godište: 1910    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1910 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
† Andrija Borošić, kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom)     PDF    TXT 1
Piše I. P.
Izjveštaj trgovačko-obrtnička komore u Zagrebu o narodnogospodarstvenim prilikama u godini 1908.     PDF    TXT 13
Piše M. Steinhaus, gospodarski upravitelj
Medljika hrasta (Eichenmehltau)     PDF    TXT 23
Piše Petar Manojlović, šum. pristav
Šumske štete u gospodarstvenim osnovama za preborne šume. (Svršit će se)     PDF    TXT 24
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 28
 
Društvene viesti:
     
Zapisnik spisan dne 7 kolovoza 1909. u Šumar. domu u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednica upravljajućeg odbora. — Zaklada Andrije Borošića. — Honoriranje većih i važnijih viestih. — Honoriranje nacrta, koji se tiskaju u društvenom organu.     PDF    TXT 28
 
Iz upravne prakse:
     
Pravna osoba ne može biti osudjena radi prekršaja šumskog zakona od 3. prosinca 1852.     PDF    TXT 32
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 33
 
Trgovina drvom.
     
Trgovina drvom.     PDF    TXT 34
 
Različite viesti :
     
Viesti iz c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču. — Položio doktorat. — Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika a kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Prepriečenje šumskih požara od frcajućih iskara iz željezničkih lokomotiva     PDF    TXT 35
Oglasi. — Natječaji. — Gospodi članovom.     PDF    TXT 38
broj: 2
     
 
     
Priopćuje N. Pleša Kosinjković. šumar
Pilarska i drvna industrija u Srbiji godine 1908     PDF    TXT 52
Piše A. Kauders
Nješto o prirastu u debljinu i visinu u crnogoričnim šumama „Gorskoga kotara".     PDF    TXT 58
Piše B. Kosović, kr. šum, nadzornik
Kultiviranje hrv. kraša.     PDF    TXT 62
 
Osobne viesti.
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 75
 
Različite viesti :
     
Australski način očuvanja (konserviranja) drva. N. P. K—ić — Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 76
Popis knjiga tvrdo vezanih iz ostavštine iza pokojnog kr. kot. šumara Vinka Lončarića, koje se nudjaju na prodaju     PDF    TXT 79
broj: 3
     
 
     
Piše G. Zajc
† Ivan Kolar, kr.šumar. nadsavjetnik (Sa slikom)     PDF    TXT 81
Napisao Josip Majnarić kr. kot. šumar
Pravilnici zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 84
 
Društvene viesti:
     
Zaklada „Andrije Borošića".     PDF    TXT 112
 
Zakoni i naredbe :
     
Nabava knjiga i tiskanica od ravnateljstva pomoćnih ureda kr. zem. vlade.     PDF    TXT 112
Ispravci.     PDF    TXT 118
Ispravci.     PDF    TXT 118
Iskaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine te podupirajućih prinosa u razdobju od 16. studena do 31. prosinca 1909.     PDF    TXT 118
broj: 4
     
 
     
Napisao Stevan Petrović, kr. zem. šum. nadzornik.
Zakon o pošumljenju krasa.     PDF    TXT 121
Piše jedan vlastelinski šumar
Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara u privatnim službama i kako da se tomu predusretne?     PDF    TXT 144
Priopćuje N. Pleša-Kosinjković, šumar
Gorostasno drveće Kalifornije.     PDF    TXT 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja—Premještenja. — Umro.     PDF    TXT 155
 
Iz upravne prakse :
     
Zaključci zemljištnih zajednica glede otpisa (oprosta) zem. zajednicama pravomoćno dosudjenih šumsko-odštetnih iznosa, podpadaju odobrenju kr. zem. vlade. — Za rješavanje sporova radi navodno povredjenoga, prava prekupa ovlašteničtva samog za sebe po § 22. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica, nadležne su sudbene, a ne upravne oblasti. Prinos k tumačenju §§ 1. i 1383. o. g. z.     PDF    TXT 156
 
Različite viesti :
     
Prodaja velikoga vlastelinstva. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku pristupili su. — Prvoj medjunarodnoj lovnoj izložbi u Beču.     PDF    TXT 157
Prodaja velikoga vlastelinstva. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku pristupili su. — Prvoj medjunarodnoj lovnoj izložbi u Beču.     PDF    TXT 157
broj: 5
     
