godište: 1928    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1928 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8-9
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dr Žarko Miletić
Šuma visokoga krša     PDF    TXT 329
broj: 10-11
     
 
BOTANIKA.
     
Dr. S. Horvatić
Karakteristika flore i vegetacije Krša.     PDF    TXT 399
broj: 12
     
 
POŠUMLJAVANJE.
     
Dr. J. Balen
O klimatskim faktorima na Kršu i njihovom odnosu prema vještačkom zašumljavanju.     PDF    TXT 463
broj: 4
     
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA.
     
Dr. Ž. Kovačević
Sušenje hrastova u Posavini s entomološko-biološkog gledišta.     PDF    TXT 182
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Dr. A. Ugrenović
Šumarstvo pred parlamentom.     PDF    TXT 4
Član 133. Zakona o šumama u predratnoj kraljevini Srbiji     PDF    TXT 35
broj: 2
     
Dr. A. Ugrenović
Zakon o šumama.     PDF    TXT 65
broj: 3
     
Inž. P. Manojlović
Budžet Ministarstva Šuma i Rudnika.     PDF    TXT 134
Ing. A. Perušić
Brodska Imovna Općina.     PDF    TXT 138
broj: 8-9
     
Inž. L. Petrović
Organizacija šumarske policije i nadzora.     PDF    TXT 348
broj: 2
     
 
UPORABA ŠUMA — TEHNOLOGIJA.
     
Dr. A. Ugrenović
Smolarenje u šumama crnoga bora.     PDF    TXT 79
broj: 3
     
Dr. A. Ugrenović
Smolarenje u Francuskoj.     PDF    TXT 113
broj: 5
     
Inž. V.Šacku
Opiti o smolarenju u Poljskoj.     PDF    TXT 217
broj: 4
     
 
DENDOMETRIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
O efektu trupljenja.     PDF    TXT 165
broj: 8-9
     
 
PROMETALA — ZGRADARSTVO — BUJICE.
     
Ing. L. Haneise
O bujicama na Kršu.     PDF    TXT 340
broj: 10-11
     
Ing. D. Polaček
Saobraćajna sredstva i šumske zgrade u drž. šumama Gorskog Kotara u području direkcije šuma u Zagrebu.     PDF    TXT 420
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Dr. A. Ugrenović
Osvrti i pogledi.     PDF    TXT 1
broj: 4
     
Dr. A.Ugrenović
Brod tone.     PDF    TXT 161
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF    TXT 39
Upotreba drvnog ugljena u industriji štavljenja     PDF    TXT 40
Vještačka nafta     PDF    TXT 40
Dr. J. Zubović
Eksploatacija bosanskih šuma.     PDF    TXT 41
broj: 2
     
Trgovina hrastove francuske dužice     PDF    TXT 89
broj: 4
     
Potreba domaće šumske industrije     PDF    TXT 197
broj: 8-9
     
Šumarstvo na prvoj privrednoj izložbiu Skoplju     PDF    TXT 367
broj: 2
     
 
UPORABA ŠUMA I TEHNOLOGIJA.
     
Impregnovanje drveta sumporom     PDF    TXT 89
broj: 5
     
Lj. Maletić
Eksploatisanje državnih šuma u režiji.     PDF    TXT 250
broj: 6-7
     
Ing. Z. Turkalj
Smolarenje u narodu.     PDF    TXT 285
broj: 4
     
 
ENTOMOLOGIJA IODBRANAŠUMA.
     
Dr. A. Langhoffer
O insektima štetočinjama u području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju g. 1927.     PDF    TXT 198
broj: 6-7
     
Dr. A. Langhoffer
Ujhelyi o neprijateljima gubara.     PDF    TXT 292
Dr. A. Langhoffer
Ujhelyi o neprijateljima gubara.     PDF    TXT 292
Dr. A. Langhoffer
Matusovits o kornjašu Anomala vitis kao štetočinu na drveću.     PDF    TXT 293
broj: 10-11
     
Dr. A. Langhoffer
Hrastov moljac u našim šumama.     PDF    TXT 442
broj: 5
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. A. Perušić
O rentabilnosti bukve.     PDF    TXT 251
broj: 6-7
     
Ing. S. Frančišković
O rentabilnosti bukve.     PDF    TXT 283
Ing. S. Frančišković
O rentabilnosti bukve.     PDF    TXT 283
broj: 1
     
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Perušić
KrajiškeImovne Općine.     PDF    TXT 43
broj: 2
     
Upravno sudišće v Celju, rešenje     PDF    TXT 90
Ing. A. Perušić
Šumske glavnice, prihodi i potrajnost.     PDF    TXT 93
Zakon o šumama     PDF    TXT 96
broj: 4
     
Dr. A. Ugrenović
Šumarska policija.     PDF    TXT 200
broj: 1
     
 
GEOGRAFIJA, KLIMATOLOGIJA.
     
Šume Madagaskara.     PDF    TXT 45
broj: 6-7
     
Inž. Vaskijević
Goografsko rasprostranjenje hrastovih vrsta kod nas.     PDF    TXT 289
broj: 8-9
     
Inž. L.Petrović
Uticaj šume na klimu i meteorološka opažanja.     PDF    TXT 363
broj: 2
     
 
PRAKTIČNO ŠUMARSTVO.
     
Aero-foto-taksacija     PDF    TXT 87
broj: 1
     
 
NASTAVA
     
Doktori šumarstva     PDF    TXT 47
Ispiti u lugarskoj školi u Paračinu     PDF    TXT 48
broj: 2
     
Dokidanje zagrebačkog šumarskog fakulteta     PDF    TXT 87
broj: 5
     
Osnivanje rudarskog i šumarskog fakulteta u Sarajevu     PDF    TXT 244
broj: 8-9
     
O fakultetima i studiju šumarske privrede     PDF    TXT 359
broj: 10-11
     
Ispiti u lugarskoj školi u Paračinu     PDF    TXT 438
broj: 2
     
 
LOVSTVO.
     
Inž.Koprivnik
Židlohovice, Reprezeitativno lovište Čehoslovačke.     PDF    TXT 97
broj: 3
     
Ing. Z. Turkalj
Obrazovanje lovačkog osoblja.     PDF    TXT 150
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Izvadak iz zapisnika sjednice Glavne Uprave J. Š. U.     PDF    TXT 50
broj: 4
     
Ispravak     PDF    TXT 201
Udruženje Jugoslavenskih Šumarskih Akademičara uZagrebu.     PDF    TXT 202
Preporuka Šumarskog Lista.     PDF    TXT 203
broj: 6-7
     
Podružnica J. Š. U. u Ljubljani     PDF    TXT 294
broj: 8-9
     
Pravilnici za društvene rasadnike     PDF    TXT 374
Odlomak iz zapisnika odborove seje Podružnice J. Š. U. v Celju     PDF    TXT 378
broj: 12
     
Zapisnik 52. glavne skupštine J. Š. U.     PDF    TXT 491
Zahvala dosadanjeg urednika     PDF    TXT 492
Dar Kereškenjijevoj zakladi     PDF    TXT 492
Dar Šumarskom Muzeju     PDF    TXT 492
Počasna diploma J. Š. U.     PDF    TXT 492
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ivan Tropper     PDF    TXT 58
Imenovanja, premještenja, umirovljenja     PDF    TXT 58
broj: 3
     
† prof.Dr.A.Seiwerth     PDF    TXT 156
† Gustav Haueise     PDF    TXT 157
† Milan Obradović     PDF    TXT 157
† Milan Obradović     PDF    TXT 157
broj: 12
     
† Ing. Dragutin Polaček     PDF    TXT 494
broj: 1
     
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Inž. N. Manojlović: Sušenje posavskih hrastovihšuma     PDF    TXT 55
V. Škorić: Bacterial blight of pea     PDF    TXT 55
P.Georgijević: Cerastomella quercus     PDF    TXT 56
A.Perušić: Krajiška Imovna Općina     PDF    TXT 56
Vesnik Udruženja šumarskih potčinovnika Kralj.S.H.S.     PDF    TXT 56
Glasnik Ministarstva Poljoprivredei Voda     PDF    TXT 57
broj: 3
     
A. Stebut:Nauka i stručne škole u službi poljoprivrede     PDF    TXT 152
broj: 4
     
F. Tućan: Prilog poznavanju minerala Jugoslavije     PDF    TXT 207
Bosanski Šumar     PDF    TXT 207
Bosanski Šumar     PDF    TXT 207
broj: 5
     
Lovačko-Riburski vijesnik     PDF    TXT 259
Dr. Gračanin: Ein Beitrag zur Zinkfrage in der Pflanzenbiochemie     PDF    TXT 260
Dr. I. Krbek: Stranka u upravnom postupku     PDF    TXT 260
Dr. I. Krbek: Stranka u upravnom postupku     PDF    TXT 260
Dr. I. Krbek: Stranka u upravnom postupku     PDF    TXT 260
broj: 8-9
     
Le Karst Yougoslave     PDF    TXT 369
Ing. A. Šivic: Gozdarstvo v ljubljanski oblasti leta 1926. i 1927.     PDF    TXT 372
Dr. F. Podbrežnik: Les corps hurniques dans les charbons     PDF    TXT 373
Dr. F. Podbrežnik: Etudes des colorations de la membrane lignifiée     PDF    TXT 373
M. Gračanin: Ortophosphorsaüre und Keimfähigkeit der Samen     PDF    TXT 373
broj: 10-11
     
Oskar Agić: Bilinstvo za šum. pomoćno osoblje     PDF    TXT 451
Dr. F. Podbrežnik: Problem racionalizacije u našoj privredi     PDF    TXT 451
Dr. F. Podbrežnik: Problem racionalizacije u našoj privredi     PDF    TXT 451
Dr. F. Podbrežnik: L´organisation du travail dans les exploitations forestiers     PDF    TXT 451
Dr. S. Horvatić: Flora i vegetacija otoka Plavnika     PDF    TXT 452
Dr. S. Horvatić: Mandragora u našoj flori     PDF    TXT 452
Dr. S. Horvatić: Oblici Leucanthemum u flori Jugoslavije.     PDF    TXT 452
broj: 12
     
Veseli: Katekizam o izmjeri drvlja     PDF    TXT 481
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Lesnicka Prâce     PDF    TXT 56
Revnedes Eaux etForets     PDF    TXT 56
L´Alpe     PDF    TXT 57
broj: 2
     
Sylwan     PDF    TXT 100
Losovedenie i lesovodstvo     PDF    TXT 100
Losovedenie i lesovodstvo     PDF    TXT 100
broj: 3
     
Les, ego izučenije i popouzovanie     PDF    TXT 153
Les, ego izučenije i popouzovanie     PDF    TXT 153
Izvestia Leningradskago Lesnogo Instituta.     PDF    TXT 154
F. Vidron: Le pin sylvestre de race noble de Hanan.     PDF    TXT 155
broj: 4
     
Aldo Pavari: La tecnica dei rimboschimenti     PDF    TXT 207
Aldo Pavari: La tecnica dei rimboschimenti     PDF    TXT 207
broj: 8-9
     
Jan Frič: Lesni pozemkovâ reforma     PDF    TXT 373
W1adislav Jedlinski: O naturialnym zasiagu swierka     PDF    TXT 373
Wladislav Jedlinski: Asocjacje roslinne     PDF    TXT 373
Wladislav Jedlinski: Nowoczesne ideje w dzicdzinie urzadzania lasu i jego gozpodarztva     PDF    TXT 373
broj: 10-11
     
L. Milovanović
Novaruska literaturao šumarstvu.     PDF    TXT 443
Dr. D. Dracea: Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien     PDF    TXT 451
Dr. D. Dracea: Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION