godište: 1902    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1902 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
U oči nove godine 1902. — prigodom 25 godišnjice obstanka hrv.-slav. šumarskoga družtva i organa mu „Šumarskoga lista".     PDF    TXT 1
Piše Gašo Vac
Što je šuma (šumsko tlo)?     PDF    TXT 3
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K.
O načinu procjene goriva u našim proredama.     PDF    TXT 21
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K.
Šumska industrija u Marmaroškoj županiji.     PDF    TXT 26
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik XXV. glavne skupštine hrv..-slav. šum. družtva, obdržavane dne 29. prosinca 1901. u Zagrebu. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavanoj dne 3. prosinca 1901.     PDF    TXT 29
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Zakoni i normativne naredbe.     PDF    TXT 33
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 33
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 34
Pitanje?     PDF    TXT 35
 
Različite viesti:
     
Udruga za uvoz američke dužice. — Hoće li šume umjetnimi gnojivi gnojiti. — Eksploatacija šuma Kozare planine u Bosnoj. — Prodajom c. i kr. patrona za lov. — Uredjenje šuma u Bugarskoj. — Naučni tečajevi za praktične gospodare. — Zadnji potres i „Šumarski dom". — Hrvatski šumarski kalendar.     PDF    TXT 36
 
Izkaz uplaćenih članarina.
     
Izkaz uplaćenih članarina.     PDF    TXT 38
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 39
broj: 2
     
 
     
XXV. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 41
Piše Jos. Ettinger
Uspomena iz prvih godina mojega praktičnoga službovanja     PDF    TXT 106
Piše Henrik Begna
Odgovor na članak „O načinu procjene goriva u našim proredama".     PDF    TXT 112
Piše I. P.
Naši šumarski vježbenici     PDF    TXT 117
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 120
Odgovor na pitanje priobćeno u br. 1. „Šum. lista"     PDF    TXT 125
 
Različite viesti :
     
† Dr. Robert Hartig i Dr. Tuisko Lorey — Izložba rogovlja i lovačkih trofeja. — Ovogodišnja zima i divljač. — Čagalj ili šakal iz okolice Vinkovaca. — Medjunarodna ribarska izložba. — Divljač u južnoj Africi. — Prodaja sjemenja šumskog drveća. — Novi njemački carinski cienik     PDF    TXT 125
broj: 3
     
 
     
Piše G. Bujan
O katastralnim : nacrtima, izmjeri i reamambulaciji.     PDF    TXT 145
Priobćio Vaclav Fuksa
Ugarski zakonski članak XXVIII. od 1900. o šumskim radnicima.     PDF    TXT 152
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja. — Premještenja. — I. družtv. podpredsjednik.     PDF    TXT 160
 
Različite viesti:
     
Zadnje zasjedanje hrv. sabora — III. izložba rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. — Sporo uredovanje. — O zadnjem urodu šumskoga sjemenja. — Uselivanje u Bosnu. — Preustrojstvo velike škole u Beogradu u sveučilištu — Konkurencija Bosne alpinskim predjelima. — Nagrade za pošumljenje u Ugarskoj. — Nekoji statistički podatci odnoseći se na držav. šume kraljevine Saksonske. — U lugarskom tečaju u Topuskom. — Izjednačenje obćih srednjih škola. — Odgovor. — Tri mjesta šumarskih vježbenika. — Razdjelbenik. — Ruske konje. — Remise i zakloništa za divljač     PDF    TXT 162
Na ubaviest. — Natječaji. — Oglasi.     PDF    TXT 172
broj: 4
     
 
     
Razpravlja J. Kozarac, kr. nadšumar
Proračunanje vriednosti posavskih hrastovih sječina.     PDF    TXT 177
Piše R. Rukavina
Nekoliko rieči kao kao osvrt na članak: „Kako postaju naši suharevi".     PDF    TXT 209
"Forstliche Dummheiten" eine Busspredigt für unsere Grünröcke napisao Carlo Eduard Ney     PDF    TXT 214
Piše Josip pl. Aue, kotarski šumar imovne obćine križevačke
Replika na odgovor: „O načinu procjene goriva u našim proredama".     PDF    TXT 221
 
Osobne viesti:
     
Pitanje i odgovor.     PDF    TXT 236
 
Različite viesti:
     
Zagrebačko ribarsko družtvo. — Uspjeh izpita u lugarskom tečaju u Topuskom — f Prof. F. Valentinitsch. — Silne štete od vihra ove zime u Alpama. — Böhrnerleova nova promjerka. — Industrija i riečno ribarstvo. — Mjere za pošumljivanje i zagradjivanje bujica u Francuzkoj nakon g. 1856. — Nova šumska industrija. — Dioničko družtvo za izradbu drva riečke vjeresijske banke. — Drvotržci i prodaja taninskoga drva. — Opekline. - Ljudi starih l00 godina i više.     PDF    TXT 237
broj: 5
     
 
     
Piše dr. A Goglia
Naknada šteta po lovnom zakonu od 27. travnja 1893.     PDF    TXT 245
Piše Drag. Hirc
Iz hrvatske flore.     PDF    TXT 257
Piše Vaclav Fuksa
„Forstliche Dummheiten" eine Busspredigt für unsere Grünröcke — napisao Carlo Eduard Ney. (Svršetak).     PDF    TXT 273
Piše E. Slapničar, bivši taksator križev. imovne obćine
Još nešto: „O načinu procjene goriva u našim proredama".     PDF    TXT 280
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 27. ožujka 1902. br. 22.498 kojom se proglasuje riešitba kr. ug. ministarstva financija od 14. prosinca 190 . br. 85.472 glede biljegovanja gruntovnih izvadaka što ih imovne obćine nabavljaju.     PDF    TXT 295
 
Različite viesti:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Prošlogodišnja skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Svećenici kao slušači šumarstva u c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču. — Izkaz vrhu množine francuzke dužice, koja će se od prilike u radnoj kampanji g 1901/2. izraditi, sastavljen polag. pismenih ubaviesti gg. proizvadjača. — O šumama i šumarstvu u Rumunjskoj. — Zbog pošumljivanja pjeskulja u Podravini. — Požar velike pilane Eislera i dr. u Zavidoviću u Bosnoj. — O prenosu šumarske nastave sa šumarske akademije u Tharandu na sveučilište u Lipskom. — Trgovina dugama polag amerikanskih izvještaja.     PDF    TXT 299
Šumar.     PDF    TXT 308
 
Oglas:
     
Prodaja 9044 jelovih, omorikovih i javorovih stabala.     PDF    TXT 308
broj: 6
     
 
     
Piše Dr. A. Goglia
Iznošenje šumskih proizvoda preko tudjeg zemljišta (§§. 24., 25. i 26. šum. zakona).     PDF    TXT 313
Piše Josip Sacher, vlastel. nadšumar
K procjeni vriednosti hrastovih sječina.     PDF    TXT 324
Priobćuje vlastelinski nadšumar Stjepan pl. Hankonyi
K poznavanju sječivih hrastovih šuma slavonske Podravine.     PDF    TXT 331
Piše J. M.
Kako smo mogli nadoknaditi izgubljeni prihod od šiške ?     PDF    TXT 343
Dva odgovora nadšumara J. Metlaša.     PDF    TXT 347
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — † Ivan Adamek. — † Vjeceslav Turković.     PDF    TXT 383
 
Različite viesti:
     
Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — † Adolf Danhelovsky. — Osnova zakona o preustrojstvu križevačkoga učilišta. — O načinu kojim se uredjuju šume u Ugarskoj. — f Petar Baraga. — Obskrba djece naših šumarskih činovnika. — Ubijen medvjed. — Porez i štete od miševa. — Regeneracija naših vinograda. — Najveća visoka peć na svietu. — Pedesetgodišnjica moravsko-šlezkog šumarskoga učilišta. — Austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Pošumljenje na Krasu u Kranjskoj. - Škodljivost dima i plinova šumama.     PDF    TXT 385
Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — † Adolf Danhelovsky. — Osnova zakona o preustrojstvu križevačkoga učilišta. — O načinu kojim se uredjuju šume u Ugarskoj. — f Petar Baraga. — Obskrba djece naših šumarskih činovnika. — Ubijen medvjed. — Porez i štete od miševa. — Regeneracija naših vinograda. — Najveća visoka peć na svietu. — Pedesetgodišnjica moravsko-šlezkog šumarskoga učilišta. — Austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Pošumljenje na Krasu u Kranjskoj. - Škodljivost dima i plinova šumama.     PDF    TXT 385
broj: 7
     
 
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
† Adolfo Danhelovsky     PDF    TXT 393
Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumar
O onim uzrocima, koji su na umanjivanje vriednosti privatnih šuma uplivali.     PDF    TXT 437
Piše S. Milutinović.
Šumarske viesti o sibirskoj Rusiji.     PDF    TXT 443
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja.     PDF    TXT 450
 
Različite viesti:
     
Skupština kranjsko-primorskoga šum. družtva. — Prvotna produkcija u g. 1901. — Izpit lugarskih kandidata u Topuskom. — Novi preparator. — Zvjerokradice u austrij. alpinskim predjelima. — Šljuke u Hrvatskoj legu. — Čudo prirode. — Ukinuće „merine" u Srbiji za drva. — Agrume u Italiji. — O naučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — Unovčivanje odpadaka. — Ruski držav. nadšumari na naučnom putovanju. — Glede ovogodišnje skupštine hrv.-slav. šum. družtva.     PDF    TXT 453
broj: 8
     
 
     
Novi naputak za omedjašenje, izmjeru i uredjenje gospodarenja u austrijskih državnih i zakladnih šumah.     PDF    TXT 465
Piše E. Laszowski
Rad kr. vieća za kraljevine Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju oko sačuvanja i gojenja šuma 1767.—1779.     PDF    TXT 480
Piše Jos. pl. Aue, kot. šumar imovne obćine križevačke.
Zastupanje u pravnim poslovima kod imovnih obćina.     PDF    TXT 503
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja     PDF    TXT 507
 
Različite viesti:
     
Trgovina sa šumskim proizvodima. — Industrija drva u godini 1901. — Štete od vihra u Maksimiru. — Viesti sa kr. šumarske akademije zagrebačke. — Pošumljivanje pjeskulja oko Budimpešte. — Rudarstvo u Hrvatskoj. — Šumarstvo i šumarska nastava u sjev. Americi. — Naše špilje. — Hrvatska u Japanu. — Budućnost raka potočara. — Stari jelen i divlja svinja. — Glede skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 509
broj: 9-10
     
 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Šumske štete.     PDF    TXT 521
Piše Vaclav Fuksa, kot. šumar imov. obć. Gjurgjevačke
Nešto o boru kod nas.     PDF    TXT 549
Uredjenje bujica i vododerina u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 562
Piše Ante Mark, nadšumar procienitelj imovne obćine Gjurgjevačke.
Poučno putovanje na Deliblatske pjeskulje.     PDF    TXT 569
Po Karlu Gaulu, priobćio P. Dianovszky
Domaći drvarski obrt zemalja sv. krune ugarske.     PDF    TXT 582
Piše Prof. I. Partaš
O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije u Gorski kotar, hrvatsko Primorje i Istru.     PDF    TXT 603
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro     PDF    TXT 626
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik o sjednici hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavanoj u družtvenih prostorijah u Zagrebu dne 28. prosinca 1901. — Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva g. 1901. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumarskoga družtva u upravnoj godini 1903.     PDF    TXT 626
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Načelna rješitba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 22. srpnja 1902. br. 14841, upravljena na kr županijsku oblast u Z., kojom se izriče da zapriseženi lugari i poljari mogu u službi nositi pušku.     PDF    TXT 633
Različita pravna pitanja.     PDF    TXT 635
 
Različite viesti:
     
Kako se rentiraju glavnice u poljodjelstvu. — Nove novine za drvotržce u Zagrebu. — U kr šumar. akademiju. — Lov Lapljanâ na vuka. — Šumski požar. — Prodaja domaćega šumskoga vlastelinstva. — Šumarskimi članovi zem. komasacijonalnoga povjerenstva. — Žiteljstvo Hrvatske i Slavonje koncem god. 1901. — Nešto iz šumarske statistike Hrvatske i Slavonije. — Upliv vulkanskih provala i potresa na životinje. — Broj slušača šumarstva na visokim školama u Njemačkoj god. 1900./1. — Na znanje p. n. gg. članovima.     PDF    TXT 636
broj: 11
     
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premeštenja. — Zahvala družtvenoga predsjednika. — U službi nastradali. — Umro.     PDF    TXT 681
 
Družtvene viesti :
     
Pismena zahvala dosadanjega družtvenoga predsjednika. — Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavane dne 7. rujna 1902 — Zapisnik glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva obdržavane u Zagrebu dana 20. listopada 1902. — XXVI. Redovita glavna skupština hrv.-slav. šumar. družtva.     PDF    TXT 682
 
Različite viesti :
     
Šumarstvo i trgovina sa šumskim proizvodima u Slavoniji. — Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šibenik nova izvozna luka za bosansko drvo. — O urodu šumskoga sjemenja. — Uzgoj buhača i šumski požari u Dalmaciji. — O spojenju Kupe sa Jadranskim morem. — Sastanak drvotržaca. — Članovi družtvene pripomoćne zaklade. Astronomički observatorij hrvatsk. naravoslovnoga družtva u Zagrebu.     PDF    TXT 710
broj: 12
     
 
     
S njemačkoga preveo Gj N.
Prilog k poznavanju najvažnijih vrsti drva u bosanskim šumama.     PDF    TXT 733
Ose šiškarice i njihove šiške.     PDF    TXT 740
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Umrli     PDF    TXT 762
 
Različite viesti:
     
Tri jubilarca. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva — Parcelacija nekih državnih šuma u Ugarskoj. — Novim rektorom. — Trust američkih drvotržaca. — Država kupuje zemljišta u Ugarskoj u svrhu da ih kolonizira. — Tvornica pokućtva u Varaždinu — Evropska i američka hrastovina.     PDF    TXT 764

                UNDER CONSTRUCTION