godište: 1901    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1901 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
U oči nove godine 1901. a na osvita novoga — XX. stoljeća!     PDF    TXT 1
Proredjivanje šuma.     PDF    TXT 2
Piše J. V. Prevod iz časopisa „Aus dem Walde«.
Nešto o našim pticama grabilicama.     PDF    TXT 19
Piše F. Ž. K.
Kako se može povisiti uporabivost, a po tom i vriednost bukovine?     PDF    TXT 23
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja.     PDF    TXT 37
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. Šumarskoga družtva držane dne 22. rujna 1900.     PDF    TXT 37
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Načelna riešitba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela unutarnjeg, u predmetu sticanja pravoužitničtva kod krajiških imov. obćina po udatoj ženi.     PDF    TXT 40
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 41
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 41
 
Različite viesti i sitnice:
     
Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Kako urodjenici u Indiji lieče bjesnoću. — Urania-kazalište. — Šumarska zakonska osnova a hrvatskom saboru.     PDF    TXT 43
Izkaz preminulih članova — izim članova II. razreda — hrv.-slav. šumarskoga družtva, počam od utemeljenja družtva godine 1876. do konca godine 1900.     PDF    TXT 46
 
Oglas i natječaj.
     
Oglas i natječaj.     PDF    TXT 50
broj: 2
     
 
     
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik u Zagrebu
Tagencijalna promjerka ili tachydendrometar.     PDF    TXT 65
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.     PDF    TXT 74
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Gubar u sjevernoj Americi.     PDF    TXT 87
O poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u gor. Krajinu i hrv. Primorje.     PDF    TXT 89
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro     PDF    TXT 97
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik o sjednici upr. odbora hrv.-slav. šum. družtva obdržavanoj dne 22. prosinca 1900. — Izpravak družtvenog predsjedničtva     PDF    TXT 97
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. prosinca 1900. br. 185.122. glede ubiranja tecivarine IV. razr. po gospod. uredima krajiških imovnih obćina od beriva imovno-obćinskih urednika i službenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 26. studenoga 1900. br 59718, glede polaganja službene jamčevine po činovnicima krajiških imovnih obćina. — Naredba kr hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. prosinca 1900. broj 28828, glede obredjenja putnih dnevnikah autonomnih zemaljskih činovnikah, kada putuju na trošak imovnih obćina (upravljena na sve kr. žup. oblasti i imovne obćine)     PDF    TXT 101
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 103
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 104
 
Različite viesti i sitnice.
     
Proširenje prostorija kr. šumarske akademije u Zagrebu. — Dr. Bernhard Dankelmann. — Izpražnjena šumarsko-upravna mjesta u Srbiji. — O sušenju jelovih stabala u šumici „Škamnici". — Uredjenje rieka i transport drva. — Pošumljivanja u Grčkoj. — Sabiranje Šumskoga sjemenja ove godine. — Nova tvornica za preradbu drva u Ugarskoj. — Sume u Japanu. — Češko šumarsko družtvo.     PDF    TXT 107
Oglasi.     PDF    TXT 111
broj: 3
     
Napisao Manojlo Divjak
O šumskim štetama.     PDF    TXT 151
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja. — Umrli.     PDF    TXT 157
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica kr. hrv.-.slav.-dalm. zemalj. vladi, odjela za unutarnje poslove od 18. veljače 1901. br. 8111. upravljena na sve područne kr. žup. oblasti, kojom se iste pozivlju da imaju u buduće strožije postupati kod izdavanja svjedočba prigodom obdržavanja izpita za lugarsku odnosno šumarsku tehničku službu povodom stiglih pritužba, da lugari koji su taj izpit položili ipak dovoljno sposobni za lugarsku službu nisu.     PDF    TXT 158
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 159
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 160
 
Različite viesti :
     
Zakon, kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenja šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Pokus sa tachy-dendrometrom g. šumarskog nadzornika M. Puka. — Razlozi velikog gubitka na divljači za strogih zima godinah 1895., 1897. i 1900. — Obnova carinskih ugovora sa Njemačkom i naše šumarstvo. — Nova divljač u nekih srednjeevropskih lovištih. — Da se mlade šumske biljke obrane od divljači.     PDF    TXT 161
Uplaćena članarina.     PDF    TXT 165
Natječaj i oglasi.     PDF    TXT 168
broj: 4
     
Po vrelima napisao šumar. savjetnik Ebert Kassel preveo M. G.
Odnošaji šumarstva u Švicarskoj.     PDF    TXT 188
Piše B. H. ml.
Tetivnica.     PDF    TXT 197
Piše Š. S. Belamarić. kr. kot. šumar
Razpravljanje prekršaja proti sigurnosti šumskoga vlastničtva pred kr. kotarskim sudovima.     PDF    TXT 200
Piše Vj. S.
Putni paušal i dnevnice šumarskih činovnika imovnih obćina.     PDF    TXT 209
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavane 4. siečnja 1901. — Izpravak.     PDF    TXT 217
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 222
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 223
 
Različite viesti :
     
Gospodarska i šumarska izložba u Budimpešti. — Ovogodišnji šumarski kongres u Beču. — Novo poduzeće za eksploataciju šuma u Slavoniji. — Novo računalo inžinira Rees´a. — O izobrazbi lugarskog osoblja u Thürinžkih država. — Nevolja s kunićima u Njemačkoj. — Nagrade za ošumljenje. — Navala štetočinaca na šumu. — Statistika slušača kr. šum. akademije zagrebačke u zim. semestru g. 1900./1. — Šumski posjed kneza Thurn-Taxisa u Njemačkoj. — Jedinstvena srednja škola u Njemačkoj i izjednačenje obćih srednjih škola humanistcičnoga i realnoga smjera u Pruskoj. — Razpisana šumarska mjesta u Srbiji i naši domaći stručnjaci. — Naša viest o carinskih ugovorih sa Njemačkom i „Obzor". — Kongres austrijskih lovaca u Beču. — Zašto je šumarski muzej zatvoren     PDF    TXT 227
Oglasi.     PDF    TXT 232
broj: 5
     
 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uredjenje.     pdf    TXT 233
Uzance drvotržtva na c. i kr. burzi u Beču.     PDF    TXT 264
 
Osobne viesti :
     
† Ladislav grof Pejacsevich virovitički.     PDF    TXT 268
 
Družtvene viesti:
     
Kućni red za upravni odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 269
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. ožujka 1901., upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika za imovne obćine u bivšoj Vojnoj Krajini, kojom se uredjuje suključarstvo i rukovanje sa sa blagajnom kod kotarskih šumarija spomenutih imovnih obćina.     PDF    TXT 272
 
Upit.
     
Upit.     PDF    TXT 274
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 274
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 275
 
Različite viesti :
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku. — † Josip Schlesinger i Dr. W. Neurath. — Lugarski tečaj u Pazinu. — Doktor zemljotežtva. — Pošumljenje pjeskulja. — Naučni tečaji za praktične šumare. — Svršeni pitomci lugarnica ili nižih šumarskih škola u Austriji.     PDF    TXT 276
broj: 6
     
 
     
Napisao S. Milutinović
Postanak i napredovanje šumsko-poljskog gospodarstva, naposeb kod imovne obćine petrovaradinske.     PDF    TXT 281
Piše F. Ž. K.
Napredak radnja oko sustavnog pošumljivanja kraških goljeti u Kranjskoj.     PDF    TXT 287
Piše J. M.
Putne pristojbe činovnika imovnih obćina XI. dnevnog razreda, službujućih na šumarijama.     PDF    TXT 303
Piše Š. Š. Belamarić, kr. kot. šumar
Pajasen (Ailanthus Glandulosa. Götterbaum).     PDF    TXT 310
Piše Š. S. B.
Šumarski vježbenici.     PDF    TXT 313
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 316
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 317
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 318
 
Različite viesti :
     
O lovačkom kongresu (Jagdtag) u Beču. — Velike geodetske vježbe slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — Naučnom putovanju slušača kr. ug. šumarske akademije šćavničke — Stručni sastanci i razprave šumara imov. obćine ogulinske. — Ovogodišnja šumarska ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — O pomlađjivanju hrasta u češkoj. — O osjeguranju mirovine privatnim činovnicima u Austriji. — Da li je Sibirija vrlo šumovita ili ne. — Zašto lišće na jesen pocrveni. — Dosudjene, uplaćene i po šumarijama kod brodske imovne obćine prijavljene šumske štete tečajem godine 1900.     PDF    TXT 319
 
Iskazi
     
Izkaz uplaćenih iznosa u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva u mjesecu ožujku 1901.     PDF    TXT 325
Izkaz u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva uplaćenih članarina mjeseca travnja 1901.     PDF    TXT 326
 
Oglas i natječaj.
     
Oglas i natječaj.     PDF    TXT 327
broj: 7
     
 
     
Piše A. B.
Što je šuma (šumsko tlo).     PDF    TXT 329
Priobćuje Dr. A. Goglia
Žumberačka imovna obćina.     pdf    TXT 350
Piše Dragutin Hirc
Šume sjeverne Amerike.     PDF    TXT 352
J. Aue
Katastralni nacrti i reambulacija šumskih medja     PDF    TXT 372
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 21. lipnja 1901. br. 52699. kojom se nadopunjuju neke ustanove naredbe od 25. ožujka 1891.     PDF    TXT 377
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 377
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 378
 
Različite viesti :
     
Ugarska pariška izložba u Budimpešti. — O našoj kr šumarskoj akademiji. — Naučno putovanje slušača šumarske akademije ščavničke. — Nova organizacija šumarske službe u Württemberžkoj. — Proračun investicionalne zaklade. — Boj proti kunićima. — Za oluja stradaju i ugibaju ribe. — Šumarsko naučno putovanje slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.     PDF    TXT 381
 
Natječaji i oglasi.
     
Natječaji i oglasi.     PDF    TXT 384
broj: 8
     
 
     
Piše prof. I. Partaš
Odgovor na „Obzorov" članak „O našoj šumarskoj akademiji".     PDF    TXT 416
 
Osobne viesti:
     
Podielienje naslova. — Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 426
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 28. lipnja 1901. br. 13.550.     PDF    TXT 426
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 428
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 429
 
Različite viesti:
     
† Grof Gjuro Jellačić. — Viesti sa kr. šumarske akademije zagrebačke. — Osušenje „Lonjskoga polja". — Borba za naslov. — Češko šumarsko družtvo. — † Henrik vitez Strzelecki. — Za povišenje plaća u Ugarskoj. — Glede ovogodišnje skupštine našega družtva.     PDF    TXT 431
 
Izkazi o uplaćenoj članarini.
     
Izkazi o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 433
 
Natječaj i oglasi.
     
Natječaj i oglasi.     PDF    TXT 435
broj: 9-10
     
 
     
Studija od B. H
O lugu i lužnjaku.     PDF    TXT 437
Šumarstvo u Rusiji.     PDF    TXT 461
Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumarm
Različiti načini unovčivanja drva sa šumsko i narodno-gospodarstvenog gledišta.     PDF    TXT 472
Piše Josip Heckner, kr. žup. šum. vježbenik
Praksa mladih šumarskih tehničara.     PDF    TXT 483
Napisao Roman Stummer. Preveo S. Milutinović
O nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.     PDF    TXT 493
Piše S. S. Belamarić, kr. kot šumar I. razr.
Novi njemački carinski cienik, sa šumarskog gledišta.     PDF    TXT 499
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 504
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade odjela za unutarnje poslove od 22. srpnja 1901. sa naputkom. — Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 22. kolovoza br. 58.488.     PDF    TXT 505
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 508
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 508
 
Upit i odgovor.
     
Upit i odgovor.     PDF    TXT 511
 
Različite viesti :
     
Štete od vihra kod im. obćine brodske. — Štete od gubara. — Pošumljenje pjeskulja u Ugarskoj. — Gg. članovom na znanje. —Na pisanje Agramer Tagblatta o našoj kr. šumarskoj akademiji. — Osjeguranje mirovina državnih radnika u Rusiji. — Upis slušača u kr. šumarsku akademiju zagrebačku prislonjenu uz mudroslovni fakultet kr. sveučilišta. — Hvalevriedan pokret.     PDF    TXT 512
 
Natječaj.
     
Natječaj.     PDF    TXT 516
broj: 11
     
 
     
Piše .ć.
Novi njemački carinski cienik na uvoz drva.     PDF    TXT 517
Piše Dr. A. Goglia
§. 2. šum. zakona.     PDF    TXT 547
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja; promaknuća i premještenja.     PDF    TXT 567
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice npr. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavane 27. ožujka 1901. — Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva god. 1900. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu god. 1902.     PDF    TXT 567
 
Šumarsko i gospodarsko kujižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko kujižtvo.     PDF    TXT 576
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 576
 
Različite viesti:
     
Predavanja na kr. šumar, akademiji. — Dva šumarska jubileja. — Pošumljenje na austrijskom Krasu. — Osipanje borovih četinja. — Postaja berlinskoga akvarijuma u Rovignu. — Oglas S. Kočonde.     PDF    TXT 581
 
Izkazi
     
Izkaz vrhu uplaćenih članarina te upisnina u blagajnu hrv.-slav. šum. družtva tečajem mjeseca kolovoza 1901.     PDF    TXT 583
Izkaz uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumar. družtva u mjesecu rujnu i listopadu (do 20./X.) 1901.     PDF    TXT 584
 
Oglas.
     
Oglas.     PDF    TXT 584
broj: 12
     
 
     
Piše J. M.
Kako postaju naši suharevi?     PDF    TXT 596
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik
O procjeni šumah pomoću tangencijalne promjerke ili tachydendrometra.     PDF    TXT 602
O pošumljenju krasa u području Gorice i Gradiške.     PDF    TXT 606
 
Osobne viestni :
     
Odlikovanje — Imenovanja. — † Šumarnik Bogoslav Hajek.     PDF    TXT 614
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 615
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 620
 
Promet i trgovina
     
Promet i trgovina     PDF    TXT 621
 
Različite viesti:
     
Slušačice na visokim školama. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — † Robert pl. Devan. — Ovogodišnja skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Na znanje p. n gg. novim članovima našega družtva — Prvi lugarski tečaj u Topuskom — Zlatni bor. — Nova tvornica za svinuto pokućtvo u Hrvatskoj. — Banovačka željeznica. — Šumarstvo u Ugarskoj 1900. — Postaja berlinskoga akvarijuma u Rovignu u Istri.     PDF    TXT 622
 
Natječaj i oglasi.
     
Natječaj i oglasi.     PDF    TXT 625
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskoga družtva za godinu 1901."     PDF    TXT 629

                UNDER CONSTRUCTION