 
     
Od šumarnika i sl. Tiemana u Göttingenu. — Preveo Nikola Pleša-Kosinjković, šumar
Pročišćenje gustih bukovih mladika i bukovih nasada iz sjemena.     PDF    TXT 182
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 195
 
Iz upravne prakse:
     
K tumačenju zakona od 8. januara 1876. o plaćanju prireza po imovnim općinama te § 9. zakona od 21. juna 1895. ob ustroju gradskih općina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Kuća, opredieljena za bilježnički stari, za koju upravna općina ne plaća najamnine, imade se uvrstiti u pravoužitni kataster krajiške imovne općine tako, da upravnoj općini pripada samo gradjevno drvo za uzdržavanje njeno. — Odmjerenje 20% školskog nameta imovnim općinama u području bivše vojne Krajine.     PDF    TXT 196
 
Različite viesti:
     
Pokusi sa sadnjom „Blue—gum-a"     PDF    TXT 200
broj: 6
     
 
     
Od Dr. Ljudevita Dimitza. Preveo i popratio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Razvoj i praktični ciljevi šum. estetike.     PDF    TXT 201
Piše Josip Heckner
Obilježenje gospodarstvenog iliti unutarnjeg podijeljenja šuma.     PDF    TXT 214
Piše A. Kauders
Kr. zemaljsko biljevište u Cirkvenici.     PDF    TXT 220
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 223
 
Društvene vijesti :
     
Za ovogodišnju glavnu skupštinu hrv. slav. šumarskog društva. — Zapisnik spisan dne 19. prosinca 1909. prigodom obdržavanja sjednice upravlj društvenog odbora — Zaklada „Andrije Borošića".     PDF    TXT 224
 
Zakoni i naredbe:
     
U svrhu sačuvanja onakovih remek djela prirode, koja su od osobite estetičke važnosti, koja služe na ures domovini, koja su važna sa znanstvenoga stanovišta i t. d.     PDF    TXT 230
 
Knjižtvo :
     
Piše Dr. Petračić
Heinrich Mayr. Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage.     PDF    TXT 231
 
Različite vijesti :
     
Sliedeći broj Šumarskog lista. — Proslava pedesetgodišnjice opstanka kr. gospodarskog učilišta u Križevcima. — Društvo bugarskih šumara. — Kako mogu gospodarski i šumarski činovnici sudjelovati u promicanju gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji? - Posvemašnja zabrana lova u uzakupljenim općinskim lovištima. — Status državnih šumarskih činovnika, koji podpadaju pod kr. ug. ministra poljodjelstva. - Status austrijskih državnih šumara. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine, podupirajući prinosa, te pretplatnine u razdobju od l siečnja do 30. travnja 1910.     PDF    TXT 236
broj: 7-8
     
 
     
Napisao nadšumar Jovan Matić
Posljedice hrastove medljike (Eichenmehltau).     PDF    TXT 241
Piše šum. nadzor. Dojković
Promaknuće po službenoj dobi.     PDF    TXT 244
Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara u privatnim službama i kako da se tomu predusretne?     PDF    TXT 255
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 281
 
Iz upravne prakse:
     
Privatno pravni sporovi izmedju zemljištne zajednice i trećih osoba, (neovlaštenika), dakle sporovi izmedju dvih ili više zemljištnih zajednica, spadaju pod nadležnost sudbenu, a ne pod nadležnost upravni oblasti. — Postupak kada zemljištna zajednica traži, da joj se povrate nekretnine, usurpirane po ovlaštenicima. — Uvrštenje grčko-katoličkog dušobrižničtva u pravoužitni katastar krajiške imovne općine.     PDF    TXT 281
 
Različite viesti:
     
Državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine, pretplatnine te podupirajućih prinosa, u razdobja od 1. svibnja do 30. lipnja 1910. — Prolomi oblaka. — Zaključni račun hrv.-slav. šumar, društva i Köröskenijeve pripomoćne zaklade koncem godine 1909. — Nacrt proračuna za godinu 1911., predložen XXXIV. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Skupština „Društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije". — Ciklon u šumi gradiške imovne općine. — Geodetske vježbe. — Prvi apsolventi geodetskoga tečaja u Zagrebu. — Unovčenje drvarinske pripadnosti žitelja grada Broda n./S.     PDF    TXT 284
Knjižnica hrv.-slav. šumarskog društva u Zagrebu sa pravilnikom.     PDF    TXT 292
broj: 9
     
 
     
Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara u privatnim službama i kako da se tome predusretne ? Jedan predlog. (Odziv na članak u »Šumarskom listu" od kolovoza t. g.)     PDF    TXT 338
Napisao Gašo Vac, kr kot. šumar
Šumarstvo županije požežke u godini 1909.     PDF    TXT 345
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 350
 
Različite viesti :
     
Ovogodišnja glavna skupština hrv.-slav. šumar, društva. — Sa kr. šumarske akademije. — Izlet slušača kr. šumarske akademije u Beč. — Izvršivanje šumske paše može pod okolnostima biti šumsko-uzgojna mjera. — Geološka karta. — Stručno-naučna ekskurzija. — Visoka škola za šumarstvo i gospodarstvo. — Izjednačenje zagrebačke šumarske akademije sa onom u Ščavnici. — Kr. hrv.-slav. zem. agrikulturno-kemijski zavod. — Novi način dobivanja drvne žeste (alkohola).     PDF    TXT 352
broj: 10
     
 
     
Napisao Rudolf Erny, kr. kot. šumar
Gospodarska osnova za šumu kr. i slob. zem. glavnog grada Zagreba.     PDF    TXT 361
Redovita XXXIV. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva, obdržavana u Zagrebu 25. rujna 1910.     PDF    TXT 378
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 388
 
Društvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar, društva održana 24 rujna t. g. — Zapisnik spisan dne 17. svibnja 1910. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavane sjednice uprav, odbora. — Zapisnik XXXIV. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavane u dvorani Šumarskoga doma u Zagrebu, dne 25. rujna 1910. — Sjednica povjerenstva za upravu »Zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 388
Iz upravne prakse: Ispražnjenje stana administrativnim putem kod imovnih općina. — Kako se imaju biljegovati platežnice o zaslužbinama radnicima? — Filijalna crkva (kapela) imade se uvrstiti u pravoužitnički katastar imovnih općina radi doznake gradjevnog drva. Kad župnik ne stanuje u filijali, nepripada mu ogrievno drvo. Kada može titulo ovlašteničtva filijale tražiti ogrievno drvo? — Pravoužitnik krajiške imovne općine, koji nevodi kućanstvo u kući koja se nalazi na njegovom selištnom posjedu, ne imade pravo na kompetenciju ogrievnih drva, već dobiva samo gradjevno drvo za tu kuću i gospodarstvene zgrade. — Pozivanje lugarskog osoblja na ovršenje kazni slobode.     PDF    TXT 395
 
Različite viesti:
     
Izložba peradi, golubova i kuniča u Osijeku.     PDF    TXT 404
Izložba peradi, golubova i kuniča u Osijeku.     PDF    TXT 404
broj: 11
     
 
     
Piše Petar Manojlović
Revizija pravoužitničkoga katastra kod krajiških imovnih općina.     PDF    TXT 409
Piše B. Kosović
Medljika i uzroci sušenja hrašća po Hrvatskoj.     PDF    TXT 427
 
Različite vijesti :
     
Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku. — Izložba peradi, golubova i kunića. — Šumarska (odnosno po našoj terminologiji lugarska) škola u Sarajevu. — Red predavanja u kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu u zimskom semestru 1910./11. — Pedesetgodišnjica postojanja kr. višeg gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcima. - Upravni odbor županije požeške —Vlastelinstvo Škrabutnik.— Šumsko-industrijalna željeznica.     PDF    TXT 439
broj: 12
     
 
     
Piše A. Kern
Gradnja šumarskih kuća (šumarija)     PDF    TXT 465
Napisao Karlo Heyrowsky, a preveo i popratio Nikola Pleša-Kosinjković, šumar
Uzgoj mješovitih sastojina u bukvicima kombinovanim načinom.     PDF    TXT 473
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 480
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski šumarsko-lovački koledar za g. 1911.     PDF    TXT 480
 
Različite vijesti:
     
Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa" — Klub hrvatskih šum. akademičara u Zagrebu — Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909.     PDF    TXT 480
Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine u razdoblju od 1. srpnja do 15. studenoga 1910.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION