godište: 1889    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1889 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 1
Pismo is Slavonije.     PDF    TXT 2
Stanje šumarskog osoblja kod otočke imovne obćine     PDF    TXT 10
piše Vatr. Rački
Tobolac za lugare.     PDF    TXT 18
Šume u Švedskoj     PDF    TXT 26
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom šumarskoga družtva znanja radi.     PDF    TXT 35
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 1. listopada 1888. broj 35.650 ex 1888.     PDF    TXT 35
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh prodaje drva u državnih šumah. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah brodske i petrovaradinske imovne obćine     PDF    TXT 37
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 39
 
Sitnice:
     
Luka Kadič. — Nov lies „xylolit". — Pomelar (listvenica, ariž). — Iztrusivanje perutaka (krilašca) od četinjačkih sjemenka. — Po čem se pozna zec mladić. — Okamenjene šume u Tunisu. — Pečenje pekmeza i sušenje šljiva. — Čoban ubio ogromna medjeda 41 Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 44
broj: 2
     
 
Članci
     
Piše šum. taksator Dušan Ilijć
Memorandum, upravljen na kr. velikoga župana županije ličko-krbavske, u pogledu unapredjivanja šuma otočke imovne obćine.     PDF    TXT 45
Pošumljivanje Alpa i Pireneja u Francuskoj     PDF    TXT 68
Državne šume u Norveškoj     PDF    TXT 77
Kava od žira     PDF    TXT 79
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Novi član utemeljitelj, — Stanje zaklada hrv.-slav. šumarskoga družtva koncem godine 1888. — Sudruzi ! Stvarajmo si jur zasnovanu pripomoćnu zakladu.     PDF    TXT 81
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Lovostaja u branjevinah.     PDF    TXT 83
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica na Trst i Rieku. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah II. banske imovne obćine     PDF    TXT 83
 
Lovstvo:
     
Uspjeh lova u vlastelinstvu presvjetle gospodje grofice Norman-Ehrenfels u Valpovu tečajem godine 1888.     PDF    TXT 84
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 84
 
Sitnice:
     
Zanimiv zakup bukovog žira. — Zanimivo za lovce. — Kako se tvore račve ili rašlje na stabalju. — Polazak u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i u ratarnici u Križevcih tečajem školske godine 1888/9. — Boj s medvedom. — Ubio medjeda. — Gorostasna stabla u Francuzkoj. — Ubijanje životinja u Sibiriji. — Šumske reforme u Rusiji. — Pokušaj umorstva na lugaru. — Uredniku „Šumarskoga lista".     PDF    TXT 84
Dražba hrastovih stabala. — Oglas dražbe. — Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Izkaz članova družtva, koji članarinu za god. 1888. još duguju. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 89
broj: 3
     
 
Članci
     
† Prestolonasljednik Rudolf.     PDF    TXT 93
Piše Dragutin Nanicini, šumar II. banske im. obć.
Premjerba drva za gorivo.     PDF    TXT 94
Piše Josip Ettinger
Priegled drveća i grmlja od osobite vrsti, koje raste u perivoju Maksimiru.     PDF    TXT 112
Šumsko-trgovački odnošaji naših gorskih krajeva.     PDF    TXT 119
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gosp. članovi družtva. — Podpora našemu družtvu.     PDF    TXT 127
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba kr. županijske oblasti u Ogulinu od 15. lipnja 1888. broj 2844 na kr. kot. oblast na Sušaku.     PDF    TXT 127
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Ponovna prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine. — Uspjeh dražbene prodaje hrastova iz šuma gradiške imovne obćine. — Drva na tržištu. — Dužice dobivaju cienu. — Uspjeh dražbenih prodaja drva u šumah nekih moralnih korporacija.     PDF    TXT 132
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Na njemačkom jeziku izašle najnovije stručne knjige.     PDF    TXT 134
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada izplaćena.     PDF    TXT 134
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Petar Milovanović     PDF    TXT 135
 
Sitnice:
     
Uztuk proti borovoj osipači (Kiefernschütte). — Razmatranje živica od patrlja (čapura, štrklja, hreka). — Gojenje trešanja na vapnenastom tlu.     PDF    TXT 136
Obaviest. — Visoki zemaljski odbore. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 138
broj: 4
     
 
Članci
     
BIŠKUP, Ferdo
Izviešće o rukovodjenju šumske uprave i gospodarstva u području kralj. županije varaždinske u godini 1889.     PDF    TXT 141
Važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih.     PDF    TXT 148
Piše M. R.
Lovstvo u kutjevačkomu vlastelinstvu.     PDF    TXT 157
priredjen po dr. Jos. Chavanne.
Opis šumovida Austro-Ugarske, priredjen po Jos. Chavanne     PDF    TXT 161
Piše M. pl. B.
Radnje oko pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na trošak autonom. budgeta u području riečko-modruške županije.     PDF    TXT 165
Piše Jos. Ettinger.
Upliv imele na prirast drva.     pdf    TXT 169
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 172
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 175
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala.     PDF    TXT 176
 
Šumsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Buhač. — Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva, god. III. br. 6     PDF    TXT 176
 
Lovstvo:
     
Lov na divokoze u gornjoj dolini Neretve.     PDF    TXT 177
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje kod autonomne šumarske uprave. — Imenovanje kod državne šumarske uprave.     PDF    TXT 178
 
Sitnice:
     
Puh. — Zaključni račun mirovinske zaklade sbora službenika križevačke imovne obćine u Belovaru. — Poslovanje gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine u godini 1888. — Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine 1888. — Ubijen divlji vepar. — Iz života tigara. — Strahotan prizor u zvjerinjaku. — Izkaz u području kr. županijske oblasti zagrebačke tečajem II. polugodišta 1888. prijavljenih i razpravljenih šumskih prekršaja. — Izkaz o na dugu stojećoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćine. — Doznačivanje, izradba i izvoz stabala. — Izkaz u godini 1888. prijavljenih i dosudjenih šum. šteta kod imovne obćine križevačke. — Poziv predsjedničtva „Šum. lista´´ glede uplate članarine. — Novom godinom 1889. pristupiše družtvu. — Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 179
Obaviest: Prodaje se „Brockhaus Conversations-Lexikon     PDF    TXT 188
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 188
broj: 5
     
 
Članci
     
Priobćio V. Rački
O nekoj raznoj skladnosti obličnika s postotkom prirasta.     PDF    TXT 189
Podizanje vrbe, topole i bora na pješčanicama.     PDF    TXT 192
Piše R. F.
Nagrada za gajenje šume u kraških krajevih.     PDF    TXT 195
Piše Jos. Ettinger.
Dvie osobite vrsti hrastova iz sjeverne Amerike : crveni hrast (quercus rubra) i kermešasti hrast (qucreus coccinea), koji su prvim plodom rodili u Hrvatskoj.     PDF    TXT 208
Raspravlja Velimir Stanković
O obuki lovačkog psa (ptičara)     PDF    TXT 211
 
Šumsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Waldbeschädigungen durch Thiere und Gegenmittel".     PDF    TXT 215
 
Lovstvo.
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.     PDF    TXT 215
 
Sitnice
     
Miš (Mus). — Globe iz narušaja zakona o porezu na lov i puške. — Izpit za računarsku struku kod gospodar. ureda imovnih obćina. — Kako je bilo prije, a kako je danas? — Hrastići i divljač. — Prva šljuka. — Disciplinarni postupak proti činovnikom srbsko-banatske krajiške pukovnije. — Opet jedna tvornica tanina. Divlji vepar ubijen. — Lov na medjede.     PDF    TXT 216
Članovi hrvatsko-slav. šumar. družtva god. 1889.     PDF    TXT 221
Poziv predsjedničtva hrv.-slav. šumarskog družtva sbog uplate članarine.     PDF    TXT 235
Oglas dražbe. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 236
broj: 6
     
 
Članci
     
Poziv slavonsko-gospodarskoga družtva.     PDF    TXT 237
Da li je moguće Kras šumom zasaditi ?.     PDF    TXT 244
Šumske kradje u brodskoj imovnoj obćini.     PDF    TXT 257
Piše Dragutin Mauka, kr. nadšumar
Nješto o gubaru (Ocneria H. S. dispar}.     PDF    TXT 260
Inozemni zakoni o čuvanju privatnih i držanih šuma.     PDF    TXT 262
Kritično razmatranje o djelu »Handhuch der Forstwissenschaft« od dr. Tuisko Lorey-a. Svršetak.     PDF    TXT 266
Još jednu na članak »važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih«,     PDF    TXT 268
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Družtvene diplome.     PDF    TXT 272
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 4. svibnja t g. broj 12.166. izdana na kr. župan. oblast u Gospiću glede prepriečenja kriomčarenja sa šumskimi proizvodi na pilanah u obće.     PDF    TXT 272
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 273
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbe stabala.     PDF    TXT 273
 
Osobne viesti:
     
Promjene kod uprave imovnih obćina     PDF    TXT 274
 
Sitnice:
     
Nejednaki pisar (Bostrychus dispar). — Bagude kao neprijatelji češera kod češernjaka (Coniferae). — Zaključni račun mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1888. — Sjevero-američki hrastovi. — Krajiška investicionalna zaklada — Nagradjen lugar. — Ubijen vlastelinski podšumar. — Poučno putovanje slušatelja gospod. šumar. učilišta u Križevcih. — Vuk ubijen u selu. — Živice od trnovke ili gledičije. — Tehnička srednja škola u Sarajevu. — Izkaz o šumskih odštetah, zaostalih na dugu koncem 1888. godine kod I banske imovne obćine u Glini. — Izkaz o šumskih odštetah, stojećih na dugu koncem 1888. godine, koje odštete su po nadležnih mjestnih sudovih dosudjene I. banskoj obćini u Glini.     PDF    TXT 274
Natječaj. — Potvrda. — Priposlano. — Dopisnica uredništva .     PDF    TXT 281
broj: 7
     
 
Članci
     
Program XIII. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva .     PDF    TXT 285
Razpravlja M. Vrbanić
Kojih se načela valja držati pri provedbi radnja oko uredjenja šuma ?     PDF    TXT 287
Razpravlja Pavle Barišić.
Bilješke s izložbe.     PDF    TXT 294
Le Bois
Šumogojstvo. Predavano u „Ecole nationale forestiere´´.     PDF    TXT 302
Razpravlja Gjuro Cesarić
Upliv klimatičkih elemenata na razvoj bilinâ.     PDF    TXT 306
Razpravlja Jovan Padežanin
Vom Mittelwald zum Hochwald. Habilitationsschrift von Dr. Ludwig Jaeger.     PDF    TXT 318
(Le Bois)
Šumski paviljon na svjetskoj izložbi u Parizu.     PDF    TXT 321
 
Družtvene viesti:
     
U oči glavne skupštine.     PDF    TXT 326
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba županij. upravnog odbora županije zagrebačke od 4. lipnja t. g. broj 954. upr. odb. glede tamanjenja leptira „gubara" i inih škodljivih gusjenica. — Naredba visoke kr. zemalj. vlade od 5. lipnja t. g. broj 21707 glede tamanjenja gusjenica i leptira.     PDF    TXT 327
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbe drva iz državnih šuma.     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Glasnik hrv. naravoslovnoga družtva.     PDF    TXT 329
 
Osobne viesti:
     
Promjene.     PDF    TXT 330
 
Lovstvo:
     
Lovišta bivšega kralja Milana.     PDF    TXT 331
 
Sitnice:
     
Državni izpit za protustavnike. — Podpore votirane u obće koristne svrhe.     PDF    TXT 331
Šumarski pristav. — Oglas.     PDF    TXT 332
broj: 8
     
 
Članci
     
Preustrojstvo institucije krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 333
Piše M. Radošević
Žirovina i prodaja svinja u god. 1889./90.     PDF    TXT 349
BONA - BUNIĆ, Marino
Kako da se nabave nova vrela privrede za žiteljstvo hrvatskoga Primorja?     PDF    TXT 355
Naše lugarstvo     PDF    TXT 357
Moguće je Kras pošumiti     PDF    TXT 360
Pismo ispod Velebita     PDF    TXT 362
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora našega družtva. — Češko šumarsko družtvo.     PDF    TXT 365
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba kr. kotar. oblasti u Jaski od 13. lipnja t. g. broj 3604 glede tamanenja škodljivih zareznika. — Odredba kr. županij. oblasti u Ogulinu od 30. prosinca 1888. broj 4894 glede uredjenja pašarinske pristojbe     PDF    TXT 366
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drvlja iz državnih šuma.     PDF    TXT 371
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljen     PDF    TXT 372
 
Sitnice:
     
Materialno stanje lugaru kod državne uprave. — Njeke viesti iz požeške okolice. — Nove žrtve svojega zvanja — Gusjenice u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Lugarskoj udovici podieljena milostinja. — Ustrojenje novih šumarija. — Škvrlj kriješvar. — O stanju šuma u sjevero - američkih sjedinjenih državah. — Piscu članka: „Bilježke s izložbe".     PDF    TXT 373
Oglas dražbe. — Osiečka okružna izložba. — Šumarski pristav. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 379
broj: 9-10
     
 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Izviešće o XIII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva u Osieku     PDF    TXT 381
Der gemischte Wald. Seine Begründung und Pflege insbesondere durch Horst- und Gruppenwirthschttft v. Karl Gayer. Berlin 1886.     PDF    TXT 412
Njekoliko rieči o kraškoj branjevini "Lukovo-Gubitnik" u području obćine Hreljin, ter o pogibelji, koja joj prieti     PDF    TXT 422
Piše Ivan Stojanović.
O gubaru (liparis dispar).     PDF    TXT 424
Važno za lugare     PDF    TXT 428
Piše Josip Sabljak
O prepariranju i ispunjavanju ptica     PDF    TXT 430
Piše kr. prof. Vladimir Kiseljak
Izviešće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva, kr. gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcih po hrv. gorskom kotaru i Kranjskoj.     PDF    TXT 442
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba glede predlaganja podnesaka imovnih obćina. — Naredba glede računanja poštarine za odpravke, upravljene na lugarsko osoblje. — Naredba u predmetu sastavljanja poslovnih dnevnika     PDF    TXT 461
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 462
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premješteni     PDF    TXT 462
 
Sitnice:
     
Šumarski viši državni izpit. — Vidra i ribolov. — Mahovina Luisianskih močvarnih šuma. — Stabla koja proizvadjaju pivu. — Pas, koji znade čitati. — Breza i njezina uporaba. — Orijaš predpotopnih vremena. — Kemički sustav čovjeka. — Barometar kao prorok vremena. — Kako dugo živi drveće. — Boja životinja. — O starosti riba. — Bioložko značenje otrova u pčelah. — O klicavosti sjemena. — Životinje u času pogibelji. — Nješto o smolarenju. — Živi sledji (Häring). — O pomnažanju bakterija. — Japanska kukavica. — O starosti drveća. — O 66. elementu. — Toplina matere nam zemlje. — Urania speciosa. — O starosti ptica. — Pohon upas — otrovno drvo na Javi. — Dihanje ribâ i amphibijâ. — Kečiga i nosvica. — Važno za svakoga. — „Gospodar". — Gubar (Ocneria dispar). — Statut za kontrolu šumskoga sjemena.     PDF    TXT 462
Dražba hrastovih stabala. — Natječaj. — Ponuda. — Objava. — Dopisnica uredništva     PDF    TXT 475
broj: 11
     
 
Članci
     
Senjsko-bihaćka željeznica     PDF    TXT 484
Sastavio kr. žup. nadšumar Josip Malnar
Osnova statuta o uredjenju službe obćinsko - kotarskih šumara u županiji varaždinskoj.     PDF    TXT 497
Po njemačkom od prof. Weise-a; preveo P. B
Pojam trajnog uživanja kod šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 503
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelno pitanje u predmetu ovlaštenja u urb. obćinskih šumah. — Lugarski državni izpiti mogu se iznimno i izvan sjedišta nadležne županijske oblasti obdržavati .     PDF    TXT 509
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje drva u šumah investicionalne zaklade. — Prodaja drva.     PDF    TXT 510
 
Lovstvo:
     
Množina potrovane zvjeradi god. 1889.     PDF    TXT 511
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 512
 
Sitnice:
     
Tamanenje puha i uporaba puhovoga krzna. — Ovogodišnji državni izpit. — Uporaba gulenja hrastovih šuma, treslovina i šumski nuzgredni užitci. — Prinos k tumačenju § 9 do uključivo §11. odnosno § 13. šum. zakona. — Divlje svinje. — Što razumievamo pod drvnom reservom ? — Postupak kod vinkulacije i devinkulacije vriednostih papira te realizovanje izžriebanih zadužnica.     PDF    TXT 512
Potvrda. — Ponuda. — Oglas. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 523
broj: 12
     
 
Članci
     
Koncem godine 1889.     PDF    TXT 525
Šta je sve brodska imovna obćina investirala u obće koristne svrhe ?     PDF    TXT 526
O ekskurzijah slušatelja šumarstva križevačkog učilišta, te njekoliko rieči o odnošajih šumskoga gospodarenja n Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 530
Odnošaj šume u obće prema ugljiku i vodi.     PDF    TXT 540
XII. glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva u Nassenfussu.     PDF    TXT 549
Kako se šumsko pitanje u nas razvijalo.     PDF    TXT 554
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora šumarskoga družtva.     PDF    TXT 558
 
Sa drvarskog tržišta.
     
Uspjeh dražbenih prodaja drva.     PDF    TXT 558
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Opis šumskog grmlja i drveća u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 565
 
Osobne viesti:
     
Karlo Morović.     PDF    TXT 566
 
Sitnice:
     
Uspjeh ovogodišnjega držav. šumarskog izpita. — Hrvatsko-slavonske šume. — Filoxera u šumi. — Na šćavničkoj šumarskoj akademiji. — Lov na šljuke. — Izkaz o na dugu stojećih šumskih štetah kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Kako nam je šuma godine 1889. plodom radjala? — Nije Jägerlatein — Iz životinjskoga života.     PDF    TXT 566
Dražba hrastovih stabala. — Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 570

                UNDER CONSTRUCTION