godište: 1919    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1919 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
Članci
     
Izvješće i zapisnik o izvanrednoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog društva     PDF    TXT 1
Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u m.
O postupku pri izradbi novog šumskog zakona.     PDF    TXT 18
Predavanje i predlog Srećka Majera, kr. šumar. nadpovjerenika
Reorganizacija šumarstva.     PDF    TXT 26
Napisao prof. Dr. Andrija Petračić
Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i vrijednosne razrede u hrastovim, bukovini i borovim sastojinama.     PDF    TXT 35
Napisao : Zlatko Turkalj, kot. šumar
Na Bjelolasici     PDF    TXT 40
Priopćio S. Majer
Agrarna reforma i naše šume     PDF    TXT 44
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umrli.     PDF    TXT 54
 
Društvene vijesti:
     
Dar literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 10 prosinca 1918     PDF    TXT 56
Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 28. prosinca 1918.     PDF    TXT 60
Šumarska nastava.     PDF    TXT 63
Šumarsko-lovački kalendar 1919.     PDF    TXT 63
broj: 3-4
     
 
Članci
     
Sastavio Josip Heckner
Šumsko gospodarstveni program župne nadarbine Kravarsko.     PDF    TXT 64
Piše M. Marinović, kr. šum. inženjer
Evolucija našeg šumarstva.     PDF    TXT 89
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar za šumarstvo i rudarstvo. — Povratili se iz šumarske službe u Ugarskoj. — Šumarsko osoblje kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu. — Umro     PDF    TXT 116
 
Društvene vijesti:
     
Darovi literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 116
 
Stališke vijesti:
     
Organizacija šumarske službe u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pravilnik o službenom djelokrugu državne šumarske direkcije.     PDF    TXT 117
 
Naredbe :
     
Predhodne odredbe ministarskog savjeta za pripremu agrarne reforme. — Naredba o ustrojstvu ministarstva šuma i rudnika     PDF    TXT 131
Oglasi.     PDF    TXT 143
broj: 5-6
     
 
Članci
     
† Ante Kern, kr. zem. šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom)     PDF    TXT 145
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 187
 
Društvene i stališke vijesti:
     
Predsjedništvo društva kod ministra. — Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskoga društva, koja je obdržavana dne 8. veljače 1919 — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF    TXT 188
 
Razne vijesti:
     
Srpsko šumarsko udruženje. — Organizacija šumara i šumarskih inženjera Bosne i Hercegovine. — Delegati hrvatskog šumarskog društva na konferenciji o agrarnoj reformi u Beogradu. — Predloži za uređenje šumarstva u kraljevstvu S. H S.     PDF    TXT 193
 
Prosvjeta.
     
Prosvjeta.     PDF    TXT 205
 
Natječaji i oglasi.
     
Natječaji i oglasi.     PDF    TXT 206
broj: 7-8
     
 
Članci
     
Piše Miško Markić, nadšumar šumske imovne općine
Agrarna reforma obzirom na prilike gornje krajine.     PDF    TXT 217
 
Osobne vijesti :
     
Novi ministar za šume i rude. - Imenovanja. — Premještenja. — Iz bos. herc. šumarske službe. — Umrli     PDF    TXT 245
 
Društvene vijesti :
     
Darovi Literarnoj zakladi do 31./VII. 1919. — Prinosi i darovi unišli od l./I.—31./VII. 1919. Köröskenyevoj pripomoćnoj zakladi. — Zapisnik odborske sjednice hrv.-slav. šum. društva, koja je održana dne 3. svibnja 1919.     PDF    TXT 245
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima: Nova država i naše šume. — Valuta i šume. — Organizacija šumarske službe u kraljevstvu SHS.     PDF    TXT 250
Proglas za ujedinjenje i rad šumara, šumovlastnika, šumskih trgovaca i industrijalaca, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF    TXT 259
Izkaz učenika, koji su dobili potporu iz zaklade za uzgoj djeca šumarskih činovnika u školskoj godini 1919./20.     PDF    TXT 264
 
Iz drvne trgovine:
     
Cijena drvne robe. - Uspjeh dražbe. — Uspjeh drvoprodaje.     PDF    TXT 264
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 265
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Napisao: Z. Turkalj, kot. šum.
Pitanje šumarske terminologije.     PDF    TXT 277
Uređenje vlasništva, gospodarstva i uprave sa šumama na području kraljevstva SHS.     PDF    TXT 282
Napisao šum. Inž. Dr. Zubović
Privredni problem Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 293
 
Osobne vijesti :
     
Promjene u šumarskoj struci. — Osobne promjene u bivšem profesorskom zboru kr. šumarske akademije     PDF    TXT 314
Prvi nastavnici na gospod. šum. fakultetu sveučilištu SHS. u Zagrebu     PDF    TXT 315
Školske vijesti. — Naredba Ministra Prosvete o ustroju fakulteta za gospodarstvo i šumarstvo.     PDF    TXT 315
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik odborske sjednice od 3. kolovoza     PDF    TXT 317
 
Iz šumske trgovine.
     
Uspjeh dražba.     PDF    TXT 321
 
Različite vijesti :
     
Popis darovatelja na odar vijenca gosp. Gj. Cesarića.     PDF    TXT 321
Udruženju Jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu.— Zamolba na veče šumske urede.     PDF    TXT 322
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima: — Kako da se izvede agrarna reforma u našim šumama. — Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi     PDF    TXT 323
broj: 11-12
     
Obavijest.     PDF    TXT 339
Napisao prof. Dr. A. Petračić.
Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga.     PDF    TXT 339
Napisao profesor dr. Antun Levaković
Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojine.     PDF    TXT 343
Iz Mayrovog djela „Waldbau," preveo A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma malih sastojina.     PDF    TXT 350
 
Osobne vijesti:
     
Promjene u šumarskoj struci. — Premještenija. — Novi nastavnici na gospodarsko šumarskom fakultetu sveučilišta SHS u Zagrebu.     PDF    TXT 357
 
Društvene vijesti:
     
Uplata pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar. — Darovi literarnoj Borošićevoj zakladi. — Novi utemeljiteljni članovi. — Društveni oglasi     PDF    TXT 358
 
Stališke vijesti :
     
Važniji članci o našem šumarstvu n drugim časopisima : — Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi. — Otvorenje gospodarsko-šumarskog fakulteta. — Nacionalizacija bosanske šumske industrije i članak Šumske industrije. — Štete Jugoslavije u šumarstvu u vreme austrougarske uprave. — Šumska politika kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF    TXT 366
 
Iz šumske trgovine:
     
Uspjeh dražbe. — Carina na drvo. — Novi propisi o izvoznoj trgovini drvom     PDF    TXT 386
 
Prosvjeta:
     
Šumarska škola u Sarajevu. — Novije stručne knjige     PDF    TXT 390
 
Različito :
     
Nagrade za pošumljenje Krasa. — Šumarsko-lovački kalendar za godinu 1920.     PDF    TXT 391
 
Oproštaj.
     
Oproštaj.     PDF    TXT 391
 
Naredbe.
     
Oglas.     PDF    TXT 392
 
Oglas.
     
Naredbe.     PDF    TXT 392

                UNDER CONSTRUCTION