godište: 1898    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1898 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar
Preborna šuma.     PDF    TXT 1
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
Šume i šumsko gospodarstvo u Dolnjo Miholjačkom kotaru.     PDF    TXT 11
Piše Žandovsky
Pabirci is spisa staroga Beckmana.     PDF    TXT 28
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premještenje     PDF    TXT 33
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kr. županijskoj oblasti u Varaždinu     PDF    TXT 33
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 35
 
Različite viesti :
     
Uspjeh dražbe kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Uspjeh dražbe. — Uspjeh dražbe     PDF    TXT 35
 
Sitnice:
     
Urod žira. — Urod šišarice. — Miševi. — Nova šumarska knjiga. — Dvadeset i pet godišnjica visoke škole za zemljotežtvo. — Naše ptice selice. — Ugine li biljka, kada se smrzava ili istom, kada se odmrzava?.     PDF    TXT 36
Oglas     PDF    TXT 38
Prodaja stabala     PDF    TXT 39
broj: 2
     
 
     
Priobćio Jos. Kozarac, kr. državni nadšumar.
Kasni (pozni) hrast (Quercus pedunculata var. tardissima, Simonkai).     PDF    TXT 41
Piše Mijo Krišković, kot. šumar.
Nješto o voćarstvu kod imovnih obćina.     PDF    TXT 53
Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar
Razmatranje vrhu jesenskih (1897.) prodaja posavskih hrastika.     PDF    TXT 64
 
Osobne viesti:
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
† Milan Durst. — Imenovanje.     PDF    TXT 71
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. listopada 1897. broj 43.328. glede dopitanja mi ovine i pogrebnine udovam kr. šum. vježbenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 13. siečnja 1898. br. 90.991. ex 1897., kojom se temeljem §. 16. zakona o lovu skraćuje za zeceve lovostaja     PDF    TXT 73
 
Književne objave:
     
Der höhere forstliche Unterricht mit besonderer Berüchsichtigung seines gegenwärtigen Zustandes in Preussen. — Die Rentabilität der Forstwirtschaft. — Hrvatski šumarski koledar za god. 1898.     PDF    TXT 75
 
Različite viesti:
     
Magjarsko zemaljsko šumarsko družtvo.     PDF    TXT 78
Potvrda o uplaćenim prinosima podupirajućih članova, te o uplaćenoj članarini za vrieme od 15. travnja do 31. prosinca 1897.     PDF    TXT 79
Pripomoćnoj zakladi pristupili su u god. 1897. 81 Za gradnju šumarskoga doma i muzeja uplatili su do 25./1. 1898     PDF    TXT 81
Članovi pripomoćne zaklade do konca god. 1897.     PDF    TXT 81
Novi družtveni članovi     PDF    TXT 83
P. n. gg. članovom.     PDF    TXT 83
Zahvala     PDF    TXT 83
Dražba hrastovih stabala     PDF    TXT 84
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 85
broj: 3
     
 
     
Priobćuje J. Partaš
O lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.     PDF    TXT 89
Piše V. P
Prodaja stabala uz premjerbu i prodaju stojećih stabala po surovoj drvnoj gromadi bez premjerbe u državnih šumah otočkog kr. šumskog ureda.     PDF    TXT 97
Zaštitno drveće.     PDF    TXT 107
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 129
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 130
 
Različite viesti:
     
Skupština obćeg hrv. družtva za gojenje lova i ribarstva. — Magjarska šumarska akademija u Šćavnici.     PDF    TXT 130
 
Sitnice:
     
Poziv.     PDF    TXT 127
Pilane i drvna industrija u Ugarskoj. — Nova puška. — Škodljivost gusjeničjeg liepka (Raupenleim). — Vjeverica i naknade za štete, počinjene po divljači. — Obćinske šume u Ugarskoj.     PDF    TXT 130
Natječaj i oglas     PDF    TXT 132
broj: 4
     
 
     
Nješto o katastru pravoužitnika kod imovnih obćina.     PDF    TXT 133
Piše Pavle Barišić
Još jedan osvrt na jesenašnje veleprodaje u Posavini.     PDF    TXT 139
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar
Oštećivanje voluhara u hrastovoj branjevini.     PDF    TXT 146
Od nadšumarnika i. s. Krafta
O biološkim podlogama za uzgoj sastojina.     PDF    TXT 148
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Riešitba kr. zemaljske vlade, pogledom na §. 11. pr. D) š. ž     PDF    TXT 162
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumski zakoni     PDF    TXT 163
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Množina u kampagni god. 1897./8. izradjene francezke dužice.     PDF    TXT 164
 
Sitnice:
     
Polaganje službovnih jamčevina za činovnike imovnih obćina u bivšoj vojnoj Krajini. — Sposobnost pojedinih vrsti drvlja za brzojavne stupove. — Domovina divljih kestena.     PDF    TXT 165
Prodaja stabala     PDF    TXT 167
broj: 5
     
 
     
Piše prof. P. Ž. K—k.
Par lovorika na svježi grob Milana Dursta. Sa slikom.     PDF    TXT 169
Piše Fr. Kesterčanek
Treba li nam uz akademiju u Zagrebu muzej šumarskoga družtva?     PDF    TXT 172
Piše S. S
Poledica i njene posljedice na Krasu.     PDF    TXT 176
Priobćio Dr. Ernest Spies
§ 60. točka 7. š. z.     PDF    TXT 177
Piše Stankovečki
Nješto o nagodi lugarskih prijavnica.     PDF    TXT 182
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — † Gustav Kraft.     PDF    TXT 195
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 196
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke.     PDF    TXT 198
 
Sitnice :
     
K tumačenju njekih ustanova šumskoga zakona i zakona od 26. ožujka 1894. — Mačka uhvatila zečića .     PDF    TXT 199
Izkaz o uplati za gradnju šumarkoga doma i muzeja.     PDF    TXT 207
broj: 6
     
 
     
Piše prof. F. Kesterčanek
Šumari križevčani i ustanova §§. 6. i 14. zakona od 22. siečnja 1894.     PDF    TXT 209
Priobćio S. Partaš
Naučna osnova za lugarnice, odnosno lugarske tečajeve ; unutarnje uredjenje, kućni red i zapt u lugarnicah.     PDF    TXT 221
Po Oest. F. u. J. Z
Reforma šumarstva u Ugarskoj.     PDF    TXT 246
 
Osobne viesti:
     
Premještenja i imenovanja     PDF    TXT 242
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 242
 
Sitnice:
     
Proljetno i jesensko drvo. — O stelji. — Upliv šume na vlagu zraka     PDF    TXT 245
Izpravak.     PDF    TXT 247
Natječaj     PDF    TXT 248
broj: 7
     
 
     
Piše M. Radošević, šumarnik.
Prociene hrastovine za prodaju.     PDF    TXT 249
Napisao Dr. A. Goglia.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 257
Priobćio Fr. Ivić, sluš. šumarstva
Nešto o izradbi i trgovini šljivarskih i pekmezarskih bačava te o dužicama iste.     PDF    TXT 267
Piše Dragutin Hirc
Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore.     PDF    TXT 271
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. Imenovanja kod državnoga šumarstva. — Umro.     PDF    TXT 289
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. gumarskog družtva.     PDF    TXT 290
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Svim kr. županijskim oblastima, gradskim poglavarstvima u Zagrebu, Varaždinu, Osieku i Zemunu, te svim povjerenikom, odnosno zamjenikom vlad. povjerenika za imov. obćine bivše Voj. Krajine     PDF    TXT 294
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 294
 
Sitnice:
     
Množina topline, koju pojedine vrsti drvlja za svoj razvoj potrebuju. — Šumarska centralna postaja u Šćavnici.     PDF    TXT 295
broj: 8-9
     
 
     
Piše Zikmundovsky.
Šumarski muzej u Zagrebu.     PDF    TXT 297
Piše A. Kern
Uređenje prebornih šumah.     PDF    TXT 300
Napisao prof. I. Partaš .
Hrast u visokoj šumi.     PDF    TXT 326
Piše Stankovečki
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881.     PDF    TXT 347
Piše V. Benak.
Odnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šumarskim činovnicima.     PDF    TXT 349
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 354
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 22. veljače 1898. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 30. travnja 1898     PDF    TXT 354
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Načelna riešitba.     PDF    TXT 359
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko-lovački leksikon.     PDF    TXT 359
 
Različite viesti:
     
Dalnja k spoznavanju pitanja o pravoužitničtvu. — Osjeguranje blagajne proti provali. — Bosansko dioničko družtvo za unovčenje drveta u Tesliću. — Dušik i šumska vegetacija.     PDF    TXT 361
 
Sitnice:
     
Gubar (Ocneria dispar) u sjevernoj Americi. — Zaštitna šuma i šuma stavljena pod zabranu (Schutz- und Bannwald)     PDF    TXT 366
Zahvala     PDF    TXT 367
Oglas. Prodaja šumarskih knjiga uz sniženu cienu     PDF    TXT 368
Dražba hrastovih stabala     PDF    TXT 370
Traži se šumar. pristav     PDF    TXT 371
broj: 10
     
 
     
† Kraljica Jelisava.     PDF    TXT 373
Napisao M. M.
Proizvodnja bukovih podvlaka.     PDF    TXT 374
Piše J. Z.
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.     PDF    TXT 397
Piše B. H.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 402
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 407
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od 9. kolovoza 1898. broj 33999. glede priprave i zanimanja šumarskih kandidatah, koji se podvrći imadu državnom izpitu za samostalno vođjenje šumskog gospodarenja, za vrieme praktičnog bieniuma, upravljena na sve županijske oblasti i vladine povjerenike, odnosno zamjenike vladinih povjerenikah imovnih obćinah bivše hrv.-slav. vojne krajine     PDF    TXT 407
 
Sa drvarskog tržišta.
     
Sadanji položaj trgovine sa bačvarskom robom. — Uvoz dužice u Francezku. — Šumske prodaje     PDF    TXT 409
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 411
 
Različite viesti:
     
Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo     PDF    TXT 411
 
Sitnice :
     
Dvie nove pilane. — Kada raste drvo.     PDF    TXT 411
Izpravak.     PDF    TXT 413
Oglas. Prodaja šum. knjiga uz sniženu cienu     PDF    TXT 413
Oglas. Glede obdržavanja državnog izpita za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja     PDF    TXT 414
broj: 11-12
     
 
     
Živio kralj Franjo Josip I     PDF    TXT 417
Napisao dr. A. Goglia
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije is šuma krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 437
Piše H.
Nekoliko spornih pitanja.     PDF    TXT 444
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881     PDF    TXT 446
Piše J. K.
Ovogodišnja prodaja hrastovih šuma.     PDF    TXT 448
Piše J. K.
Amerikanski jasen (Traxinus americana L.).     PDF    TXT 451
 
Osobne viesti:
     
Umrli.     PDF    TXT 453
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. broj 66.101., kojom se uredjuje šumarska obuka na kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. br. 66.102., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. studena 1898. br. 43.532. o obdržavanju izpita kandidata za lovačko-nadzornu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 453
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šum. struke. — Visoka škola za kulturu tla u Beču. — Izvadak iz godišnjeg šum. izvješća šumarskog izvjestitelja županije modruško-riečke . . 462—473 Sitnice: Nešto o pitomoj, podivljaloj, divljoj mački i velikoj sovi ušari. — Najprobitačnije godišnje doba za obaranje stabala. — Plemenit dar     PDF    TXT 473
Pitanja     PDF    TXT 476
Šumarski koledar     PDF    TXT 477
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 477
Natječaj     PDF    TXT 479
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskog družtva za godinu 1898. i doba njihova članovanja".     PDF    TXT 480

                UNDER CONSTRUCTION