godište: 1888    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1888 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Jabuka hrvatskim šumarom k novoj godini 1888.     PDF    TXT 1
Oblici i dimenzije liesa za trgovinu     PDF    TXT 3
Upliv svjetla na rast drveća.     PDF    TXT 10
HANKONYI, Stjepan
Sacherov stroj za sadnju žira     PDF    TXT 14
Crpi iz „Le Bois" D. M.
Nješto o šumah u Landesu i Alžiru.     PDF    TXT 16
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 25
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora     PDF    TXT 28
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh javne dražbe hrastova i inih vrstih drveća u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Uspieh obdržavane dražbe stabala kod imovne obćine križevačke u Belovaru dne 9. prosinca g. 1887. — Posljedak dražbene prodaje drva u šumah II. banske imovne obćine. — Uspieh prodaje drva u šumah brodske imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala     PDF    TXT 29
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Promiene u statusu činovnika imovnih obćina. — Izpravak — Nestor hrvat. šumara.     PDF    TXT 30
 
Sitnice:
     
Višji šumarski državni izpit u Zagrebu. — Nerod, bagrem kao šumski stablik. — Jedinstvenost porastline (porasta). — Tušenje liesa. — Odgovor. — Obnova zastupstva otočke imovne obćine. — Narodni ustanak. — Zabrana izvoza drva. — Drvo kao predmet industrije. — Još nješto o nemilih gostih. — Ahatna šuma u Arizoni. — Nagrade za pošumljenje krasa. — Izplaćivanje kamata urb. obćinam. — Tjednik o ruskoj industriji. — Šumarska izložba u Toulousu. — Što razumievamo pod glavnicom u obće, a napose pako u šumarstvu? — U što se sve pilotina rabi. — Službovni znak lugara u Kranjskoj. — Družtvo drvarskih producenta.     PDF    TXT 31
broj: 2
     
Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Pozor. — Objava glede zakašnjenja šum. lista. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 39
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 41
Šumarska statistika kraljevine Česke     PDF    TXT 42
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Naši šumarski državni izpiti.     PDF    TXT 55
Rieč o stranih vrstih drveća.     PDF    TXT 58
Piše Vatroslav Rački
Tobolac pobiraka za šumare.     PDF    TXT 64
Neka se pojmovi bistre.     PDF    TXT 68
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Urbarska regulacija šumskih užitaka izmedju žiteljstva i vlastelinstva ima se obaviti ureda radi     PDF    TXT 72
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh dražbene prodaje hrastovih stabala. — Prodaja drva u državnih šumah bivše vojne Krajine. — Prodaja drva. — Dražbena prodaja drva iz šuma otočke imovne obćine. — Prodaja hrastovih debala.     PDF    TXT 72
 
Lovstvo:
     
Uspieh lova god. 1887. u valpovačkom vlastelinstvu. — Množina ubijene grabežljive zvieradi za onu, za koju su uredovnim putem nagrade zatražene     PDF    TXT 73
 
Osobne viesti:
     
Promjene u autonomnoj šumarskoj upravi. — Imenovanje u kr. državnoj šum. upravi. — † Nesrećom postradao u šumi     PDF    TXT 74
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje izpražnjenih šumarskih mjesta.— Odgovor na pitanje, stavljeno u svezku VIII. i IX. od g. 1887. glede bukovine bez crvenog srca. — Odgovor na pitanje glede bukava s bielim srcem. — Mirovinska zaklada sbora lugara otočke imovne obćine. — Zaključni račun mirovinske zaklade službenika križevačke imovne obćine za god. 1887. — Novi zakon šumski u kraljevini Srbiji. — Jednu iz životinjskoga svieta. — Šimšir ili kavkazka palma. — Višji šumarski državni izpit u Budimpešti. — Pripitomljen jelen. — Žalostna statistika o stradalih žrtava. — Od kuda dobiva šumsko drveće dušik. — Kauri drvo. — Novi način strojarenja koža. — Poučnik Ćordašićev. — Viesti iz Dalmacije. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču     PDF    TXT 75
Glede družtvenih izkaznica. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 84
broj: 3
     
 
Članci
     
Neka se pojmovi bistre. Piše M P     PDF    TXT 85
Piše J. M.
Iz Jasenka kod Ogulina.     PDF    TXT 88
Piše Padežanin
Šumarski aforizmi iz Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 98
Piše J. Ettinger.
Lovački popriečni prosjeci.     pdf    TXT 101
Piše D. N
Zimsko ruho listača     PDF    TXT 103
Piše J. Kozarac.
Važnost proredjivanja.     PDF    TXT 109
Zagajimo     PDF    TXT 114
Piše Fr. X. K
Naša sirodčad i udovice.     PDF    TXT 116
 
Družtvene viesti:
     
Novi članovi šumarskoga družtva. — Sjednica upravljajućega odbora. — Družtvene diplome.     PDF    TXT 118
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju su uredovnim putem nagrade zatražene     PDF    TXT 120
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje u obsegu autonomne šumske uprave     PDF    TXT 120
 
Sitnice:
     
Opet jedna žrtva službene dužnosti.— Statističko izvješće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. — Škodljivost platana. — Kratki istorijski opis razširivanja šuma u južno-ruskih stepah. — Nižji državni šumarski izpiti za obseg kr. županijske oblasti u Zagrebu. — Tvrdka sa šumskim sjemenjem Stainer i Hofmana u Wiener-Neustadtu. — Stanje mirovinske zaklade lugara gradiške imovne obćine     PDF    TXT 120
Poziv na podieljenje podpore. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 124
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše Gj. Koča, nadšumar i šum. procjenitelj
Bavarske skrižaljke drvne zalihe kod procjene hrastovih šuma u brodskoj imovnoj obćini.     PDF    TXT 137
ETTINGER, Josip
Šume zagorske.     PDF    TXT 141
Na opravdanje     PDF    TXT 143
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 144
 
Društvene viesti:
     
Pisarna hrv.-slav. šum. družtva. — Subvencija šumarskom. družtvu     PDF    TXT 147
Zakoni i normativne naredbe: Naredba od 28. ožujka 1888. broj 7533 ex 1888., izdana glede službenoga znaka za područno lugarsko osoblje — Naredba od 10. ožujka 1888. broj 6368 ex 1888. glede čuvanja vrelovja u kraških predielih.     PDF    TXT 147
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Podsjedci i šumska imovina ili buduća propast hrastika.     PDF    TXT 149
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 151
 
Sitnice:
     
Natječaji. — Hajka na vukove. — Proljeće. — Divlje svinje — Divlje svinje. — Divlje guske. — Haranje orahovine. — Medjunarodna izložba u Bruselju. — Izkaz o propisanoj, odplaćenoj i koncem godine 1887. još na dugu ostavšoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćine. — Šumsko-statistički podatci iz Francezke. — Da li klaštrenje našemu šumskomu drveću škodi.     PDF    TXT 151
Članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva godine 1888. i doba njihova članovanja.     PDF    TXT 156
Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Izpravak. — Obaviest.     PDF    TXT 169
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše M. pl. B.
Izvješće šumarskog izvjestitelja županije riečko-modruške.     PDF    TXT 173
Piše J. K.
Aus dem Auenmittel-Walde.     PDF    TXT 185
Geografijsko rasprostranjenje četinjača u evropejskoj Rusiji i na Kavkazu.     PDF    TXT 187
Piše J. E.
Zakon o lovu i odštete po divljači počinjenih kvarovih.     PDF    TXT 198
Piše J. E.
Praktična razmatranja o kretanju mezgre u drveću.     pdf    TXT 201
Austrijski šumarski kongres     PDF    TXT 205
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 217
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba od 18. travnja 1888. br. 26662. izdana glede zavladalih nepodbština u uživanju paše i drvarije u kraških predielih i glede ograničenja držanja koza. — Odluka kr. zemalj. vlade od 5. velj. 1885. br. 47599 ex 1874. i odluka vis. kr. stola sedmorice u predmetu prekršaja proti ustanovi §. 2 i 32 zakona o lovu.     PDF    TXT 220
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Visomjer sa zrcalom     PDF    TXT 221
 
Osobne viesti:
     
Umrli : Gustav Pausa, Antun Ćelija i Stjepan Marinović. — Imenovanja.     PDF    TXT 222
 
Sitnice:
     
Sastanak bivših slušatelja c. kr. šum. akademije u Mariabrunnu. — Blagotvorno svojstvo vode, koja pada s krošnje drveća. — Prešano drvo za čunjke kod tkanja. — Paša stoke u šumi. — Šumsko-ogojne radnje u zagrebačkoj okolici. — Natječaji. — Zaključni račun prihoda i razhoda hrv.-slav. šumar. družtva godine 1887. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 223
broj: 6
     
 
Članci
     
Priobćio V. R—č—.
Uzgajanje bekve (Korbweide) i njezin dohodak.     PDF    TXT 229
Piše —k—
Obća načela o provedbi diobe šuma.     PDF    TXT 233
Piše M. K
Zanimiv dogodjaj u lovu.     PDF    TXT 242
Piše J. E.
Razmatranje o sdruživanju drveća u šumi i u obrtu.     PDF    TXT 248
O uspjesih novije taksacije drveća     PDF    TXT 251
 
Družtvene viesti:
     
Poziv k ovogodišnjoj glavnoj skupštini.— Novi članovi šumarskoga družtva. — Uplata članarine za t. g.     PDF    TXT 262
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
HEINZ, Antun
O važnosti topline u obće, napose o uplivu nizkih i visokih temperatura na život bilja     PDF    TXT 263
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je zatražena nagrada     PDF    TXT 265
 
Osobne viesti:
     
Umro. — Imenovanje     PDF    TXT 266
 
Sitnice:
     
Pravljenje bačava sa strojevi. — Smanjenje vremena i troška kod izvoza drva i drvarske robe u šumi — O zagradjenju bujica u Dalmaciji. — Što šta o drvarskoj trgovini. — Prihodi iz francuzkih šuma od godine u godinu sve manji.     PDF    TXT 266
Izpravak. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 268
broj: 7
     
 
Članci
     
Predlog sa zakon o šumama.     PDF    TXT 277
Kritično razmatranje o djelu „Handbuch der Forstwissenschaft" od dr. Tuisko Lorey-a     PDF    TXT 291
Piše Iv. St
Pismo iz Slavonije.     PDF    TXT 298
Piše J. E.
Nasad omorike u perivoju Tuškancu.     PDF    TXT 300
Da li i voćke koristno u šumi uspjevnju?.     PDF    TXT 302
 
Družtvene viesti:
     
Na poziv k ovogodišnjoj glavnoj skupštini. — Uplata zaostale članarine. — Novi članovi šumarskoga družtva     PDF    TXT 305
 
Lovstvo:
     
Ubijena zvjerad na lovištih gospoštine čabarske i obćina tečajem god 1887. — O vremenu, o divljači i o lovu na vlastelinskom dobru preuzv. gospodje Stefanije Maylath u dolj. Miholjcu u prošloj i u ovoj godini     PDF    TXT 305
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 307
 
Sitnice:
     
Šumarske crtice iz moje okolice, ili čuvaj nas bože od takova šumarenja. — Tvornica pokućtva iz svinuta drva u Zagrebu. — Izvozni promet s drvi. — Nada u žirovinu. — Nesreća englezkih drvarskih trgovaca. — Spomen za pušače. — Orah (Juglans regia L.). — Kirgižka kekerička (Syrrhaptes paradoxus, Pall. ; Steppenhuhn, Fausthuhn). — Grčka i njezine šume. — Zaključni račun     PDF    TXT 307
Natječaj. — Traži mjesto šumarskoga pomoćnika. — Stanje družtvene blagajne. — Obaviest glede ovogodišnje glavne skupštine. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 315
broj: 8
     
 
Članci
     
Poziv i program k XII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva.     PDF    TXT 317
Odnošaji u prvobanskoj imovnoj obćini.     PDF    TXT 352
Napisao Gj. Koča, nadšumar
Gubar (Ocneria H. S. dispar).     PDF    TXT 360
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora     PDF    TXT 364
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kralj. županijske oblasti u Zagrebu od 5. lipnja t. g br. 7349.     PDF    TXT 364
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada zatražena. — Lov na zeca s purani. — Kirgižka sadža.     PDF    TXT 366
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Promaknuće. — Iz Dalmacije     PDF    TXT 367
 
Sitnice:
     
Central-Bureau für den Waldgüter- und Waldproducten-Verkehr in Wien. — Pošumljenje krasa na zakonskoj podlozi. — Trgovina sa drvom u Norvežkoj. — Novčani dohodak iz državnih šuma u Francuzkoj godine 1887.     PDF    TXT 368
Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Objava glede izdanja hrv.-šumar. koledara za g. 1889. — Izpravak. — Dopisnica uredništva.     PDF    TXT 371
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Izvještaj o XII. glavnoj skupštini hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavanoj dne 28. i sliedećih dana mjeseca kolovoza 1888. u gradu Mitrovici     PDF    TXT 373
Ugovor glede uredjenja prava paše na ličkih i dalmat. pašnjacih.     PDF    TXT 413
Austrijska kameralna taxacija     PDF    TXT 432
Uzgoj hrasta u visokih šumah     PDF    TXT 439
Belgijske šume     PDF    TXT 443
Napajanje kolja sa plavom galicom     PDF    TXT 447
von K. L. Wanger
Der Lichtungshieb und dessen Einfluss auf Pflege und Verjüngung der Bestände     PDF    TXT 451
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Pravoužitničtvo krajišnika. — Naredba kralj. županijske oblasti u Zagrebu od 5. lipnja t. g. br. 7349. (Svršetak).     PDF    TXT 455
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja stabala iz šuma krajiške investicionalne zaklade. — Dražbena prodaja hrastovih i inih drva u državnih šumah. — Dražbena prodaja stabala u šumah ogulinske imovne obćine. — Uspieh dražbe hrastovih debala.     PDF    TXT 460
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Die österreichischungarische Monarchie in Wort und Bild.     PDF    TXT 461
 
Osobne viesti.
     
Imenovanje     PDF    TXT 464
 
Sitnice.
     
Sjeverna jupatka u Hrvatskoj. — Upliv šume na vlagu u tlu. — Obrana razsadnjaka i šumskih vrtova proti grčicam. — Uzgoj živica. — Kakovi sve ljudi bi rado upravljati sa šumarni imovnih obćina. — Izmrcvaren lugar. — Urod žira. — Gubar. — Konserviranje drva proti vatri. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 464
broj: 11
     
 
Članci
     
Posljedice haranja šuma     PDF    TXT 469
Piše šumarnik Mijo Radošević.
Nješto o procjeni žira.     PDF    TXT 473
Piše M. pl. B.
Njekoliko crtica iz »hrvatske Riviere«.     PDF    TXT 478
Piše kr. profesor šumarstva D. Hlava
Izvješće o skupštini kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva godine 1887.     PDF    TXT 482
Njekoliko rieči o šumarenju u mojemu kraju. Piše Š—r. kot. šumar     PDF    TXT 486
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Privremena naredba kr. kot. oblasti jastrebarske od 20. prosinca 1887. broj 8235 o upravi urb. šumskih imov. obćina. — Naredba kr. kot oblasti u Ludbregu od 21. kolovoza t. g. glede tamanjenja leptira gubara, izdana na područna obćinska poglavarstva.     PDF    TXT 503
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh dražbene prodaje hrastovih i inih drva. — Uspieh dražbene prodaje hrastovih i inih stabala iz šuma krajiške investicionalne zaklade.     PDF    TXT 508
 
Lovstvo:
     
Ubio medjeda     PDF    TXT 509
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljen je. — † Ljudevit Mingazzi     PDF    TXT 509
 
Sitnice:
     
Ovogodišnji šumarski državni izpit. — Uspieh izpita za lugarsko osoblje. — Pokusi o sušenju i vuhlenju (vlaženju) gradjevnog drva. — Viesti iz Dalmacije. — Računarski pregled o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike imovnih obćina za god. 1887. — Lisica izdajica. — Riječ svim stališem i družtvam naše domovine     PDF    TXT 510
Natječaj. — III. Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Opomena. — Dopisnica uredništva.     PDF    TXT 515
broj: 12
     
 
Članci
     
Obavjest uredničtva     PDF    TXT 517
Piše Vatroslav Rački
Tobolac pobiraka za šumare.     PDF    TXT 519
Dvije šumarske ekskurzije s pitomcima école nationale forestiere     PDF    TXT 525
Stanje šuma.     PDF    TXT 537
Potonje o transportu.     PDF    TXT 539
Od Josipa Ettingera
Sijaće tačke sa sjetvu hrastovog šira.     pdf    TXT 541
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora. — Novi član družtva kao utemeljitelj.     PDF    TXT 543
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
„Glasnik" hrvatskoga naravoslovnoga družtva. — Novo koristnu i zanimivo djelo.     PDF    TXT 544
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je nagrada zatražena. — Kad ćeš naći lisicu u jazbini (u rupi)?     PDF    TXT 545
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 546
 
Sitnice:
     
Uspieh lugarskog državnog izpita. — U službi stojeći šumari nemogu se ovlastiti za zemljomjere. — Kako nam je god. 1888. šuma urodila? — Šumske misli i lovačke priče. — Šume u Europi. — Kirgižka sadža Syrrhaptes paradoxus, Sandhuhn. — Jova ili jalša. — Da bukvica ne pozebe. — Berba u Francuzkoj. — Izkaz u području kr žup. oblasti zagrebačke prijavljenih, razpravljenih i još nerazpravljenih šum. prekršaja za vrieme od 1. sieč. do 30. lip. 1888. — Željezni ili drveni podvaljci. — Podklaštrivanje matorog drveća prije sječe. — Škopenje žira     PDF    TXT 546
Opomena. — Natječaji. — Oglasi. — Poziv. — Dopisnica-ured.     PDF    TXT 552

                UNDER CONSTRUCTION