godište: 1887    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1887 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv predsjedničtva šumarskoga družtva     PDF    TXT 1
Objava uredništva.     PDF    TXT 2
Piše G. Pausa
Presslerov „Messknecht".     PDF    TXT 3
iz francezkog preveo Pavle Barišić
Procjena obtikovine;     PDF    TXT 11
Moji razmišljaji     PDF    TXT 15
Prevod s francezkog od P. B.
Gorostasno drveće u Kaliforniji.     PDF    TXT 19
I. Kozarac
Crne točke u šumarenju slavonskih hrastika. Saobćuje u „Oesterr. Forstzeitung" br. 201. i 202.     PDF    TXT 22
Njeke primjetbe k obračunavanju prijavnica na temelju § 3. priloga D. šumskoga zakona od godine 1882.     PDF    TXT 29
Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji.     PDF    TXT 31
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora šumerskog družtva u Zagrebu. — Odbornik šum. družtva kr. umir. nadzornik katastra g. Josip Ettinger. — Družtveni tajnik g. dr. Vjekoslav Köröskenyi. — „Šumarski list" godine 1886. — Ugarsko šumarsko družtvo. — Hrv.- slav. gospodarsko družtvo. — Pregledavanje družtvene blagajne. — Imovna obćina križevačka i gjurgjevačka u Belovaru. — Družtveni predsjednik g. Milan pl. Durst     PDF    TXT 36
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kada smije lugar kao prijavitelj šumskoga kvara prigodom razprave odnosno proglašenja osude najaviti utok. — Okružnica u predmetu naknade šumskih šteta za slučaj smrti okrivljenika. — Župnici smiju u ime lukna dobivena ogrievna drva prodati. — Odšteta za službena putovanja činovnika imovnih "obćina. — Stega za gradnje pila. . 39—41 Sa drvarskog tržišta: Prodaja hrastova u šumah kr. šumarsk. ravnateljstva u Zagrebu. — Prodaja hrastova kod križevačke imovne obćine. — Uspjeh dražbe drva kod kr. nadšum. ureda u Vinkovcih. — Dražba drva kod otočke imovne obćine. — Šta stoji prevoz naših drva do Francezke. — Po što se prodaje u Francezkoj 1000 dužica. — Uvoz hrastovih dužica u Francezku. — Družtvo za eksploataciju šuma u Budapešti. — Rezultati prošlogodišnje prodaje državnih guma u Francezkoj. — Dražba hrastova u Osieku i Požegi.     PDF    TXT 41
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Poziv na predplatu „Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo." — Uzorak staja za manji i veći posjed. — Leitfaden der gessamten Obstbaumveredlungen.     PDF    TXT 43
 
Lovstvo:
     
Dvorski lov.     PDF    TXT 44
 
Osobne viesti:
     
Umrli. — Imenovanja.     PDF    TXT 45
 
Sitnice:
     
Svjedočba o državnom šumarskom izpitu ukradjena. — Mjesto obćinsk. šumara kotara Čabar za popuniti. — Jeftimba. za izvedenje gradnje jedne kuće u sv. Mihovilu pod Vratnikom — Kako se mogu lugari obvezati da polože službovnu jamčevinu. — Temeljni uvjeti kod sadjenja voćaka. — Pravila mirovinske zaklade za lugare. — Medjedi u Rusiji. — Drvarska tvrdka H. Biermann. — Dražba o iznajmljenju pobiranja prava bukove gube. — Na zaštitu nasada crnogorice oko Zagreba. — Družtvene večeri šumara u Beču     PDF    TXT 45
Novi članovi družtva. — Potvrda. — Stanje blagajne.     PDF    TXT 48
broj: 2
     
 
Članci
     
Piše V. Rački.
† Arthur baron Seckendorff-Gudent.     PDF    TXT 49
Crpi R. Fischbach.
K pitanju o nauci za uredjenje šumskih prihoda.     PDF    TXT 52
Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji     PDF    TXT 77
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Izdavanje družtvenog organa "Šumarski list". — Družtveni sastanci šumara.     PDF    TXT 81
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba glede pobiranja rujevoga lista u primorskih predielih. — Naredba kr županijske oblasti u Požegi na područne kot. oblasti glede držanja pasa. — Da li je politička oblast nadležna razpravljati iz zakupnog ugovora proiztičući šumski kvar? — Sjedište kot. šumara premješteno iz Rume u Irig.     PDF    TXT 82
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh javne dražbe hrastova iz šume urbarialne obćine Bušetina. — Prodaja hrastovih stabala .     PDF    TXT 84
 
Lovstvo:
     
Hajka na vuka. — Lov u šumah vlastelinstva Kutjevo. — Lov na srne     PDF    TXT 85
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Družtveni članovi     PDF    TXT 85
 
Sitnice:
     
Vuci u okolici zagrebačkoj. — Kad biljke pozebu. — Zaključni račun mirovinske zaklade sbora lugarskog osoblja križevačke imovne obćine u Belovaru koncem godine 1886. - Šume u Rusiji.     PDF    TXT 85
Članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva 1. siečnja 1887. — Novo pristupivši družtveni članovi poč. g. 1887     PDF    TXT 87
broj: 3
     
 
Članci
     
M. R.
Sjetva i pretvorba listnjača u mješovitu šumu. Piše     PDF    TXT 113
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Nacrt osnova za uredjenje gospodarstva i uprave šuma urbarij obćina. — Podpora za promicanje šumskoga gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 133
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba za zemaljske stipendiste i ostale domaće slušatelje šumarstva na visokoj školi za kulturu tla u Beču glede polaganja, teoret. držav. izpita. - Naredba za dozvolu podignuća brklje u Vršicah na cesti Mrzla Vodica - Gerovo.     PDF    TXT 133
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh dražbe stabala kod otočke imov. obćine. — Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne obćine. — Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Javna dražba hrastovih debala urbarialne obćine Harastin. — Dražba hrastovih, jasenovih, brestovih, bukovih i inih stabala kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj. šumarskog ureda u Otočcu. — Izvoz hrastovih dužica iz Austro-Ugarske 1886. — Nova domaća drvarska industrija u Zagrebu.     PDF    TXT 134
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumski zakoni i zakoni o lovu; sabrao i izdao Fran Žaver Kesterčanek kr. nadšumar županije zagrebačke.     PDF    TXT 137
 
Lovstvo:
     
Ubijeni medjedi u čabarskoj gospoštiji.     PDF    TXT 137
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promjene šumarskih činovnika.     PDF    TXT 137
 
Sitnice:
     
Nagrade za pošumljenje krasa. — Upotrebljivost bukovine za brodarstvo. — Lov na medjeda u šumariji Lividraga vlastelinstva čabarskog. — Pitanje.     PDF    TXT 137
Novo pristupivši družtveni članovi poč. god. 1887. — Dopisnica uredničtva. — Izpravak tiskarske pogrieške.     PDF    TXT 140
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše G. Pausa
Presslerov svrdao, koji rabi za izmjeru i proračunavanje drvnog prihoda.     PDF    TXT 141
Piše D. P.
Kratko izvješće o poučnoj ekskurziji slušatelja šumarstva na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču u šume „Salskammerguta" g. 1886.     PDF    TXT 149
Piše F. X. K.
O dobivanju tanina iz hrastovine.     PDF    TXT 161
Piše K.
Državni šumarski izpiti u Budimpešti god. 1886.     PDF    TXT 162
Piše S
Zakonarstvo i zvierokradja.     PDF    TXT 165
 
Družtvene viesti:
     
Molba na p. n. gg. družtvene članove. — Naklada „Šumarskog lista" br. 4     PDF    TXT 169
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Vrieme za odpravljanje pošiljaka od divljači.     PDF    TXT 170
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba raznih vrsti podredjenih drva za palice u šumah petrovaradinske imovne obćina. — Dražba drva u šumah otočke imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala. — Trgovačke crtice iz ogulinskog kraja (godine 1886.) 171—176 Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo. — Obćinar, tjednik za upravu i javnu sigurnost     PDF    TXT 175
 
Lovstvo:
     
Lov Njegove carske Visosti kraljević Rudolfa na otoku Krku. — Uspieh lova god. 1886. varaždinskog lovnog družtva. — Lov u lovištih vlastelinstva Klenovnik (županija varaždinska) godine 1881. do uključivo 1886.     PDF    TXT 176
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljenje     PDF    TXT 176
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje mjesta. — Niži izpit za pomoćno lugarsko osoblje. — Iznajmljenje šumskih sječina na prelazno poljsko gospodarenje. — Poziv na obću izložbu u Német-Palanku. — Što šta iz posestrime Dalmacije. — Prisilno pošumljenje golieti u Galiciji. — Za podupiranje pošumljenja krši i površina mura ili sviža, Flugsand, u Galiciji. — Bukva, smreka i limba ili pažulek prema vazduhu i toplini. — Otrovno drvo. — Paučad u šumah. — Preko 2000 godina staro drvo. — Perzijski šah na lovu. — Oesterreichischer Reichsforstverein. — Moravsko-slezko šumarsko učilište u Eulenbergu. — Trgovina s gotovimi kućami iz drva u Americi. — Šume u Njemačkoj. — Svojstvo trkalja (pritka). — Pošumljenje greda ili sipina u Fraucuzkoj. — Drveni sag, Holztapete. — O životnoj snagi divljega mačka. — Računarski pregled. — Polazak na kr. gosp. i šumar. učilištu u Križevcih.     PDF    TXT 176
Novom godinom pristupili družtvu. — Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Objava glede hrv. šumarskog koledara za god. 1888. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 183
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše Vatr. Rački
Šuma ili drveće u narodnom pjesništvu i u prozi.     PDF    TXT 185
Piše Pavao Barišić
Glas iz petrovaradinske imovne obćine glede potežkoća kod ušumljivanja i drugih poslovanja.     PDF    TXT 199
Pr. V. R—č
Pfisterov postupak kod napajanja drva.     PDF    TXT 206
Piše M. V.
Šumski odnošaji u britansko-indijskih pokrajinah.     PDF    TXT 210
od B—ć
Francuska trgovina s drvi i ondješnje šume     PDF    TXT 219
 
Družtvene viesti:
     
Na znanje našim p. n. gg. suradnikom. — Družtvene diplome.     PDF    TXT 225
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šume i šumarenje u Bugarskoj. — Der gemischte Wald.     PDF    TXT 225
 
Lovstvo:
     
Lov na šljuke.     PDF    TXT 227
 
Osobne viesti:
     
Izstup iz službe imovne obćine. — Imenovanje.     PDF    TXT 228
 
Sitnice:
     
Poučno putovanje slušatelja šumarstva na kralj. gospod. šumar. učilištu u Križevcih. — Obdržavanje izpita za lugarsko-pomoćno i tehničko osoblje. — Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine. — Gospodarstveni glasovi iz Rieke. — Obilje šuma u englez Kolumbiji. — Daleko putovanje sbog lova. — Drevno stari hrast. — Izkaz tečajem godine 1886. prijavljenih i obsudjenih šumskih šteta i postupnih troškova kod imovne obćine križevačke. — Račun potrebe i pokrića za gospodarstvenu godinu od 1. siečnja do 31. prosinca 1886. II. banske imovne obćine. — Kako ćeš iznova oživiti staro drveće — Uporaba bukovine kod obrtnog pokućtva. — Uporaba drva od klekovine za košarstvo. — Rezanje bekve (Korbweide).     PDF    TXT 228
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Vinko Benak
Važnost mješovitih šuma.     PDF    TXT 233
Piše M. V.
Šumski odnošaji u britansko-indijskih šumah.     PDF    TXT 244
Piše A. Borošić
Prirastnjak.     PDF    TXT 255
Piše B—ć
O važnosti industrije po šumsku privriedu.     PDF    TXT 257
Piše G. Pausa.
Meteroložka opažanja pogledom na šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 261
 
Družtvene viesti:
     
Novi utemeljiteljni član šumarskoga družtva.     PDF    TXT 272
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Pravo drvarije u obćinskoj šumi jest i poslije provedene segregacije realno pravo, koje pripada svakdanjemu vlastniku urbar. selišta.     PDF    TXT 272
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli su.     PDF    TXT 274
 
Sitnice:
     
Opet jedna žrtva svoje službene dužnosti. — Ustrojstvo lugarskog i pomodnog osoblja kod državne šumske uprave u Hrvatskoj i Slavoniji. — Izrabljivanje šuma u vlastelinstvu Daruvar, Sirač i Uljanik. — Pohrana lesa. — Prvenac (Waldmeister) kao šumski nuzužitak. — Učuvanje kolaca. — Starost drveća. — Skromna molba za postignuće mjesta u nižjoj šumskoj ili gospodarstvenoj službi. — Usušenje drva. — Konserviranje drva. — Poraba treseta u Rusiji. — Hmelj. — Krajiška investicionalna zaklada. — Službeni glasovi o kanadskih šumah.     PDF    TXT 274
Novom godinom pristupili družtvu. — Izpravak tiskarske pogrieške. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 280
broj: 7
     
 
Članci
     
† Antun Šranković     PDF    TXT 281
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj.     PDF    TXT 293
† Franjo pl. Grossbauer-Waldstättski.?     PDF    TXT 323
Proračunavanje množine sjemeni sa sjetvu.     PDF    TXT 324
 
Družtvene viesti:
     
Glavna skupština. — Sjednica upravljajućeg odbora našeg družtva.     PDF    TXT 328
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba drva u državnih šumah. — Kako stoji trgovina s hrastovinu dužicami u Sisku? — Stečaj drvarske tvrdke Kovačić i Altman.     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Viestnik za šumarstvo i gospodarstvo. — Konjušnice za veći i manji posjed 330—331 Osobne viesti: Strogi šumarski izpit. — Umrli su.     PDF    TXT 331
 
Sitnice:
     
Nagrada vis. kralj. zemaljske vlade za pošumljenje golieti u kraškom predielu. — Niži izpiti za lugarsko i pomoćno čuvarsko osoblje. — Čudnovat pojav rastenja. — Josip Išeg, lugar vlastelinstva kutjevačkog ubijen u šumi. — Molba.     PDF    TXT 331
Potvrda. — Stanje blagajne     PDF    TXT 335
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv p. n. gospodi članovom hr.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 337
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj.     PDF    TXT 350
Piše Drag. Nanicini
Oplodna sječa u šumah imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj.     PDF    TXT 365
Priobćio Vatroslav Rački
Tobolac pobiraka za šumara.     PDF    TXT 372
HEINZ, Antun
O klorozi bilja.     PDF    TXT 379
Podnio vlast. šumarnik Mijo Radošević
Predstavka na predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva glede tamanenja grabežljive zvjeradi.     PDF    TXT 384
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora našeg družtva.     PDF    TXT 388
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica visoke kralj. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 26. srpnja 1887. broj 25.053 u pogledu strogoga kontrolovanja drva, usječenih na privatnih zemljištih.     PDF    TXT 388
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje u državnih šumah. — Dražbena razprava drva u šumah gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru. — Kako nam stoji promet sa drvi.     PDF    TXT 389
 
Lovstvo:
     
Trovanje grabežljive zvjeradi sa strichninom. — Množina ubijene grabežljive zvjeradi.     PDF    TXT 390
 
Osobne viesti:
     
Promjene u kr. državnoj šum. upravi. - Promjena u upravi imov. obćina.     PDF    TXT 392
 
Sitnice:
     
Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. — Izpitno povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žup. oblasti u Požegi. — Ubio se zvierokradica iz neopreznosti. — Šumarske viesti iz Dalmacije. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih za školsku godinu 1886/7. — Crveno "Šumsko vino" — O stanju sedmogradskih šuma. — Izkaz sveukupnih troškova imovne obćine križevačke u Belovaru počam od njezina postanka od god. 1874. do uključivo konca godine 1886. — Zaključni račun imovne obćine križevačke u Belovaru za prometnu godinu 1886. — Povjerenstvo za uredjenje prava paše Dalmatinaca na Velebitu. — Račun potroška na šumsko-gojitbene radnje kod imovne obćine križevačke u Belovaru, počam od njezina postanka od god. 1874/5. do uključivo godine 1886.     PDF    TXT 392
broj: 10
     
 
Članci
     
Izvješće o XI. glavnoj skupštini hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva, obdržanoj u glavnom gradu Zagrebu 11. rujna 1887.     PDF    TXT 401
Drvojedka suzna — Merulius lacrimans, Schum.     PDF    TXT 407
Piše M. R.
Putne crtice o njekih šumskih predjelih.     PDF    TXT 420
Razpravljao u šumar. skupštini M. Prokić, nadšumar.
Iz zakona a za zakon, ili rieč u svoje vrieme.     PDF    TXT 430
 
Sitnice:
     
Izpiti za lugare i pomoćno šum. tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Belovar. — Izpiti za lugare i pomoćno šumsko - tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Ogulin. — Opažaji tečajem cvatnje šumskog drveća. — Permeabitität staničnih opna. — Žirovina. — Pitanje o pravu Dalmatinaca na pašnjake u Lici. — Prodaja hrastovih stabala u urbarialnih šumah. — Dražba hrastovih stabala. — Zakup. — Velika prodaja stabala kod investicionalne zaklade. — Obnova zastupstva imovnih obćina. — Šumski požari. — Prodaja jelovih stabala. — Zaključni račun hrv.-slav. šumarskoga družtva za god. 1886. — Proračun o potrebi i pokriću hrvat.-slav. šumarskoga družtva za upravnu god nu 1888. — Stanje družtvene blagajne. — Opomena.     PDF    TXT 437
broj: 11
     
 
Članci
     
Gospodarstveni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države.     PDF    TXT 449
piše D. J.
Kritična razmatranja šumsko - gospodarstvenih odnošaja u području otočke imovne obćine,     PDF    TXT 462
Kratki pregled materijala za istoriju šumarstva, po listinah Moskovskih arhiva.     PDF    TXT 476
Pilana braće Deutsch u Trešnjevici kod Vočina     PDF    TXT 480
Organizacija šumarske službe.     PDF    TXT 483
 
Družtvene viesti:
     
Potvrda družtvenoga predsjednika i podpredsjednika. — Sjednice upravljajućega odbora našega družtva. — Književni natječaji.     PDF    TXT 486
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Pozivanje lugarskoga osoblja ka kaznenim razpravam     PDF    TXT 487
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Javna dražba u šumah investicionalne zaklade i kralj. državnoga šumskoga aerara. — Uspjeh javne dražbe hrastova i inih vrstih drva u državnih šumah kralj. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Izvoz dužica i dašćica za parkete.     PDF    TXT 487
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća.     PDF    TXT 490
 
Lovstvo:
     
Ubio riedku pticu. — Lov na medjede.     PDF    TXT 490
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro. — Državne podpore .     PDF    TXT 491
 
Sitnice:
     
Izpravak. — Požar u državnoj šumi Ilijina Greda. — Akademički nastupni govor profesora P. Granera: „Die forstpolitischen Ziele der Gegenwart." — Stanje mirovinske zadruge lugara I. banske imovne obćine u Glini za godino 1886. — Izkaz. — Nova tvornica za proizvadjanje tanina. — Liepi pojav medjusobnoga sporazumljenja. — C. kr. dvorska knjižara Wilhelm Frick u Beču.     PDF    TXT 491
Opomena. — Objava. — Hrvatski šumarski koledar za 1888. god. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 495
broj: 12
     
 
Članci
     
Izjava uredničtva.     PDF    TXT 497
Gospodarsteni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države.     PDF    TXT 499
Kratke misli s prakse o naputcih A), B) i C) k zakonu od 11. srpnja 1881., kojim se razjasnjuju, odnosno preinačuju njeke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih obćinah.     PDF    TXT 515
PROKIĆ, Makso
Rieč posije skupštine šumarskog družtva.     PDF    TXT 529
Glavna skupština ugarskog šumarskog družtva.     PDF    TXT 530
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu.     PDF    TXT 535
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Izradba ogrievnih drva u šumah imovnih obćina bivše vojne krajine. — Oprost šumarskih urednika i službenika od poreza na puške i lov.     PDF    TXT 537
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva.     PDF    TXT 538
 
Osobne viesti:
     
Umro je. Premješten je. — Naimenovanje     PDF    TXT 539
 
Sitnice:
     
Izpravak. — Izpravak k šumskomu požaru u Ilijinoj Gredi. — Glavna skupština zastupstva križevačke imovne obćine u Belovaru. — Stipendije. — Teck - drvo. — Čudnovato drvo. — Seckondorffov spomenik. — Nemili gosti. — Viesti iz Dalmacije. — Oglas glede ovogodišnjih višjih šumarskih državnih izpita. — Nagrada za pošumljenje golieti. — Nepogoda vremena. — Nepogode u službi lugarskog. — Kako ćeš saznati, kad je drvo posječeno. — Upliv vjetra na šumsko drveće. — Izviešće o putovanju slušatelja II. i III. šumarskoga tečaja u mjesecu svibnju 1887. — Povjerenstvo za uredjenje prava uživanja paše na pašnjacih na Velebitu .     PDF    TXT 539
Potvrda. — Objava glede izdavanja hrvat. šumarskoga koledara za 1888. god. — Opomena. — Dopisnica uredničtva .     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION