godište: 1912    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1912 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Veleštovani čitaoci!     PDF    TXT 1
Piše M. Marinović
Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom gorju.     PDF    TXT 2
Šumarstvo i industrija drva.     PDF    TXT 19
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanje — Nostrifikacija doktorata — Sa kr. šumar. akademije — † Božo Kranjc. — † Dr. H. Stötzer     PDF    TXT 34
 
Društvene vijesti :
     
Sjednica povjerenstva zaklade za uzgoj djece šum. činovnika. — Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 36
 
Različite vijesti:
     
Molba.     PDF    TXT 40
broj: 2
     
 
     
Piše V. Č. (prevod)
O uzgoju hrastovine u Češkoj.     PDF    TXT 51
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja — Umro.     PDF    TXT 69
 
Društvene vijesti :
     
Zakladi u spomen Andrije Borošića. — Pripomoćnoj zakladi (Köröskeny). - Izkaz uplaćene članarine I. razreda u razdobju od 26. rujna 1911. do 31. prosinca 1911.     PDF    TXT 69
 
Knjištvo.
     
Knjištvo.     PDF    TXT 70
 
Različite vijesti :
     
Ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Šumarski državni izpit u Budimpešti. — Dvije zakonske osnove — Reorganizacija šumske uprave u Bosni i Hercegovini. — Šumarska akademija u Zagrebu i bosanska vlada — Projekti ugarske vlade za unapredjenje gospodarstva. — Prodaja vlastelinstva kneza Schaumburg-Lippe u Virovitici. — Dobro Stražeman prodano. — Tvornica tanina u Županji. — »Drina« d. d. za eksploitaciju šuma u Bosni i Hercegovini. — F. Jergitsch & Söhne.     PDF    TXT 73
 
K pitanju šum. terminologije :
     
1. Izvadak iz dopisa kr. zem. šum. nadz. u m. Vatroslava Račkog. — 2. Dopis g. dr. Ugrenovića Aleks ml. - Objava uredničtva     PDF    TXT 77
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 79
broj: 3
     
 
     
Piše I. Z.
Šumarski grijesi.     PDF    TXT 81
Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi za trgovinu sa svima vrstima drva     PDF    TXT 87
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 112
 
Društvene vijesti:
     
Zakladi u spomen "A. Borošića". — Pripomoćnoj zakladi.     PDF    TXT 112
 
Različite vijesti:
     
Reorganizacija bujičnih tehničara u Austriji. Božično drvce, kao uzgredni šumski užitak. — Željezne i drvene podvlake na željeznicama. — Zavod za iztraživanje tla. — Osiguranje šuma proti požaru. — Množina radnje, koju drveće za doba vegetacije obavlja.     PDF    TXT 112
K pitanju šum. terminologije - Dopis G. Petroffa, šefa sekcije za uredjenje šuma i urednik »Gorskog Pregleda«.     PDF    TXT 117
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 117
Oglasi.     PDF    TXT 117
broj: 4
     
 
     
Pismo iz Draganićkog luga.     PDF    TXT 121
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Sa kr. šumarske akademije.— Četrdesetgodišnjica šumarnika Pavla Wittmanna. — † Wenzel Goll     PDF    TXT 156
 
Društvene vijesti :
     
Pristupio Köreskenyjevoj pripom. zakladi     PDF    TXT 158
 
Različite vijesti :
     
Nova pilana. — Nove knjige. — Vrlo dobro šumsko sjemenje.     PDF    TXT 158
Oglasi.     PDF    TXT 159
broj: 5
     
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja i premještenja.     PDF    TXT 193
 
Društvene vijesti :
     
Naučno putovanje — Zapisnik sjednice upravlj. odbora, hrv.-slav. šumar, društva držane 10. prosinca 1912.     PDF    TXT 194
 
Različite vijesti :
     
Sa šumarske akademije — Zavod za oglašivanje — Nagrada.     PDF    TXT 199
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 200
broj: 6
     
 
     
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak)
Gospodarska osnova za šumu z. z Draganić.     PDF    TXT 201
Piše B. Kosović
Stručna kritika i osobnosti.     PDF    TXT 237
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanja i premještenja. — † Mihajlo Brateljević.     PDF    TXT 241
Nove knjige.     PDF    TXT 241
 
Društvene vijesti:
     
Izkaz uplaćene članarine.     PDF    TXT 241
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 243
Oglasi.     PDF    TXT 243
broj: 7
     
 
     
Napisao za »Š. L.« A. Mahr, nadšumar u Hochenbergu u Dol. Austriji
Spuzaljka za drvo iz užeta od žice.     PDF    TXT 259
Piše A. Kauders
Nješto o prirastu u visinu crnog bora u kraškim kulturama našeg Primorja.     PDF    TXT 269
Piše G. Petroff
Šumarstvo u Bugarskoj.     PDF    TXT 273
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — † Dr. Ludwig Dimitz.     PDF    TXT 276
 
Društvene vijesti:
     
Glavna skupština hrv.-slav. šum. društva. — Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u društvenim prostorijam šumar, doma u Zagrebu. — Uplata članarine. — Knjižnica hrv.-slav. šumar, društva u Zagrebu. — Nacrt proračuna za godinu 1913. predložen XXXVI. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav. šum. društva koncem g. 1911. — Zaključni račun pripomoćne zaklade koncem g. 1911. — Bilanca. — Zaključni račun zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića.     PDF    TXT 277
 
Različite vijesti :
     
Radni program kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade. — F. Jergitsch i Sinovi.     PDF    TXT 286
Natječaj. — Uspjesi dražbe stabala. — Oglasi.     PDF    TXT 289
broj: 8-9
     
 
     
Na znanje p. n. gg. čitaocima Šumarskoga lista.     PDF    TXT 293
Piše Ivan Z. Galić
Pravoužitništvo crkvenih obćina u imovnim obćinama bivše hrv.-slav. vojne Krajine.     PDF    TXT 294
Piše šumar K.
Zaštita naslova »šumar".     PDF    TXT 313
Piše P.
Velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.     PDF    TXT 316
Piše M. K.
Shodan način obračunavanja predujmova po kotarskim šumarijama.     PDF    TXT 320
Po L. Hufnagl. Kaufmännische Holz Verwertung
Njekoje važnije vrsti eksotičnog drvlja u trgovini.     PDF    TXT 328
Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffela priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena obća i naposebna pravila proredjivanja.     PDF    TXT 335
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 346
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upr odbora od 15. travnja 1912. — Zapisnik sjednice upr. odbora od 2. srpnja 1912 — Zapisnik XXXVI. redovite glavne skupštine, držane 5. kolovoza 1912. — Izvještaj o redovitoj XXXVI. glavnoj skupštini, držanoj 5. kolovoza 1912.     PDF    TXT 347
 
Različite vijesti :
     
Pošumljivanje goljeti. — Pripomoćnoj zakladi V. Köröskenyi-a. — Literarnoj zakladi osnovanoj u spomen A. Borošića. — Trgovačke usance. — V. J Havliček.     PDF    TXT 366
Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum proizvoda na veliko     PDF    TXT 368
Oglasi.     PDF    TXT 368
broj: 10
     
 
     
† Marko grof Bombelles.     PDF    TXT 373
Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffel-a priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena opća i naposebna pravila proredjivanja.     PDF    TXT 378
Nacrti novih zakona tičućih se šumarstva u Dalmaciji.     PDF    TXT 394
 
Osobne vijesti:
     
Osobne vijesti:     PDF    TXT 409
 
Različite vijesti :
     
30-godišnjica službe. — Izložba peradi, golubova i kunića u Osijeku. — Trgovačke usance. — Cijena šum. proizvoda — P. n. šumskim uredima na znanje. — Puškama. — Stručna skripta za šumare. — Brdske šume u području željeznica.     PDF    TXT 410
Uspjesi dražba stabala.     PDF    TXT 412
broj: 11
     
 
     
Piše B. Kosović. kr. zem. šum. nadzornik
Šumske štete i šumsko-odštetni cjenici.     PDF    TXT 413
Poučni izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u šume gradiške imovne obćine i cerničkoga vlastelinstva.     PDF    TXT 428
Piše Z. Turkalj
Njekoliko o imenima šumskih predjela.     PDF    TXT 449
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 451
 
Društvene vijesti:
     
Dar.     PDF    TXT 452
 
Različite vijesti :
     
Skupa brjestovina.     PDF    TXT 452
broj: 12
     
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanje.     PDF    TXT 489
 
Sa šumarske akademije :
     
Naredba kr. hrv slav. dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 25. listopada 1912. broj 27277—1912. Odbor kluba hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa«.     PDF    TXT 489
 
Različite vijesti:
     
Zaraza jelovih šuma. Podjeljenje podpora.     PDF    TXT 490
Oglasi. — Uspjesi dražbe stabala.     PDF    TXT 490

                UNDER CONSTRUCTION