godište: 1903    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1903 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
Hirc Dragutin
Šumsko drveće u zimskom ruhu     PDF    TXT 1
H.
Litografirane kopije katastralni mapa     PDF    TXT 14
Begna Hinko
Nekoje neizpravnosti?     PDF    TXT 22
Josip pl. Aue, kot. šumar.
Obranbeni ili plastovi sjegurnosti proti šumskim požarima kraj željezničkih pruga     PDF    TXT 26
Petrović Petar
Oskudica na šumskim radnicima     PDF    TXT 35
 
Listak
     
Osobne viesti: Odlikovanje. - Imenovanja     PDF    TXT 39
Družtvene viesti     PDF    TXT 40
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 40
Promet i trgovina     PDF    TXT 41
Različite viesti: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. + Dr. Henrik Nitsche. - Zemaljski savez hrvatsko-slavonskih industrialaca. - Nova konkurencija našoj dužici. - Zaštitne mjere za hrastove šume u Rumunjskoj. - Deputatno ogrievno drvo i zemljište činovnika namještenih kod uprave državnih šuma. - Izseljivanje pučanstva iz Hrvatske i Slavonije. - Normalne željezničke podvlake za Švicarsku. - Kunine kože. - Ciena šiške. - Šljuka. - Psi, koji su se strihninom otrovali. - Neki meteoroložki podatci za Zagreb za g. 1901. - Nova šumska željeznica. - Novi pojasni cienik. - Pokusi u veliko oko uzgoja pitomoga kestena u šumama im. obćine gradiške. - Talijanski agrarci, vinska klausula i naše drvo. - Podizanje novih šuma u Pruskoj. - Odlikovan od strane medjunarodne izložbe za ribarstvo u Beču. - Divlje svinje. - Koza uhvatila vuka. - Zajmovi na ne kretnine     PDF    TXT 42
Oglasi     PDF    TXT 47
broj: 2
     
Josip Gellert, mjernik kr. ug drž. željeznica, dipl. šumar ; preveo Pavao Dianovszky, kr. nadšumar
Zašto se bukova ogrievna drva rado izkvare i kako da se to sprieči     PDF    TXT 56
Jos. pl. Aue, kot šumar imov. obćine križevačke
Lov na divlje patke, u južnim državama sjeverne Amerike. Po ustmenom kazivanju iz Amerike vrativšeg se Hrvata.     PDF    TXT 77
Osobne viesti: Imenovanja. + Louis pl Blasich. + Bogomir Karakaš.     PDF    TXT 82
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 84
Promet i trgovina     PDF    TXT 85
Različite viesti: Šumarska i ina industrijalna poduzeća u Slavoniji - Šume u Rumunjskoj. - Drvna industrija u Gorskom kotaru. - Sibirija. - Lovački dar ruskomu caru - Povećanje ugarsko-hrvatske željezničke mreže u g. 1902 - Medju težnje agraraca u Rumunjskoj. - Uzgoj gnjetlova u Europi. - Vanredni uspjeh u lovu na medjede. - Sitne i srednje šume. - Noviji sastojinski na crti     PDF    TXT 90
Oglas dražbe     PDF    TXT 96
broj: 3
     
Partaš Ivan
Bi li bilo vriedno i strane vrsti drveća u našim šumama gojiti?     PDF    TXT 97
Fuksa V.
Šumski pašnjaci     PDF    TXT 108
Partaš Ivan
Šumska prometila i šumska renta.     PDF    TXT 124
Prevod iz lista Handelsblatt für Walderzeugnisse
Putevi i ciljevi trgovine drvom.     PDF    TXT 128
Osobne viesti: Imenovanja i premještenja. - Umrli     PDF    TXT 131
Družtvene viesti: Novi član utemeljitelj našega družtva. - P. n. gg. družtvenim članovima na znanje     PDF    TXT 131
Šumarsko gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 132
Promet i trgovina     PDF    TXT 133
U viestniku Pravnčkog društva priobćio Dr. A. Godlia.
Iz upravne prakse     PDF    TXT 138
Različite viesti: Podivljali psi - nova vrsta grabežljive zvjeradi. - Tršćanski Lloyd - nove novine za narodno gospodarstvo. - K parcelaciji nekih državnih šuma u Ugarskoj. - Šume i šumarstvo u Italiji. - Referat vladinog savjetnika Hattingberga o razterećenju seljaka. - Dvostruka žetva pomoću elektriciteta. - O šumarskim visokim školama u balkanskim zemljama     PDF    TXT 138
Oglas     PDF    TXT 144
broj: 4
     
r.
Revizija gospodarstvenih osnova.     PDF    TXT 145
Partaš Ivan
Nekoliko rieči na članak: "Oskudica na šumskim radnicima".     PDF    TXT 174
Aue, J. pl.
Telefon u službi šumske uprave     pdf    TXT 179
Osobne viesti: + Leo Šipek. + Gjuro Stojanović.     PDF    TXT 182
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 183
Promet i trgovina     PDF    TXT 184
Različite viesti: Tečajevi za praktične šumare u Beču. - Šume i šumarstvo u Englezkoj. - Bukva i jela u francuzkim šumama. - Željezničke podvlake od željeza. - Austrijski šumarski kongres. - Šumski požari. - Panamska prečba. - Novi surogati za strojbarstvo. - Važno odkriće o potresima. - Nova metoda impregnacije uz pripomoć elektriciteta. - Izvoz žive divljači u razplodne svrhe. - Divlje svinje u slavonskim šumama. - Izpravak     PDF    TXT 185
Oglasi     PDF    TXT 190
broj: 5
     
Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
Sij i sadi, goji šumu!     PDF    TXT 193
Ettinger Josip
O klijanju hrastovog žira.     pdf    TXT 212
B.
Raznobojnost lišća lužnjakova.     PDF    TXT 215
Osobne viesti: Imenovanja. + Alois pl. Tüköry     PDF    TXT 224
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva. - Zapisnik sastavljen 18. prosinca 1902. - Na znanje p. n. gg. družtvenim članovima!     PDF    TXT 224
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 228
Dojković Vilim
Promet i trgovina: "Trgovački dom u Zagrebu" o stanju domaće trgovine drvom     PDF    TXT 228
Iz upravne prakse     PDF    TXT 238
Različite viesti: Naredba i naputak. - Zemaljski bakteriološki zavod u Križevcima. - Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva     PDF    TXT 239
Iskaz vrhu uplaćenih članarina     PDF    TXT 242
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 245
Zamolba na p. n. gg. družtvene članove !     PDF    TXT 246
Oglas dražbe     PDF    TXT 247
broj: 6
     
Hirc Dragutin
Plutnjak i pluto     PDF    TXT 249
Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru
Osvrt na članak: "Revizija gospodarstvenih osnova".     PDF    TXT 272
Dragutin Nanicini, vlast. nadšumar
Skupština šumarskog družtva g. 1903.     PDF    TXT 282
Osobne viesti: Imenovanja i premještenja     PDF    TXT 288
Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja 1903., br. 23.152., glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih dvosječnih i ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom (Sbornik 1894., kom. IX. br. 29.)     PDF    TXT 289
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 288
Promet i trgovina     PDF    TXT 300
Različite viesti: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke - Umanjivanje šumskih nacrta pomoćju fotografije. - Tinamu. - Naredba i naputak za sastavak gospodarstvenih osnova. - K nakanjenoj ovogodišnjoj ekskurziji hrv.-slav. šumarskoga družtva. - Nova naredba za šumarske državne izpite u Austriji. - Šumarstvo u Americi. - Kolike se ciene polučuju kod prodaje hrastovih trupaca u Njemačkoj. - Državni erar kupuje šume u Ugarskoj. - Štete od tvorničkoga dima u ugarskim šumama. - Povećanje šuma grada Zagreba     PDF    TXT 303
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 307
broj: 7
     
Gašo Vac, kr. kot. šumar
Gradjevna potreba drva suovlaštenikah zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 333
Kosović Bogoslav
Uredjenje ponorah     PDF    TXT 355
Osobne viesti: Imenovanja     PDF    TXT 358
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavanoj 7. travnja 1903     PDF    TXT 358
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 361
Promet i trgovina     PDF    TXT 362
Iz upravne prakse     PDF    TXT 369
Različite viesti: Štete od zareznika. - Više šumarsko učilište u Bieli (Weisswasser) u Češkoj. - Uzgoj običnoga oraha u šumama u Njemačkoj, - Štete od smrekovoga pisara u području imovne obćine križevačke. - Viesti iz kr. šumarske akademije - Štetnik u našim vinogradima     PDF    TXT 372
Oglasi dražbe i obaviesti     PDF    TXT 376
Poziv i program za XXVII. redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva i s njom spojenog naučnog izleta u Bosnu i Dalmaciju     PDF    TXT 379
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 380
broj: 8-9
     
Kern Ante
Procjena jelovih i smrekovih stabala u našim prebornim šumama.     PDF    TXT 381
Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
Šume zaštitnice (§§. 6. i 7 ), i šume zabranite (§. 19. š. z.).     PDF    TXT 393
Josip Majnarić, kr. kot. šumar
Šumarska služba kod političke uprave nakon provedene organizacije i lugarsko pitanje zem. zajednicah.     PDF    TXT 410
M. Budiselić, stud. for.
Tehnička svojstva i uporaba kestena.     PDF    TXT 446
Begna Hinko
O klijanju žira.     PDF    TXT 450
Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
Odgovor na "Osvrt na članak: "Revisija gospodarstvenih osnova".     PDF    TXT 457
Partaš Ivan
O nedavno izašlom "Naputku za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa", za naše šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.     PDF    TXT 466
Osobne viesti: Osobna viest. - Premještenje i potvrda. - Izabran gradskim šumarom. - Novi tajnik u "Trgovačkom domu"     PDF    TXT 489
Družtvene viesti: Poklonstvena deputacija pred novim banom. - Ovogodišnja družtvena glavna skupština i s njom spojeni izlet u Bosnu i Dalmaciju.     PDF    TXT 490
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 490
Promet i trgovina     PDF    TXT 491
Iz upravne prakse     PDF    TXT 493
Različite viesti: Sastojina crnoga oraha stara 82 godine. + F. Schwackhöfer. - Novi zakon za zaštitu šuma u Švedskoj. + Benjamin pl. Kallay - Ekskurzija austrijskoga državnoga družtva u Švedsku i Norvežku. - Ovogodišnje ekskurzije nekih šumarskih družtava. - Nova vrst žita - Drvojedka suzna (Merulius lacrimans). - Štete od požara u šumama azijatske Rusije. - Viesti iz kr. šumarske akademije     PDF    TXT 494
Izkaz o uplaćenoj članarini za vrieme od 1. travnja do konca lipnja 1903.     PDF    TXT 497
Oglas prodaje stabala - Poziv. - Natječaj - Na znanje.     PDF    TXT 497
broj: 10
     
Urbany M.
Toplotni efekat drva.     PDF    TXT 501
Partaš Ivan
Naučno putovanje članova hrv.-slav. šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju god. 1903.     PDF    TXT 540
Osobne viesti: Imenovanje     PDF    TXT 553
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici hrv.-slav. šurnar. družtva, obdržavanoj dne 29. lipnja 1903. - Zapisnik XXVII. redovite glavne skupštine "Hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane u Zagrebu dana 27. kolovoza 1903. - XXVII. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 554
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 572
Promet i trgovina     PDF    TXT 573
Iz upravne prakse     PDF    TXT 575
Različite viesti: Ekskurzija našega šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju. - Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. - Šumarsko učilište u Bieli. - Transport drva iz šume. - Pravni odnošaji i beriva šumarskih činovnika Thurn i Taxisa.     PDF    TXT 576
Oglasi i natječaj     PDF    TXT 580
broj: 11
     
Kern Ante
Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu.     PDF    TXT 616
V. B.
Upliv šume na podnebje i vrieme.     PDF    TXT 623
Osobne viesti: Imenovanje. - Izabran     PDF    TXT 643
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 643
Promet i trgovina     PDF    TXT 644
Različite viesti: Najstariji hrast u šumi grada Petrinje. - Gospodarska akademija u ugar. Starom gradu (Magyar Ovar). - Požar tresetišta u Eczedu u Ugarskoj. - Ovojesenski liet šljuka. - Drvotržtvo u Hrvatskoj i Slavoniji. - Kakove treba da nam obćenito budu procjene šumskih sastojina u prodajne svrhe? - Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumar, družtva godine 1902. - Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar. družtva za upravnu godinu 1904. - O prodaji Pleternice. - Oproštaj. - Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 645
Oglasi dražba. - Natječaj. - Obaviest     PDF    TXT 654
broj: 12
     
O šumarstvu u Francezkoj     PDF    TXT 684
Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću.     PDF    TXT 697
Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 8. lipnja 1903. br. 13678., glede sabiranja šumarske statističke gradje     PDF    TXT 706
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 707
Promet i trgovina     PDF    TXT 708
Različite viesti: Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. - K zaključku trgovačkih ugovora. - Jela-duglazija, borovac i japanski ariž. - Silna šteta od tuče u šumi. - Popriečni prihod žiteljstva Ugarske i Hrvatske. - Iz izvješća kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, - Šumski požari u držav. šumama u Pruskoj.     PDF    TXT 709
Oglasi     PDF    TXT 715

                UNDER CONSTRUCTION