godište: 1892    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1892 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Obznana štovanim društvenim članovom     PDF    TXT 1
Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević. (Nastavak. Vidi Šum. 1. br. 12. od god. 1891.)
Pabirci za šumarsku povjest hrvatsko-srbskih šuma.     PDF    TXT 3
Piše Robert Fischbach, kr. šumarski povjerenik.
I. Razvoj šumskog zakonarstvu.     PDF    TXT 24
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Prvi hrv.-slav.-dalm. „Lovački list". — Poljska privreda. — Zakon o šumama.     PDF    TXT 48
 
Lovstvo:
     
Osnova zakona o lovu. — Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada plaćena.     PDF    TXT 49
 
Osobne viesti:
     
Imovanja.     PDF    TXT 51
 
Sitnice:
     
Najnovija uporaba jelovine. — Nove nasade oraha i kestena u Hrvatskoj. — Nova uporaba hrastovine. — Kako asimilira drveće sa crvenim lišćem?     PDF    TXT 51
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 52
broj: 2
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 53
Piše Ivan Partaš
II. O razvitku i stanju šumarske nauke i literature u Hrvatskoj.     PDF    TXT 59
Piše prof. Milan D. Obradović-Ličanin.
Šumarstvo u Srbiji.     PDF    TXT 71
Pravila prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva.     PDF    TXT 73
Piše prof. M. D. O.-Ličanin
Važnost pokrova tla za šumu i rast drveća.     PDF    TXT 77
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. pros. 1891. br. 44978. o kriomčarenju šumskih proizvoda, upravljena svim kr. županijskim oblastmi. — Odredba kr. župan. oblasti u Osieku od 1. rujna 1891. br. 6628. glede razdieljenja kamata od šumskih glavnica na pojedine ovlaštenike     PDF    TXT 80
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala kod otočke imovne obćine.     PDF    TXT 86
 
Lovstvo:
     
Poziv     PDF    TXT 87
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 87
 
Sitnice:
     
Plemićko dobro Pleternica Velika. — Služenje breze i grabra. — Spada li bagrem u šumu? — Hajka na vukove. — Crveni mravi. — Otomanske šume u Europi. — Švedsko drvno tiesto. — „Le Bois" — Propadanje njemačkih šuma. — Internacionalni statistički kongres u Beču. — Divljač iz vlastelinstva grofa Bombellesa. — Kalifornijski šumski gorostasi. — Pantobiblion. — Drva iz englezke Kine. — Drvna trgovina u Belgiji. — Šumski požari u Rusiji i Francezkoj. — Zaštita ptica. — Austrijsko šumarstvo 1848.—1888. — Svietska izložba u Chicagu. — Visoka starost jednoga psa. — U zaštitu golubova listonoša. — Jato orlova. — Destrukcija guttapercha-stabala. — Kontrolni sati ili dobnjaci za lugare. — Nagrada za podignute gajića kraškog područja.     PDF    TXT 87
Dopisnica uredničtva:     PDF    TXT 96
broj: 3
     
 
Članci
     
Piše Mijo Krišković.
Trigonometrička kružna mjerača za visine kao najpraktičniji stroj ga mjerenje visina od stabala, obretena po kot. šumaru Miji Kriškoviću,     PDF    TXT 97
Piše Mijo Vrbanić, kr. vlad. šumarski nadzornik.
III. ustrojstvo imovnih obćina u bivšoj hrv.-slavon. vojnoj Krajini.     PDF    TXT 104
HAJEK, Bogoslav ml.
Praktično ustanovljenje vrsti i sustava tla     PDF    TXT 124
Piše M. D. O. Ličanin
Posljedice, koje nastaju sgrtanjem i odnašanjem šušnja iz šume.     PDF    TXT 128
 
Družtvene viesti.
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 131
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala — Uspjeh dražbenih prodaja drva.     PDF    TXT 133
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Lehrbuch der Forsteinrichtung. — Forstliche Botanik     PDF    TXT 134
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovanja. — Umrli     PDF    TXT 137
 
Sitnice:
     
Slike originalne iz lovskih prilika. — Po čemu ćeš razpoznati dubov ili lužnjakov žir od kitnjakovog žira? — Domišljatost štetočinitelja. — Sredstvo proti cjepotini bukovog drva. — Koje drveće najradje osine munja? — Izviešće o urodu šumskoga sjemena od Julija Stainera, vlastnika sušarne i sjemenjare u Bečkom Novomjestu. — Žepni sat mjesto sjevernice. — Pošto je bosanska duga u Bordo-u? — Koliko je vriedio servitut krajišnika bivše brodske pukovnije? — Koliko će se izraditi duge tečajem 1891./2. god. — Izvoz dužice 1891. godine. — Divlji kesten kao hranivo za kokoši. — Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade imovne obćine križevačke u Belovaru. — Nagrada za podignuće gajića kraškoga područja.     PDF    TXT 137
Prodaja voćaka i šumskih biljka.     PDF    TXT 143
Upomoć! — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 144
broj: 4
     
 
Članci
     
Obdržavanje višeg državnog izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja.     PDF    TXT 145
Naputak o sastavku gospodarskih osnova, koji valja sa kraljevinu Ugarsku.     PDF    TXT 146
Piše prof. Vlad. Kiseljak.
IV. Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj.     PDF    TXT 163
 
Družtvene viesti:
     
Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupio. — Novom godinom 1892. pristupiše šumarskomu družtvu. — Izkaz dugovine na članirini za god. 1890./91.     PDF    TXT 183
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica.     PDF    TXT 184
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja hrastova, bukova i drugih inih stabala     PDF    TXT 185
 
Lovstvo:
     
Novi strukovni lovački list. — II. Glavna skupština družtva za gojenje lova i ribarstva. — Razjašnjenja radi. — Lovske prilike u vlastelinstvu Kutjevo god. 1891. — Lovački doživljaji i neprilike kod lovnje.     PDF    TXT 186
 
Osobne viesti:
     
Promaknuća i imenovanja.     PDF    TXT 189
 
Sitnice:
     
Šteta u šumah uslied poledice. — Uspjeh trovanja grabežljive zvjeradi. — Hrvatski „lovačli list". — O kontrolnom satu 189 Natječaj. — Izpravci. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 192
broj: 5
     
 
Članci
     
MALBOHAN, Eduard
V. Hrvatsko-primorski kras i pošumljenje istoga u području bivše vojne Krajine. Piše Malbohan, kr. šumarnik i nadzornik za pošumljenje primorskog krasa     PDF    TXT 211
Piše M. Dj. Pančić, kralj. srp. držav. šumar u ostavci
Trgovina sa drvi u Srbiji.     PDF    TXT 220
Piše I. E.
Bukov i cerov trud i bukova guba.     pdf    TXT 224
Piše A. K.
Šumarski vježbenik kod imovnih obćina.     PDF    TXT 227
 
Družtvene viesti:
     
U korist družtvene pripomoćne zaklade priposlao je.     PDF    TXT 233
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje     PDF    TXT 235
 
Sitnice:
     
Drvoredi uz ceste i sadnja šumskog drveća na privatnom zemljištu. — Ugarsko šumarsko družtvo imalo je glavnu skupštinu; — Šumarski kvar kod I. banske imovne obćine. — Umjetno ribogojstvo u brodskoj imovnoj obćini. — Prodaja šumskih biljka. — Hrušteva gljiva-nametnica. — O uplivu vugljivosti uzduha i svjetla na postanak bodljika i trnja. — Šibom oslobodio zečica. — Pilotina ili piljevina kao jeftino i izvrstno gorivo     PDF    TXT 235
Izpravak     PDF    TXT 240
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Milan D. Obradović-Ličanin, kr. srp. minist. činovnik
Koji je uzrok kolanju vode i penjanju mezgre u transpirajućih (izhlapljujućih) bilina?     PDF    TXT 241
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumar. nadzornik u miru
VI. Zemljarinski katastar.     PDF    TXT 250
Pismo iz Banovine.     PDF    TXT 272
Kako se može dobiti vjeran otisak odreska njekog stabla?     PDF    TXT 274
 
Družtvene viesti:
     
Upravni odbor hrvatsko-slavonskog šumarskoga družtva držao je odborsku sjednicu     PDF    TXT 277
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kralj. zemaljske vlade. — Način utjerivanja odšteta, dopitanih po sudovih imovnim obćinam i kr. šumskom eraru sbog kradja. — Izborno pravo činovnika imovnih obćina     PDF    TXT 277
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 279
 
