godište: 1895    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1895 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Piše Mirko Puk, kot. šumar u Osieku
Strana Primjetbe k članku: „Praktična uporaba trigonometrije".     PDF    TXT 1
Razpravlja šum. savjetnik Drag. Hofman u Sarajevu (Svršetak).
Razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini počam od austro-ugarskog zauzeća do god. 1893.     PDF    TXT 15
TORDONY, Milan
Oblikovni broj jele i bukve u prebornoj šumi     PDF    TXT 29
Obćeniti program za izdavanje „Lugarskog viestnika" kao prilog k „Šum. listu"     PDF    TXT 34
 
Osobne viesti:
     
Visoko odlikovanje. — Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora, držane 23. rujna 1894     PDF    TXT 36
 
Šumsko-gospodarsko knjižtvo.
     
Šumsko-gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 39
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Trgovina sa drvi na Rieci u prvoj polovini g. 1894. — Lies i piljenice ni bečkom tržištu. — Bačvarska gradja. — Šiška. — Trst. — Viesti iz Francezke. — Dražba stabala.     PDF    TXT 39
 
Različite viesti:
     
Lov šumara. — Zooložki muzej u Zagrebu. Preustrojstvo šum. uprave kod imovnih obćina bivšeg krajiškog područja.     PDF    TXT 41
 
Sitnice:
     
Sredstvo proti oštećivanja glodavaca glodanjem borovih nasada. — Novi obret bojadisanja drvenih oplatica (Holzfournieren). — Razlike izmedju staroga i mladoga zeca. — Mravi i miris. — - Pauci u šumah. — Djetao kao neprijatelj brzojavnih stupova. Presadjivanje drveća i grmlja (čbunja). — Dioničko družtvo tvornice u Vrbovskom. — Snaga (jakost) kukaca. — Gorostasi u bilinskom svietu. — Solikovo vapno (Clorkalk) dobro sredstvo proti gusjeničara     PDF    TXT 42
Oglas dražbe.     PDF    TXT 46
Obznana     PDF    TXT 47
Cjenik za oglase, koji će se uvrstiti u „Šum. list".     PDF    TXT 48
broj: 2
     
 
Članci
     
Ferdo Zikmundovsky, kr. odsječni savjetnik, zemalj. šumar. izvjestitelj, vitez reda Franje Josipa I. i t. d.     PDF    TXT 49
Piše Ličanin
Kako se proizvadja katran u Srbiji?     PDF    TXT 53
Šumska proizvodnja i trgovina     PDF    TXT 55
O reambulaciji medja     PDF    TXT 60
Piše Drag. pl. Šram, učitelj matematike u Križevcih
Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije     PDF    TXT 64
Piše Jos. pl. Aue šum. pristav i c. kr. poručnik u pričuvi.
Motrenje u naravi.     PDF    TXT 66
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 68
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Ovršno ućerivanje šum. odšteta, dosudjenih kr. državnom šum. eraru. — Dali se moraju biljegovati podnesci pravoužitnika na gospodarstvene urede imovnih obćina?     PDF    TXT 69
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 70
 
Lovstvo:
     
Jeftina lovišta     PDF    TXT 70
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Bečko tržište. — Bačvarska gradja.— Siska. — Uspjeh dražbe stabala.     PDF    TXT 72
 
Različite viesti:
     
Nagrade za pošumljivanje Krasa. — Zastupnici hrv.-slav. šumar. družtva u izložbenom odboru za tisuć-godišnju zemalj. izložbu kraljevine Ugarske.     PDF    TXT 73
 
Sitnice:
     
Vulkanizirano drvo. — Šume austro-ugarske monarkije. — Proizvadjanje hrastove kore u Bosni. — Odakle je kestenj i orah? — Zimina ptica. — Pošumljivanje privatnih i zajedničkih šuma. — Život i smrt u životinjstvu i bilinstvu     PDF    TXT 73
Pitanja     PDF    TXT 77
Natječaji     PDF    TXT 78
Dražba hrastovih stabala i bukovine     PDF    TXT 79
Obznana.     PDF    TXT 79
Izpravak.     PDF    TXT 80
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 80
broj: 3
     
 
Članci
     
Piše Adolf Ciesler, c. kr. pristav na šumarsko-pokusnom zavodu u Mariabrunnu kod Beča.
O nasljedstvu u prirastu šumskog drveća.     PDF    TXT 81
Piše Bogomir Karakaš.
Motrenje u naravi. Kratak osvrt na istoimeni članak g. Josipa Auea.     PDF    TXT 104
Piše J. Kozarac
Nešto o jasenovoj šumi.     PDF    TXT 106
 
Osobne viesti :
     
Umro     PDF    TXT 108
 
Zakoni i normativne naredbe:.
     
Zakoni i normativne naredbe:.     PDF    TXT 109
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 109
 
Lovstvo:
     
Strieljanje divljači u Hrvatskoj i Slavoniji. — Uspjeh lova na vukove     PDF    TXT 110
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Osvrt na prodju drvenine u godini 1894. — Izvoz dužica iz Amerike.     PDF    TXT 111
 
Različite viesti:
     
Djačka strieljana. — Kako se čiste parožci. — Riedka lovina. — Čuvanje šljuka     PDF    TXT 114
Rješitbe     PDF    TXT 115
 
Sitnice:
     
Gorostasni dub. — Slavonska hrastovina iz holandezke Indije. — Oklaštrenje breze. — O lovnoj zvjeradi predpotopnoj. — Tuča (grad ili led) i njezine posljedice. — Promet drva u Hrvatskoj. — Američko natjecanje (konkurencija) proti hrvatskoj drvenoj robi. — Električno svjetlo u palici.     PDF    TXT 116
Poziv.     PDF    TXT 121
Oglas dražbe stabala     PDF    TXT 121
Oglas.     PDF    TXT 122
Šumara i šum. pristava (oglas)     PDF    TXT 122
Izložbeni ured.     PDF    TXT 123
Eksekutivni odbor kraljevine Hrvatske i Slavonije za tisućgodišnju izložbu u Budimpešti god. 1896.     PDF    TXT 123
Odgovor     PDF    TXT 123
Izpravak.     PDF    TXT 124
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 124
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše Mirko Puk
Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije".     PDF    TXT 125
Piše Gašo Vac, kot. šumar u Dolj. Miholjcu.
Vodno pravo     PDF    TXT 128
Napisao šumarnik L. Hufnagl. Preveo B. K
Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna, zaliha, prirast i prihod     PDF    TXT 134
Piše Vjekoslav Stublić, šum. pristav, upravitelj šumarije.
Umjetno (ručno) pomladjivanja šuma kod prvobanske imovne obćine.     PDF    TXT 146
 
Osobne viesti:
     
Umirovljenje. — Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 150
 
Družtvene viesti:
     
Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu kao utemeljiteljni član hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 150
 
Zakoni i normativne naredbe:.
     
Zakoni i normativne naredbe:.     PDF    TXT 151
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 152
 
Sa drvarskog tržišta :
     
Obći osvrt na prometne prilike sa drvnom robom. — Austro-ugarski promet sa dužicama u mjesecu siečnju t. g. — Promet drvenine u Ugarskoj. — Dražbena prodaja stabala.     PDF    TXT 154
 
Različite viesti:
     
Gospodarski i šumarski vještaci kod njemačkog diplomatičkog zastupstva. — Šumarski nadsavjetnik dr. pl. Fischbach     PDF    TXT 156
Viesti zemaljskog izložbenog odbora.     PDF    TXT 157
 
Sitnice:
     
Šumsko gospodarstveni odnošaji petrovaradinske imovne obćine. — Najveća vrba. — Je li žir otrov? — Iztraživanje mozga kod raznih pasmina pasa. — Zimotreni i dvostruki godovi. — Upotrebljivanje piljevine. — Umjetni pamuk. — Madjal u šumi. — Potreba pranične kiseline za šumske rastline. — Okamenjena šuma     PDF    TXT 163
Pitanja.     PDF    TXT 169
Rječnik k članku: "Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna zaliha, prirast i prihod".     PDF    TXT 170
Zaključni račun zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1894.     PDF    TXT 171
Oglas.     PDF    TXT 172
Na uvaženje     PDF    TXT 172
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 172
broj: 5
     
 
Članci
     
Njemački napisao šumarnik L. Hufnagl, preveo B. K
Kako da se provede uredjenje u prebornoj šumi?     PDF    TXT 173
Pravni odnošaji i obskrba vlastelinskih činovnika     PDF    TXT 188
Piše Drag. pl. Šram
Odgovor na članak g. M. Puka u br. 4. „Šum. lista" od t. g.     PDF    TXT 197
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 199
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane 8. prosinca 1894.     PDF    TXT 201
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumske i poljske štete medju potajno razdieljenim zadrugarima. — Doznačivanje liesa u pravo doba za takove objekte, za koje su imovne obćine bivše krajine dužne dati gradju bezplatno     PDF    TXT 204
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 205
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Osvrt na prometne prilike sa drveninom (drvnom robom)     PDF    TXT 206
 
Različite viesti :
     
Poučno putovanje austr. „Reichsforstverein-a" u Bosnu i Hercegovinu. — Zagradjivanje bujica u Hrvatskoj     PDF    TXT 207
 
Sitnice:
     
Poljski rad u svrhu hranenja gnjetela (fazana). — Kako stojimo sa čistom sječom? — Pogoršanje i osiromašenje šumskoga tla steljarenjem. — Znak po kojemu se lako saznati može suhoća gradljike (drvo za gradju). — Drvojedka (Polyporus destructor, der Hausschwamm) u šumi. — Grapholita proximana     PDF    TXT 214
Hrv.-slav. Šumarsko družtvo:.     PDF    TXT 218
Odgovor na pitanja u „Šum. listu" za mjesec travanj t. g. br. 4.     PDF    TXT 219
Izkaz dužnih šumskih odšteta u II. banskoj imovnoj obćini u Petrinji zaključkom gospodarske god. 1894.     PDF    TXT 220
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 220
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše V. R—č—
Riedka hrvatska knjiga šumarica od godine 1849.     PDF    TXT 221
Piše P. Agjić.
Osvrt na članak o umjetnom pomladjivanju šuma kod prve banske imovne obćine.     PDF    TXT 225
Herausgegeben vom k. k. Ackerbau-Ministerium
„Die Wildbachverbauung" in den Jahren 1893—1894.     PDF    TXT 228
Piše D. K-s.
Nješto iz nauke o prirastu     PDF    TXT 231
Naputak, koji se izdaje na temelju zaključka konferencialne sjednice, obdržavane dne 17. i 18. ožujka 1895. glede priredbe i sakupljivanja predmeta, koje će izložiti na zemaljskoj izložbi kraljevine Ugarske godine 1896. u Budimpešti imovne obćine bivše vojne krajine.     PDF    TXT 249
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 254
 
Lovstvo:
     
Lovačke crtice iz Kapele     PDF    TXT 255
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Sa drvarskog tržišta:     PDF    TXT 259
 
Različite viesti:
     
Uspjeh izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja. — Prvi strukovni okružni šumari u Srbiji. — Zaštitne boje i oponos u životinjstvu.     PDF    TXT 260
 
Sitnice:
     
Prvo gulenje plute (šugora) u francezkih šumah plutača. — Upliv oduzimanja terpentina na smolovito drveće. — Biljke i drveće u narodnom gatanju glede rodnosti godine. — Phellodendron amurense ili japanski plutak. — Crna boja ebenovine može se oponašati     PDF    TXT 266
Natječaj — Oglas.     PDF    TXT 267
Prodaja jelovih i bukovih stabala:.     PDF    TXT 268
Molba na bivše slušatelje i pitomce kr. gospodarskog šumarskog učilišta i ratarnice u Križevcih.     PDF    TXT 268
broj: 7
     
 
Članci
     
Poziv za XIX redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 269
Piše šum. nadsavjetnik Dr. Fürst. Preveo M. G —ć.
Nješto iz prakse o proredjivanju i klaštrenju. Dnevna pitanja iz sadjenja šuma.     PDF    TXT 270
Piše Milan Drnić, zemalj. stipendista za ribogojstvo, sada u Sisku.
Šumarstvo i ribogojstvo.     PDF    TXT 276
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 286
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo;.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo;.     PDF    TXT 286
 
Lovstvo:
     
Hoćemo li slabe srndače postrieljati?.     PDF    TXT 286
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Iz izviešća trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju u Osieku. — Prodaja drva u Kavkazu. — Izvoz drvenine iz Rieke u prva tri mjeseca 1895     PDF    TXT 287
 
Različite viesti:
     
Šumarsko udruženje u Budapešti — Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo     PDF    TXT 291
 
Sitnice:
     
Kako se najbolje popunjuju praznine, koje su nastale u bukvicih kod naravnog pomladjivanja? — Upliv prozrake (progaljivanja) na prirast u debljinu kod jele. — Ogromna jela. — Kameno ulje (petrolej) kao sredstvo za natapanje drva. — Jarebica u Hrvatskoj. — Medenje četinjača. — O usušenju drveća. — Dali je bolje pohraniti drvo sa korom ili bez kore? Krmitba goveda hrastovim lišćem     PDF    TXT 299
Izkaz o uplaćenoj članarini     PDF    TXT 302
Natječaj     PDF    TXT 304
Oglasi.     PDF    TXT 305
Izpravak     PDF    TXT 306
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Izvješće o redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga društva po broju XIX. obdržavanoj u Slatini dne 10. do 13. kolovoza 1895.     PDF    TXT 307
Proračun.     PDF    TXT 326
Zaključni račun     PDF    TXT 328
Pravila za podignuće i upravu „šumarskoga domau u Zagrebu.     PDF    TXT 330
Kako ćemo osujetiti haranje bujica? Slobodan prevod po Hansu Seileru.     PDF    TXT 344
Piše Mijo Radošević.
Procjena šumskog ploda.     PDF    TXT 347
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 359
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik XIX. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane u Slatini 12. kolovoza 1895. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavane 24. ožujka 1895     PDF    TXT 359
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Oglašivanje dražba o prodaji surovina za drvotržce.     PDF    TXT 365
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 368
 
Lovstvo:
     
U lovu.     PDF    TXT 368
 
Različite viesti:
     
Izvještaj zemaljskog eksekutivnog izložbenog odbora o njegovom dosadanjem djelovanju. — Austrijsko državno šumarsko družtvo u Zagrebu.     PDF    TXT 371
 
Sitnice:
     
Opadanje lišća ili pogled u radionicu prirode. — Tovljenje kunića. — Cossus ligniperda. — Upliv šuma na broj pučanstva. — Obaranje stabala sa munjinom.     PDF    TXT 379
Prodaja hrastovih šuma     PDF    TXT 384
broj: 10
     
 
Članci
     
Provedbena naredba bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja 1895. broj 35.633. k zakonu od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 387
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 422
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 422
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Promet šumskih proizvoda. — Dražbena prodaja u Vinkovcih     PDF    TXT 422
 
Različite viesti:
     
Zemaljsko družtvo činovnika, proizvoditelja drva i drvotržaca u Budimpešti     PDF    TXT 423
 
Sitnice:
     
Praktično mjerenje stabala. — Odjeća od drveta. — Propala šuma u Turskoj. — Neprijatelji riba. — Šume i šumska uprava u području županije požežke     PDF    TXT 425
Oglas dražbe:     PDF    TXT 432
Oglas.     PDF    TXT 433
broj: 11
     
 
Članci
     
Poklonstvena deputacija predsjedništva, upravljajućeg odbora i članova pozvanika hrv.-slav. šumarskog družtva kod Njegovog ces. i kr. apostol. Veličanstva Franje Josipa I. cara austrijskoga, apostol, kralja Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i t. d. i t. d.     PDF    TXT 435
U moskovskom šumarskom odsjeku predavao Z. Z. Kerni
O pošumljivanju u francezkih Alpah i u Pirenejah.     PDF    TXT 458
 
Osobne viesti:
     
Premještenje     PDF    TXT 463
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 463
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Ugarska statistika o šumah i trgovini sa drvi     PDF    TXT 464
 
Različite viesti:
     
† Chambrelent. — Pucanje na golube u Ilidži.     PDF    TXT 466
 
Sitnice:
     
Lovište kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcih. — Njuh u puževah. — Stroj za gotovo izradjivanje dužica za burad (bačve). — Stroj za oblenje dnica. — Okružnica i molba za popunjenje domaće sbirke ptica. — Prihod poreza na lov i puške. — Sada i kod nas riedko drvo. — Vlastela, koja bi si htjela urediti ribnjake ili ribane. — Odnošaji šumarstva u Poljskoj — Bugarski obrt sa drveninom .     PDF    TXT 467
Pita se ?     PDF    TXT 472
Dražba stabala     PDF    TXT 472
Prodaja starih hrastovih i inih stabala.     PDF    TXT 473
Stiglo kod zaključka „Šumar. lista"     PDF    TXT 473
broj: 12
     
 
Članci
     
Piše Gašo Vac, kot. šumar u Dolj Miholjcu.
Naši pašnjaci.     PDF    TXT 486
J. E.
Kako možemo sačuvati šume od škodljivih zareznika.     PDF    TXT 495
Izkaz članova hrv.-slav. šumarskoga družtva godine 1895. i doba njihova članovanja.     PDF    TXT 497
 
     
Imenovanje     PDF    TXT 513
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Dozvola porabe vode i podignuće vodogradjevine naprama sukromno-pravnim prigovorom     PDF    TXT 513
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 514
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Osvrt na promet sa dužicama. —Budapeštansko tržište sa drveninom.     PDF    TXT 514
 
Različite viesti:
     
Državni izpit u jesenskom roku za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Hajka na divlje svinje     PDF    TXT 515
 
Sitnice:
     
Utamanjivanje zareznika sa munjevitim svjetlom. — Drvni šeširi. — Najveća šuma. — O razprostranstvu šuma u najglavnijih država svieta. — Proizvadjanje žigica. — Prenosne ograde za divljač. — Pokusi sa Lefflerovim mišjim bacilom. — Razširenost divljeg gnjetela (fazana) na balkanskom poluostrvu. — Toplota drveća i toplota vazduha     PDF    TXT 516
Poziv     PDF    TXT 521
Natječaj. — Dražba stabalja     PDF    TXT 522

                UNDER CONSTRUCTION