godište: 1891    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1891 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Hirc, D.
Pogled u floru hrvatskoga Primorja s osobitim obzirom na     pdf    TXT 107
broj: 1
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 1
Koje puteve valja udariti, da dokažemo, da šuma na blagostanje upliva?     PDF    TXT 2
Šumsko-gospodarska važnost gajenja sadjenjem i uticaj neprikladna podizanja takih sadnja na razvoj šuma (s osobitim osvrtom na omoriku).     PDF    TXT 16
Šta je do sada od strane europejskih država učinjeno, za da se istraživanje u šumskom pogledu važnih bolesti biljka pospieši i da se stegne uništujući uspieh istih, ter što se može i što se mora još u tom smjeru učiniti?     PDF    TXT 25
Šumar i lovac.     PDF    TXT 32
Više šumarsko obrazovanje     PDF    TXT 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Pristup šumarskom družtvu. — Pripomoćna zaklada šumarskoga družtva.     PDF    TXT 37
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Kako stoji s prodajom drva od prošle jeseni?     PDF    TXT 40
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi i za nju izplaćena novčana nagrada.     PDF    TXT 44
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 44
 
Sitnice:
     
Kako nam je prošle godine šuma urodila? — Domaće pasmine vukova i ježa. — Šumske štete     PDF    TXT 44
II. Izkaz i potvrda. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 48
broj: 2
     
 
Članci
     
U koliko se ima kod današnjega stanja gospodarstva i obzirom na potonje kod odredjene prakse uredjenja šuma zahtjev najstrožijeg potrajnog uživanja u obće još pridržati ?     PDF    TXT 49
Kojim načinom imalo bi se dosadanje ustrojenje šumsko-gospodarstvenih pokušišta nadopuniti, da se tim osigura jedinstveno postupanje pokusa i jedinstvena uporaba dobivenih podataka u onih državah i pojedinih zemaljah, koje prema svojim klimatičkim i kulturnim odnošajima dopuštaju zajednički postupak, koji se osniva na istih načelih glede riešit se imajućih pitanja, nu bez uštrba samostalnosti pojedinih zemalja ?     PDF    TXT 62
Izbor ogoja u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 73
Trgovina bačvarskom robom u Austro-Ugarskoj tečajem godine 1889.     PDF    TXT 82
 
Družtvene viesti:
     
Utemeljitelji šumarskoga družtva postali su. — Skupna izložba šumarskoga družtva. — Trgovačko-obrtnička komora u Senju.     PDF    TXT 86
 
Lovstvo:
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — U lovištih grofa Josipa Draškovića u Bisaga.     PDF    TXT 87
broj: 3
     
 
Članci
     
Zadaća i važnost uredjenja šuma za sadanje šumsko gospodarenje.     PDF    TXT 97
Šumska presadnja i njene posljedice     PDF    TXT 119
DOJKOVIĆ, Vilim
Ingenieur — šumar.     PDF    TXT 130
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 137
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 139
 
Sitnice:
     
Hajdmo tražiti brlog ! — Više šumarsko obrazovanje. — Tvornica za proizvadjanje tanina u Slavoniji.     PDF    TXT 139
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 144
broj: 4
     
 
Članci
     
Priobćio kot. šumar Ljud. pl. Szentgyörgyi
Ugljen.     PDF    TXT 166
Nalom od bure na omoriki i jeli     PDF    TXT 173
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Prinos hrv.-slav. šumar. družtvu u izložbene svrhe i sudjelovanje držav. šum. uprave kod jubilarne gosp.-šum. izložbe god. 1891.     PDF    TXT 177
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 2. ožujka 1891. br. 30.551. ex 1890. u pogledu izpita kandidata za lugarsku, odnosno šumsko-tehničkn pomoćnu službu. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. ožujka 1891. br. 35.236. ex 1890. glede naknade troškova za plienitbu i obskrbu marve, zatečene u nedozvoljenoj paši u šumi. — Okružnica o škodljivosti bagremova crvca (Lecanium robiniarum)     PDF    TXT 180
 
Lovstvo:
     
Uspieh lova u lovištih vlastelinstva Našice. — Uspieh lova god. 1890. u lovištih gradske obćine Sriemski Karlovci. — Jarebice nastradale.     PDF    TXT 186
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Položio izpit za profesora iz šumarstva     PDF    TXT 187
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje izpražnjenih šumarskih mjesta. — Zaključni račun krajiške investicionalne zaklade za god. 1889. — Viši državni šumarski izpiti. — Za izložbenu sbirku. — Inžinir-šumar. — Svašta po nešto iz lovačkoga svieta iz okolice Zrinjske. — Fenomenalno stablo. — Topola kanadska (Populus monilifera). — Osvrt na prošlu zimu. — Podpora za oskudne slušatelje šumarstva     PDF    TXT 187
Dopisnica urednišitva     PDF    TXT 192
broj: 5
     
 
Članci
     
Ovogodišnja jubilarna gospodarsko-šumarska izložba     PDF    TXT 193
§ 9. priloga D. šum. zakona.     PDF    TXT 208
Izvjestio B. Gairarda sin, Marseille, 1891.
Osvrt na zakonsku osnovu glede uvedenja nove generalne carinske tarife u Francezkoj na inozemske drvarske proizvode.     PDF    TXT 212
 
Družtvene viesti:
     
Prinos u družtvene svrhe za gradnju šumarskog doma     PDF    TXT 227
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemaljske vlade od 12. ožujka 1891. br. 9.026 o konačnom izpitu na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. — Naredba kr. zem. vlade od 25. ožujka 1891. br. 36.676 ex 1890. glede zaračunanja selitbenih pristojba     PDF    TXT 228
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh prodaje drva u državnih šumama. — Izviešće o trgovini drvom na Rieci mjeseca travnja 1891.     PDF    TXT 236
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena. — Trovanje grabežljivaca.     PDF    TXT 238
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovan je     PDF    TXT 239
 
Sitnice:
     
Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumarske iskrice. — Hrast ubio čovjeka.     PDF    TXT 239
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 240
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Milan Obradović-Ličanin, izp. profesor za šumarstvo.
Lovstvo na medjunarodnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi u Beču g. 1890.     PDF    TXT 254
Još njekoliko primjetaba na § 9. priloga D) Šumarskoga zakona     PDF    TXT 261
Piše M. I. Dudan
O gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin),     PDF    TXT 263
Trgovačko gibanje sa šumskimi proizvodi na Rieci g. 1890.     PDF    TXT 274
Nancy-sko šumarsko učilište.     PDF    TXT 276
 
Družtvene viesti:
     
Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba.     PDF    TXT 278
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvješće o trgovini drvom na Rieci mjeseca svibnja 1891.     PDF    TXT 279
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 280
 
Sitnice:
     
Šumar na likvidaciji šumskih šteta i gorskoga poreza. — Nije Jägerlatein ! — Glas šumara iz Banovine. — Izvanredni proračun krajiške investicionalne zaklade. — Tkanina od drva. — Šumarska misija u Rusiji. — Antediluvialno stablo. — Šumarski muzej grada Pariza. — Šumarstvo u okružju Varna u Bugarskoj. — Keyaki. — Kanal Onega. — Trgovina liesom u Rusiji     PDF    TXT 280
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 288
broj: 7
     
 
Članci
     
Starodavno pitanje — "je li u historičko doba u južnoj stepnoj Rusiji bilo šume" te novije riešenje toga pitanja.     PDF    TXT 301
Piše kot. šumar Josip Majnarić
Osvrt na Kras Grobnika.     PDF    TXT 307
Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević
Pabirci za šumarsku poviest hrvatsko - srbskih šuma.     PDF    TXT 324
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica preko Rieke i Trsta. — Prodaja hrastova. — Šumska dobra na prodaju     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 328
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 329
 
Sitnice:
     
Medena rosa i liek proti bacanju krvi. — Nješto o djetelju. — Organizacija šumarstva i I. banska imovna obćina. — Zanimiv pojav sloge grabežljivaca. — Hrastova kora. — Stabla, koja proizvode gutta-perchu. — Sa izložišta     PDF    TXT 329
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 336
broj: 8
     
 
Članci
     
Poziv i program ga XIV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga društva     PDF    TXT 337
Njekoliko crtica iz prakse.     PDF    TXT 352
Piše Julijo Vraničar, kot. šumar
Šumsko-ogojni rad kod imovnih obćina.     PDF    TXT 373
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.     PDF    TXT 377
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Die Nonne     PDF    TXT 378
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro     PDF    TXT 378
 
Sitnice:
     
Poziv. — Poziv i program češkog šumarskog družtva. — Prijateljevanje odnosno mržnja medju životinjama. — Kako da se oporave i pomlade platane. — Carinsko pitanje pogledom na drvno tjestivo za fabrikaciju papira. — Razprava o rastlinskih bolestih i o uzrocih     PDF    TXT 378
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Zapisnik XV. redovite glavne skupštine hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 385
Piše Josip Sabljak, šumar
Nadjevanje životinja.     PDF    TXT 421
Nekoja opažanja o gubaru godine 1888—1891.     PDF    TXT 431
Šuma Bercé u départements Sarthe     PDF    TXT 437
MÜLLER, Vilim
Opažaji o nekih šumskih prilikah na gospoštini Virovitica kneza Schaumburg-Lippea     PDF    TXT 442
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravnoga odbora hrvatsko-slavon. šumarsk. družtva. — Zapisnik izvanredne sjednice upravnog odbora hrvatsko-slavonskoga šumarskog družtva. — Oglas.     PDF    TXT 451
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7. srpnja 1891. br. 35.869. ex 1890. glede tumačenja § 60. st. l- i 4. šum. zakona od 3. prosinca 1852. o nadležnosti sudbenih odnosno polit. oblasti kod razpravljanja šumskih kvarova.     PDF    TXT 454
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u I. polugodištu 1891.     PDF    TXT 455
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Oglas nekih novih knjiga     PDF    TXT 456
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 457
 
Sitnice:
     
Lugarski izpiti. — Nješto iz lugarske prakse. — Očuvanje drva. — Uspavanje bagrema. — Korist od kućne lastavice. — Kako ćeš novom hrastovom pokućtvu dati tamniju boju? — Fotografičke slike Hinka Krapeka, fotografa u Karlovcu. — Starost ptica. — Hrastov zavijač. — Šumogojstvo u narodnome družtvu za agrikulturu. — Procjena stojećih stabala u Fransezkoj. — Godišnjak ratarskih sindikata i francezke agrikulture. — Šumski požari.     PDF    TXT 457
Izkaz članova. — Priznanje domaćemu obrtniku. — Dopisnica uredničtva. — Izpravak     PDF    TXT 465
broj: 11
     
 
Članci
     
Piše kot. šumar Jul. Vraničar
Dra. Karla Gayera : Mješovita šuma, gojitba i uzgoj sa šumarenjem mjestimičnim i u hrpah.     PDF    TXT 505
Trgovina i industrija drva u Bosni     PDF    TXT 514
Lov na medjede u dalekom svietu     PDF    TXT 516
 
Družtvene viesti:
     
Porota za šumarstvo.     PDF    TXT 517
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14. rujna 1891. br. 12.219. glede ujednostručenja vodjenja evidencije o šumskih prestupcih i razprave istih kod nadležnih oblasti, nadalje glede ustanovljenja dnevnica za činovnike imovnih obćina prigodom službenih putovanja     PDF    TXT 518
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva putem javnih dražba.     PDF    TXT 523
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Registar „Šumarskoga lista" prvih četrnaest god. 1877.—1890.     PDF    TXT 524
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli     PDF    TXT 525
 
Sitnice:
     
Uspjeh jesenskih državnih izpita. — Pouka lugarom. — Zanimiva šumarska parnica. — Obćinski pašnjaci i šikare u području I. i II. banske te slunjske imovne obćine. — Katalog izložaka vlastelinstva Kutjeva.     PDF    TXT 526
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 528
broj: 12
     
 
Članci
     
Svim p. n. gg. stručarom i prijateljem na znanje     PDF    TXT 529
Nješto o uredjenju šuma otočkoga šumskog ureda. Uporaba bavarskih skrižaljka sa vodjenje pregledne knjige (Evidezbuch).     PDF    TXT 557
Piše prof. šum. M. D. O. Ličanin
Djelovanje munje na različite vrsti drveća.     PDF    TXT 560
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Zahvala     PDF    TXT 564
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva putem javnih dražba     PDF    TXT 566
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Hrvat. šumarski koledar za god. 1892. XIII. tečaj.     PDF    TXT 568
 
Osobne viesti:
     
Dragutin Ferdinand Hlava. — Imenovanje. — Umrli     PDF    TXT 568
 
Sitnice:
     
Šumarstvo na pražkoj zemaljskoj izložbi g. 1891. — Bukavac nebogled. — Nema žira. — Divlji kestenići. — Duge iz polupougljenjenog hrasta. — Požar u šumi „Vrtlište".     PDF    TXT 570
Oglas natječaja. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 576

                UNDER CONSTRUCTION