godište: 1897    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1897 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Razpravlja J. Kozarac.
O uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim periodima obhodnje.     PDF    TXT 1
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
Zemljištne zajednice.     pdf    TXT 15
Na zemaljskoj šumarskoj skupštini predavao Šandor Horvath, kr. ug. nadsavjetnik. Preveo Dianovski.
O preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne nauke.     PDF    TXT 22
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premješteni. — Umirovljenje.     PDF    TXT 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 37
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 40
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 41
 
Sitnice:
     
Unovčenje nekojih použitaka u području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih za godinu 1897. Podizanje voćarstva u Magjarskoj. — Konzerviranje drva. — Schückeov zubčasti klin. — Pogibelj od dima. — Tvrdoća raznoga drveća.     PDF    TXT 43
 
Oglasi:
     
Oglas dražbene prodaje hrastovih stabala     PDF    TXT 45
Hrv. šum. koledar za god. 1897     PDF    TXT 46
broj: 2
     
 
Članci
     
Piše J. Partaš
O t. zv. „razšestarenju na periodički jednake sječivne površine" kao vrlo ugodnoj i jednostavnoj metodi uredjenja visokih šuma, koje se čistom i oplodnom sječom sjeku.     PDF    TXT 49
Piše Julijo Vraničar, kr. županijski šumarski nadzornik.
„Zaštitna šuma" i „zabrana".     PDF    TXT 56
Piše J. Kozarac.
Kratki dodatak razpravi g. profesora Partaša, o postotku, kojim se ukamaćuju glavnice, uložene u šumi.     PDF    TXT 59
 
Osobne viesti
     
Osobne viesti     PDF    TXT 78
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 80
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje. — Hrvatsko-slavonski paviljon na milenijskoj izložbi, opisan u stranim novinama.     PDF    TXT 81
 
Sitnice:
     
Velikodušne podpore i zaklade. — Privatni šumski činovnici u Njemačkoj. — Šuma i ženitba. — Izdašan ribnjak. — Izvoz drva iz Austrije. — Kameni ugljen kao surogat ogrievnog drva. — Prodaja puščanoga praha bez dima. — Ulovljena dva vepra.     PDF    TXT 83
Pitanja iz godine 1896. sa odgovorom     PDF    TXT 86
Pitanja sa odgovorom     PDF    TXT 88
Skromni upit sa odgovorom.     PDF    TXT 89
Natječaji     PDF    TXT 90
Poziv na predplatu     PDF    TXT 91
broj: 3
     
 
Članci
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar upr. tax. odiela.
Kubične skrižaljke na stojeću prodaju jelovih stabala.     PDF    TXT 93
Piše V. Benak
Okresivanje listače, sa naročitim obzirom na hrast.     PDF    TXT 110
Piše M. Drnić
Uredjenje ribarstva.     PDF    TXT 113
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanje.     PDF    TXT 128
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane dne 2. prosinca 1896.     PDF    TXT 129
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 131
 
Različite viesti:
     
Poljodjelska i šumarska izložba u Beču. — Praktični tečaj za gospodare i šumare na visokoj školi za zemljoteštvo u Beču     PDF    TXT 133
 
Sitnice:
     
Nova treslovina. — Pošumljenje goljetina u Ugarskoj. — Tamanjenje kunića sa sumpornim ugljikom. — Šumarski činovnici imovne obćine Novo-Gradiške. — Riedka lovina. — Divlji kraci. — Nesreća od hrasta. — Liep dar zooložkom muzeju.     PDF    TXT 133
Pitanja     PDF    TXT 136
Oglasi.     PDF    TXT 137
Poziv na predplatu.     PDF    TXT 140
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše prof. Drag. pl. Šram u Vukovaru
Nova methoda kubiranja deblovine stojećih stabala.     PDF    TXT 141
Piše B. Hajek
Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške     PDF    TXT 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 176
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, držane dne 2. veljače 1897     PDF    TXT 178
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv. slav. dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 27. veljače 18977. br. 73972 ex 1896. glede zamjeničkih pristojbah, pripadajućih šum. pristavima i vježbenicima krajiških imovnih obćinah. — Načelna rješitba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 10. ožujka 1897. br. 46401. ex 1896., kojom se razjašnjuje naredba od 23. srpnja 1896. br. 24461. glede zaračunavanja dnevnicah i kilometrine za šum. činovnike krajiških imovnih obćina za obavljena vanredna službovanja. — Predbilježba prava zaloga na temelju izkazâ izdanih po kr. kot. oblasti o dosudjenih odšteta za šumske štete     PDF    TXT 181
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 183
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje. — Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — Nova zgrada visoke škole za kulturu tla u Beču.     PDF    TXT 183
 
Sitnice:
     
Amerikanski divlji puran. — Umjetno gojenje smrčaka i vrganja. — Nješto o lisici. — Hajka na vukove. — Samoubojsto. — Velika šumska kradja. — Nesreća usljed neopreznog baratanja s puškom. — Ogojne radnje u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Fizioložka razmatranja     PDF    TXT 185
Natječaj i oglasi     PDF    TXT 193
Okružnica.     PDF    TXT 195
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 196
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar i upravitelj taxacije,
Način uredjenja redovitog prebornog gospodarenja osobitim pogledom na gorski kotar.     PDF    TXT 197
Priobćio Dianovszky, kr. šumar u Nemcih
O ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja.     PDF    TXT 207
Piše Stankovečki.
Šumski vrt.     PDF    TXT 212
Priobćio J. Partaš.
Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske nastave i njezino sadanje stanje.     PDF    TXT 218
Raspravlja Gašo Vac, krapinski šumar
Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.     PDF    TXT 226
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli.     PDF    TXT 232
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne 25. ožujka 1897. u zgradi Markov trg br. 3. — Potvrda o uplaćenih prinosih podupirajućih članova, te o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 234
 
Sitnice:
     
Proizvodnja odnosno izvoz šumaha iz Crnegore. — Upliv Röntgenovih zraka na drvo. — Karte dopisnice iz drveta. — Uspjeh pašarinske dražbe     PDF    TXT 240
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Mijo Krišković, kot. šumar
Oblični brojevi ga rastuća stabla i prostorni metar.     PDF    TXT 241
Piše Vilim Perc, kr. drž. šumar
Spomen-knjiga u šumarskoj službi.     PDF    TXT 249
Piše Dragutin Hirc
Kakova bijaše šuma u našoj domovini za pradobe.     PDF    TXT 273
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja. — Umirovljenje. — Umro.     PDF    TXT 285
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 286
Okružnica kr. ugarskog ministarstva za poljodjelstvo.     PDF    TXT 286
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke.     PDF    TXT 288
 
Sitnice:
     
Klimatički upliv šuma. — Nove šumske štete, prouzročene po pticama. — Upliv groma na borove šume. — Uporaba ruskog zakona za zaštitu šuma. — Trošenje srnećih i jelenjih parožaka po puževima, lisicama i t. d.     PDF    TXT 289
Upit.     PDF    TXT 293
Izpravak.     PDF    TXT 294
broj: 7
     
 
Članci
     
Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar.
Šumogojstveni i drvotržni aforizmi, crpljeni na temelju prodaja posavskih hrastovih šuma u zadnjem desetgodištu 1887.—1896.     PDF    TXT 297
 
Osobne viesti:
     
Premještenje     PDF    TXT 344
 
Različite viesti:
     
Ograda za kulture (Kulturgatter).     PDF    TXT 344
 
Sitnice:
     
Hrastova šuma u Danskoj. — Prevrat u proizvodnji žigica.     PDF    TXT 346
Mjesto šumara (Natječaj). Na omotu.     PDF    TXT 349
broj: 8
     
 
Članci
     
Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama Petrovaradinske imov. obćine.     PDF    TXT 351
Odgovor na takovu razpravu krapinskog šumara gosp. Gaše Vaca.
Procjena šumskih šteta u privatnih šuma.     PDF    TXT 357
Izvadak iz izvješća kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa. u Senju vrhu tečajem g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnja     PDF    TXT 371
Katekizam za lugare i one, koji se žele lugarskom izpitu podvrći     PDF    TXT 387
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Odlikovanje. — † Grofica Marija Bombelles     PDF    TXT 389
 
Različite viesti:
     
Obćinska i privatna lovišta.     PDF    TXT 390
 
Sitnice:
     
Ciena željezničkim podvlakama u Hrvatskoj, Slavoniji i Bosni. — Bukove podvlake. — Boj izmedju žabe i gujavice.     PDF    TXT 393
Oglas     PDF    TXT 396
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Priobćuje profesor Fran Ž. Kesterčanek
Kroz Bosnu i Hercegovinu.     PDF    TXT 399
Piše J. Ettinger
Kulture na Grobničkom polju.     PDF    TXT 448
Piše Jul. Vraničar, kr. žup. šum. nadzornik.
§. 4. pril. D. šumskoga zakona.     PDF    TXT 452
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja     PDF    TXT 455
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskog društva.     PDF    TXT 455
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 457
 
Različite viesti:
     
Kaukazka konkurencija     PDF    TXT 458
 
Sitnice:
     
Ebanovina. — Da nam divlja perad ne odleti iz dvorišta. — Zmija savladala orla. — Izum, risa uhvatiti. — Šumski šancevi.     PDF    TXT 458
Oglasi.     PDF    TXT 461
broj: 11
     
 
Članci
     
Piše J. Z
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.     PDF    TXT 467
 
Družtvene viesti:
     
XXI. glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik, sastavljen n Zagrebu dne 26. rujna 1897. prigodom obdržavanja XXI. glavne skupštine hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavanoj dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu.     PDF    TXT 503
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Načelne riešitbe     PDF    TXT 530
 
Različite viesti:
     
Dražba stabala     PDF    TXT 533
Pismo Josipu Ettingeru, umir. kr. kot. šumar, nadzorniku u Zagrebu     PDF    TXT 534
 
Sitnice:
     
Vepar u virjanskoj šumi.     PDF    TXT 536
Na uvaženje     PDF    TXT 536
Oglas.     PDF    TXT 537
broj: 12
     
 
Članci
     
Priobćio S. Partaš
Organisacija šumarske nastave na sveučilištu u Giessenu i pruskih šumarskih akademija u Eberswaldu i Mündenu.     PDF    TXT 539
Piše V. Benak
Okresivanje.     PDF    TXT 549
Piše Dragutin Hirc
Hrast.     PDF    TXT 563
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 568
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelne riešitbe.     PDF    TXT 569
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 570
 
Različiti viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke. — Šumske dražbe. — Da li ovlaštenica imovno-obćinske šume pridržaje pravoužitničtvo, ako priženi neovlaštenika? — Prodaja hrastovih šuma krajiške investicijonalne zaklade. — Prodaja tako zvane biele šume iz krajiških investicijonalnih šuma. — Uspjeh dražbe obdržavane na 15. studenoga t. g. kod gospod. ureda brodske imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala. — Uspjeh pašarinske i sirovinske dražbe.     PDF    TXT 570
Molba.     PDF    TXT 580
Izkaz članova hrvatsko-slavonakoga šumar. družtva godine 1897. i doba njihova članovanja     PDF    TXT 581
Hrvatski šumarski koledar za godinu 1898 Na Omotu     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION