godište: 1885    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1885 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Hrvatski veleposjed prema šumarskom društvu.     PDF    TXT 1
Piše Ante Benaković, kr. umir. nadšumar
K pitanju šumskih uzgoja u Posavju.     PDF    TXT 3
Saobćuje P. Barišić, taksator
Studija o nestajanju triesla u oguljenoj kori.     PDF    TXT 5
Piše Gustav Pausa, nadšumar
K pitanju umirovljenja naših lugara.     PDF    TXT 8
Po izvješću nadšumara J. Furlana
Šumski uzgoji po urbarno-obćinskih šuma područja kr. podžupanije križevačke u g. 1883.     PDF    TXT 14
ILIĆ, Dušan
Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati.     PDF    TXT 16
Piše Martin Starčević, kotarski šumar
Kako da si imovna obćina gjurgjevačka osjegura obstanak ?     PDF    TXT 20
 
Šumarsko-trgovačka razmatranja
     
Šumarsko-trgovačka razmatranja     PDF    TXT 25
 
Društvene viesti
     
Članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva, 1. siečnjem 1885.     PDF    TXT 28
 
Različite viesti:
     
Sjednice upravljajućeg odbora. — Natječaji. — † Ivan Radanović. — † Dr. Alfred Brehm. — Lugarski poučnik. — Šumske prodaje. — Divljačina na zagrebačkom tržištu. — Stanje težišta koncem studena. — Molba čitateljem „Šum. lista". — Organizacija državne šum. uprave u Hrvatskoj. — Hajke na vukove. — Riedki lovac. — Ukupna lovina Njegovog Veličanstva našega kralja. — Previšji lov u Gödölö-u. — Pogibeljan lov. — Vlastničtvo nekoristne divljači. — Lovna nesgoda. — Razdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. — Nesreća. — U pijanstvu počinio zločin. — Okružnica glede sakupljanja šumskostatističnih podataka. — Katastralnoj procjeni šuma u Cislajtaniji. — Hrvatski gospodarski koledar za g. 1885. — Kalendar srpskog poljoprivrednog družtva za g. 1885. — Šumarsko zakonarstvo u Hrvatskoj. — Šumski požari. — Tvornica vagona. — K pitanju šumarskih plaća. K unapredjenju drvarskog kućnog obrta u Hrvatskoj. — Šumarski koledar za siečanj. — Imenovanja     PDF    TXT 38
Novom godinom pristupivši članovi     PDF    TXT 52
Potvrda.     PDF    TXT 52
broj: 2
     
 
Članci
     
Poziv i ubaviest     PDF    TXT 53
Paušal šumarskog osoblja.     PDF    TXT 54
Divljač i lov u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 57
Naputak za c. kr. lugare u Austriji.     PDF    TXT 62
Saobćuje taksator Dužan Ilijić.
Preustrojstvo magjarske šumarske akademije u Štavnici.     PDF    TXT 68
Saobćuje nadšumar Gj. Koča.
Imela (Viscum album L.).     PDF    TXT 71
Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati?     PDF    TXT 78
 
Različite viesti:
     
Molba čitateljem „Šumarskog lista". — Znak vremena. — K pitanju organizacije šumarstva. — Hrvatska zemaljska izložba godine 1890. u Zagrebu. — Razdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. — Ratarnice i lugarnice. — Hrvatski šumarski koledar za god. 1885. — Šumske prodaje (Nastavak II.). — U predmetu razprava o šumskih prekršajih. — O počinjenih šumskih kvarovih i njihovoj novčanoj vriednosti od postanka imovnih obćina do konca god. 1882. — K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke god. 1884. — Ustrojenje novih krajiških fondova. — Evidencija zemljarine. — (K pošumljenju Krša u području podžupanije riečke. — K pošumljenju Krša u hrvatskom primorju. — K pošumljenju Krša okolice grada Trsta. — Grad Rieka i pošumljenje Kraša. — Osvrt na vrieme u g. 1884. — Šumarstvo grada Varaždina. — K šumarskim odnošajem u Bosnoj. — Lov na zvjerad u Bosnoj. — Potrošba divljači u Parizu. — Riedke lovine. — Internationalna izložba lova, ribolova i ptica. — Tamanenje ptica i moda. — O lovu Njegove prejasnosti kraljevića Rudolfa na medvjede u Grörgeny Szt. Imre. — Orlovo gnjezdo u Srbiji. — Prva hrvatska tvornica štapova. — Šumski državni izpiti u Budapešti. — Šumsko-gospodarska akademija u Moskvi. — Obćinski razsadnik u u Tiesnu u Dalmaciji. — Hrvatski priručni rječnik sveobćega znanja. — Ciene šumskog sjemena. — Ovogodišnji prirod šiške. — Hrastove biljke u trgovini. — Šumarska škola u Eulenbergu. — K lovu u Norvežkoj i Ruskoj. — Liek proti bjesnoći. — Novi šumski zakon. — češka šumarska škola u Pisku. — K šumarskoj statistiki Njemačke. — Kako ćeš sačuvati kestene (maruni)? — Proizvodnja t. z. švedskih žigica. — Poznavanje jestivih gljiva. — O konserviranju vinogradskog kolja kreosotom. — Nepripustnost kože. — Londonski tarac. — Nova klijala. — Nova vrst impregniranja. — Najveće gojilište čistih pasmina pasa. — Bačvarstvo u Italiji. — Šumski koledar za veljaču. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 85
Novom godinom pristupivši članovi     PDF    TXT 100
broj: 3
     
 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
K pitanju šumarske obuke. I.     PDF    TXT 101
Piše Josip Malnar.
Obćinska šumarska služba u Dalmaciji.     PDF    TXT 104
Saobćuje kr. šumar J. Kozarac.
Nov pravac gospodarenja u državnih hrasticih Spessarta.     PDF    TXT 107
Piše šumarnik Mijo Radošević
Nuzgredni užitci i njihova važnost.     PDF    TXT 109
Piše Dušan Ilijić taksator.
Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati ?     PDF    TXT 117
Piše L. Kraljević, kr. žup. nadšumar
Plodomjer šumarnika M. Radoševića.     PDF    TXT 125
 
Različite viesti:
     
† Umro. — Natječaj. — Šumske prodaje. — Zemaljski proračun i narodno gospodarstvo. — Nižji državni izpiti za lugarsko šumsko pomodno osoblje. — Hrvatsko-talijanska šumarska škola n Dalmaciji g. 1646. — Znak vremena. — Hrvatski odjel budapeštanske izložbe. — Stanje zaklade mirovinske, sbora lugara otočke imovne obćine. — Tko je pokrenuo misao o zasnutku mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine. — Ustav i brana na Bosotu. — Nesreća. — Lugar ubojica. — Riedke lovine. — Prihod lovnih karta u Francezkoj. - Uspješan lov. — Vepar u slavonskih šumah. — Električnost kod srna. — Navala kurjaka u okolišju Zemuna i Morovića. — Pas i jelen jednim hitcem. — Valjanost zagrebačkih šumarskih državnih izpita za Dalmaciju. — Zakonski članak I. zajedničkog hrvatsko-ugarskog zakona od g. 1883. — Industrijalno unovčenje bukovine. — Broj slušatelja na njemačkih visokih škola za šumarstvo. — Novi šumarski list. — Opažanja. — Šumarski koledar za ožujak. — Odlikovanja. — Imenovanja, promaknuća i premještenja.     PDF    TXT 131
Potvrde. — Novom godinom pristupivši članovi.     PDF    TXT 140
broj: 4
     
 
Članci
     
Priobćuje Ferdo Zickmundovsky, c. kr. zemalj. šum. nadzornik
Šumarstvo u Dalmaciji.     PDF    TXT 141
Piše Fran Kružić, profesor tehničke struke na kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcih
Barometer u mjerničkoj praksi.     PDF    TXT 155
Saobćuje Paja T. Todorović, minist. činov. u Beogradu
Viesti iz Srbije.     PDF    TXT 173
Piše kr. kat. šum nadzornik Josip Ettinger
Naše šumsko gospodarstvo i nacrt novog šumskog zakona.     PDF    TXT 175
 
Različite viesti :
     
Ubaviest ! Odborska sjednica. — Radostan pojav. — Izpravak sporazumka radi. — Natječaji. — Šumske prodaje (IV.). — K statistiki lova u Hrvatskoj. — Sretan lovac. — Pomama talijanskih lovaca. — Jagnjedova kora hrana zecevom. — Pogibeljni vuci. — Upit na veleposjednike hrvatske. — Šumarski koledar za travanj. — Ubaviest. — † Umrli. — Imenovanja.     PDF    TXT 182
Potvrda     PDF    TXT 187
Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 188
Nadalje pristupili u družtva.     PDF    TXT 188
broj: 5
     
 
Članci
     
Šumarski institut u Petrogradu.     PDF    TXT 189
Gojenje raka po šumskih potocih.     PDF    TXT 198
Saobćuje K. Prestini.
Strani nazori o hrvatskom Krasu.     PDF    TXT 203
Piše J. Zezulka, kr. šumar.
Naše lugarsko osoblje i pitanje ustrojstva lugarnice.     PDF    TXT 206
Napisao nadšumar Gj. Koča
Razmatranje o njemačkoj carini i trgovini s drvi.     PDF    TXT 210
 
Različite viesti:
     
Opetovana molba čitateljem „Šumarskoga lista". — Odborska sjednica. — Natječaji. — Znak vremena. — Knjižtvo. — Pripomoćna zaklada šum. družtva. — Stanje mirovinske zaklade lugara križevačke imovne obćine. — Šumske prodaje. — Prodaja šumah u području kr. podžupanije zlatarske. — Nješto o ovogodišnjoj manipulaciji sa šišaricami. — Nižji državni izpiti za lugarsko šumsko pomoćno osoblje. — Šumski požari. — Iz Križevaca. — Zagorsko lovačko družtvo. — Nesreća u službi. — Grad Zagreb i zagrebačka gora. — Organizacija državne šumarske uprave u Magjarskoj. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Šumarski zavod na politehnici u Karlsruhi. — Lov na šljuke u Hrvatskoj. — Lovna sgoda. — Divokoza u šumah šumarije otočke. — Pudareva čegrtaljka. — Još jedna o navali kurjaka u okolišju Morovića. — Hajke na vukove u Bosni. — Sa Velebita. — Takodjer šumska ošteta. — K pošumljenju Krasa. — K proizvadjanju štapova u Hrvatskoj. — Uspješno sredstvo protiva miševom. — Fabrikacija papira iz drvenine u Americi. — Divlji kesten, hrana za tovljenje. — O uplivu godišta na tjeranje izboja iz panjeva. — Nojogojstvo. — Pčele kao liek. — Najstarije šumarske novine. — Nuzgredni užitci, milost božja. — Šumarski koledar za svibanj. — † Umrli. — Imenovanja.     PDF    TXT 222
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 236
Nadalje pristupio u družtvo     PDF    TXT 236
broj: 6
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv.     PDF    TXT 239
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Adolfo Danhelovsky.     PDF    TXT 241
K pitanju naobrazbe pomoćnog i čuvarskog osoblja.     PDF    TXT 245
Piše kot. šumar E. Slapničar
Osvrt na tehničku uporabu bukovih šuma i proizvadjanje bukovih dužica.     PDF    TXT 249
K pitanju zakona o uredjenju ribarstva     PDF    TXT 256
Šumarstvo u Bugarskoj.     PDF    TXT 259
Saobćuje Blaž Vinčetić, lugar
Nješta o tamanenju gubara.     PDF    TXT 262
Izvješćuje Drag. Hlava, profesor šumarstva
Poučno putovanje slušatelja šumara tečajem svibnja 1884. u Korušku i Istru.     PDF    TXT 264
 
Različite viesti.
     
U oči ovogodišnje glavne skupštine. — Odborska sjednica upravljajućeg odbora. — K organizaciji šumarstva u Hrvatskoj. — Iz Križevaca. — Carević kraljević Rudolf na lovu u Hrvatskoj. — Knjižtvo. — Šumske prodaje (VI). — Promet s francezkimi dužicami. — Šumski požari (II). — Opažanja. — Lovačke crtice iz brodskog okružja. — Lov na šljuke u proljeću o. g. u području kr. podžupanijah zlatarske i karlovačke. — Sretan lovac. — Dabar u Bosni. — Kako ćeš se dobaviti valjana lovačka psa. — Velik skok. — Grabežljiva zvjerad u šumah vlastelinstva kutjevačkoga. — Šumarska izložba u Moskvi. — Šumski naputak od g. 1650. — Nješto o šumarskih ekskurzijah. — Reambulacija šumskih medja. — Jedna o žutom liepku (Loranthus europeus). — Šumarska učilišta Austro-Ungarije. Zagrebačko lovačko družtvo. — Visoka škola za šumarstvo u Švedskoj. — K naobrazbi šumarskog osoblja u Rusiji. — Poziv. — Šumarski koledar za lipanj. — Osobne viesti. — Natječaj. — † Umrli     PDF    TXT 277
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 288
Nadalje pristupili u društvo.     PDF    TXT 288
broj: 7-8
     
 
Članci
     
Objava     PDF    TXT 289
Izvješće družtvenoga tajnika na ime upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva za IX. glavnu skupštinu o družtvenom djelovanju godine 1885.     PDF    TXT 289
Piše G. Pausa, nadšumar
Jedna o novčanoj vriednosti šumske paše.     PDF    TXT 297
Izvješćuje kr. šumar J. Zezulka.
O šumskih prodaja u obće, a napose o prodaja sa naknadnom premjerbom.     PDF    TXT 304
Reorganizacija državnog šumarstva u Hrvatskoj.     PDF    TXT 318
Razpravlja Tomo Bogoević, protustavnik.
K pitanju oskudice drva i pošumljenja šumskih plešina, po šuma imovnih obćina.     PDF    TXT 324
Izvješćuje Gjuro Beyer, umir. nadšumar
Haranje gubara po šuma okolišja sisačkoga.     PDF    TXT 325
Jedna o t. z. šumarskih vještacih u poslovih parbenih.     PDF    TXT 327
K upoznanju šumarstva u Srbiji.     PDF    TXT 329
 
Različite viesti :
     
† Knez Maximilijan Thurn i Taxis. — Družtvene viesti. — O lovu Njegove visosti carevića kraljevića Rudolfa u Obedskoj bari. — Lugar ustrieljen od zvierokradica. — Stanje mirovinske zaklade lugara prve banske imovne obćine. — Natječaji. — K statistiki lova u Hrvatskoj. — K šumarskoj statistiki Hrvatske. — K statistiki šuma područja kr. podžupanije zlatarske. — K statistiki šumskih prekršaja. — K statistiki šumarstva Njemačke. — Potrošba kamenog ugljevja u gradu Zagrebu. — K produkciji šiške u god. 1884. — K pošumljenju goljetih u području kr. podžupanije karlovačke. — Šumski požari (III). — Vriedan primjer. — K statistiki lova u Hrvatskoj. — Tko ima hajkom upravljati? — Srnjak vilenjak. — Gojenje gnjetlova u Hrvatskoj. — Nadjevanje ptica i zvjeradi. — Kako se proračunava težina zeca. — Svietleće drvo. — Slika šumarskog ravnatelja g. A. Danhelovskog. — Liek proti biesnoći. — Kako ćemo se riešiti mrmka (Grylotalpa vulgaris) ? — Znanstveno iztraživanje Krasa. — Tvornica tanina u Županji i haračenje šuma. — Poljoprivredni riečnik. — Sadanje stanje kulture vrba u Njemačkoj. — Visoko gniezdeće race. — Dobivanje sladora iz javora. — Okružnica. — Predlozi Dragutina Hirca o ošumljenju bakarske okolice. — Šumarska knjižnica na Hradčinu (Strahovu) u Pragu. — Deset novinarskih zapovjedih. — Sa visoke škole za zemljotežtvo u Beču. — Šumarski koledar za srpanj. — Koledar za kolovoz. — † Umro. — Imenovanja.     PDF    TXT 335
Dopisnica uredničtva. — Nadalje pristupio u društvo. — Članom društvene pripomoćne zaklade. — Potvrda. — Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 351
broj: 9
     
 
Članci
     
Piše A. Tomić, c. kr. umir. šumarnik
K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana.     PDF    TXT 353
Napisao nadšumar Gj. Koča
Normalni prirast, normalna zaliha i kameralna procjena.     PDF    TXT 356
Saobćnje J. Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik
Obedska bara, njekoć i sada.     pdf    TXT 365
Piše J. Zezulka, kr. šumar.
Jedna o trovanju zvjeradi strihninom.     PDF    TXT 370
KOČA, Gjuro Đuro Đorđe
Naši šumarsko-upravni i naučni odnošaji     PDF    TXT 373
Priobćuje J. Kozarac, kr. šumar
K nauci o uzgoju šuma.     PDF    TXT 376
Priobćuje Dragutin Trötzer, šumar
Bagren ili nerod kao šumsko drvo.     PDF    TXT 385
 
Različite viesti:
     
K predstavki u pogledu zemalj. kult. viećnika. — Okružnica i naredba tičuća se šumarstva. — Sa šumarskog zavoda u Križevcih. — Mirovinska zaklada lugarskog osoblja brodske imovne obćine. — Šumske prodaje. — O našoj trgovini šiškami. — Bukov trud, kao šumski nuzužitak. — Produkcija kestenja i oraha u Slavoniji. — Tvornica uvijena pokućtva na Vratih. — Škole za drvorezbarstvo i košaračtvo. — Prijateljem lova. — Lov na tetriebove. — Smjeli čin. — Plodorod i sjetve. — Šumski požar. — Fosilni hrast. — Pitanja za pismeni konačni izpit na zavodu križevačkom. — Hrvatsko družtvo naravoslovaca. — Predlozi Dragutina Hirca o ošumljenju bakarske okolice. (Nastavak). — Orahovi furniri. — Riedki pojav. — Šumarstvo na zemaljskoj izložbi u Cjelovcu. — Žestika (tatarski javor, acer tataricum). — K statistiki hrvatskog šumarskog družtva. — Naše imovne obćine. — Iz Srbije. — Šumarski koledar za mjesec rujan. — Imenovanja i odlikovanja.     PDF    TXT 390
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 400
broj: 10
     
 
Članci
     
Potreba zakona za urbarno-imovnu obćinsku upravu.     PDF    TXT 401
MALBOHAN, Eduard
Pošumljenje hrvatskoga kraša.     PDF    TXT 403
Paušalovanje šumsko-upravnog osoblja imovnih obćina.     PDF    TXT 410
Piše M. Radošević, šumarnik
Tvorenje palica.     PDF    TXT 415
 
Različite viesti :
     
P. n. gg. suradnikom lista. — Na znanje. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Proslava dvadesetpetgodišnjice križevačkog zavoda. — Šumske prodaje. (VIII.). — Šumske prodaje u Bosnoj. — Koju o padanju vriednosti šišarke. — Promet s dužicami. — K šumarskoj statistike Hrvatske. — K statistiki šum. upravnog osoblja u Hrvatskoj. — Trgovina pijavicami u Slavoniji. — Kraš kao državna naselbina kažnjenika. — Izvješće kr. gospod. i šumarskog učilišta u Križevcih za g. 1884/5. — Riedki pojav. — Tetriebovi u Bosni. — Hrvatske državne šume, njihov prihod i razhod. — Riedka lovina. — K statistici lova u Češkoj, Štajerskoj i Salzburžkoj. — Šumarski institut u Petrogradu. — Šumarstvo u češkoj. — Carski lov u Kromjerežu. — Rusko šumarsko družtvo. — U čast 40-godišnjice službovanja g. A. Danhelovskog. — Češko šumarsko družtvo. — Pitome divokoze. — Šumarski koledar za mjesec listopad. — † Umro. — Nesreća. — Osobne viesti.     PDF    TXT 422
broj: 11
     
Nadalje pristupio u društvo. — Potvrda. — Stanje društvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 431
 
Članci
     
Poziv i ubaviest.     PDF    TXT 433
Razpravlja Gjuro Koča, nadšumar
Novi zakon o umirovljenju državnih činovnika i zakon o imovnih obćina.     PDF    TXT 434
ETTINGER, Josip
Šume prebenda i uredjenje njihovog uživanja.     PDF    TXT 436
KOČA, Gjuro Đuro Đorđe
Važnost djetelja u šumarstvu.     PDF    TXT 438
Šumsko-pomoćne skrižaljke.     PDF    TXT 453
 
Različite viesti
     
Sjednica upravljajućeg odb. šum. družtva. — Dvadesetpetgodišnjica križevačkoga zavoda. — Naredba o paušalovanju šumarskog osoblja imovnih obćina. — O zemljarinskom katastru. — Šumske prodaje (IX) Promet s dužicami. — Nova željeznička tarifa za sibske željeznice. — Grozno umorstvo jednoga lugara. - Navala na lugara. - Inauguracija rektora na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču - Slava preporoditeljem. — Strukovne škole, za pletenje košara i za drvorezbarstvo - Vjeverice opasne zvieri. — Devastacije. — Šumski požar. - Najveća bačva.. — K povjesti šumske obuke u Austriji. — Biele prepelice. — Zakupnikom lova.. — Biela divokoza - Račja kuga u Kranjskoj.. — Kranjsko primorsko šumarsko družtvo. - Novi šumski štetočinac u Dalmaciji. — Magjarsko šumarsko družtvo. — Šumarstvo na talijanskoj izložbi u Tuimu god 1881. — O starosti hrasta Eucalyptus Šumarski kolendai za mjesec studeni. — Na magjarskoj izložbi odlikovani hrvatski izložitelji šumarskih skupina. — Umili - Imenovanja     PDF    TXT 461
broj: 12
     
Nadalje pristupili u družtvo. - Izpravak i razjašnjenje     PDF    TXT 472
 
Članci
     
IX. Glavna skupština šumarskoga družtva     PDF    TXT 473
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Rieč hrvatskim šumarom     PDF    TXT 475
Šumarski institut sveučilišta u Giessenu     PDF    TXT 477
Šumarstvo i reorganizacija političke uprave u Hrvatskoj     PDF    TXT 482
Piše Gjuro Koča, nadšumar
Libanski cedri.     PDF    TXT 483
Iz českog prev. I. Z-a.
Kako se obavljaše katastralna procjena šuma u Bosni.     PDF    TXT 486
Alpinski ili bieli zec     PDF    TXT 490
Šumarski odnošaji u Hercegovini     PDF    TXT 494
 
Različite viesti:
     
Slava dvadesetpetgodišnjice kr. gospodarskoga i šumarskoga učilišta u Križevcih. — Molba. Natječaji. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumarski državni izpiti u Ljubljani. — Hrvatski šumarski koledar za g. 1886. — Enciklopedija gospodarstva. — Četiri hiljade godina stara hrastovina. — Znak vremena — Promet s dužicami Češko šumarsko školsko družtvo. — Šumske prodaje (X.). — Knjižtvo Jedna o krčenju šuma. — Dobivanje tanina iz hrastovih odpadaka. — Uzgoj palica. — Lugarnica u Temešvaru. — Visoki lov. — Pošast zečeva u Kranjskoj. — Ribarski tečaj na šumarskoj akademiji u Tharandu. — Lov u reviru zagrebačkoga nadbiskupa - Po čem se razlikuju stare guske i patke od mladih? — Ustrielio Medvjeda. — Šumarski zavod u Eulenbergu u Moravskoj. — Bi li šumarski institut u savezu sa zagrebačkim sveučilištem imao slušatelja? — Breza na novovjeke šumare Šumarski koledar za mjesec prosinac. — † Umrli. — Imenovanja     PDF    TXT 499

                UNDER CONSTRUCTION