godište: 1916    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1916 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
     
Robert Fischbach (Sa slikom)     PDF    TXT 1
Napisao Ante Kern, kr. zem. šum. nadzornik
Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.     PDF    TXT 5
Piše Matija Grdinić, nadšumar-taksator
Dohodarinski ratni porez i imovne općine bivše Vojne Krajine.     PDF    TXT 48
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanje. — Novi predstojnik šum. odsjeka kr. zem. vlade. — Imenovanja. — Premještenja. — † Julio Anderka. — † Franjo Puches.     PDF    TXT 58
 
Društvene vijesti :
     
Dar literarnoj zakladi. — Dar pripomoćnoj zakladi. — Dar društvenim zakladama. — Utemeljiteljni član.     PDF    TXT 59
 
Različite vijesti:
     
Ispravak. — Ogrjev za državne namještenike     PDF    TXT 60
Objava predsjedništva.     PDF    TXT 60
Oglasi.     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
 
     
Piše Ivan Grčević, kr. rač. savjetnik
Biljegovne pristojbe.     PDF    TXT 105
 
Društvene vijesti:
     
† Herzl Otokar. — Novi utemeljiteljni član     PDF    TXT 130
 
Razne vijesti:
     
Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Iskaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarine I. razreda i upisninah, podupirajućih prinosa i pretplatninah za „Šumarski list", tečajem razdobja od 1. srpnja do 31. prosinca 1915. — Iskaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarine 1. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list — tečajem razdobja od 1. siječnja do 26. travnja 1916.     PDF    TXT 130
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 134
Köreskenyeva (pripomoćna) zaklada hrv.-slav. šum. društva. Ustanovljenje članova.     PDF    TXT 135
Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih rješidaba.     PDF    TXT 136
broj: 5-6
     
 
     
Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadz.
Izračunavanje cijene drva na panju.     PDF    TXT 167
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — † Dr.Dragutin Téglas. — † Franjo Brkić.     PDF    TXT 187
 
Društvene vijesti:
     
Novi članovi. — Dar. — Novi utemeljitelj hrv.-slav. šumarskog društva.     PDF    TXT 187
 
Razne vijesti :
     
Natječaji za podjeljenje potpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji i iz zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika — Proljetni državni šumarski ispit u Budapešti. — Crno bojadisanje hrastovine. — Mrko bojadisanje hrastovine. — Ispravi! — Dohodci državnih šuma u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u zadnjem desetgodištu.     PDF    TXT 188
Natječaj. — Poziv. — Oglas dražbe. — Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih rješidaba.     PDF    TXT 191
broj: 7-8
     
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje povjerenstva zaklade za uzgoj djece šum. činovnika     PDF    TXT 243
 
Društvene vijesti :
     
Novi utemeljitelj hrv.-slav. šumarskog društva. — Resz-Koritić pristupio pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šumarskog društva. — Skupština hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 243
Oglasi dražba stabala. — Natječaj.     PDF    TXT 243
broj: 9-10
     
 
     
Izvješće o XXXVIII. glavnoj skupštini hrvat.-slavonskog šumarskog društva održanoj dne 4. rujna 1916. u kr. i slobodnom glavnom gradu Zagrebu.     PDF    TXT 290
 
Osobne vijesti:
     
Osobne vijesti:     PDF    TXT 306
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik konferencijalne sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskog društva održane dne 3. rujna 1916. — Novi utemeljitelj i dobrotvor hrv.-slav. šumar. društva. — Pripomoćnoj zadruzi pristupili. — Darovi.     PDF    TXT 312
Oglasi dražba stabala. — Natječaji.     PDF    TXT 320
broj: 11-12
     
 
     
† Car i kralj Franjo Josip I.     PDF    TXT 327
Priopćio Dr. Aleksander Ugrenović, kr. kot. šumar
Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupo-prodajnoga ugovora.     PDF    TXT 369
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umrli.     PDF    TXT 373
 
Društvene vijesti:
     
Pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šum. društva pristupio. — Darovi literarnoj zakladi hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 374
Oproštaj odstupajućeg urednika Bogoslava Kosovića.     PDF    TXT 374

                UNDER CONSTRUCTION