godište: 1911    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1911 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Sretnu novu godinu !     PDF    TXT 1
Piše B.
Križevačka imovna općina u slovu i broju. (Socijalno-ekonomska monografija).     PDF    TXT 3
Napisao Dr. Gj. Nenadić
Obračunanje šteta učinjenih po divljači u šumi.     PDF    TXT 19
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Odlikovanje.     PDF    TXT 30
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik spisan dne 24. rujna 1910. u Šumarskom domu prigodom održanja sjednice upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 31
 
Različite vijesti:
     
Proslava pedesetgodišnjice opstanka kr. višeg gospodarskog učilišta u Križevcima. — Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Trokuti za nanašanje kratkih abscisa i ordinata. — Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 34
Trgovina drvom.     PDF    TXT 37
Oglasi i natječaji.     PDF    TXT 39
Gospodi članovom.     PDF    TXT 40
broj: 2
     
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanja — Imenovanja.     PDF    TXT 68
 
Zakoni i naredbe:
     
Instruiranje spisa o diobi nekretnina zemljištnih zajednica bivših urbarskih općina. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7 prosinca 1910. broj III. A. 1370 , kojom se izdaju ustrojne ustanove za kr. hrv.-slav, zemaljski zavod za iztraživanje tla u Zagrebu.     PDF    TXT 68
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF    TXT 73
 
Različite vijesti:
     
Bavarska šumarska akademija u Aschaffen burgu. — C. kr. visoka škola za kulturu tla u Beču — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji — Osnivanje šumskog i livadnog pojasa oko grada Berlina. — Prisilno pošumljenje. — Gradnja žičare u Slavoniji. — VI kongres međun. saveza šumskih pokusnih postaja. — Glavna skupština ugar. zem. šum. društva.     PDF    TXT 74
broj: 3
     
 
     
Marko grof Bombelles (Sa slikom)     PDF    TXT 81
Gradnja šumarskih kuća (šumarija)     PDF    TXT 84
Složio Dr. Aug. Langhoffer
Neke izumrle životinje, te takove, koje izumiru.     PDF    TXT 90
Napisao Dr. August Langhoffer
Zaštita prirode.     PDF    TXT 113
 
Osobne viesti:
     
Premještenja — Umro.     PDF    TXT 116
 
Različite vijesti :
     
Zakladi u spomen Andrije Borošića. — Društvu gospodarskih šumarskih činovnika — Sadnja i njega šume u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 118
broj: 4
     
 
     
Piše B. K.
Podizanje šuma iz nova u Engleskoj.     PDF    TXT 136
Piše Gj. Cesarić
Pravo na oprost ili popust poreza od šuma. koje su nastradale od elementarnih nepogoda.     PDF    TXT 142
Piše K. M.
Na obranu časti.     PDF    TXT 146
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umro     PDF    TXT 147
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik spisan dne 11. XII. 1910. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upr. odbora     PDF    TXT 148
 
Različite vijesti :
     
Skupština zastupstva i proračun gradiške imovne općine za g. 1911. — Šandrovac naselbina. — Šumarsko ravnateljstvo kod zemaljske vlade u Sarajevu. — Bosansko društvo za eksploataciju šuma. — Nostrifikacija doktorata naših šumara po c kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine u razdoblju od 15. studenoga do 31. prosinca 1910.     PDF    TXT 151
broj: 5
     
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Premještenja - Umro     PDF    TXT 197
 
Različite vijesti :
     
Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 200
broj: 6
     
 
     
Piše M. Marinović, Maramarossziget (Nastaviti će se)
Šumski pokusi u Ugarskoj.     PDF    TXT 226
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja     PDF    TXT 234
 
Društvene vijesti :
     
Kao novi članovi I. r. pristupili su hrv.-slav, šumar, društvu.     PDF    TXT 234
 
Zakoni i naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 27. siečnja 1911. br. 61 615 ex 1910. o tamanjenju gusjenica u šumama. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 9. svibnja 1911, broj 19.514, glede pojednostavnjenja postupka kod izdanja dozvola za palenje vapnenica.     PDF    TXT 234
 
Različite vijesti :
     
Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa, te pretplatnine za Šumarski list u razdobju od l siečnja do 15. svibnja 1911.     PDF    TXT 236
Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa, te pretplatnine za Šumarski list u razdobju od l siečnja do 15. svibnja 1911.     PDF    TXT 236
broj: 7-8
     
 
     
Piše D. Polaček
Držanje i paša koza u području županije ličko-krbavske.     PDF    TXT 273
 
Osobne vijesti:
     
Premještenja. — Umrli.     PDF    TXT 294
 
Društvene vijesti.
     
Ovogodišnja redovita glavna skupština hrv.-slav, šumar, društva. — Zapisnik spisan dne 12. veljače 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav, šum. društva. — Nacrt proračuna za godinu 1912. predložen XXXV. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav, šumarskog društva koncem god. 1910. — Zaključni račun pripomoćne zaklade hrv.-slav, šumar. društva (u spomen nadšum. V. Köröskenyi-a) koncem g. 19l0. — Zaključni račun zaklade utemeljene na spomen pok. Andrije Borošića, tajnika hrv.-slav, šumar, društva, te kr zemalj. šumar, nadzornika, koncem god. 1910. — Zapisnik od 20. svibnja 1911. spisan u društvenim prostorijama Šumarskoga doma u Zagrebu. — Honoriranje članaka.     PDF    TXT 296
 
Zakoni i naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 2. lipnja 1911. broj 11 349. o priznanju ravnopravnosti izmedju šumar.-mjernič. tečaja kr ug. rudar, i šumar, visoke škole u Selmeczbanyi i kr. šumarske akademije u Zagrebu — Naredba glede sakupljanja statističkih podataka o pošumljenjima, koja su izvedena na temelju šumsko-gospodarstvenih osnova, izdana je po kr. hrv.-slav.-dalm. zem vladi, odjelu za unut. poslove dne 27. III. 1911. broj 18.539.     PDF    TXT 307
 
Različite vijesti :
     
Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — „Zakladi na uspomenu nadšumara Vladoja pl. Köröskenyi-a«. — Stanje zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih općina bivše hrv.-slav, vojne Krajine koncem godine 1910. — Ug. zem. šumarsko društvo.     PDF    TXT 310
Upiti i odgovori.     PDF    TXT 315
broj: 9
     
 
     
Redovita XXXV. glavna skupština hrv. slav. šum. društva, obdržavana dne 10. kolovoza 1911. u Zagrebu.     PDF    TXT 337
Napisao B. Kosović
Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav šum. društva u šumu »Draganički lug« zem. zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.     PDF    TXT 342
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Premještenja. — Umro. — † Teodor Basara.     PDF    TXT 350
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik spisan 3. lipnja 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav, šumarskog društva. — Zapisnik XXXV. redovite glavne skupštine hrv.-slav šumarskog društva, obdržavane u Šum. domu, dne 10. kolovoza 1911.     PDF    TXT 353
 
Zakoni i naredbe :
     
Državni ispiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, položeni kod kr. hrv. slav.-dalm. zem. vlade u Zagrebu, priznati su u Bosni i Hercegovini, a apsolventi kr. šumarske akademije u Zagrebu primaju se u bosansko-hercegovačku zemaljsku šumarsku službu.     PDF    TXT 359
 
Različite vijesti:
     
Povjerenstvo za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Prinos zakladi za uzgoj djece šumar, činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Šumarski ravnatelj za Bosnu i Hercegovinu. — Posljedice priznanja ravnopravnosti zagrebačke šumarske akademije sa šumarsko-mjerničkim strukovnim tečajem kr. ug. rudarske i šumarske škole u Selmeczbanyi — Biljevište kod Sv. Mihovila nad Senjem — Nagrade za podignuće i uzgoj gajića na krasu. — Pošumljenja na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova izvedenih u Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1910. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 363
broj: 10-11
     
 
     
Piše Ivo König, kr. kotarski šumar
Sušenje hrastika.     PDF    TXT 385
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum nadzornik
Gospodarska osnova za šumu zem. zajednice Draganić.     PDF    TXT 422
Izvješće tajnika hrv.-slav šumarskoga društva o djelovanju društvenog upravljajućeg odbora u g. 1910/11.     PDF    TXT 430
 
Osobne vjesti :
     
Imenovanje     PDF    TXT 438
 
Iz upravne prakse.
     
Nudioc za kup stabala ne može naknadno odustati od stavljene svoje ponude.     PDF    TXT 438
 
Različite vijesti:
     
Izložba peradi, golubova i kunića. — Nadopuni. — Šume u Dilj-gorju i njihovo haračenje. — Izkaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina u razdoblju od 16. svibnja do 26 rujna 1911.     PDF    TXT 440
broj: 12
     
 
     
Oproštaj.     PDF    TXT 449
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja. — Premještaji. — † Mile Drenovac     PDF    TXT 487
 
Knjižtvo :
     
Borošićev »Hrv. šumarsko-lovački koledar« za g. 1912.     PDF    TXT 489
 
Različite vijesti:
     
Dar »Zakladi u spomen Andrije Borošića«. — Glede podjelenja potpora po hrv.-slav, šumarskom društvu. — Posjet austrijskog šumarskog društva. — Izpravak k razpravi »Sušenje hrašća«     PDF    TXT 489

                UNDER CONSTRUCTION