godište: 1909    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1909 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
P. n. gg društvenim članovima.     PDF    TXT 1
Napisao B. Kosović, kr. žup. šum. nadzornik
Pošumljenje krasa.     PDF    TXT 2
Od šumarnika Franje Brodika u Rožnovu, Moravska. Napisao N. Pleša-Kosinjković, šumar
Kružni sijek.     PDF    TXT 22
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 33
 
Društvene viesti :
     
Sjednica društvenog upravljajućeg odbora, obdržavana 19. prosinca 1908.     PDF    TXT 33
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 34
 
Različite viesti :
     
Nova Zelandija potrebuje hrastovih dužica. — Uništavanje otrovnica u Bosni i Hercegovini. — Naučno putovanje. — Žir kako se ima spremiti preko zime. — Tiskanice za gospodarstvene osnove i programe. — Nadomještenje željezničkih podvlaka. — Milijun i četvrt gusjenica. — Životinjska brzina.     PDF    TXT 34
Dražbe stabala.     PDF    TXT 37
 
Obavijest i pozivi.
     
Obavijest i pozivi.     PDF    TXT 39
broj: 2
     
 
     
Priobćuje iz lista „Erdeszeti lapok" kr. šumarnik Vilim Perc
Stanovište erarskih šumarskih činovnika u predmetu sjedinjenja njihovoga statusa sa statusom ostalih šumarskih činovnika, a koji spadaju u djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo u Budimpešti.     PDF    TXT 62
 
Osobne viesti.
     
Imenovanje. — Premještenja     PDF    TXT 76
Imenovanje. — Premještenja     PDF    TXT 76
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 76
 
Različite vijesti :
     
Prodaja vlastelinstva Kamenica — Dar Köröskenijevoj pripomoćnoj zakladi.     PDF    TXT 79
Prodaja vlastelinstva Kamenica — Dar Köröskenijevoj pripomoćnoj zakladi.     PDF    TXT 79
broj: 3
     
 
     
† Pavle Barišić, nadšumarnik     PDF    TXT 81
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 109
 
Iz upravne prakse.
     
GOGLIA, Antun
Šumovlastnik, koji u smislu §. 22. š. z. ne namjesti osposobljenoga šumara, ne može se kazniti globom, nego oblast će temeljem § 5. ces. patenta od 20. IV 1854. postaviti šumara na njegovu pogibelj i trošak.     PDF    TXT 111
Dražbe stabala. — Dobava čamove gradje i letava za brodsku imovnu obćinu. — Dobava podvlaka za kr. ug. državne željeznice.     PDF    TXT 112
 
Različite vijesti:
     
Dar „Pripomoćnoj zakladi". — Razdioba biljka iz biljevišta kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa u Senju. — Razdieljenje gradova i općina u stanarinske razrede — Krv i zrak na briegovima. — Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda počam od l. studena do uključivo 31. prosinca 1908.     PDF    TXT 115
 
Prodaja šumskih biljka.
     
Prodaja šumskih biljka.     PDF    TXT 118
 
Oglas.
     
Oglas.     PDF    TXT 119
Nakon zaključka lista. — Ispravak.     PDF    TXT 120
broj: 4
     
 
     
Piše dr Gjuro Nenadić, kr šumar, pristav
O porezu na šume.     PDF    TXT 121
Piše dr. A. Ugrenović
O produkciji drva i carini na drvo.     PDF    TXT 134
Piše A. Kern
Proračunanje drvne zalihe i prirasta u prebornim šumama.     PDF    TXT 142
 
Osobne vijesti
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 151
 
Zakoni i naredbe :
     
U kojem slučaju imaju gospodarstveni ured imovnih obćina plaćati razne poštanske pristojbe, a od kojih plaćanja su oprošteni.     PDF    TXT 152
 
Iz upravne prakse:
     
GOGLIA, Antun
Šume onakovih zemljištnih zajednica, koje nisu u stanju da svaka za sebe namjesti i plati valjanoga lugara, mogu se spojiti u jednu zajedničku čuvariju. — Tražbine krajiške imovne obćine protiv njenih činovnika, koji se izvode iz službenog odnošaja, imadu se utjerati administrativnim putem bez utjecaja suda.     PDF    TXT 154
 
Različite viesti :
     
Proti studeni vrlo odporna biljka. — Status kr. erarskih šumarskih činovnika i podčinovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. -Šumski požari. — Novi nazivi kr. erarskih šumarskih činovnika. — Da li je od važnosti iz kojih krajeva potiče šumsko sjemenje i da H se svojstva pojedinoga stabla prenašaju na njegovo potomstvo. — Glavna skupština društva gospodarskih i šumarskih činovnika.     PDF    TXT 155
broj: 5
     
 
     
Napisao A Kern.
Gospodarstvena osnova za šumu kr. i slob. glavnoga grada Zagreba.     PDF    TXT 161
Napisao Petar Manojlović, šum. pristav
Uredjenje preborne šume.     PDF    TXT 175
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještaji. — Umrli     PDF    TXT 184
 
Zakoni i naredbe:
     
GOGLIA, Antun
Kod zemljištnih zajednica, koje nisu konačno uredjene prema ustanovama zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju zem. zajednica), nuždno je za pravovaljanost zaključaka glavne skupštine ovlaštenika, da je nanj pristala nadpolovična većina svih ovlašteničkih glasova. — Povjerenstvena izaslanja urednika kr. kotar, oblasti na teret zemljištnih zajednica u svrhu sastava proračuna, te izpitanja zaključnih računa. — Pristojbe obćinskih organa kada sudjeluju kod potrage za kriomčarenim šum. proizvodima, te kod prisilnoga ućerivanja šumskih odšteta. — Kako i na čiji trošak ima se oblastima odpremati zapljenjeno šumsko orudje. — Razdioba šumskih glavnica zemljištnih zajednica, odnosno doznaka šumskih tangenta tih glavnica, odpadajućih župnim nadarbinama, učiteljima i bilježnicima.     PDF    TXT 187
 
Knjižtvo:
     
Šematizam gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Šumarski glasnik. List za šumarstvo i šumsku industriju, organ srpskog šumarskog udruženja.     PDF    TXT 192
 
Različite viesti :
     
Predavanja za praktične šumare na c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču — Gradnja šumske željeznice. — Status kr. držav. šumarskih činovnika u kraljevini Ugarskoj prema proračunu za g. 1909. — Izpit za činovnike računarske struke kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini. — Elementarna nepogoda uslijed poplave. — Elementarne nepogode uslijed sniega i leda. - O otrovu naših vodozemaca. — Naputak za sastav gospodarstvenih osnova i programa. — Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda i članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za „Šum. list" u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 1909. — Austrijski 23. šumarski kongres 1909. — Ispravak     PDF    TXT 194
Uplata članarine. — Molba. — Dopisnica uredništva.     PDF    TXT 200
broj: 6
     
 
     
Piše Ivan Grčević, kr. vl. rač. savjetnik
Kontrola šumsko-računarskog poslovanja krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 201
Piše G. Petroff, carski bugarski šumar
Šume i šumarstvo u Bugarskoj.     PDF    TXT 228
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 233
 
Društvene vijesti :
     
Sjednica društvenog upravljajućeg odbora. — Zapisnik spisan 19. prosinca 1908. prigodom obdržavanja sjednice društvenoga odbora.     PDF    TXT 234
broj: 7
     
 
     
Naučna osnova kr. šumarske akademije u Zagrebu.     PDF    TXT 241
Zaključni račun hrv.-slav. šum. društva i Köröskenijeve pripomoćne zaklade koncem godine 1908.     PDF    TXT 260
Nacrt proračuna za godinu 1910. predložen XXXIII. redovitoj glavnoj skupštini društva.     PDF    TXT 262
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja. — Ispravak.     PDF    TXT 264
 
Društvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. društvenoga odbora. — Ovogodišnja redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva.     PDF    TXT 264
 
Zakoni i naredbe :
     
Novi naučni i ispitni red za slušače šumarstva u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF    TXT 265
 
Iz upravne prakse :
     
Dostalac nekretnina na javnoj dražbi stiče i ovlašteničko pravo, koje je s istima skopčano. — Prinos k tumačenju §§ 6, 9. i 22. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica i §-a 442. o. g. z. — Prinos tumačenju § 24. šum. zakona u pogledu nadležnosti političkih oblasti.     PDF    TXT 269
 
Različite viesti:
     
Državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Šumarska (lugarska) škola u Sarajevu. — Obća XI. skupština ruskih šumara. — Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Obaviest glede novoga načina odašiljanja društvenoga lista. — Podjelenje doktorske časti šumarima. — Izložba peradi i kunića — Za podjelenje podpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika. — Šumski požari u pisarovinskom kotaru. — Gusjenice. — Grabrovina. — Henrich Mayer „Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i -Slavonije. — Izkaz članova „Pripomoćne zaklade utemeljene na uspomenu nadšumara Vladoja Köröskeny-a".     PDF    TXT 271
broj: 8-9
     
 
     
Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i vanrednih prihoda iz šuma zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 318
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljenje. — Premještenja. — Umro.     PDF    TXT 329
 
Društvene viesti:
     
Zapisnik spisan dne 9. svibnja 1909. u „Šumarskom domu" u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora. — Zapisnik spisan dne 27. lipnja 1909. u Šumarskom domu u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora. — Izvješće o redovitoj XXXIII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva, koja je obdržavana na 8. kolovoza 1909. u Zagrebu. — Izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u grad Petrinju i njegovu šumu „Kotar". — Zapisnik XXXIII. redovite glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga društva, obdržavane u dvorani „Šumarskoga doma* dne 8. kolovoza g. 1909.     PDF    TXT 329
 
Zakoni i naredbe:
     
Troškovi izviđa u svrhu izdavanja izvoznica za drva sječena u privatnim šumama.     PDF    TXT 348
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Voćarstvo. — Gospodarska smotra. — Činovnička pragmatika. — Šumarski glasnik. — Ograničenje šuma u Srbiji.     PDF    TXT 349
Prodaja drva.     PDF    TXT 350
 
Iz upravne prakse :
     
Zamjeničko podupiranje imovnih obćina kod dražbovanja zapljenjenih šumskih proizvoda. — Dali ovlaštenik zemljištne zajednice smije prodavati doznačeno mu ogrievno drvo? — Načelnik upravne obćine ne može biti izabran za glavara zemljištne zajednice nalazeće se u obsegu dotične upravne obćine.     PDF    TXT 352
 
Različite viesti:
     
Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika. — Pakračko vlastelinstvo prodano. — Status bosan.-hercegovačkih šumarskih činovnika u godini 1911. — Izkaz o uplaćenoj članarini i upisnini p. n. gg. članova I. razreda i članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za Šumarski list, u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 1909.     PDF    TXT 355
broj: 10
     
 
     
Od prof. Dr. C. Wimmenauer-a. Priredio : Dr. Gjuro Nenadić
Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove visoke šume.     PDF    TXT 361
Gj. Cesarić
Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i vanrednih prihoda iz šuma zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 380
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 387
 
Zakoni i naredbe:
     
Sastavak nacrta za novogradnje i znatnije adaptacije na zgradama imovnih obćina.     PDF    TXT 387
 
Iz upravne prakse :
     
Prepore ovlaštenika glede izvršavanja ovlašteničkog prava s uporabom nekretnina zemljištne zajednice, rješavaju nadzorne upravne oblasti, a ne sudovi, prema zakonu o smetanom posjedu od 8. svibnja 189).     PDF    TXT 387
 
Različite viesti:
     
Nova industrija u Slavoniji — Nove motke za iskolčivanje. — Šumarska škola i s njom spojeni Lugarski tečaj u Sarajevu. — Bosansko-hercegovački sabor i šumarstvo. — Krtica kao dobar prorok vremena. — Ogromna hidroelektrična centrala u Hrv. Primorju. — Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. — Sjednica povjerenstva za upravu „Zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji". — Novo dioničko društvo za trgovinu drva.     PDF    TXT 389
Natječaji.     PDF    TXT 399
Zamolba.     PDF    TXT 400
broj: 11
     
 
     
Napisao Petar Manojlović, šumar, pristav
Gospodarstveno razdielenje brdske šume.     PDF    TXT 401
Napisao Dr. A. Goglia. (Preštampano iz Mjesečnika prav. društva)
Postanak i prestanak novosisačke imovne obćine.     PDF    TXT 412
Napisao A. Perušić
Njeke misli o šumskim štetama. S nacionalno-ekonomskog gledišta.     PDF    TXT 416
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro. — 70-godišnjica     PDF    TXT 428
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski Lloyd.     PDF    TXT 429
Pitanje.     PDF    TXT 429
 
Iz upravne prakse:
     
Služnost stana (§ 521. o. g. z.) ne može se smatrati realnom kvalifikacijom za stečenje krajiškog pravoužitnika.     PDF    TXT 429
 
Različite vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Skupština ugar. zem. šumarskog društva. — Najnoviji status i beriva šumarskog i lugarskog osoblja kneza Thurn-Taxisa. — Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 430
broj: 12
     
 
     
Napisao dr. Petračić
Oidium na hrastovim šumama.     PDF    TXT 441
Službovna pragmatika za činovničtvo vlastelinstva djakovačke biskupske nadarbine.     PDF    TXT 445
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljenje. — Umro     PDF    TXT 478
 
Različite vijesti:
     
Izkaz uplaćene članarine I razreda, te podupirajućih prinosa u razdoblju od 1. srpnja do 15. studena 1909. — Državni ispit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Dar društvenom šumarskom muzeju. — Akad. društvo Hrvata agronoma „Lipa* u Beču.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION