godište: 1893    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1893 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
RAČKI, Vatroslav
Veteran hrvatskih šumara.     PDF    TXT 2
Piše G. B—v.
Prilozi za systematiku Conifera na temelju anatomske structure listova.     PDF    TXT 4
Piše Vladislav Kiseljak
Poučno putovanje slušatelja križevačkog učilišta.     PDF    TXT 18
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumske glavnice. — Voćari. - Podieljivanje dozvola za sječenje starijih dudovih stabala. — Priepori o prava suuživanja segregiranih urbarskih pašnjaka i šuma spadaju na nadležnost sudbenih oblasti. — Šumsko orudje za lugarsko osoblje. — Cjenici za obračunavanje naknade šumskih šteta     PDF    TXT 28
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada plaćena     PDF    TXT 31
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 32
 
Sitnice:
     
Daščice za krov. — Upliv šume na broj stanovničtva. — Svila iz jelovine. - Tri hrvatska izuma. — O kuni. — Starost životinja     PDF    TXT 32
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 36
broj: 2
     
 
Članci
     
KRIŠKOVIĆ, Mijo
I. Fotografički dendrometer ili fotografički stroj za mjerenje zapremine stojećih stabala.     PDF    TXT 37
KRIŠKOVIĆ, Mijo
II. Spružive ili izvlačive skele (grušt).     PDF    TXT 43
RADOŠEVIĆ, Mijo
V. Razvitak drvarskog obrta, trgovine i industrije     PDF    TXT 47
Piše I. E.
O jagnjedu (topoli) u drvoredih uz ceste.     PDF    TXT 63
Piše Sz.
Biljke i smrzavica.     PDF    TXT 66
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva. — Jeftimba.     PDF    TXT 69
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 70
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 70
 
Sitnice:
     
Natječaj. — Traži se mjernik. — Smrtni strah kod životinja (Kataplexia). — Kameni ugalj kao neprijatelj drveća. — Izkaz.     PDF    TXT 70
Očitovanje.     PDF    TXT 74
broj: 3
     
 
Članci
     
Zakonska osnova o lovu za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju     PDF    TXT 77
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 115
 
Sitnice:
     
Električna biljka. — Zimotren. — Kompas-biljke. — Daždeće drvo. — Nagrade za pošumljenje krasa. — Bjelokori bor. — Prinosi za pogorelca kr. lugara Nikolu Crnić     PDF    TXT 115
Izpravak.     PDF    TXT 119
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 119
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše Aleksa Ugrenović
Pismo iz Banovine.     PDF    TXT 148
Piše Kuzma
Proslava dvadesetpet-godišnjice ug. zem. nadšumarnika Alberta pl. Bedö-a.     PDF    TXT 152
Osnova zakona sa zaštitu životinja     PDF    TXT 157
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 159
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kvalifikacija gospodarstvenih ureda krajiških imovnih obćina. — O predlaganju blagajničkih dnevnika kod imovnih obćina krajiškog područja. — Pravo na izvršivanje mjerničkih poslova po šumarih. — Službena putovanja kr. žup. nadšumara na račun uredskog paušala.     PDF    TXT 160
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužice iz Austro-Ugarske.     PDF    TXT 163
 
Sitnice:
     
Željezni podsjedci za tračnice ne traju dugo. — Ubijen ogroman medjed. — Obranbena sličnost kod životinja. — Škodljivost tise (Taxus baccata). — Ogroman jasen. — Riedke lovine. — Lov na medjede i divokoze u Hercegovini. — »Ski" sport u Hrvatskoj. — Vuci u Boki Kotorskoj     PDF    TXT 163
Natječaj. — Zaključni račun mirovinske zaklade.     PDF    TXT 167
Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade činovnika. - Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.     PDF    TXT 168
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše Josip Majnarić, kotarski šumar
Kulturno-historički odnošaji, te nacrt ekonomičke osnove grobničkog Krasa.     PDF    TXT 169
Osnova zakona za zaštitu ptica     PDF    TXT 178
Obreten po Josipu Majnariću, kot. šumaru
Distancijalni hypsometar.     PDF    TXT 180
Sastavio Bogomir Karakaš
Podkornjaci (Scolytidae).     PDF    TXT 185
K preustrojstvu šumarske nastave.     PDF    TXT 191
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik redovite odborske sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 197
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Djelovanje županijskih nadšumara. — Pošumljenje krasa. — Rukovanje nepotrošivih šumskih glavnica.     PDF    TXT 199
 
Šumarsko i gospodasko knjižtvo :
     
„Mittheilungen aus dem.Forstlichen Versuchswesen Österreichs".     PDF    TXT 203
 
Sitnice:
     
Lugarski izpit. — Râd gospodarske podružnice u Gospiću oko pošumljenja. — Obaranje stabala sa munjevinom. — Kakovih ima sredstva, da se zaprieči izpucanje bukovih gradljika. — Lugari samouci i pisarničko poslovanje lugara. — Norvežke krplje. — Pitanja. — Parenje vučice i psa. — Parenje gnjetela sa domaćim pjetlom (orosom). — Uspjeh proljetnog lova god. 1893. na šljuke na dobru preuz. gdje. Štefanije Mailâth pi. Székely u Dolj. Miholjcu. — Šumski kvar godine 1892     PDF    TXT 205
Šumski požari. Odpis kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. ožujka 1893. br. 2296., upravljen svim kralj. županijskim oblastim .     PDF    TXT 210
broj: 6
     
Meteorologijski opservatorij u Zagrebu.     PDF    TXT 217
 
Članci
     
Program XVII. glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 217
Quercus pedunculata croatica     PDF    TXT 219
Quercus pedunculata croatica     PDF    TXT 219
Piše Josip Ettinger.
Razmatranja o dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga žirovanja.     pdf    TXT 227
Pauk. Prirodopisna crtica     PDF    TXT 230
Pismo iz stubičkog kotara     PDF    TXT 235
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 238
 
Različite viesti:
     
Šumarska akademija u Križevcih. — Razdioba kamata od šumskih glavnica.     PDF    TXT 239
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je plaćena novčana nagrada.     PDF    TXT 243
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarenja. — Napadaj šumskih štetočinitelja na lugare u Modrušah. — Nadlugar kažnjen radi primanja mita i zloporabe uredovne vlasti. — Šumski požari u šumah imovne obćine ogulinske. — Civilizacija životinja. — Potvrda.     PDF    TXT 243
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 248
Izkaz članova Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva godine 1893. i doba njihova članovanja.     PDF    TXT 249
Dodatak k programu XVII. ovogodišnje glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 265
broj: 7
     
 
Članci
     
Piše Basara
Ciklon u Banovini.     PDF    TXT 276
Piše Gaso Vac, kot. šumar
Zastupstvo urbarskih obćina.     PDF    TXT 280
M. I. Dudan
I. Ribolov i rakolov     PDF    TXT 284
M. Radošević
II. Lovstvo     pdf    TXT 293
M. Radošević
III. Nekoji važniji šumski nuzužitci.     PDF    TXT 302
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Uplata mirovinskog prinosa ili jamčevina po činovnicih imovnih obćina.     PDF    TXT 304
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 305
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi odnosno koristne divljači godine 1892.     PDF    TXT 306
broj: 5
     
 
Sitnice:
     
Izpravak     PDF    TXT 207
broj: 7
     
Kako ćeš odstraniti pliesan od pastrva. — Korist neroda. — Majčina ljubav kod životinja. — San ili spavanje riba. I ptice govore. — Biline od 6000 godina. Škodljivost kobca. — Zahvalnost životinja kad su bolestne. — Zareznike ubijajuće emulzije     PDF    TXT 307
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Ličanin
I. Omorika Picea, omorica Pančić     PDF    TXT 311
Ličanin
Šume i šumarstvo u Srbiji     PDF    TXT 316
Naravoslovna crtica od prof. Dr. W. Sessa.
Opasni tat riba.     PDF    TXT 328
Predavanje Dr. N. A. Holodovskog, profesora šumarskog zavoda u Petrogradu
Značaj zareznika u šumarstvu.     PDF    TXT 333
Naredba bana kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 10. lipnja 1893. br. 28.626. o provedbi zakona od 27. travnja 1893. o lovu ga kraljevine Hrvatsku i Slavoniju (Sbornika br. 36. god. 1893.).     PDF    TXT 341
Zakon o lovu od 27. travnja 1893. za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju.     PDF    TXT 354
„Die Motive des Waldschutges".     PDF    TXT 363
VAC, Gašpar Gašo
Komasacija zemljišta     PDF    TXT 365
Piše S. S—ac
Crtice iz moje prakse.     PDF    TXT 370
RAČKI, Vatroslav
Izlet članova hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 382
Čuvajmo posavske šume.     PDF    TXT 389
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik odborske sjednice držane dne 29. travnja 1893.     PDF    TXT 391
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 393
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja jelovih, bukovih i javorovih stabala     PDF    TXT 393
 
Sitnice:
     
Osvrt na izvješće županije sriemske. — Načelna riešenja. — Ljubav golubova. — Kako ćeš upoznati, koje je najbolje štene ili pašće. — Dobro mazalo za drvo. — Učenjaci kao okrutnici. — Lovački psi u Rusiji. — Starost i veličina raka. — Kola-drvo. — Prokušano sredstvo za uništenje miševa. — Medjusadnja voćaka u šumi. — Proroci vremena u bilinstvu     PDF    TXT 394
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 398
broj: 10
     
 
Članci
     
Poziv k XVII. glavnoj skupštini hrv.-slav. šum. družtva     PDF    TXT 399
† Vladimir Kiseljak     PDF    TXT 400
Šumska proizvodnja i trgovina     PDF    TXT 402
VAC, Gašpar Gašo
Naši državni izpiti     PDF    TXT 410
von Alexander von Engel
Ungarns Holzindustrie und Holzhandel     PDF    TXT 414
Nješto o službi šumarskih pristava i vježbenika kod imovnih obćina     PDF    TXT 416
Od Winterhaltera.
Njuh kod zareznika.     PDF    TXT 419
Pletenje vrbovih košara i njihova industrija kod nas     PDF    TXT 424
P. n. gospodarima, šumarima i trgovcima sjemenjem na znanje.     PDF    TXT 425
Zakon od 2. kolovoza za zaštitu ptica.     PDF    TXT 426
Provedbena naredba k ugovoru od 7. prosinca god. 1887     PDF    TXT 434
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 438
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumarski vježbenici i šumarski pristavi nesmiju se bez dozvole oženiti.     PDF    TXT 438
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Oglas. — Uvoz dužice u Francesku od siečnja do svibnja 1893. — Izvoz dužice prvog polugodišta g. 1893.     PDF    TXT 438
 
Sitnice:
     
Ubijanje bolestne divljači u Ugarskoj. — Škvorac ili brljak i vrabac. — Izmjerivanje šuma u Srbiji. — Načelno riešenje. — Šiškari na dubovih. — Zelen-noga i štuka. — Izumiranje cedrovog drveta. — Lastavice i žabe neprijateljice pčela. — Gljiva champignon. — Uporaba trjeslovine. — Životinje pogadjaju dobu. — Potvrda vrhu podporâ     PDF    TXT 440
broj: 11
     
 
Članci
     
LENARČIĆ, Andrija
Pravila postaje za istraživanje sjemenja u kralj. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih     PDF    TXT 447
Šumarska nastava u Bosnoj i Hercegovini     PDF    TXT 456
Po predavanju sveučilištnog prof. dr. Holodkovakog u Petrogradu
O uvjetih života šumskih zareznika.     PDF    TXT 466
Šumske prodaje.     PDF    TXT 481
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 485
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja hrastovih stabala.     PDF    TXT 485
 
Sitnice:
     
Načelno riešenje. — Carić. — Riedka lovina. — Lov na ptice pjevačice. — Šumarsko-gospodarske izložbe biti će god. 1894. — O lovstvu u Bugarskoj. — Korist šume. — Postupanje sa zecevi. — Jeftin barometar. — Akacije. — Neplodnost oraha. — Bazag, bazgovina. — Kakovo drveće da se uz vodu sadi. — Tisa. — Šume u Americi     PDF    TXT 486
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 493
Ispravak na članak: „Nješto o službi šumarskih pristava i vježbenika kod imovnih obćina" .     PDF    TXT 493
broj: 12
     
 
Članci
     
Izvanredna glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva po broju XVII. obdržavana u gradu Zagrebu 12. studenoga 1893.     PDF    TXT 495
Pripomenak k procienjivanju vriednosti šume     PDF    TXT 509
Piše I. E.
Crtice iz moje lovačke prakse     PDF    TXT 516
BELLAMARIĆ, Šimun
Riešavanje priepora urbarskog prava ovlaštenosti na šumske užitke     PDF    TXT 530
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 534
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh velike dražbe. — Dražba stabala.     PDF    TXT 534
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Izašle nove knjige.     PDF    TXT 536
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarenja. — Načelno riešenje. — Mjerila za mjerenje stabalja. — Upliv jesenske paše na životinjski ustroj. — Jela. — Sjetva kestenja. — Trajnost bukova drveta. — Zašto psi žderu travu ? — Zec sa dva repa. — Nadzirači lova, njihova prava i uvjeti osposobljenja     PDF    TXT 536
O organizaciji našega šumarstva.     PDF    TXT 542

                UNDER CONSTRUCTION