godište: 1899    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1899 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Piše A. Kern.
Pravilnik za zemljištne zajednice.     PDF    TXT 1
Piše V. Benak
Uredjenje gospodarenja u šumicah.     PDF    TXT 27
P. n. gg. članovom. Promjena u uredničtvu.     PDF    TXT 41
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 42
 
Družtvene viesti:
     
Svečani broj "Šumar. lista". — Šumarski muzej. — Družtvene prostorije i gg. članovi družtva. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrvat.-slavon. šumar. družtva držane dne 2. listopada 1898. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva držane dne 18. listop. 1898. — Kratki životopis Josipa Wesselya i Roberta Micklitza. — Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slavon. šumar. družtva god. 1897. predložen XXII. redov. glavnoj skupštini, obdržavanoj 20. listopada 1898. u Zagrebu. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar. družtva za upravnu godinu 1899. predložen XXII. redovitoj glavnoj skupštini, obdržavanoj 20. listopada 1898. u Zagrebu.     PDF    TXT 45
 
Različite viesti:
     
Nova pilana u Bosni. — Plastomenit. — Pomagalo za brzo kubiciranje kusova od Roubičeka. — Prva šumarska škola u Austriji.     PDF    TXT 51
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 54
broj: 2
     
 
     
Piše Drag. Hirc.
Nekoje šumsko drveće i grmlje.     PDF    TXT 69
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Izbor gradskoga šumara. — Umirovljenje.     PDF    TXT 86
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Normativna naredba kr. hrv.-slav.-dalrn. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 17. studenoga 1898. br. 41.996. ex 1897. glede umirovljenja lugara kod krajiških imovnih obćina. — Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade od 4. siečnja 1899. br. 446. ex 1899- glede prijavljivanja upravitelja šumsko-gospodarstvenih ureda imovnih obćina kad polaze na službena putovanja, odnosno kad se sa istih putovanja vrate, upravljena na zamjenike vladinih povjerenika za pojedine imovne obćine u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini.     PDF    TXT 86
 
Družtvene viesti:
     
Veledušni dar družtvu. — Fotografičke slike šumar. doma. — Gg. članovi i družtveni organ     PDF    TXT 89
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uvoz i izvoz francuskih dužica     PDF    TXT 89
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Nove knjige     PDF    TXT 94
Književne ocjene. Prigodne bilježke o počelima narodnoga gospodarstva. — Die Stellung des Buchenhochwaldes im deutschen Nationalvermögen     PDF    TXT 95
 
Različite viesti i sitnice:
     
Kada i kako su iztisnuli hrvatski radnici radnike-dužićare Francuze iz naših šuma. — Hrvatski dužićari u Španiji. — Bavarski radnici u naših šumah. — Jelen u Preseki kraj Križevaca. — Još nešto o Ivanu pl. Ehren-werthu. — Uprava carskih ruskih obiteljskih dobara. — Šumarska visoka škola u združenih državah sjeverne Amerike.     PDF    TXT 98
Oglas.     PDF    TXT 104
broj: 3
     
 
     
Nješto o postanku obćeg šumskog zakona od 3. prosinca 1852.     PDF    TXT 115
Napisao Dr. A. Goglia
Nadležnost upravnih oblasti u šumskim stvarima.     PDF    TXT 136
 
Osobne viesti:
     
Premještenja. — Zahvalio se na službi. — Umrli.     PDF    TXT 147
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom i prijateljem domaćeg šumarstva. — Molba. — Dar namienjen družtvenom šumarskom muzeju. — Družtveni šumarski muzej. — Poziv na uplatu članarine.     PDF    TXT 148
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 150
Odgovor na pitanja stavljena na str. 476. br. 11. i 12. „Šumarskog lista" od g. 1898.     PDF    TXT 151
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 153
 
Različite viesti i sitnice:
     
Izložba rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. — Ubili medvjedicu i uhvatili njezina živa dva mlada. — Šljuke u okolici križevačkoj. — Izum domaćeg stručnjaka. — Poučni tečajevi za praktične gospodare i šumare. — Polazak visokih šumarskih zavoda školske godine 1897./8. — Nova piljana u Dugomselu kraj Zagreba. — Šumarsko učilište u Aschaffenburgu. — Članak o našem šumarskom domu sa slikom u bečkim novinama. — Prvi talijanski šumarski kongres u Rimu koncem godine 1897     PDF    TXT 157
Poziv.     PDF    TXT 160
broj: 4
     
 
     
Piše Dr. A. Goglia.
Upravni kazneni postupak u šumskim stvarima.     PDF    TXT 161
Piše A. B.
Zaštitne šume i sabrane.     PDF    TXT 181
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanje. - Izbor šumara. - Premještenja. - Proslava 40-godišnjice službovanja gg. šumarskog savjetnika H. Grunda i nadšumara F. Tvrznika     PDF    TXT 206
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zem. vlade od 16. veljače 1899. br. 3833., kojom se izriče u kojem slučaju i u kojem iznosu imade imovna obćina nositi troškove liečničkog pregledavanja činovnika i službenika, a kada opet oni sami. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 1. veljače 1899. broj 75.091. ex 1898. o dozvoli prodaje drva učiteljskog deputatnog ogrieva u bivšem krajiškom području.     PDF    TXT 210
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravlj. odbora. — Popis predmeta dvorane br- I. (zoološka zbirka) šumarskog muzeja     PDF    TXT 212
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 214
Odgovor na pitanja stavljena na str. 476. br. 11. i 12. „Šumarskog lista" od g. 1898     PDF    TXT 214
 
Promet i trgovina.
     
Izvoz i uvoz francuzkih dužica u mjesecu siečnju 1899. — Prodaja hrastovih stabala kod imovne obćine I. banske u Glini. — Ciene šumskih proizvoda koji se rabe u strojbarstvu na bečkom trgu. — Ciena divljači i ribe na budipeštanskom trgu.     PDF    TXT 215
 
Različite viesti i sitnica:
     
Nova pilana kraj Zagreba. — Gradnja kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu. — Ove godine preuzeti će u Ugarskoj upravu obćinskih šuma državni šumarski stručnjaci. — Bezplatno izdanje šumskih biljka. — Austrijski šumarski kongres. — Gospodarski tečajevi za svećenike. — Državni ured za namještenje radnika. — Izpit za računarsku struku. — Jato šljuka letilo po danu od sjevera na jug. — Šumski požari. — Navale na naše šumarstvo. — Broj slušatelja na zagr. šumar. akademiji. — Proti poljskim miševom. — Provedbena naredba k zakonu od 26. ožujka 1894. — Osnutak prve domaće lugarnice. — Pitanje o taksatornom uredu kod kr. zemaljske vlade u Zagrebu. — Imenovanje. — Dar šumarskom muzeju.     PDF    TXT 219
broj: 5
     
 
     
Saobćio prof. dr. Aug. Langhoffer.
U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 225
Piše B. H.
Danska metoda prorede.     PDF    TXT 240
Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik II. banske imovne obćine
Nepotrošive šumske glavnice (imovinske matice) imovnih obćina oproštene su od plaćanja pristojbenoga jednačka (takmine).     PDF    TXT 260
Piše Jeronim pl. Rukavina Vidovgradski, šumarski vježbenik
Lovska crtica iz Krasna.     PDF    TXT 264
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 268
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik o sjednici upravnoga odbora hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavanoj dne 10. prosinca 1898. — Posjet u „Šumarskom domu".     PDF    TXT 268
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 271
 
Promet i trgovina:
     
Uvoz i izvoz francuzkih dužica u mjesecu veljači 1899     PDF    TXT 272
 
Različite viesti i sitnice:
     
Nagrade za ošumljivanje Krasa. — Uspjeh zakupa ljetne šumske paše kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumski požari. — Austrijski šumarski kongres. — Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — Drvojedka suzna. — Osnutak ogromnog ciepilnjaka za uzgoj plemenitih voćaka u Lovrečini kraj Križevaca. — Nove šumske željeznice u Slavoniji. — Pitanje o hrastovih šuma guljača. — Zappertov patentirani način na brzo sušenje drva. — Ovogodišnje šumsko sjemenje. — Bukove željezničke podvlake. — Šumski posjed čeških gradova. — Ribarstvo u Ugarskoj.     PDF    TXT 274
Izkaz o uplaćenoj članarini I. razr. godine 1898.     PDF    TXT 279
Izkaz o uplaćenoj članarini II. razr. u godini 1898.     PDF    TXT 280
Izkaz o uplaćenoj članarini I. razr. za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.     PDF    TXT 281
Izkaz o uplaćenoj članarini II. razr. za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.     PDF    TXT 283
Izkaz o uplaćenom podupirajućem prinosu i predplatnini za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.     PDF    TXT 283
Oglasi     PDF    TXT 284
broj: 6
     
 
     
Piše dr. Milan Novak
Ogrjevna drvarija rim. kat. dušobrižnoga svećenstva u području bivše hrv.-slav. vojne Krajine.     PDF    TXT 285
Piše B. Hajek ml.
Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šumah krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 305
Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik-računovodja 2. banske imovne obćine.
Predlog za ustrojenje uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 308
Piše Jaroslav pl. Šugh.
Myrobalane.     PDF    TXT 313
Piše F. Ž. K.
Potreba reforme naših t. z. viših šumarskih državnih izpita.     PDF    TXT 317
U „Erdeszeti Lapok-u" priobćio G. Craus preveo J. Marianyi
Tamanjenje miševa pomoćju seruma.     PDF    TXT 321
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 325
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba od 15. studena 1898. br. 53.680. I./1     PDF    TXT 326
Pitanje     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 329
 
Promet i trgovina
     
Promet i trgovina     PDF    TXT 330
 
Različite viesti i sitnice:
     
Uspjeh državnog izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku g. 1899. — Nekoji najnoviji statistički podatci za Bugarsku. — Dom kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Skupština dolj. austrijskog šumarskog društva. - Ciena soba za naše članove u hotelu „Metropol" u Budimpešti. — Sastanak naših drvotržaca. — Ovogodišnje poučno putovanje. — Dioničko družtvo za promet s drvom. — Vrlac u šumskomu vrtu. — Epicein. — Državni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskoj. — Novi t. z. „Kreisrechenschieber" od Riebela.     PDF    TXT 337
Potvrda o uplaćenom prinosu i članarini za vrieme od 25. travnja do 29. svibnja 1899.     PDF    TXT 342
Izkaz o stanju zajedničke mirovinske zaklade činovnikah imovnih obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine koncem godine 1898.     PDF    TXT 343
broj: 7
     
 
     
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
§. 4. šum. zakona.     PDF    TXT 344
Piše Jerko pl. Rukavina Vidovgradski, šumarski vježbenik
Crtica iz lova na divokoze.     PDF    TXT 361
Priobćio Vaclav Fuksa
Zakonski čl. XIX. od godine 1898. o državnoj upravi obćinskih šuma i t. d. u Ugarskoj.     PDF    TXT 366
Piše Jaroslav pl. Šugh
Rujevina.     PDF    TXT 371
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Povratak s poučnog putovanja. — Umro     PDF    TXT 375
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. svibnja 1899. br. 31230. kojom se naredjuje, da se imadu predhvati u drvosječnih osnova posebno voditi i prihodi istih, nepotrošivoj glavnici imovnih obćina u smislu §§. 24. i 27. naputka A) k zakonu od 11. srpnja 1881. svake godine priklopiti     PDF    TXT 375
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 377
 
Promet i trgovina:
     
Izvoz i uvoz francuzkih dužica. — Veleprodaja u Slavoniji. — Uspjeh dražba kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Dražba jelovih, smrekovih i bukovih stabala kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Ciena ugljena od drva na bečkom trgu     PDF    TXT 378
 
Različite viesti i sitnice:
     
Austrijski šumarski kongres. — Veleprodaja drva u Bosnoj. — Amerikanska „pitschpine". — Riebelov t. z. „Kreisrechengehieber". — Nov način izkolčenja pravaca kroz šumu. — Igra prirode. — Željeznica Zagreb — Samobor. — Nove pilane. — Požar parne pilane. — Komisije za podjelu i ograničivanje šuma u Srbiji. — Urod vina u godini 1898. — Nova mjesta kod državne šumske uprave. — Jod kao sredstvo, kojim je moći ustanoviti u koje je doba godine drvo sječeno. — Nove usance za trgovinu s drvom. — Prodaje se „Encyclopedie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften". — Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo. — Sudjelovanje krajiških imov. obćina prigodom izložbe g. 1890.     PDF    TXT 381
Oglas.     PDF    TXT 389
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 389
Natječaji.     PDF    TXT 391
broj: 8
     
 
     
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik
O racionalnijoj izradbi francuskih dužica.     PDF    TXT 393
Po Krache-u piše M. Dn.
O uzgoju košaračke vrbe.     PDF    TXT 414
Piše Vaclav Fuksa
Kojih se načela treba držati kod pošumljivanju pjeskulja ?     PDF    TXT 422
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća     PDF    TXT 426
 
Družtvene viesti
     
Družtvene viesti     PDF    TXT 427
 
Dopisi:
     
Njekoliko rieči o §§. 26. i 27. zakona od 25./4. 1894., te §. 12. zakona od 26./3. 1894. — Lugarski izpiti .     PDF    TXT 428
Odgovor na pitanje stavljeno u 6. broju »Šumarskog Lista« od t. g.     PDF    TXT 431
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Izašle nove knjige. — Književna ocjena     PDF    TXT 432
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 436
 
Različite viesti i sitnice:
     
Zadnji slušatelji šumarstva u Križevcih. — Veleprodaja kod brodske imovne obćine. — Požar tvornice za izradbu drvne robe u Križevcih. — Štete od »Gubara« u šumama brodske imovne obćine. — Gradnja kr. Šum. ravnateljstva u Zagrebu. — Pfisterova impregnacija drva. — Ciena živeža od godine 1800. —1898. — Konservirauje drva pomoćju elektriciteta. — Novo željezo za hvatanje vrana i svraka. — Zemlja kao gorivo. — Nova plemenita riba u Europi. — Promjerka koja pokazuje zbroj temeljnica. — Pitanje o pošumljivanju na njemačkom posjedu u Africi.     PDF    TXT 439
Natječaji.     PDF    TXT 443
Oglas.     PDF    TXT 445
Prodaja stabala     PDF    TXT 446
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 447
 
     
Poziv i program za XXIII. redovitu glavnu skupštinu „Hrv.-slav. šumar. društva". (Priloženo).     PDF    TXT 448
broj: 9
     
Piše Mil. Urbani.
O upotrebi drva u modernoj kemijskoj industriji.     PDF    TXT 449
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Haračenje i krčenje privatnih šuma.     PDF    TXT 456
Piše Š. Bellamarić, kr. kot. šumar.
Nerod ili prosti bagrem u budućnosti naših urb. zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 463
Piše M. O. Ličanin
Šumarstvo i zemljoradnja u njihovim odnosima.     PDF    TXT 474
Propisi o izobrazbi pruskih t. z. „šumskih referendara" za vrieme praktičnog bieniuma, prije nego će se pripustiti „šumarskom državnom izpitu".     PDF    TXT 478
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 486
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravnog odbora. — Zapisnik o sjednici upravnog odbora hrv.-slav. šumarskog družtva obdržavanoj dne 12. ožujka 1899. — Zaključni račun o blag. rukovanju hrv.-slav. šumar. družtva g. 1898. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar. družtva za g. 1900.     PDF    TXT 486
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 24. lipnja 1899. br. 29.816., kojom se izdaju propisi odnoseći se na zvanično odielo i opremu kr. nadlugara, namještenih kod političke uprave     PDF    TXT 493
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Nove knjige.     PDF    TXT 499
Pitanje i odgovor     PDF    TXT 499
Promet i trgovina     PDF    TXT 500
 
Različite viesti i sitnice:
     
Nagrade za ošumljenje Krasa. — Šumarska znanost i njemački jezik. — Pošumljivanje pustih površina u Pruskoj. — Nova niža šumarska škola u Hebu (Eger) u Češkoj. — Viši tečaj šumarske škole u Piseku u Češkoj. — U kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj. — Austrijsko šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900. — Industrijalno i gospodarstveno vieće u Austriji.     PDF    TXT 504
Tiskarske pogrieške     PDF    TXT 506
Natječaji.     PDF    TXT 508
Oglas dražbe     PDF    TXT 509
Oglas.     PDF    TXT 510
P. n. gg. članovom na ubaviest.     PDF    TXT 510
broj: 10-11
     
 
     
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Čisti i prieborni sjek i ustanova §§. 4. 5. 6. i 7. šum. zakona.     PDF    TXT 534
Piše Vaclav Fuksa.
Bagrem obični (Robinia pseudoacacia L.).     PDF    TXT 543
Preveo R. E. kr. kot. šumar
Nacrt usanca drva, koji je po enketi obdržavanoj kod burzovne banke u Beču mjeseca svibnja t. g. prihvaćen i burzam u Beču, Trstu, Pragu i Budimpešti na daljnje uredovanje predan.     PDF    TXT 555
Priobćio A. Benak.
Da li šume uplivaju na oborine?     PDF    TXT 565
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umrli. — Prešli u bosansko-hercegovačku zemalj. službu     PDF    TXT 584
 
Družtvene viesti
     
Družtvene viesti     PDF    TXT 585
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 585
 
Promet i trgovina:
     
Uvoz i izvoz francuzkih dužica. — Uspjesi dražba     PDF    TXT 586
 
Različite viesti:
     
Zaraza hrušteva. Lugarski izpiti. — Izkaz dužne šumske odštete za godinu 1898. uz naznaku odplate i odraduje tečajem iste godine. — Slabo poznati ugljevnik u području im. obćine križevačke. — Saditi bielu jalšu. — Zakon kojim se zabranjuje sječa još nedozrelih sastojina. — Boj sa medjedom. — Pošumljenje krasa u Kranjskoj. — Na čem šumari umiru. — Dokinuće činovničkih jamčevina u Austriji. — Češka visoka škola za zemljotežtvo. — Baždarenje promjerka. — Medjunarodni šumarski kongres u Parizu. — Željeznica Belišće—Prandauovci — Tehnička visoka škola u Srbiji. — Gospodari o stelarenju     PDF    TXT 598
P. n. gg. članovom na ubaviest.     PDF    TXT 603
Oglasi.     PDF    TXT 603
broj: 12
     
 
     
O unovčivosti hrastovih izvala u šumama brodske imovne obćine.     PDF    TXT 649
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja odnosno promaknuća.     PDF    TXT 651
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva. — XXIII. glavna skupština hrv.-slav. šumar. družtva. — Zapisnik XXIII. redovite glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 652
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 670
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 670
 
Različite viesti i sitnice:
     
Kr. šumarska akademija u Zagrebu. — Kr. gospodarsko i šumarsko učilište i s njim spojena ratarnica u Križevcih. — Gradnja kr. šumarskog ravnateljstva. — Nepromočivo mazalo za obuću. — Žiteljstvo Hrvatske i Slavonije koncem god. 1898. — Nova naredba za polaganje šumarskog državnog izpita u Austriji     PDF    TXT 675
Oglasi.     PDF    TXT 678
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskog družtva za godinu 1899. i doba njihova članovanja".     PDF    TXT 680

                UNDER CONSTRUCTION