godište: 1904    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1904 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
P. n. našim čitaocima i suradnicima u oči nove godine 1904.     PDF    TXT 1
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Nacrt izpravka priloga D) šumskomu zakonu od god. 1852.     PDF    TXT 15
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik
Jednokračna promjerka.     PDF    TXT 22
Napisao Josip Majnarić, kr. kot. šumar
Prilog k procjeni naših jelovih i bukovih sastojina.     PDF    TXT 28
Piše Jos. Ettinger
Lišće platana.     PDF    TXT 41
 
Osobne viesti:
     
Premještenja.     PDF    TXT 43
 
Družtvene viesti:
     
Novi član utemeljitelj. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdžavane na 27. kolovoza 1903.     PDF    TXT 43
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 45
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 46
 
Različite viesti :
     
Izpravak. — Darovi družtv. šumarskom muzeju. — Vanredna šumarska skupština u Cjelovcu. — Državno dobro veliki Tabor. — Zaključni izpit u lugarskom tečaju u Topuskom. — Universe i ostale visoke škole. — Glasovi javnosti i naše šumarstvo. — Lugarski znak.     PDF    TXT 48
broj: 2
     
P. n. gg. članovima i predbrojnicima na ubaviest.     PDF    TXT 52
 
     
Piše Prof. I. Partaš
O gospodarstvenom ili unutarnjem podieljenju šuma.     PDF    TXT 53
Piše Vilim Dojković, kr. šum. nadzornik u miru
Pripomenci k naredbi o sastavku gospod. osnova za šume podvrgnute osob. javn. nadzoru.     PDF    TXT 64
Piše A. Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
Moj konačni odgovor g. nadzorniku Dojkoviću.     PDF    TXT 85
Piše Gašo Vac
Na obradu časti!     PDF    TXT 88
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 92
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik o sjednici upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavanoj na 10. prosinca 1903. — Kratko izvješće o sjednici upravlj. odbora, održanoj dne 30. siečnja 1904.     PDF    TXT 92
 
Razičite viesti:
     
Povodom stogodišnjice šumarskoga instituta (akademije) u Petrogradu. — Izumitelj bicikla — šumarnik. — Odlikovanje. — Svjetska izložba u St. Louis-u u Americi. — O glavnoj skupštini ug. zem. šum. društva. — Ugarska vlada kupuje dobra te ista parcelira. — Nov način impregnacije drva. — Köröskenyeva zaklada. — K viesti: „zaključni izpit i t. d. — Tiskarsko pogrieške. — Bosanska pogibelj. — Najveće drvo na svietu. — Sa skupštine u Cjelovcu. — Da se unaprijed ustanovi noćna studen. — Obaranje drveća pomoću elektriciteta. - Slaven kao pronalazač. — O našim imovnim obćinama.     PDF    TXT 96
 
Izkaz o uplaćenoj članarini.
     
Izkaz o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 106
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 107
broj: 3
     
 
     
Piše V. Vučković
Šumarski odnošaji u Srbiji s pogledom na razvoj i druge uplivne prilike.     PDF    TXT 109
Preveo V. V.
Uredjajni podatci iz preborne šume.     PDF    TXT 138
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja, † Antun Urban.     PDF    TXT 146
 
Družtvene viesti :
     
P. n. gg družtvenim članovom.     PDF    TXT 148
P. n. gg družtvenim članovom.     PDF    TXT 148
 
Iz upravne prakse.
     
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 148
 
Različite viesti :
     
Idući austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Važnost borovice na Krasu. — Novac u svjetskom prometu zastupanih zemalja. — Ubio divlju svinju. — Biljka za ures kao neprijatelj gospodarstva. — Riedka lovina K članku g. šumara G. Vaca.     PDF    TXT 153
broj: 4
     
 
     
Piše M. B., šumarski vježbenik — akademičar
Akademičari i bivši slušatelji križevačkog zavoda.     PDF    TXT 203
 
Osobne viesti:
     
Lična viest. — Imenovanja.     PDF    TXT 206
 
Družtvene viesti:
     
Novi član utemeljitelj.     PDF    TXT 207
Novi član utemeljitelj.     PDF    TXT 207
 
Različite viesti :
     
Tisa i šimšir. — O prošlogodišnjoj skupštini kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Mandžurija. — Kazne lovnih prekršaja u Americi. — Šumske štete.     PDF    TXT 211
broj: 5
     
 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Usurpacija šuma i pašnjaka.     PDF    TXT 217
Piše Divjak
Šumarstvo u Srbiji na raskrstnici.     PDF    TXT 241
Piše Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
Odgovor na pripomenke g. Dojkovića k naredbi o sastavku gospodarstvenih osnova za šume, podvrgnute osobitom javnom nadzoru.     PDF    TXT 253
 
Različite viesti :
     
† Hugo Hitschmann. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumski požari. — Šume u austrijskim zemljama polag stanja u g. 1903. — Koliko izdaje Austrija za svoje lugarske škole? — Troškovi c. i kr. šumarskog pokusnog zavoda u Mariabrunnu kod Beča. — Status šumarsko tehničkog osoblja u Hrvatskoj i Slavoniji. — Njemačko šumarsko družtvo. — Proizvadjanje špirita iz pilovine. — Veliki kongres šumara. — Umjetno drvo priredjeno iz treseta, novo gradivo. — Šume u Njemačkoj.     PDF    TXT 286
broj: 6
     
 
     
Piše Vaso Vučković.
Izvadak iz francuskog šumarskog zakona, koji se ponajviše tiče šumsko-policajnih odredaba.     PDF    TXT 336
Piše Vac
Klub šumarah u Ogulinu.     PDF    TXT 339
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 342
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv. slav. šum. družtva obdržavane dne 30. siečnja 1904. — Sjednica upravnoga odbora hrv.-slav. šumar. družtva.     PDF    TXT 343
 
Različite viesti :
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Antibluin. — Vješti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — Šumski požari. — O zaključnom izpitu u lugarskom tečaju u Topuskom. — Sibirija. — Djelomično preustrojstvo našeg šumarskoga državnoga izpita. — Pokret medju zemalj. šumarskim činovnicima za poboljšanje položaja i beriva. — Izkaz o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 354
broj: 7
     
 
     
Piše Divjak.
Izmjene i dopune u srpskom zakonu o šumama.     PDF    TXT 361
Piše A. Ugrenović, stud. for.
Fotografija u dendrometriji     PDF    TXT 372
Piše Jos. pl. Aue, kot. šumar imovne obć. križ.
Lugarnice i uniforme!     PDF    TXT 389
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 400
 
Različite viesti :
     
Ekskurzija austr. držav. šumar. družtva Švedsku i Norvežku. — Zbor srpskih šumara. — O lovačkim remizama. — Zvjerinjak izložbe u St. Louisu u Americi. — Ruska Azija. - Radnje Niemaca oko pošumljivanja u Kiaočau. — Razvoj šumarske nastave u Englezkoj. — „Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu". — Pozor lovci. — Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke     PDF    TXT 403
Priposlano.     PDF    TXT 416
Priposlano.     PDF    TXT 416
broj: 8-9
     
 
     
Piše B.
Šumsko pravo Krajišnika.     PDF    TXT 417
Piše Cesarić
Praktični primjeri njekim odsjekom odnosno §§. naputka za sastav gospodarstvenih osnova odnosno programa.     PDF    TXT 447
Riječ dvije u prilog šumskog radeničkog pitanja!     PDF    TXT 473
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Šumski sklop i oblici za proračunavanje drvne gromada sastojina.     PDF    TXT 478
Piše prof. I. Partaš
O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u Slavoniju i Bosnu.     PDF    TXT 484
Preveo V. Vučković
Kako se bojadišu šumski sastojinski nacrti.     PDF    TXT 506
Piše Vaso Vučković
O malom šumskom posjedu u Dalmaciji.     PDF    TXT 515
 
Osobne viesti :
     
† Gustav Hempel     PDF    TXT 522
 
Družtvene viesti:
     
Konferencijonalna sjednica upravlj. odbora. — Poziv i program. — Osnova proračuna i zaključni račun hrv -slav. šum družtva     PDF    TXT 523
 
Različite viesti:
     
Klub šumarah u Ogulinu. — K pokretu kr. kot. šumara za poboljšanje svojega stanja i beriva. —Trajna gospodarska izložba „Slavon gospodarskoga društva" u Osijeku. — Divlji kesten. — Ovogodišnja nestašica krme i šume u Ugarskoj. — Deputacija činovničtva krajiških imov. obćina kod podbana. — Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — Šumski požari ove godine. — Škola za lovce u Ugarskoj. — Proti sunčanici i sunčanoj kaplji. — Izpravak     PDF    TXT 529
Na znanje. — Natječaji.     PDF    TXT 541
broj: 10
     
 
     
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Još jedan način proredjivanja ili proredni siek.     PDF    TXT 545
Piše Vj. Stublić
Misli i predloži za osnovu zakonske dozvole o preinaci, odnosno nadopunjenju nekih ustanova zakona od 15. lipnja 1873. i onoga od 11. srpnja 1881. ob imov. obćinama bivše hrvatsko-slavonske Vojne Krajine.     PDF    TXT 553
Piše Alfons Kauders, sluš. fil. aps. sluš. šum. ak.
Posljedice haračenja šuma u nekim stranim zemljama.     PDF    TXT 556
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. Umro.     PDF    TXT 558
 
Družtvene viesti:
     
Izvješće o XXVIII. glavnoj skupštini hrvatsko slavonskog šumarskog družtva, držanoj u Zagrebu dne 4. rujna 1904. — Zapisnik o sjednici upravnog odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, držanoj dne 13. svibnja 1904. — Zapisnik o konferencijonalnoj sjednici upravnog odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, držanoj dne 12. srpnja 1904. — Zapisnik XXVIII. redovite glavne skupštine hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, držane dne 4. rujna 1904.     PDF    TXT 559
Zakoni i normativne naredbe.     PDF    TXT 589
 
Različite viesti :
     
Zaštita spomenika prirode. — Ovogodišnji silni šumski požari. — Kr. šumarska akademija zagrebačka. — Razprava o šumskim štetama. — Pregovori o novom carinskom i trgovačkom ugovoru s Italijom. — O izletu ugarskoga zemaljskoga šumarskoga družtva u Bosnu i Hercegovinu — Odprema ustrieljene i inače usmrćene divljači. — Izpravak.     PDF    TXT 595
broj: 11
     
 
     
Benak
Uzrok i uztuk šumskim štetama u području šuma imovnih obćina postojavše Vojne Krajine.     PDF    TXT 601
D. Mocnaj
Na gornji referat g. šumarnika V. Benaka nadovezao je g. D. Mocnaj ovaj koreferat.     PDF    TXT 621
Piše A. Ugrenović ml.
Nekoliko bilježaka o „estetici u šumi".     PDF    TXT 631
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje i premještenja.     PDF    TXT 644
Imenovanje i premještenja.     PDF    TXT 644
 
Različite viesti:
     
O selenju jarebica. — Iz šumarstva Kranjske. — K referatu i koreferatu o šumskim štetama. — Produljenje trajanja nauka u kr. ug. rudarskoj i šumarskoj akademiji u Šćavnici. — Nova naredba o kupovanju i izvozu žira. — Naša šumska uprava i neki dopisnici naših političkih dnevnika.     PDF    TXT 649
broj: 12
     
 
     
Piše V. Vučković
O šumarstvu Bugarske.     PDF    TXT 679
 
Osobne viesti.
     
Imenovanje.     PDF    TXT 697
Imenovanje.     PDF    TXT 697
Imenovanje.     PDF    TXT 697
 
Različite viesti:
     
† A. barun Mollinary. — Požar parne pilane u Drvaru. — Vojničke karabinke i naše lugarsko i lovačko osoblje. — Lovski zakon za Italiju. — Ostatci prastare hrastove šume u Švedskoj. — Promjena u ministarstvu za poljodjelstvo u Austriji. — Reforma šumarstva nastave u Ugarskoj. — Kako u tmini djeluje drvo na fotografsku ploču ? — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva.     PDF    TXT 698
Izkaz o uplaćenoj odnosno od nagradah za članke u Šumarskom listu i Lugarskom viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini za vrieme od 26. srpnja do 19. studena 1904.     PDF    TXT 705
Izkaz o uplaćenoj odnosno od nagradah za članke u Šumarskom listu i Lugarskom viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini za vrieme od 26. srpnja do 19. studena 1904.     PDF    TXT 705

                UNDER CONSTRUCTION