
     
 
Zapisnici odborskih sjednica i glavne skupštine:
     
a) Zapisnik II. sjednice održane 8 XII 1934 u Beogradu     PDF    TXT 22
broj: 4
     
b) Zapisnik III. sjednice održane 17 II 1935 u Zagrebu.     PDF    TXT 157
b) Zapisnik III. sjednice održane 17 II 1935 u Zagrebu.     PDF    TXT 157
broj: 7
     
c) Zapisnik IV. sjednice održane 2 VI 1935 u Beogradu     PDF    TXT 338
Pretstavka J. Š. U. g. Ministru šuma i rudnika u predmetu sanacije imovnih općina.     PDF    TXT 342
broj: 8
     
Bugarski šumari u Jugoslaviji     PDF    TXT 406
broj: 9-10
     
d) Zapisnik V sjednice održane 10 i 11 VIII 1935 u Zagrebu     PDF    TXT 469
d) Zapisnik V sjednice održane 10 i 11 VIII 1935 u Zagrebu     PDF    TXT 469
broj: 11
     
f) Zapisnik 59 (XIV) glavne red. god. skupštine održane 15 IX 1935 i nar. dana u Splitu i Jelsi na Hvaru     PDF    TXT 514
Rezolucija J. Š. U. u pitanju amandmana financ. zakona za 1935/36 god     PDF    TXT 521
Pretstavka J. Š. U. o regulisanju pitanja apsolvenata šum. škole u Sarajevu     PDF    TXT 523
Zaključak J. S. U. u pitanju pravilnika o upravi i gospodarenju sa lovištima državnim i lovištima imovnih općina     PDF    TXT 529
e) Zapisnik VI sjednice održane 14 IX 1935 u Splitu.     PDF    TXT 530
g) Zapisnik I sjednice održane 19 IX 1935 u Jelsi na Hvaru.     PDF    TXT 530
broj: 7
     
 
ZAKLADE.
     
Zaklada za potpore udovama i siročadi šumarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 god.     PDF    TXT 345
Zaklada za potpore udovama i siročadi šumarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 god.     PDF    TXT 345
Zaklada za uzgoj šumar. čuvarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 g.     PDF    TXT 345
broj: 8
     
Mirovinska činovnička zaklada Kraj. im. općina. Zaklj. račun za 1934 g.     PDF    TXT 410
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika. Zaključni račun za 1934 g.     PDF    TXT 411
broj: 9-10
     
Stanje zaklada na 30 VII 1935.     PDF    TXT 473
Stanje zaklada na 30 VII 1935.     PDF    TXT 473
broj: 12
     
Potpore iz Kereškenjieve zaklade     PDF    TXT 590
broj: 1
     
 
IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA.
     
Objava »Šum. plesne večeri«     PDF    TXT 26
broj: 3
     
R. Antoljak
»Šumarsko plesno veče« 1935.     PDF    TXT 108
Iskaz priloga za »Šum. plesno veče«     PDF    TXT 110
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
M. Drnić.
† Elzear Mlinarić.     PDF    TXT 30
† Althaler Franjo     PDF    TXT 30
† Ing. Ivan Schierer.     PDF    TXT 31
broj: 6
     
O. Agić
† Ilija Vlahović.     PDF    TXT 275
Jov. M Jekić
† Milutin M. Savić.     PDF    TXT 277
Jov. M. Jekić
† Zvezdan M. Čebinac.     PDF    TXT 278
Z. Bunevčević.
† Ing. Vid Kalčić.     PDF    TXT 279
broj: 8
     
B. J.
† Finke ing. Mihajlo     PDF    TXT 413
Ing. Z. Turkalj
Ing. Mihajlu Finkeu in memoriam.     PDF    TXT 414
broj: 12
     
Dr. M. Marinović
† Ing. Josip Schreiber.     PDF    TXT 597
broj: 1
     
 
Promjene u službi:
     
a) Unapređenja     PDF    TXT 31
b) Postavljanja     PDF    TXT 31
c) Premještenja     PDF    TXT 31
d) Umirovljenja     PDF    TXT 32
Odlikovanja     PDF    TXT 32
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Đ. Nenadić: Šum.- lovački kalendar za g. 1935.     PDF    TXT 28
broj: 2
     
Ing. Milan Anić
Prof. Dr. M. Gračanin: Pedološka istraživanja vriština Ličkog Polja.     PDF    TXT 70
broj: 3
     
Dr. Ulmanski
Šumsko-privredna geografija od Ing. Dr. M. Marinovića.     PDF    TXT 113
Ing. M. Anić
Prof. Dr. M. Gračanin: Die Salzböden des nordöstlichen Adriagebietes als klimatogene Bodentypen.     PDF    TXT 114
Šematizam i status osoblja u resoru Min. šuma, II godište, 1934, od Ing. Josipa Borošića     PDF    TXT 116
O. P
Izdanja naših šumara u 1934 g.: Ing. J. Miklavžić: Kmetsko gozdarstvo, Ing. V. Novak: O urejanju gospodarstva z gozdi, Ing. S. Baranac: Pokretna poljoprivredna izložba,     PDF    TXT 117
broj: 4
     
Dr. N. Neidhardt
Horvat Stjepan: Geodetski instrumenti i mašine za računanje.     PDF    TXT 166
broj: 5
     
Ing. Jovo Metlaš
Prof. Dr. A. Ugrenović: Tehnika trgovine drvetom, II dio, 1935.     PDF    TXT 231
broj: 6
     
Ing. Vlad. Bosiljević.
O. Agić — Drag. Tepeš: »60-godina Brodske imovne općine«.     PDF    TXT 281
Dr. Milan Marinović
Dr. Milovan Zoričić: Tumač zakona o lovu od 5. XII. 1931.     PDF    TXT 282
broj: 7
     
»Kratke pouke za šumarstvo«, izdanje Narodne šumarske knjižnice, pod redakcijom Ing. Sl. Baranca     PDF    TXT 350
broj: 11
     
O. P.
Kroz planine Bosne i Hercegovine Redig. Ing. Jovo Popović.     PDF    TXT 541
Lj. V. Maletić: Određivanje starosti šuma, Beograd 1935.     PDF    TXT 542
Ing. Milan Anić
K. Maly: Beiträge zur Kenntnis der Picea omorica.     PDF    TXT 542
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Gj. Nenadić: Šum.-lovački kalendar za g. 1936.     PDF    TXT 613
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Plavšić
Leopold Hufnagel: Praktische Anleitung zur Waldwertrechnung, 1934.     PDF    TXT 27
Ing. M. Anić
Forstarchiv, 1933. Hft 8—24.     PDF    TXT 29
broj: 3
     
Ing. M. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.     PDF    TXT 118
Ing. M. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.     PDF    TXT 118
broj: 4
     
Ing. 0. Piškorić
Jedna knjiga o međunarodnim kongresima, A. Crespel: »Le Marché du bois et son Organisation Internationale«, Paris 1933.     PDF    TXT 167
broj: 5
     
Ing. M. Anić
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1933. No 2—12; 1934. No 1—12.     PDF    TXT 231
broj: 7
     
Knjiga u bugarskoj šumi, Sofija 1934. Inž. Orestije Krstić     PDF    TXT 305
broj: 8
     
Ing. M. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1933. Hft 11—12; 1934. Hft l—7/8.     PDF    TXT 412
broj: 11
     
Prof. Dr. Josip Balen
B. Stefanov: Dendrologija, Sofija 1930,     PDF    TXT 535
broj: 12
     
Dr. A. Ugrenović
Gayer-Fabricius: Forstbenutzung,     PDF    TXT 602
Dr. J. Balen
Dimitrov: Lesohrana. Prof.     PDF    TXT 604
Dr. Nikola Neidhardt
Stojanov: Blgarskite lesovodi v Jugoslavija. Putni beležki.     PDF    TXT 611
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft     PDF    TXT 614
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft     PDF    TXT 614
Forstliche Rundschau.     PDF    TXT 616
Tharander forstl. Jahrbuch.     PDF    TXT 617
Lesnickâ Präce.     PDF    TXT 618
Revue des Eaux et Forets.     PDF    TXT 620
Allgem. Forst- u. Jagdzeitung     PDF    TXT 621

                UNDER CONSTRUCTION