Sitnice:
     
Natječaj. — Lugarski izpit. — Viši državni izpiti. — Odlikovanje. — Hrvatski šumari kao ribogoji. — Izvanredna zaslužba za naše šumare. — Šumski kvar kod I. banske imovne obćine. — Stanje mirovinske zaklade lugara I. banske imovne obćine. — Stanje šuma na čitavoj zemlji. — Učuvanje (konserviranje) ptičjih mješina. — Ljuštenje Platana. — Stanje lugarske imovinske zaklade otočke imovne obćine koncem godine 1891. — Živica od bekve. — Kritika o Bedö-ovom procjenbenom načinu prema komorskom procjenbenom načinu. — Odgovor na njeke primjetbe u članku „Lovske prilike u vlastelinstu Kutjevo. — Jablan (Populos piramidalis) ženskoga spola. — Trovanje lisica. — Tamanenje hrušteva. — Jelin ušenac. Lov na šljuke.     PDF    TXT 279
Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 288
broj: 7
     
 
Članci
     
Piše M. J. Dudan
O gojenju gomoljike ili jelen-gljive.     PDF    TXT 289
Piše M. Obradović-Ličanin
Važnost šuma sa zdravstvenog (hygijenskog) gledišta.     PDF    TXT 293
Christenova i Rubova mjerača za visine     PDF    TXT 303
Izvješće o stanju šumske uprave sa II. polugodište 1891. u području modruško-riečke županije     PDF    TXT 309
 
Družtvene viesti:
     
U korist družtvene pripomoćne zaklade. — U korist zaklade družtvenoga doma.     PDF    TXT 321
 
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 321
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 322
 
Sitnice:
     
Odlomak iz izviešća o stanju uprave županije zagrebačke u II. polugodištu 1881. — Žalostili odnošaji uslied haranja šuma i pašnjaka u okolici Slunjskoj. — Vojvodkinja zvjerokradica. — Doba za obaranje (sječnju) stabala. — Naslov svršenih slušatelja na c. i kr. školi za zemljotežtvo u Beču. — Novi šumarsko-geodetski universalni nastroj (instrumenat). — Barthova sadiljka.— Moda u porabi drva.     PDF    TXT 322
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 328
broj: 8
     
 
Članci
     
Program na ovogodišnju po broju XV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga družtva, koja će biti od 11. do 13. rujna t. g. u gradu Varaždinu i okolici.     PDF    TXT 329
BONA - BUNIĆ, Marino
Kulturno-geografički opis hrvatsko-primorskoga „Krasa" u području modruško-riečke županije i njegovo pošumljenje iz autonomnoga budgeta     PDF    TXT 331
Piše Mat. J. Dudan
O racionalnijem njegovanju mladih šumskih nasada.     PDF    TXT 353
„Fagus žutija" (zlatica), nova suvrst (varieteta) bukve u Srbiji.     PDF    TXT 364
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumski požari. — Zakup obćinskih lovišta.     PDF    TXT 367
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 369
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
„Forstliche Betriebslehre."     PDF    TXT 369
 
Sitnice:
     
Stipendij. — Umirovljen. — Vihar uništio šumu. — Vanredna lovina. — Tragična smrt lugara otočke imovne obćine Matije Špoljarića. — „Nona" (borov prelac). — „Sküs" u šumarstvu. — Kratka crtica o koristi šuma po narodno blagostanje. — Veimutov bor pokazuje kakovo će vrieme biti. — Učuvanje (konserviranje) drva. — Čudnovato ali istinito. — O rak-rani na dubu. — Povišenje plaće državnih šumara.     PDF    TXT 371
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 376
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Piše Vatroslav Rački
O uzrocih udaranja munje u šumsko drveće.     PDF    TXT 377
Piše Ivan Kolar, kralj. nadšumar
IV. Šume i šumarstvo u bivšoj vojnoj Krajini prije i sada.     PDF    TXT 383
Šumska procjena, hrastovine za prodaju.     PDF    TXT 393
Piše J. Ettinger.
Botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF    TXT 409
Piše Mat. J. Dudan.
Racionalno gospodarstvo sladkovodnog ribarenja obzirom na predstojeći naš zakon o ribarstvu.     PDF    TXT 422
Piše Josip Sabljak.
Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata.     PDF    TXT 429
 
Družtvene viesti:
     
Ovogodišnja petnajsta glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva u Varaždinu. — U korist zaklade za gradnju Šumarskoga doma. — Izkaz članova dugujućih članarinu. — Upravni odbor hrv.-slav. šumarskog družtva držao je svoju sjednicu dne 2. svibnja o. g.     PDF    TXT 432
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 16. srp. 1892. br. 10.075. — Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 11. srpnja 1892. br. 4123. — Političke su oblasti nadležne suditi o naknadi štete, nastale s požara šume, koja je prouzrokovana željezničkim prometom i u onom slučaju, ako nije poveden redarstveno-kazneni postupak. — Proti ravnateljstvu željeznice neima mjesta redarstveno-kaznenom postupku     PDF    TXT 436
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dužice u Francezkoj. — Francezko tržište     PDF    TXT 438
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro     PDF    TXT 438
 
Sitnice:
     
Svjetlo bez vatre. — Trstenski makljeui (Acer Monspessulanum). — Vilina siga. — Starost kukaca. — Liko. — Velika riedkost. — Opet nova uporaba drveta. — Uporaba kestenovine za pražnice (podvaljke). — Izumiranje jablana populus pyramidalis. — Picea omorica. — Da ptice sjeme ne jedu. — Šumski radnici u stranom svietu. — Hranjenje stoke sa grančicami (brstom). — Šumarske prilike u Rumunjskoj. — Tehnička uporaba bukovine. — Ingenieur — šumar. — Prijateljstvo životinja. — Liečenje znojnih nogu. — Odstranjenje kurjih očiju. — Smrt miševom. — Hrvatskim Šumarom. — Nesreća. — Opet sokol polazi u lov.     PDF    TXT 438
Oglas. — Proračun. — Zaključni račun. — Oglas dražbe     PDF    TXT 451
broj: 11
     
 
Članci
     
XV. redovita glavna skupština hrvat.- slavon. šumarskog družtva, obdržavana u gradu Varaždinu dne 11. i 12. rujna 1892     PDF    TXT 457
Studia B. Kosovića, ab. šum
Prigodom reorganizacije.     PDF    TXT 471
Pravo lova.     PDF    TXT 495
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, glede umirovljenja i obskrbe činovnika i službenika imovnih obćina u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini, njihovih udova i sirota — Naredba kralj. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 25. rujna 1892. br. 44.973. o biljegovanju dražbenih zapisnika i inih šumskih proizvoda.     PDF    TXT 498
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja šum. proizvoda u šumah investicionalne zaklade. — Uspjeh dražbe stabala kod imovne obćine križevačke — Prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine na pismene ponude u tekućih sječinah. — Uspjeh dražbene prodaje stabala kod brodske imovne obćine     PDF    TXT 499
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom roku god. 1892. — Borba za obstanak. — Čuvanje mlađih nasada proti ogrizanju. — Boj sa zvjerokradicom. — Jedna o pogibeljnosti lasice po divljač     PDF    TXT 501
Poziv     PDF    TXT 504
broj: 12
     
 
Članci
     
Piše Milan Obradović-Ličanin, prof. šumarstva.
Nekoliko najvažnijih bilinskih neprijatelja naših šuma.     PDF    TXT 505
Još koju o bukvi „zlati" u Srbiji.     PDF    TXT 545
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravnog odbora hrv.- slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 548
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja stabala kod križevačke imovne obćine u Belovaru. — Dražbena prodaja stabala kod gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici. — Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u prvom poljeću.     PDF    TXT 549
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Hrvatski šumarski kolendar za god. 1893., XIV. tečaj. — Iz prakse sa kemijskimi gnojivi ili uspjesi polučeni kemijskimi gnojivi kod poglavitih gospodarskih biljkah u kr. sveučilištem botaničkom vrtu u Zagrebu.     PDF    TXT 550
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 551
 
Sitnice:
     
Nadzornik lova. — Natječaj.     PDF    TXT 552
Izpravak.     PDF    TXT 552

                UNDER CONSTRUCTION