godište: 1896    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1896 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Sastavio Pavle Barišić.
Nacrt za reviziju gospodarstvenih osnova petrovaradinske imovne obćine.     PDF    TXT 1
KOZARAC, Josip
Ima li u nas opravdana razloga, da se šumište pretvara u drugo kulturno tlo?     PDF    TXT 17
Piše Tomo Gvozdanović.
Müllerov medjutimni prevršni sjek za gojitbu hrastika.     PDF    TXT 29
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Nakon provedene segregacije paše i šume izmedju vlastelinstva i podanika neumjestno je zahtjevati izpunjenje urbarske zamjenbe. Osudom o toj segregaciji razriešen je svaki urbarski odnošaj, pa je prestala i nadležnost urbarskoga suda. 33—34 Sa drvarskog tržišta: Izvoz dužice preko Trsta, odnosno Rieke počam od mjeseca siečnja do konca listopada 1895. — Dražbena prodaja stabala. — Obustavljena dražbena prodaja hrastovih šuma. — Ciene drvenini u Budapešti     PDF    TXT 34
 
Različite viesti:
     
Riedka šljuka. — Zemaljski izložbeni odbor     PDF    TXT 37
 
Sitnice:
     
Razmjer krošnje, žilja i lišća kod drveća.     PDF    TXT 38
Pitanja?     PDF    TXT 39
Odgovor na pitanja u br. 11. „Šumar. lista".     PDF    TXT 39
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 40
broj: 2-3
     
 
Članci
     
P. n. gg. članovom     PDF    TXT 41
MÜLLER, Vilim
Uredjenje virovitičkih brdskih šuma Njegove jasnosti kneza Schaumburg-Lippea     PDF    TXT 42
Prevod s njemačkoga od prof. A. pl. Guttenberga
Zadaća i svrha uredjenje šuma u sadašnjosti.     PDF    TXT 62
Poslovanje kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskog krasa u Senju oko pošumljenja kraških goljeti tečajem g. 1894     PDF    TXT 86
Odgovor na Müllerov na članak „Müllerov medjutimni prevršni sjek za gojitbu hrastika     PDF    TXT 96
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljeni. — Premješteni. — Dr. Vatroslav Darany. — Fritz Wachtl. — Umrli.     PDF    TXT 97
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružna naredba vis. kr. zemalj. vlade. — Okružnica kr. hrv.-slav. dalm. vlade odjela za unutarnje poslove.     PDF    TXT 100
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 102
 
Različite viesti:
     
Naš lovski zakon prispodobljen sa zakonima drugih zemalja. — Oprostni banket. — Jednolična oznaka onih obličaka, koji rabe u znanosti kod mjerenja stabala (Holzmesakunde). — Inozemni šumari u našim šumama. — Lovačka crtica o šljukama     PDF    TXT 103
 
Sitnice:
     
O obirku ili škartu kod francezkih dužica.     PDF    TXT 114
Prodaja drva     PDF    TXT 116
Oglas dražbe.     PDF    TXT 119
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše J. K.
Važna nova knjiga u magjarskoj šumarskoj literaturi.     PDF    TXT 121
Piše J. K.
Njemački šumari i uzgoj hrastovine.     PDF    TXT 144
U Oester. Forst- u. Jagd-Zeitung napisao L. Hufnagl. Preveo J. K.
Što je to prieborna šuma ?     PDF    TXT 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Profesor Dr. Graner. — K. Bajkušev     PDF    TXT 152
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 153
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz i uvoz francezkih dužica.     PDF    TXT 154
 
Različite viesti:
     
Naukovni tečaj za praktične šumare na visokoj c. kr. školi za zemljotežtvo u Beču. — Omorikov prelac. — Koja je godišnja doba najbolja za obaranje stabala? — Osvrt na odgovor u br. 1. „Šum. lista". — Srnjaci u lovištih grofa M. Bombellesa.     PDF    TXT 156
 
Sitnice:
     
Ubio medjeda. — Natječaj za lugare za posjet milenijske izložbe u Budimpešti. — Nova Fückertova puška. — Drveni klinčići kao uvozni predmet u Austro-Ugarsku. — Šume u Bosni.     PDF    TXT 160
Dražba stabala.     PDF    TXT 162
Natječaji     PDF    TXT 162
Dopisnica predsjedničtva šumarskoga družtva.     PDF    TXT 163
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše J. Z.
Izpod Kleka. Osvrt na šumarske, trgovačke, lovačke prilike i neprilike.     PDF    TXT 165
Piše V. Benak.
Zemljištne zajednice u Banovini, obzirom na šumsko-gospodarstvene prilike     PDF    TXT 170
Piše Stankovečki
Da li je opravdano, da se šumske štete prosudjuju u odsutnosti prijavitelja?     PDF    TXT 180
Piše J. E
O podcvietkivanju drveća.     PDF    TXT 183
Piše S. Bellamarić kr. kot. šumar
Šumarska praksa. Odgovor piscu Hrvatske domovine u br. 32. t. g.     PDF    TXT 185
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanja. — Imenovanje. — † Mijo Radošević stari     PDF    TXT 192
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 194
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz i dovoz francuzkih dužica.     PDF    TXT 194
 
Različite viesti:
     
Uspjeh proljetne pašarinske dražbe. - Ogromni hrastovi. — Kožišekova promjerka. — Urod žira godine 1896. — Dohodak za lov i za ribolov     PDF    TXT 195
Viesti zemaljskog izložbenog odbora: Zemaljski izložbeni odbor.     PDF    TXT 198
 
Sitnice:
     
Volumen omorikovih četinja. — Odpremanje živih zečeva. — Požar. — Željeznica Novska - Dugoselo     PDF    TXT 199
Uspjeh dražbe otočke imovne obćine.     PDF    TXT 200
Zaključni račun mirovinske zadruge lugarah II. banske imovne obćine u Petrinji za godinu 1895     PDF    TXT 201
Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade sbora lugara imovne obćine ogulinske za godinu 1895.     PDF    TXT 201
broj: 6
     
 
Članci
     
Priobćio I. Partaš.
O postotku, kojim se ukamaćuju glavnice uložene u šume.     PDF    TXT 205
Šume grada Požege prije 20 godina     PDF    TXT 232
Piše J. K
O škodljivosti djetlića.     PDF    TXT 238
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 241
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Zakoni i normativne naredbe:     PDF    TXT 242
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 247
 
Sa drvara kog tržišta:
     
Sa drvara kog tržišta:     PDF    TXT 248
 
Različite viesti:
     
Vili državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Odgovor g. S. U.     PDF    TXT 248
 
Sitnice:
     
Najbolji način prezimovanja žira. — Množina divljači. — Argon, novi sastavni diel uzduha. — Proslava drveta — Zanimiv lov. — Vriedni seljaci. — Požar. — Mirovina gospodarskih i šumarskih činovnika u Ugarskoj. — Aug. Buchmayer     PDF    TXT 250
Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine 1895.     PDF    TXT 254
Oglas.     PDF    TXT 255
broj: 7
     
 
Članci
     
Piše Pavle Barišić, nadšumar-procjenitelj
Šumarske viesti sa milenijske izložbe u Budimpešti.     PDF    TXT 257
Piše J. Ettinger
Nješto o razvitku lepka (Loranthus europaeus) i imele biele (viscum album) i imele žute (viscum exycedri).     pdf    TXT 296
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Odlikovanje.     PDF    TXT 299
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane 10. kolovoza 1895. u Slatini. — Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane 6. listopada 1895. u Zagrebu     PDF    TXT 300
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Sa drvarskog tržišta:     PDF    TXT 306
 
Različite viesti:
     
Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo. — Posjet Njeg. Veličanstva u hrv.-slavonskom paviljonu. — Uredjenje bujica u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Najnovija izkustva o hruštu. — Najnovije o srni i hrani joj. — Pripitomljene divlje patke. — Uporaba lipovog drva u ruskim krunskim šumama pokrajine Tula     PDF    TXT 306
 
Sitnice:
     
Ubili zmijurinu. — Bugarski šumari. — Razdioba voćaka. — Proračuni krajiških imov. obćina za god. 1896. — Zaključni račun zajedničke mirovinske zaklade činovnikah krajiških imovnih obćinah za god. 1895. — Izkaz o ubijenoj grabežljivoj zvjeradi i u to ime iz zemaljskih sredstava izplaćenoj nagradi u god. 1894. i 1895.     PDF    TXT 314
Natječaj     PDF    TXT 318
Dopisnica predsjedničtva.     PDF    TXT 318
broj: 8
     
 
Članci
     
Poziv i program za XX. redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 321
Piše Dragutin Hirc
Bjelogorica Gorskoga kotara.     PDF    TXT 335
Piše J. Ettinger
O sukanju stabalja.     pdf    TXT 349
Preveo J. K.
Iznimni položaj šume u gospodarstvenom životu naroda.     PDF    TXT 351
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Imenovanja okružnih šumara u kraljevini Srbiji. — Umrli. — † Ilija Landolt     PDF    TXT 363
 
Družtvene viesti:
     
Deputacija hrv.-slav. šumarskoga družtva kod preuzvišenoga gosp. bana. — Pristupili kao članovi u hrv.-slav. šumarsko družtvo     PDF    TXT 365
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelna riešitba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 13. lipnja 1896. broj 5587. ex 1896. glede pitanja o nadležnosti oblastih za presudjivanje prepora u prvoj molbi o pravoužitničtvu u šumah krajiških im. obćina     PDF    TXT 372
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 373
 
Sa drvarskog tržišta:.
     
Sa drvarskog tržišta:.     PDF    TXT 374
 
Sitnice:
     
Catalpa-drvo. — Kako ćemo sačuvati drvo od crvotočine     PDF    TXT 374
Važno za inžinire, mjernike i geometre!     PDF    TXT 375
Oglasi.     PDF    TXT 376
broj: 9-10
     
 
Članci
     
† Mijo Vrbanić     PDF    TXT 377
Piše Ivan Partaš, kr. profesor šumarstva
O načinu uredjenja šuma, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.     PDF    TXT 378
Preveo S. pl. Hankony
Izbor uzgojnog oblika u visokoj šumi     PDF    TXT 415
 
Osobne viesti:
     
† Mijo Vrbanić. — Imenovanja     PDF    TXT 425
 
Družtvene viesti:
     
Izvješće o redovitoj XX. glavnoj skupštini hrvatsko slavonskoga šumarskoga družtva, obdržavanoj dne 28. kolovoza 1896. u Zagrebu. — Izlet hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva na milenijsku izložbu. — Zapisnik XX. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane 28. kolovoza 1896. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane 26. lipnja 1896. — P. n. gospodi izložiteljem na milenijskoj izložbi u Budimpešti     PDF    TXT 426
 
Različite viesti:
     
Iz Bosne. — Natječaj. — Šumski odnošaji u velikoj kneževini Finskoj     PDF    TXT 458
 
Sitnice:
     
Mijo Thonet. — Medjunarodna gospodarska izložba u Kijevu. — Vriednost lova i lovine u brojkama. — Šumište europskih država. — Šumarenje u Turskoj. — Bosansko dioničko družtvo za unovčenje drva. — Izložba oružja zvjerokradica. — Popločivanje ulica sa drvetom     PDF    TXT 461
Dražba stabala     PDF    TXT 464
broj: 11
     
 
Članci
     
Napisao J. Partaš
Kako upliva vrst drva, vrst uzgoja i obhodnja na rentabilitet šumskih glavnica.     PDF    TXT 465
Piše J. E.
Seoba ptica.     PDF    TXT 473
Piše Ličanin.
Napredak šumarstva u Srbiji.     PDF    TXT 476
Godišnje izvješće o stanju šumsko-upravne grane u području modruško-riečke županije u g. 1895     PDF    TXT 479
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Promaknuće kod državne šumske uprave. — Umrli     PDF    TXT 496
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 497
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Nove knjige. — Lovačka ociena novog Weberovog samokresa     PDF    TXT 500
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uvoz i izvoz hrastovih dužica — Uspjeh dražbe. — Šumske prodaje.     PDF    TXT 502
 
Različite viesti:
     
Glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Jedan primjer iz šumarske situacije u Srbiji     PDF    TXT 504
 
Sitnice:
     
Da li je brezovina sposobna za celulozu? — Potrošak drva u Englezkoj. — Škodljivost bukvice. — Kada dozrieva brezovo sjeme ? — Pokušaji sa hranom od kića. — Uzgojne radnje kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Urod žira u državnim šumama brodskim i gradiškim. — Urod šišarice. — K poviesti proriedjivanja.     PDF    TXT 508
Natječaji:.     PDF    TXT 514
Popis knjiga iz ostavine kr. kot. šumara Antuna Šeringera     PDF    TXT 516
Dopisnica predsjedničtva.     PDF    TXT 518
broj: 12
     
 
Članci
     
Piše Josip Ettinger
O razgranjivanju drveća.     PDF    TXT 521
Preveo J. K.
Bosansko šumarstvo na milenijskoj izložbi.     PDF    TXT 524
Od šumskog asesora Dr. Metzgera u Han. Mündenu
Oblik i rast šumskog drveća u svjetlu Darvinove nauke.     PDF    TXT 531
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovanje. — Umrli. — Proslava 25-godišnjice službovanja.     PDF    TXT 545
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 546
 
Različiti viesti:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja. — Šumsko Školstvo u kraljevini Srbiji     PDF    TXT 547
 
Sitnice:
     
Upliv svjetla na razvoj bukovih pupoljaka. — Kulminacija popriečnog prirasta. — Mienjanje temperature u nutrinji stabla. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Državne šume u Ugarskoj i Hrvatskoj. — Pošumljenje goljetina u Ugarskoj. — Budimpeštanska izložba rogova u godini 1896. — Čudnovato drvo.     PDF    TXT 551
Zakup     PDF    TXT 555
Skroman upit?     PDF    TXT 556
Izkaz članova hrvatsko-slavonskoga šumar. družtva godine 1896. i doba njihova članovanja     PDF    TXT 557

                UNDER CONSTRUCTION