godište: 1913    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1913 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Piše V. Č.
Uzgoj oraha kao šumskog drveta.     PDF    TXT 1
Piše Dušan Ostoić, šumar
Što je pravi uzrok sušenju hrastovih sastojina u šumama petrovaradinske imovne općine?     PDF    TXT 15
Piše K. M.
Njekoje misli o sabiranju povjestnih podataka našeg šumarstva i naših hrvatskih šuma.     PDF    TXT 20
Razni načini i sredstva za poboljšanje svojstava surovog drva.     PDF    TXT 20
 
Osobne vijesti:
     
† Ferdo Zikmundowsky. — Imenovanja.     PDF    TXT 30
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice 4. kolovoza 1912. — Društvena sjednica. — Prinos zakladi utemeljenoj u spomen A. Borošića — Literarna zaklada hrv.-slav. šumarskoga društva na uspomenu kr. zemalj. šumar, nadzornika I. razr. Andrije Borošića.     PDF    TXT 31
 
Različite vijesti :
     
Konkurencija japanske hrastovine — Hrvatski izum. — Upozorenje. — Uspjesi dražbe stabala.     PDF    TXT 36
Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na veliko     PDF    TXT 36
Oglasi. — Uspjesi dražba stabala. — Objava uredničtva.     PDF    TXT 37
broj: 2
     
 
     
Piše A. Kern
Nacrti za gradnju šumarija.     PDF    TXT 41
Piše T. G.
O pravoužitničkim katastru.     PDF    TXT 59
Po A F. u. J. Z. V. Č.
Jasika janj ili jagnjed (Populus tremula).     PDF    TXT 65
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 73
 
Društvene vijesti :
     
Pripomoćnoj zakladi. — Izkaz- uplaćene članarine I. razreda i upisnina, zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina na Šumarski listu razdoblju od 16 svibnja do uključivo 31. prosinca 1912.     PDF    TXT 73
Objave uredničtva. — Honoriranje članaka. — Natječaj.     PDF    TXT 75
Uspjesi dražba stabala.     PDF    TXT 76
Oglasi.     PDF    TXT 78
 
Prilog:
     
Naredbe odnoseće se na šumarstvo XII.—XXIV.     PDF    TXT 80
broj: 3
     
 
     
Šumski posjed i turski šumski zakon u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 81
Piše Dragutin vitez Wessely
O kagjenju ćumura. Praktična crtica sa osobitim obzirom na najnoviju literaturu, ekstenzivno gospodarenje, te prilike u balkanskim zemljama uz originalne snimke iz Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 90
 
Osobne vijesti:
     
Previšnje odlikovanje. — Imenovanja.     PDF    TXT 119
 
Razno :
     
Kloroformiranje biljaka. — Šumsko-trgovačke prilike na Balkanu. — Visoko šumarsko učilište u Galiciji. — Otrovno drvo. — Ispravak. — Uspjesi dražbe.     PDF    TXT 119
Piše Dr. Aug. Langhoffer.
Riječ o nomenklaturi i terminologiji.     PDF    TXT 121
Zadnje cijene bečkoga tržišta šum. proizvoda na veliko.     PDF    TXT 123
Natječaj i oglasi     PDF    TXT 123
broj: 4
     
 
     
Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadzornik
"Odkupljivanje« podavanja gradje za opć. mostove po imov. obćinama.     PDF    TXT 129
Piše Rudolf Kolibaš. kr. šum. povjerenik
Prodaja vlastelinstva virovitčkoga te sudjelovanje brodske imovne obćine kod te prodaje.     PDF    TXT 141
Piše Dr. V. Vouk
U koje drveće udara grom i zašto?     PDF    TXT 153
Po Dr. Krämeru iz Umschau V. Č.
Upliv dima i plinova iz talionica na šumu i šumsko tlo.     PDF    TXT 159
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 162
 
Razno:
     
Obskrbe. — Izvoz drva iz Sibirije.     PDF    TXT 163
Nove šumarske knjige.     PDF    TXT 166
Oglasi.     PDF    TXT 168
broj: 5
     
 
     
Piše Dragutin vitez Wessely
Povjestnička crtica o šumama Bosne i Hercegovine do zaposjednuća god. 1878.     PDF    TXT 173
Piše Dr. Petračić
K dvadesetpetgodišnjici pošumljenja krasa u posestrimi Kranjskoj.     PDF    TXT 188
Drugo pismo iz Draganičkog luga. (Odgovor z. š. n. g. Puku)     PDF    TXT 194
 
Osobne vijesti :
     
† Šandor Perc. — Premještenje. — Imenovanja.     PDF    TXT 210
 
Društvene vijesti :
     
Pristupio pripomoćnoj zakladi. — Za literarnu zakladu šum. društva. — Zapisnik spisan dne 16. prosinca prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 212
 
Razno:
     
Hrv. zemaljsko društvo gospodarskih i šumarskih činovnika«. — Šumsko trgovački odnosi riječke luke.     PDF    TXT 216
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 218
Natječaj. — Oglasi.     PDF    TXT 219
broj: 6
     
 
     
Mjestni običaji (usance) u trgovačkom poslovanju i prometu u okružju senjske trgovačko obrtničke komore.     PDF    TXT 221
 
Osobne vijesti:
     
Umirovljenje i previšnje odlikovanje.     PDF    TXT 272
 
Razno:
     
Proljetni šumarski državni izpit u Budimpešti. Madjarsko zemaljsko šumarsko društvo. Šumarstvo Bugarske.     PDF    TXT 272
Oglas.     PDF    TXT 276
broj: 7
     
 
     
Proslava 40-godišnjeg službovanja predstojnika kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu gospodina kr. ministarskog savjetnika Josipa Havasa.     PDF    TXT 278
Piše Dr Aug. Langhoffer
Rusa pilatka (Lophyrus rufus Retz).     PDF    TXT 282
Nazivi ljudskih obitavališta u našoj domovini potičući od imena šum. drveća i grmlja.     PDF    TXT 287
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. Promaknuće. Promocija. Naučno putovanje. Umrla.     PDF    TXT 309
 
Društvene vijesti :
     
Pripomoćna zaklada hrv. slav. šum. društva. Zakladni list hrv.-slav. šum. društva u Zagrebu. Poziv. Izkaz uplaćene članarine.     PDF    TXT 310
 
Razno :
     
Stanje glavnice mirovinske zaklade. Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece. Organizacija šumoposjednika. Nekoji podatci o šumarstvu u Japanu.     PDF    TXT 316
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 318
Natječaj.     PDF    TXT 320
 
Prilog:
     
T. G Podatci za terminologiju.     PDF    TXT 320
broj: 8
     
 
     
Napisao Dr. Antun Levaković kot. šum.
Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u našoj Posavini.     PDF    TXT 321
Ante Premužić, cand. šumarstva
Ekskurzija slušača zagrebačke šumarske akademije u hrvatsko kraško područje.     PDF    TXT 343
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 360
 
Društvene vijesti:
     
U mjesto vijenca na odar. Pripomoćnoj zakladi pristupio. Prinosi za literarnu zakladu A. Borošića.     PDF    TXT 359
broj: 9
     
 
     
M. Marinović, M. Sziget
Uredjenje visokih pašnjaka po alpinskom uzoru.     PDF    TXT 365
Od Dr. Stj. Gjurašina
Hrastova medljika.     PDF    TXT 377
VAC, Gašpar Gašo
Pukove promjerke.     PDF    TXT 385
Izvještaj o redovitoj XXXVII. glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 4. kolovoza 1913. u »Šumarskom domu« u Zagrebu.     PDF    TXT 387
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv-slav. šumarskog društva, držane 14. travnja 1913. — Zapisnik XXXVII. redovite glavne skupštine hrv. slav. Šumarskog društva. — U mjesto vijenca na odar.     PDF    TXT 393
 
Razno:
     
Šandor Imre.     PDF    TXT 400
broj: 10
     
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. Novi članovi.     PDF    TXT 439
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik o sjednici povjerenstva uprave zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, obdržavane dne 3. kolovoza 1913. u šumarskom odsjeku kr. zemalj. vlade.     PDF    TXT 439
Natječaji. — Oglasi.     PDF    TXT 441
broj: 11
     
 
     
Napisao: Dr. A. Ugrenović
O redukciji optički mjerenih duljina — na horizont.     PDF    TXT 445
Dr. A. Ugrenović
O poznavanju otrovnih gljiva     PDF    TXT 464
Napisao N. Pleša-Kosinjković, šumar
Praktična uporaba progresivno padajućega prirasta.     PDF    TXT 472
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanje. Protustavnički ispit. Državni ispit osposobljući za samostalno vodjenje šum. gospodarstva.     PDF    TXT 479
 
Društvene vijesti:
     
Literarnoj zakladi.     PDF    TXT 481
 
Razno:
     
Borova sovica. Važno za šumare i gospodare. Usance za trgovinu drvom.     PDF    TXT 481
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 482
Natječaji.     PDF    TXT 483
 
Prilog:
     
Ugrenović Dr.
Podatci za terminologiju.     PDF    TXT 484
broj: 12
     
 
     
Zakon o zaštiti šumskog vlasništva.     PDF    TXT 485
Naredba zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 14. augusta 1913., br. 4826/praes., za izvršivanje zakona od 28. jula 1913. o zaštiti šumskog vlasništva (Gl. zak. br. 96.). (odobrena otpisom c. i kr. zajedničkog ministarstva financija u poslovima Bosne i Hercegovine od 3. augusta 1913., br. 10.140/B. H)     PDF    TXT 508
 
Osobne vijesti:
     
Premještenja. — f Slavoljub pl. Teklić. — t Ivan Peheim.     PDF    TXT 525
 
Društvene vijesti:
     
Utemeljiteljni član i darovi. — Klub hrv. šumar, akademičara. — Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa«     PDF    TXT 525
 
Nove knjige:
     
Borošićev „Hrvatski šumarsko-lovački kalendar za god. 1914., XI. tečaj, uredio prof. Dr. Gj. Nenadić. — Hempelov šumarski kalendar za god. 1914.     PDF    TXT 526
 
Razno:
     
Uspjeh dražba — Uspjeh dražbe stabala veleprodaje »Krasnica« — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina za šumarski list u razdoblju od 26. svibnja do 25. studena 1913.     PDF    TXT 526
Oglasi.     PDF    TXT 528
Naredbe i načelne rješitbe odnoseće se na šumarstvo.     PDF    TXT 533
broj: 11
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Važnije ustanove iz zakonskog čl. : LXV     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION