godište: 1886    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1886 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Sudruzi! Stvarajmo jur zasnovanu pripomoćnu zadrugu u našem družtvu     PDF    TXT 1
Naredba o šumarskih državnih ispitih.     PDF    TXT 5
F. X. K.
Jedna o t. z. prenosnih šumskih željeznica.     pdf    TXT 8
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Naše ribarstvo.     PDF    TXT 25
Tvornica tanina u Županji.     PDF    TXT 33
 
Družtvene viesti:
     
Na znanje. — Vivat sequens. — P. n. gg članovom šumarskoga družtva. — Objava.     PDF    TXT 37
 
Trgovačke viesti.
     
Statistični podatci o tržnih ciena gorivih drva. — Šumske prodaje. — Nova željeznica.     pdf    TXT 38
 
Naredbe i okružnice:
     
Shodna naredba. — Naredba o osposobljenju šumarskog osoblja.     PDF    TXT 40
 
Lovstvo:
     
Pošast zečeva. — Iz gorskoga kotara. — Umjetno ribogojstvo u Švajcarskoj. — Čudnovat lov. — Molba šumarom i lovcem. — Uzroci račje kuge. — Izkaz lovine gospoštije Vukovarske g. 1884./85. — Vuci u Kranjskoj . . . . 41—42 Knjižtvo: Balkan. — Franjo Šporer pjesnik. — O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina.     PDF    TXT 42
 
Raznoliko:
     
Facta loquntur. — Glavna skupština hrv.-slav. gospodarskoga družtva. — Sa sedme glavne skupštine kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Novi stroj za sjetvu žira. Dobivanje ulja iz drva. — Prihod bosanskih šuma. — Ornithologična izložba. — Upotrebljenje kažnjenika kod radnja na krasu. — Otvore je drvorezbarske škole u hrv. Švici. — Ogromna lipa. — Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Šumarski zavod u Eulenbergu. — Na koncu godine 1885.     PDF    TXT 44
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Umro. — Imenovanja.     PDF    TXT 44
Potvrda.     PDF    TXT 47
Novom godinom pristupili u družtvo.     PDF    TXT 47
Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 48
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 48
broj: 2
     
 
Članci
     
P. n. gospodi članovom na ubaviest.     PDF    TXT 49
Razpravlja Josip Kozarac, kr. šumar
K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.     PDF    TXT 50
Piše M. Radošević, šumarnik
Još jedna o plodomjeru.     PDF    TXT 57
Piše Gustav Pauza, nadšumar
Nižji državni izpiti na lugarsko i šumarsko pomoćno osoblje.     PDF    TXT 60
Razpravlja J. Zezuljku, kr. šumar
K nacrtu osnove novog šumskog zakona.     PDF    TXT 61
O šuma u srezu ključkom i okrugu pirotskom u Srbiji.     PDF    TXT 63
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik.
Budućnost šuma zagrebačke gore.     pdf    TXT 74
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 77
Društvena imovina sa 1. siečnjem 1886.     PDF    TXT 81
 
Družtvene viesti:
     
Molba — Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva. — Troškovi za brošuru. — Skroman upit. — Predstavka upravljajućega odbora vis. kr. zem. vladi, u predmetu izdanja zakona za uredjenje šumarske uprave urbarnih šumsko-imovnih obćina.     PDF    TXT 88
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje. — „Le Bois". — Glavna skupština austro-ugarskog družtva šumskih producenta trgovaca i industrijalaca.     PDF    TXT 90
 
Naredbe i zakoni:
     
Novi zakon za kraš u Istri. — Nova naredba glede držanja koza.     PDF    TXT 92
 
Lovstvo:
     
Pošast zečeva. — Metilj. — Prijateljem lova. — Zvjerokradice i sloboda nošenja pušaka. — Sa lovišta grofa Bombellesa 93 -- 94 Knjižtvo: Hrvatski šumarski koledar za g. 1886. — Šumarstvo i pastirstvo. — Kalendar srbskih poljoprivrednika. — Gospodarski koledar za prostu god. 1886. — Gospodarski i trgovački opis šuma u Magjarskoj.     PDF    TXT 94
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Barbarizam. — Žrtve službe. — Ustrieljen lugar.     PDF    TXT 95
 
Raznoliko:
     
Nižji državni izpiti za lugare. — Sacherov stroj za sadnju žira. — Šumarsko-gospodarska zemaljska izložba u Bukovini. — Škodljivost žira za marvu.     PDF    TXT 95
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Imenovanja i premještaji.     PDF    TXT 96
Dopisnica uredničtva: — Traži službu promjeniti.     PDF    TXT 96
broj: 3
     
 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Uporaba nauke o čistom prihodu.     PDF    TXT 97
Lov na šljuke.     PDF    TXT 119
Razpravlja Vinko Benak, nadšumar
Šumski prekršaji u šumah područja I. banske imovne obćine.     PDF    TXT 123
Kratki historični pabirci Simeona Pjerotića, knj. bugar. šum. inspektora
Vinko pl. Pjerotić i mletačka šumarska učiona na otoku Korčuli u Dalmaciji.     PDF    TXT 129
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva.     PDF    TXT 138
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje III     PDF    TXT 138
 
Naredbe i zakoni:
     
Okružnica proti okupaciji šumišta za gradilišta. — Odredbe radi palenja vapnenica. — Poljski procjenitelji nemogu cieniti šumske štete.     PDF    TXT 139
 
Lovstvo:
     
Jež u zimi nespava. — Divljačina na trgu. — K upoznanju životoslovja grabežljivaca. — Lovci pozor ! — Lov na vidre u Glogovnici. — Hajke.     PDF    TXT 140
 
Knjižtvo:
     
Magjarska šumarska literatura     PDF    TXT 141
 
Šumsko - redarstvene viesti:
     
K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke u g. 1885. — Šumske štete križevačke imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta II. banske imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta u šumah ogulinske imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta u šumah petrovaradinske imovne obćine.     PDF    TXT 142
 
Raznoliko:
     
Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Ivan Salzer. — Beriva činovničtva državne šumarske uprave.     PDF    TXT 143
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Umrli. — Premještaji i imenovanja.     PDF    TXT 144
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 144
broj: 4
     
 
Članci
     
Razpravlja F. X. Kesterčanek
Šumarska obuka spada na sveučilište.     PDF    TXT 145
Piše M. Starčević
Kako i tko ima voditi disciplinu nad činovnici i službenici imovnih obćina?     PDF    TXT 162
Saobćuje Simeon Pjerotić, knjež. bugar. šum. nadzornik.
Šume i šumarenje u Bugarskoj.     PDF    TXT 166
Šumarska organizacija "Ilirije" za vrieme francezke vladavine (od 1809—1813.).     pdf    TXT 170
 
Družtvene viesti:
     
Vivat sequens ! — Molba. — Družtvene diplome. — Predstavka.     PDF    TXT 180
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje IV. — Francezki konzulat u Zagrebu i hrvatska trgovina drvom. — Promet s dužicami. — Promet šumskih proizvoda u Ogulinu g. 1885.     PDF    TXT 181
 
Naredbe i zakoni:
     
Naredba glede pomladjivanja vlastelinskih šuma.     PDF    TXT 183
 
Lovstvo:
     
Pošast šljuka u Hrvatskoj. — Izkaz lovine vlastelinstva „Kutjevo" za god. 1885. — Opažanja o selitbi ptica.     PDF    TXT 184
 
Knjižtvo:
     
Zbirka najvažnijih šumarskih zakona i naredaba, kao i zakona i naredaba o lovstvu, valjanih za Hrvatsku i Slavoniju. — Die Forste der in Verwaltung der k. k. Ackerbauministeriums stehenden Staats- und Fondsgüter. — Poučno putovanje.     PDF    TXT 184
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Ubojica lugara Žilića. — Izprebijani lugar. — Šumska parnica pred kr. sudb. stolom u Zemunu.     PDF    TXT 185
 
Raznoliko:
     
Sa križevačkoga učilišta. — Znak vremena. — Rano izplazle zmije. — Lugarski izpiti. — Reambulacija šumskih medja vlastelinstva kutjevačkoga. — Stanje mirovinske zaklade činovničtva imovnih obćina. — Stanje mirovinske zaklade službenika imovne obćine križevačke. — Stanje mirovinske zadruge lugara I. banske imovne obćine. — Uredjenje bujice „Riečine". — „Le Rosoléne".     PDF    TXT 187
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Umro. — Imenovanja i premještaji.     PDF    TXT 189
Novom godinom pristupili društvu. — Potvrda. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 190
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 192
broj: 5
     
 
Članci
     
Zašto „fraxinus excelsior" strašilo?.     PDF    TXT 193
Piše Gjuro Koča, nadšumar
Važnost stelje za šume i šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 199
Članovi hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva 1. siečnjem 1886.     PDF    TXT 222
 
Družtvene viesti:
     
Izpravak. — Predstavka.     PDF    TXT 234
 
Lovstvo:
     
K statistiki lova u Hrvatskoj. — K statistiki lova u Bosnoj. — Uvoz divljačine u Francezku. — Gojenje raka.     PDF    TXT 235
 
Naredbe i zakoni:
     
Okružnica glede sastavka izkaza o šumah privatnih osoba i moralnih sborova. — Naredba glede držanja paše koza u Tirolskoj.     PDF    TXT 236
 
Knjižtvo:
     
Književna objava.     PDF    TXT 238
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Izkaz šumskih šteta u šumah vlastelinstva „Kutjevo" za vrieme od god. 1884. do 1885 — Šumski prekršaji u području kr. podžupanije vukovarske godine 1885. — Šumski požari.     PDF    TXT 238
 
Raznoliko:
     
Iz proračuna krajiške investicijonalne zaklade za god. 1886. — Nagrade za pošumljenje u Magjarskoj. — Izkaz petrovaradinske imovne obćine o kompetenciji pravoužitnika za gradju i ogrievno drvo na temelju izkaza obrazca l, 2, 3 i 5, nap. A. od godine 1881.     PDF    TXT 239
broj: 6
     
 
Članci
     
Odgovor J. Kozarca na ocjenu „zašto fraxinus excelsior" strašilo?
K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.     PDF    TXT 241
Po A. Böde-u
Organizacija šumarske uprave u Magjarskoj.     PDF    TXT 249
Piše D. Stiasny, vlast. šum. pristav
Uzgoj eucalyptusa.     PDF    TXT 260
K pitanju naobrazbe pomoćnoga i čuvarskoga osoblja.     PDF    TXT 263
Od J. Ettingera
Zašto se obćine zagajenju šuma toli opiru?     PDF    TXT 267
Izplaćuju li se šume guljuče u Hrvatskoj?.     PDF    TXT 270
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora.     PDF    TXT 276
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje (V.)     PDF    TXT 277
 
Naredbe i zakoni:
     
Naredba glede sakupljanja podataka o lovu. — Naredba u pogledu uzčuvanja šuma u bivšoj gornjoj Krajini. — Hrvatski zakon za kras.     PDF    TXT 277
 
Lovstvo:
     
Ulovio pet vukova. — Lov na jelene. — Sa lovišta grofa Bombellesa.     PDF    TXT 279
 
Knjižtvo :
     
Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. — Profesor barun Dr. A. Seckendorff o uredjenju bujica. — Šumarski odsjek na sveučilištu.     PDF    TXT 279
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Šumski požari. — K statistiki šumskih prekršaja u hrvatskih državnih šumah g. 1884. — Šumske štete u području kr. podžupanije križevačke g. 1885.     PDF    TXT 280
 
Raznoliko:
     
Znak vremena. K ilustraciji urbarne imovno-obćinske šumske uprave. — Lugarski izpiti. — Pošumljenje krša u području riečke podžupanije. — Radnje oko pošumljenja krša u Kranjskoj god. 1885. — Žalostni pojav. — Državna šumarska uprava i kr. šumarsko učilište u Križevcih. — Hrvatski šumski veleposjednici. — Stanje glavnica imovnih obćina koncem god. 1885. — Da li žir škodljiv? — K šumarskoj statistiki Hrvatske. — Prihod i razhod hrvatskih državnih šuma od g. 1881. do 1884. — Gorostasno drveće. — Zemaljska šumska kulturielna zaklada u Magjarskoj. — Kako se drugdje radi o podignuću šumarstva. — Izkaz o kompetenciji pravoužitnika za gradju i ogrievno drvo na temelju izkaza obrazaca 1., 2., 3. i 5. naputka A. od g. 1881. — Poučno putovanje u. Liku. — Iztraživanje o sadržini kisika u šumskom zraku. — Uporaba paprati. — Novi šumarski mjerački stroj.     PDF    TXT 281
Osobne viesti.     PDF    TXT 288
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 288
broj: 7
     
 
Članci
     
Piše Ante Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik
K poglavju potrajnoga uživanja šuma.     PDF    TXT 289
Karnostna vlast nad imovinskimi činovnici.     PDF    TXT 294
Piše Josip Ettinger, kr. kat šum. nadzornik
Jedna o pepeljarenju     pdf    TXT 297
Pitomi kesten.     PDF    TXT 300
Upotrebljavanje kažnjenika kod radnjah oko pošumljenja Krasa.     PDF    TXT 302
Piše Gj. Koča
Sastav šumskoga zraka i važnost ugljične kiseline po vegetaciju šuma.     PDF    TXT 305
 
Družtvene viesti:
     
Molba. — U predmetu izdanja zakona za uredjenje šumske uprave urbarnih imovnih obćina. — U predmetu predstavke centralnoga zemaljsk. šumskoga biljevištva .     PDF    TXT 322
 
Trgovačke viesti:
     
Promet s dužicami. — Šumske prodaje. — Izkaz o uspjehu dražbe, obdržavane dne 15 lipnja 1886. kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu glede prodaje drvnoga etata za g. 1886. n kr. šumarijah : Ogulin, Jasenak, Begovorazdobje i Kriviput     PDF    TXT 323
 
Naredbe i zakoni:
     
Može li se po trećih od pravoužitnika kupljena gradja plieniti?     PDF    TXT 324
 
Lovstvo:
     
Nenadana lovina. — Utamanjena grabežljiva zvjerad u bivšoj vojnoj Krajini 1885. — Izpiti iz ribogojstva .     PDF    TXT 326
 
Knjižtvo :
     
Zbirka šumarskih zakona i naredaba, kao i zakona i naredaba o lovstvu. — Umjetno ribarstvo. — O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnoga grmlja i drveća. — K riešavanju pitanja vlastničtva šuma u Bosnoj. — Poljska privreda .     PDF    TXT 327
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Ob udobnosti lugarske službe u Banovini. — Opet ubijen lugar. — Navala na lugara. — Izkaz šumskih kvarova i njihova novčana vriednost u šumah slunjske imovne obćine za vrieme od početka godine 1883. do konca 1885. — Šumski požari. — Šumski prekršaji u području kr. podžupanije požežke.     pdf    TXT 328
 
Raznoliko:
     
Sa visoke škole za zemljotežtvo u Beču. — Vriednost kebra. — Šumarski državni izpiti u Budapešti. — Mletačka šumarska učiona na otoku Korčuli u Dalmaciji. — Šumarstvo u području kr. podžupanije delničke. — Izvanredni proračun krajiške investicijonalne zaklade za godinu 1886. — Požar u tvornici tanina u Županju. — Novi štetočinac. — Borov prelac. — Uredjenje bujice „Bunarska Draga" (Obrovac, Dalmacija). — Sušenje drva. — Lovina grofa Arca-Zinneberga. — Ovogodišnje glavne skupštine austrijskih šumarskih družtva .     PDF    TXT 331
 
Osobne viesti:
     
Umrli. — Natječaji. — Imenovanja .     PDF    TXT 335
Potvrda.     PDF    TXT 335
Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 336
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 336
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 337
U predmetu zakona o uredjenju uprave i gospodarenju šuma urbarskih imovnih obćina.     PDF    TXT 339
Piše J. Zezulka
Naši bukvici, njihova uporaba i unovčenje.     PDF    TXT 341
Piše J. Kozarac
O proriedjivanju šuma.     PDF    TXT 356
Čuvajmo i njegujmo šume.     PDF    TXT 359
Piše Mijo Krišković, kotarski šumar
Jedna o proračunavanju tjelesnine stojećih stabala.     PDF    TXT 366
Opetovano: „Zašto fraxinus excelsior" strašilo?.     PDF    TXT 391
 
Družtvene viesti:
     
Na znanje. — U oči glavne skupštine. — Odborska sjednica. — U predmetu reorganizacije šumarske obuke u Hrvatskoj.     PDF    TXT 402
 
Trgovačke viesti:
     
Promet s dužicami. — Šumske prodaje.     PDF    TXT 403
 
Naredbe i zakoni:
     
Pravo uživanja urb. šuma skopčano je nerazdruživo o posjed. — Zagoda kod šumskih prekršajah .     PDF    TXT 404
 
Lovstvo:
     
Ustanovljivanje starosti kod šarana ili krapa. — Borba sa veprom.     PDF    TXT 404
 
Knjižtvo:
     
Zoologija i Hrvati — O uzgoju i njegovanju cvieća. — Javna šumarska služba.     PDF    TXT 405
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
K statistiki šumskih prekršaja u području kr. podžupanija osiečkoj i požežkoj g. 1885.     PDF    TXT 406
 
Raznoliko:
     
Sa šumarske škole u Križevcih. — K pitanju upotrebljenja kažnjenika kod radnja oko pošumljenja na krašu. — Još jednom uredjenje „Bunarske drage" u Dalmaciji. — Lugarski izpiti.     PDF    TXT 406
 
Osobne viesti:
     
Umrli. — Natječaji. — Imenovanja .     PDF    TXT 407
Potvrda     PDF    TXT 408
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 408
broj: 10
     
 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
X. Glavna skupština u Novoj Gradiški.     PDF    TXT 409
Šumarstvo u Rusiji.     PDF    TXT 427
Piše M. Prokić
Još koja o križevačkom učilištu.     PDF    TXT 432
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora.     PDF    TXT 445
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 445
 
Naredbe i zakoni:
     
Okružnica u predmetu nedopustivosti ublaživanja kazna dosudjivanih sbog šumskih kradja. — Pučki ustanak i šumarsko osoblje. — Naredba ti pogledu lovačke družine. — Načelno riešenje u pogledu opredjeljivanja kazna za šumske prekršaje. — Naredba glede branja kestenja.     PDF    TXT 446
 
Lovstvo:
     
Domaće pasmine vukova. — Tumačenje ustanova zakona o lovu. — Izkaz u Češkoj g. 1885. ubijene divljači. — Biele odlike životinja. — Ubio 1000 jelena.     PDF    TXT 448
 
Knjižtvo:
     
Izvješće o kralj. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. — Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. — O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnoga grmlja i drveća. — Njemačka šumarska literatura od 1. siečnja do 1. srpnja 1886. god. 450—452 Raznoliko: Hajka. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Iz sudnice. — Narodna imena životinja. — Traži se javorovina. — Strojevi za pravljenje buradi. — Šumište u Češkoj. — Stare topole. — Štetne posljedice kulture Ailanthusa. — Šume Sibirije. — Šumarsko-gospodarska izložba u Černovici. — Šumske prodaje u Bosnoj. — Na obranu.     PDF    TXT 452
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 455
Potvrda.     PDF    TXT 455
Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 456
Ispravak     PDF    TXT 456
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 456
broj: 11
     
 
Članci
     
Organizacija šumarske službe u Hrvatskoj.     pdf    TXT 457
Razpravlja R. Fischbach.
Obračunavanje odšteta kod izlučivanja šumskoga tla u javne svrhe s osobitim obzirom na teoriju o najvećoj semljištnoj renti.     PDF    TXT 461
Pisma iz Posavine.     PDF    TXT 489
O praktičnoj naobrazbi šumarskih kandidata.     PDF    TXT 493
Nova naredba o polaganju šum. družtv. ispita     PDF    TXT 495
 
Družtvene viesti:
     
† Makso Robert Pressler     PDF    TXT 499
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 501
 
Naredbe i zakoni:
     
Naredba, kojom se za imovne obćine u bivšoj Krajini stalni šumski procjenitelji namještaju.     PDF    TXT 501
 
Lovstvo:
     
Sretan lovac. — Kuna u crkvi. — Prva šljuka .     PDF    TXT 502
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski šumarski koledar. — Visoke škole za kulture zemlje. — Strani glas o „Šumarskom listu". — I opet novi njemački šumarski list. — Univerzita aneb zvlaštni vyšši lesnicky üstav v Chorvatsku?.     PDF    TXT 502
 
Raznoliko:
     
Iz Županja. — Šume u Srbiji. — Uporaba bukovih kusca za taracanje ulica.     PDF    TXT 503
 
Osobne viesti:
     
Natječaji. — Imenovanja.     PDF    TXT 504
broj: 12
     
 
Članci
     
Na ubavjest.     PDF    TXT 505
KISELJAK, Vladimir
Izvješće o poučnom putovanju po ličko-otočkom okružju i Primorju .     PDF    TXT 506
TRÖTZER, Dragutin
Rieč u zgodno vrieme     PDF    TXT 523
ETTINGER, Josip
Šumsko-uzgojne sitnice     pdf    TXT 525
Pismo iz Dalmacije.     PDF    TXT 534
 
Družtvene viesti:
     
Književni natječaj. — Objava. — Sjednica upravljajućega odbora.     PDF    TXT 541
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 542
 
Naredbe i zakoni:
     
Nova naredba glede uvoza drva u Zagreb. — Naredba glede sastavka izkaza ovlaštenika bivše žumberačke imovne obćine     PDF    TXT 547
 
Lovstvo:
     
Uredjenje odnošaja lova u Dalmaciji. — Uredjenje lovstva u Austriji. — Riedki lov u Hrvatskoj. — Pitomi tetriebi. — Izdašna lovišta.     PDF    TXT 548
 
Knjižtvo:
     
Šumarska akademija ili sveučilište. — Zbirka zakona i naredaba. — O uzgoju i njegovanju cvieća i drveća. — „Dunkle Punkte in der Bewirtschaftung der slavonischen Eichenwälder". — „Die Kastanie und deren Veredlung". — Glasnika hrvatskoga naravoslovnoga družtva.     PDF    TXT 548
 
Raznoliko:
     
K pitanju prostorija šumarskoga družtva. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumarski državni izpiti u Ljubljani. — Prodaja žirovine i pašarine u gradiških državnih šumah. — Orijaška gljiva. — I opet ubijen lugar. — Glavna skupština magjarskoga šumarskoga družtva. — Podzemni požar šume. — Nova odlika raka u Bosnoj. — Šumski požari u sjevero-amerikanskih sjedinjenih državah. — Stare topole. — Hranivost divljačine. — Grorivost raznih vrstih goriva.     PDF    TXT 549
 
Osobne viesti:
     
Jubilar. — Umro. — Imenovanja.     PDF    TXT 552
Pozor!.     PDF    TXT 552
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 552

                UNDER CONSTRUCTION