godište: 1908    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1908 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Po prof. dr. M. Endresu priobćuje G. Nenadić
O proizvododnoj snazi u šumarstvu.     PDF    TXT 1
Pišu V. i J. Heckner
O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova (Nastavak VII.)     PDF    TXT 15
 
Društvene viesti :
     
Poziv uredničtva članovom družtva u oči nove godine. — Družtvena pripomoćna zaklada.     PDF    TXT 31
 
Osobne viesti.
     
Umro. Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 33
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 34
broj: 2
     
 
     
Radnja Dr. Š. Bošnjakovića
Kemijske promjene drva grijanjem bez pristupa zraka (suha destilacija).     PDF    TXT 41
 
Društvene viesti:
     
Novi članovi.     PDF    TXT 73
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro.     PDF    TXT 74
 
Zakoni i naredbe.
     
Zakoni i naredbe.     PDF    TXT 76
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF    TXT 78
 
Različite viesti :
     
Tvornica tanina u Mitrovici. — Visoka škola za kulturu tla u Beču. — Polazak vis. šum. -škola u Monakovu i Aschaffenburgu. — Pinus Banksiana.     PDF    TXT 79
broj: 3
     
 
     
† Josip Ettinger     PDF    TXT 82
Napisao S. Mayer
Tehnika u šumarstvu.     PDF    TXT 99
 
Družtvene viesti:
     
Poziv zbog uplate članarine.     PDF    TXT 118
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 118
 
Zakoni i naredbe.
     
Naredba o držanju i paši koza.     PDF    TXT 119
 
Knjižtvo.
     
Poziv na predbrojku knjige »Praktična geodezija« od prof. F. pl Kružića.     PDF    TXT 119
 
Različite viesti:
     
Tvornica tanina u Mitrovici ostaje. — Požar sjemenare tvrdke Grünwald u Wienerneustadtu. — Francuski orden za gospodare i šumare.     PDF    TXT 120
broj: 4
     
 
     
Najnovija promjerka c. i kr. šumarskog nadsavjetnika Emila Böhmerle-a.     PDF    TXT 121
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro.     PDF    TXT 155
 
Knjižtvo:
     
O rentabilitetu hrastovoga visokoga i niskoga uzgoja u Hrvatskoj i Slavoniji sa osobitim obzirom na petrovaradinsku i brodsku imovnu obćinu. Od Dr. G. Nenadića. - Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Od N. Pleše-Kosinjkorića     PDF    TXT 156
Različite viesti: Sa zagrebačke šumarske akademije. — Hrvatsko djačko družtvo „Lipa" u Beču.     PDF    TXT 159
broj: 5
     
 
     
Piše I. Grčević
Ovršno utjerivanje šumskih odšteta.     PDF    TXT 161
Piše B. Kosović
Podavanje patrolaca kr. drž. lugar. osoblju u području buduće ličke imovne občine.     PDF    TXT 181
Piše Dr. G. Nenadić
O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsti drva i uzgoja.     PDF    TXT 184
 
Družtvene viesti :
     
Poziv i program za ovogodišnju redovitu glavnu skupštinu družtva. — Sjednica upravnoga odbora družtva. — Promjene u družtvenoj upravi. — Izkaz i potvrda o uplati članarine članova I. razreda, za prvi četvrt o. g.     PDF    TXT 194
 
Osobne viesti :
     
Promaknuća i imenovanja.     PDF    TXT 198
 
Različite viesti :
     
Program c. kr. visoke škole za kulturu tla. — Odkriće spomenika G. Wessely-a i R. Miklitza u Beču. — Trajnost brzojavnih stupova. — Exploitacije i krčenje šuma.     PDF    TXT 198
broj: 6
     
 
     
Gospodarstvena osnova za šumu sl. i kr. glavnoga grada Zagreba, sastavljena na temelju naredbe kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja 1903. broj 23152. Izradio Rudolfo Erny, kr. kot, šumar     PDF    TXT 201
 
Družtvene viesti:
     
Zaključni račun prihoda i razhoda družtva za g. 1907. — Nacrt družtvenog proračuna za g. 1908. — Ponovni poziv i program za ovogodišnju glavnu skupštinu društva. — Viesti družtvene uprave. — Umrli članovi.     PDF    TXT 244
 
Različite viesti :
     
Sa zagrebačke šumarske akademije.     PDF    TXT 251
broj: 7
     
 
     
Zaštitni okoliš vrela gospičkoga vodovoda.     PDF    TXT 253
Priobćuje F. Ž. K.
Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva. II. Dio     PDF    TXT 258
 
Družtvene viesti :
     
Odgoda ovogodišnje redovite glavne skupštine družtva. - Zapisnik izvanredne odborske sjednice uprav, odbora družtva od 21. lipnja o. g. — Erate corige. — U predmetu pitanja družtvenoga muzeja.     PDF    TXT 284
 
Različite viesti:
     
Natječaj za podieljenje podpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kralj. Hrv. i Slav. — Natječaj glede izdanja podpore iz zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika. — Agronomski fakultet u Beogradu. — Umro Josip Iskra. — Ovogodišnje skupštine kranjsko-primorskog i češkog šum. družtva. — Samoubojstvo.     PDF    TXT 290
broj: 8-9
     
 
     
O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih os nova. (Nastavak X)     PDF    TXT 293
Piše G. Vac
Kr. kot. šumar, kao mjernički vještak     PDF    TXT 322
† Mihajlo Radošević.     PDF    TXT 338
Piše dr. G. Nenadić
O cienama hrastovog drveta     PDF    TXT 343
 
Družtvene viesti :
     
Poziv i program za o. g. glavnu skupštinu.     PDF    TXT 349
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja, promaknuća i premještenja     PDF    TXT 350
 
Iz upravne prakse.
     
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 354
 
Različite viesti:
     
Sjednica povjerenstva „Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji — Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarstva u Zagrebu. — Razpored predavanja na kr. šum. akademiji u Zagrebu u z. p. 1908/1909. — Konstituirajuća skupština družtva gosp i šum. vlast. činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pregledni šumovid Dalmacije. — Šumarski institut u Petrogradu.     PDF    TXT 361
broj: 10
     
 
     
U spomen Franje Čordašića, prvoga vladinoga izvjestitelja za šumarstvo u Hrvatskoj.     PDF    TXT 366
Saobćuje: Pavao Dianovszky, kr. drž šumarnik
O uzgoju sastojinah.     PDF    TXT 375
 
Družtvene viesti:
     
Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. g. članova I. raz. počam od 15. travnja do 20. rujna 1908.     PDF    TXT 397
Umrli: (Mato Kolibaš, Nikola Gamiršek i Martin Starčević)     PDF    TXT 398
 
Različite viesti :
     
Oglas glede obdržavanja drž. ispita usposobljujućega za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Službena pragmatika za činovništvo djakovačkoga biskupskoga vlastelinstva.     PDF    TXT 404
 
     
Obavjest p. n. gg. članovima družtva.     PDF    TXT 405
broj: 11-12
     
Piše A. B.
Francuska dužica.     PDF    TXT 405
Piše Ivan Grčević, kr. vl. rač. revident.
Obćinski i školski prirez (namet) za krajiške imovne obćine.     PDF    TXT 439
 
Osobne viesti :
     
Premještenje. — Umro.     PDF    TXT 446
 
Družtvene vijesti:
     
Novi članovi u godini 1908. — Izvješte o redovitoj XXXII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, koja je obdržavana 4. listopada 1908. u Zagrebu. — Zapisnik XXXII. glavne skupštine hrv.-slav, šumarskog družtva. — Zapisnik sjednice upravljajućega odbora Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, obdržavane 3. listopada 1908.     PDF    TXT 447
 
Različite viesti :
     
Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda, počam od 21. rujna do uključivo 31. listopada g. 1908. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Naučno putovanje. — Šumski požari. — Družtvo privatnih gospodarskih i šumarskih činovnika. - Geološke karte. — Iz kr. šumarske akademije u Zagrebu. — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. — Viesti iz c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču.     PDF    TXT 474
Dražba stabala.     PDF    TXT 482
Poziv na uplatu dužne članarine.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION