godište: 1900    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1900 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Piše Dragutin Hirc
Nekoje šumsko drveće i grmlje iz domaće flore.     PDF    TXT 1
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak)
O racionalnijoj izradbi francuzkih dužica.     PDF    TXT 25
 
Osobne viesti:
     
Družtveni predsjednik. — Riedka slava. — Imenovanja. — Umro     PDF    TXT 51
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 20. studena 1899 br 59.487, kojom se temeljem §. 16. zakona od 27. travnja 1893. o lovu, za područje županije ličko-krbavske skraćuje na zečeve lovostaja. — Rješitba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 14 veljače 1898. broj 8067. tičuća se pravoužitničtva kod krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 52
 
Družtvene viesti:
     
Deputacija hrv.-slav. šumar. družtva kod preuz. gosp. bana. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 7. listopada 1899.     PDF    TXT 53
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 60
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 61
 
Različite viesti i sitnice:
     
Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Predsjedničtvo obćega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva. — Šumarstvo u saborskom proračunskom odboru. — Dvie nove niže šumarske škole u Srbiji.     PDF    TXT 64
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 71
broj: 2
     
 
     
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Hrastov crvac.     PDF    TXT 97
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Iznašanje drva preko tudjeg posjeda i ustanove §. 24. šum. zakona.     PDF    TXT 99
Piše Ličanin
Prvi zbor srpskih šumara (dopis)     PDF    TXT 107
 
Osobne viesti :
     
Imenovanje — Premještenje.     PDF    TXT 109
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj vlade, odjela za unutarnje poslove. — Kr. zem. vlada propisuje svojom odredbom od 20. prosinca 1899. br. 18.126 novi obrazac za sastavak obistinbene knjige H. kod imovnih obćina bivše Vojne Krajine.     PDF    TXT 109
Molba upravljena na p. n. gg članove i prijatelje šumarstva     PDF    TXT 113
Molba upravljena na p. n. gg članove i prijatelje šumarstva     PDF    TXT 113
 
Različite viesti i sitnice :
     
Tvornica drvne robe u Vrbovskom. Hrvatsko šumarstvo u parižkoj izložbi. — Lovište na zemalj. dobru u Božjakovini. — Pitanje o kolonizaciji u Ugarskoj. — Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo. Poučni tečajevi za praktične gospodare i šumare. — Drvo koje od šumskoga požara stradati ne može. — Austrijsko državno šumarsko družtvo. — Najstarije drvo na svietu. — Polazak visokih šumarskih škola u Njemačkoj. — Plaće šumarskih činovnika u Bugarskoj     PDF    TXT 116
broj: 3
     
 
     
Piše: Milutin Urbani
Nešto iz kemije drva.     PDF    TXT 125
Propisi o putnim, povjerenstvenim, zamjeničkim i selitbenim pristojbama činovnikah i službenikah te članovah gospodarstvenoga odbora i zastupstva krajiških imov. obćina     PDF    TXT 154
Napisao Manojlo Divjak
Kako da stanemo na put šumskim štetama kod krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 172
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Još nješto o bagremovom crvcu (Lecanimun robiniarum Dougl.)     PDF    TXT 176
Piše V. Fuksa
Novi neprijatelj javora (Phyllotoma aceris Kltb.).     PDF    TXT 177
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja odnosno promaknuća — Odlikovanje.     PDF    TXT 178
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 19. veljače 1900., kojom se propisuje novi obrazac A) i B) po kojem se imaju od sele zaprisizivati činovnici i službenici imovnih obćina u bivšoj Vojnoj Krajini. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 12 veljače 1900. br. 78.945. tičuća se imov. obćine otočke. ogulinske, slunjske, I. i II. banske, gradiške, brodske i križevačke (naknadno k naredbi od 24. kolovoza 1899. br. 30.907.).     PDF    TXT 179
 
Različite viesti i sitnice :
     
† Dr. Bernard Altum. — Srbsko poljoprivredno družtvo Beogradu. — Industrija sirovih štapova u Hrvatskoj — Divlja svinja. — Uzgoj bagrema. — Tamanjenje škodljivih zareznika i domaća živad. — Razdielbenik I. vrhu dopitanih biljkah iz biljevištah kr. nadzorništva za pošumljenje krasa u Senju temeljem oglasa od 18 prosinca 1899. br. 269. z. — Razdielbenik II. vrhu naknadno još dopitanih presadnicah u biljevištih kr. nadzorništva za pošumljenje krasa u Senju na temelju oglasa od 31. prosinca 1889. br. 2813. I. z. — Za pošumljenje čretnih livada. — Šumsko sjemenje. — Šumarsko školstvo u Austriji. — Pošumljivanje u združ. država sjev. Amerike — Stare puške naših žandara. — Spomenik Judeichu. — Vinogradarstvo u Francuzkoj. — Servitut paše Dalmatinaca u Bosnoj. — U kojem razmaku valja saditi šumske biljke.     PDF    TXT 185
 
Molba
     
Molba     PDF    TXT 192
 
Dopisnica uredničtva.
     
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 192
broj: 4
     
 
     
Napisao Manojlo Divjak
Pomlađjivanje šumah kod imovne obćine Petrovaradinske.     PDF    TXT 193
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uredjenje.     pdf    TXT 219
Piše M. Smolčić, rač. oficijal brodske imov. obćine
Davanje anuitetuih zajmova pravoužitnikom brodske imovne obćine.     PDF    TXT 234
Piše Vj. Stublić
Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod imovnih obćina bivše Krajine.     PDF    TXT 238
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Peritelus familiaris Boheman.     PDF    TXT 246
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 247
Imenovanja.     PDF    TXT 247
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom     PDF    TXT 247
 
Različite viesti i sitnice :
     
Pucanje na oblake. — Prošla zima. — Šumsko sjemenje sa raznoga položaja. — Izložba rogovlja u Zagrebu. — Šumar-inžinir. - Dosudjene uplaćene šumske odštete koncem godine 1898. kao i tečajem godine 1898. prijavljene šumske štete po šumarijama kod brodske imovne obćine. — Nova gospodarstvena osnova za šume biskupije djakovačke — Bosanske šume i njihova gospodarstvena važnost. — Medjunarodni šumarski kongres sa vrieme izložbe u Parizu. — Austrijski šumarski kongres. — Stabla u Parizu     PDF    TXT 249
 
Izkaz o uplaćenoj članarini.
     
Izkaz o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 255
broj: 5
     
 
     
Sabrao prof. dr. Aug. Langhoffer
U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije II.     PDF    TXT 259
Piše dr. Ivan Zoch
Tamba kuri ili iaponski kesten (Castanea japonica).     PDF    TXT 293
Piše Drag. Laksar
Putni paušal, dnevnice, zamjeničke i selitbene pristojbe činovnikah imov. obćinah.     PDF    TXT 297
Piše I. M.
Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod krajiških imovnih obćina?     PDF    TXT 303
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 312
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom! — Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv -slav. šumarskoga družtva držane dne 13. prosinca 1899.     PDF    TXT 312
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba od 20 ožujka 1900 br. 31.712 ex 1898. kr. hrv.-slav-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, kojom se odredjuje, koji sve činovnici imov. obćina imaju položiti jamčevinu.     PDF    TXT 318
 
Različite viesti:
     
Novi veliki vrbik za uzgoj košaračkih vrba. — Novo industrijalno poduzeće u Slavoniji. Druga izložba rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Ornitoložka centrala. — Reorganizacija tehničke srednje škole u Sarajevu. — Visoko priznanje. — Molba i uputa za popunjenje zbirke ptica narodnoga zooložkoga muzeja.     PDF    TXT 322
broj: 6
     
 
     
Piše F. Ž. K.
Kr. državna šumarska akademija u Šćavnici.     PDF    TXT 331
Piše Milutin Urbani, kemičar
O pripravljanju svile iz drvne staničevine.     PDF    TXT 345
Piše Vaclav Fuksa
Šumarstvo i naravoslovne znanosti.     PDF    TXT 348
Piše dr. Aug. Langhoffer
Primjetbe o gubaru (Ocneria dispar)     PDF    TXT 352
Piše F. Ivić
Šumske štete kod brodske imovne obćine.     PDF    TXT 361
Odlomak iz predavanja I. Partaša, profesora u kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj o „Uzgoju šuma"
O naturaliziciji stranih vrsti šumskoga drveća.     PDF    TXT 364
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i premještenja. — † Makso Prokić.     PDF    TXT 369
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 8. svibnja 1900. br. 32278. upravljena na sve kr. žup. oblasti, kojom se zabranjuje odašiljanje mješovitih povjerenstva u šume obćina i zemlj. zajednica u svrhu obilježenja i procjene prodaji namienjenih stabala i odredjuje jeftiniji postupak u tu svrhu.     PDF    TXT 370
 
Različite viesti i sitnice :
     
Hrvatsko šumarstvo na izložbi u Parizu. — Izlet u Bosnu. — Pitanje o gradnji željeznice u bivšoj banskoj Krajini. — Tuberkuloza kod pasa. — Novo rudarsko poduzeće. — Skrižaljke za kubiciranje šupljih, gnjilih i okresanih stabala. Dva jubileja. — Toplomjer po P. Mareschu i H. Kappelleru u svrhu obrane od mraza.     PDF    TXT 374
broj: 7
     
 
     
Piše Vaclav Fuksa
Šumsko-poljsko gospodarstvo, naročito kod gjurgjevačke imovne obćine.     PDF    TXT 383
Priobćio D. Nanicini
Obskrba privatnih činovnika u starosti.     PDF    TXT 393
Piše B. Hajek
Tetivnica.     PDF    TXT 410
Piše Manojlo Divjak
Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod krajiških imovnih obćina?     PDF    TXT 415
Piše Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
XI dnevni razred u šumarsko-tehničkoj službi. (Dopis).     PDF    TXT 422
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještanja.     PDF    TXT 425
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, od 22. svibnja 1900 br 11729, upravljena na županijske upravne odbore, kojom se uredjuje molbeni tečaj kod izdavanja odluka tičućih se pravoužitničtva kod imovnih obćinah u bivšoj Vojnoj Krajini. - Naredba kr. zem. vlade od 10. lipnja 1900. br. 34.311, kojom se od 1. srpnja 1900. obustavlja izplata nagrada iz zemalj autonomnega proračuna za lisice, divlje mačke, kune i tvorce .     PDF    TXT 425
 
Različite viesti i sitnice :
     
Iz proračuna državnog šumarstva za god. 1900. — Uvjeti primanja u francuska šumarsku akademiju u Nancy´u. — Presušenje Popova polja u Hercegovini. — Porotnikom za šumarstvo na parižkoj izložbi. — Za poučni izlet u Bosnu. Poučno putovanje slušatelja gospodarstva na Križevačkom zavodu. — Moderna šumska prometila u Bosnoj. — Šumarska akademija o Evoisu u Finskoj. - Plaća jednoga šumarnika prije 300 godina. — Podpore iz „pripomoćne zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika". — Hrvatski dužičarski radnici u Americi.     PDF    TXT 430
broj: 8
     
 
     
Priobćio E. Laszowsky
Pravno-povjestni podatci o lovu u Hrvatskoj.     PDF    TXT 439
Piše Mirko Puk, kr. žup, šum. nadzornik
Ocjena tetivnice g. Hajeka.     PDF    TXT 445
Piše Josip pl Aue, kotar. šumar i. o. K.
Kako da stanemo na put šumskim štetama kod imovnih obćina bivše Vojne Krajine?!     PDF    TXT 451
Piše . ć.
Šumska žirovina i žiropaša (rov).     PDF    TXT 466
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja, promaknuća i premještenja. — Umro.     PDF    TXT 480
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv. -slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne 18. lipnja 1900. — Zapisnik sjednice upravljajućeg - odbora hrv.-slav šumarskoga družtva, obdržavane dne 5. srpnja 1900. — Poziv i program za XXIV. redovitu glavnu skupštinu. — Nacrt poslovnika za glavnu skupštinu hrv.- slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 481
 
Različite viesti i sitnice:
     
U koje drveće grom najradje udara? — Ubio dva medvjeda. — Borba izmedju mačke i rode. - Orijaški slavonski hrast. — Seoba miševa. — Radnje oko uredjenja bujica u ličko-krbavskoj i modruško-riečkoj županiji u g. 1899. — Najveća tvornica žigica na svietu. — Zbog uredjenja odnošaja šumovlastnika (drvotržaca) i šumskih radnika. — Ovogodišnji urod žira i šiške. — Kr. šumarska akademija zagrebačka. — Ugarski gospodarski radnici u Njemačkoj. — Za proizvodnju žigica.     PDF    TXT 494
broj: 9-10
     
 
     
Priobćuje Dragutin Hirc
Pogled u šume sjeverne Amerike.     PDF    TXT 513
Preveo R. E., kr. kot. šumar
Pošumljenje Krasa na svjetskoj izložbi u Parizu.     PDF    TXT 523
Napisao Manojlo Divjak
O katastru pravoužitnikah.     PDF    TXT 532
Glas o šumama i šumarstvu u gornjoj Krajini prije 40 godina     PDF    TXT 544
Preveo G. Nenadić, stud for.
Kratki pregled razvitka šumarstva u Japanu.     PDF    TXT 550
Šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900.     PDF    TXT 557
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 572
 
Družtvene viesti :
     
Izvještaj o djelovanju upravljajućeg odbora hrv.-slav. gospodarskog družtva u poslovnoj godini 1899./1900.     PDF    TXT 573
 
Različite viesti i sitnice :
     
Promjerka od magnaliuma — Svećenik junak. — Nova palača kr. šumar. ravnateljstva u Zagrebu. — Austrijski šumarski kongres     PDF    TXT 580
broj: 11
     
 
     
Piše F. X. K.
Nedostatnost proizvodnje drva na zemlji.     PDF    TXT 587
Napisao Vj. Stublić.
Osvrt na članak : Kako da stanemo na put šum. štetama kod kraj. im. obćinah u broju 7. Š. l.     PDF    TXT 596
Priobćio Milutin Urbani
O impregniranju i pripremi neizgorivog drva.     PDF    TXT 599
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Još koju sa izložbe u Parizu.     PDF    TXT 604
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 609
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upr. odbora hrv; slav. šumarskoga družtva obdržavane dne 2./VIII. u Zagrebu. — XXIV. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Izlet hrv.-slav. šumarskoga družtva prigodom XXIV. glavne skupštine u Gorski kotar. — Nacrt poslovnika za glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 610
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv. slav. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1900. br. 14.484, o naukovnom i izpitnom redu za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF    TXT 626
 
Različite viesti i sitnice :
     
Privatni tečaj za naobrazbu lugara u Topuskom. — Šume u Francezkoj. — Internat za slušatelje gospodarstva u Križevcih. — Obumiranje jelovih stabala u šumi „Škamniei" im. obćine ogulinske. — Reorganizacija tehničke srednje škole u Sarajevu. — Poučno putovanje slušača šumarstva.     PDF    TXT 634
broj: 12
     
 
     
Piše X.
Nekoliko riječi o predzabranama u našim šumama.     PDF    TXT 661
Piše Kolibaš
Opis šuma zemljištne zajednice „Ravnagora". (K ovogodišnjoj ekskursiji hrv.-slav. šumarskoga družtva).     PDF    TXT 666
Piše Petar Petrović, stud. for.
Neštu o sječi i izvozu drva u Lici.     PDF    TXT 674
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Prešao u bosansko-hercegovačku službu. — Umro.     PDF    TXT 677
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik XXIV. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 678
Osnova zakona, kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenja šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji sa obrazloženjem.     PDF    TXT 680
 
Različite viesti i sitnice :
     
Pitanje o državnoj pripomoći pasivnim imovnim obćinam. — Državni izpit. — Kako se lieče psi, koji se gruvanja pušaka plaše. — Geodetski strojevi od magnaliuma. — Konkurencija drvenim željezničkim podvlakam. — Šumski nasadi u spomen smrti kraljice Jelisave u Ugarskoj. — Šumarska zakonska osnova, predložena hrv. saboru. — Šumarstvo u proračunskom odboru hrv. sabora.     PDF    TXT 687

                UNDER CONSTRUCTION