godište: 1884    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1884 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Dr. Gustav Heyer     PDF    TXT 1
Napisao Antun Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik. Preveo J. K.
K pitanju, koja se dobitna mjera i t. d.     PDF    TXT 5
Piše Martin Starčević, šumar u Virju
Nekoliko primjetabah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.     PDF    TXT 9
Saobćuje L. S. po profesoru M. Kunze-u.
Zaokruživaje iznosa kod mjerenja debljine stabala i o tom ovisno uredjenja mjerila promjerka.     PDF    TXT 13
Priobćuje J. J. u J
Postotak odpadaka kod izradbe deblovine.     PDF    TXT 15
Piše Tomo Bogoević. protustavnik.
Selske šume u bivšoj Krajini i njihovo stanje.     PDF    TXT 17
Saobćuje Ivan Marhula, bivši šumarski izvjestitelj u Ključu
Odnošaji šumah o okružju Ključkom u Bosni.     PDF    TXT 20
O točnosti proračunavanju drvne gromade šuma, kod upotrebljivanja načina procjene sa uzor stabli pojedinih razreda drvne punoće.     PDF    TXT 26
Dopis Pavla Knoblocha, šumara na Baniji
Razmatranja u nakanu zemaljske kulturelne zaklade.     PDF    TXT 38
Ka katastralnoj procjeni šuma.     PDF    TXT 40
 
Različite viesti.
     
Na znanje. — Sjednica upravljajućega odbora. — Pitanja i odgovori. — Pitanje I. — Pitanje II. — Pitanje III. — Pitanje IV. — Pitanje V. — Pitanje VI. — Pitanje VII. — Pitanje VIII. — Pitanje IX. — Pitanje X. — Pitanje XI. — Opazka uredničtva. — Unovčenje šumah u Španiji. — Alpinski pašnjaci i kozarstvo. — Abnormalni zec. — Siska u Slavoniji. — Prodaja šumah. Šumska površina u Europi. — Osnova novoga lovnoga zakona. — Stari dub. — Uporaba jasenove kore za zeleno bojadisaje. — Srpsko poljoprivredno družtvo. — O katastru naših šuma. — Hrvatska knjižara za šumarska djela g. G. Neuberga u Križevcih. — Odpor seljački radi predaje prodane šume. — Kr. ugarska šumarska akademija u Schemnitzu. — K organiziciji šumarskih oblastih u Bosni i Hercegovini. — K šumarstvu u Srbiji. — Orlovi i divlje patke. — Ubijeni lugari. — Ubio medjeda. — Šumski požar. — Požar parne pile. — Lugarnica u Topčideru. Internaciolna šumarska izložba. — Lugarnice u Austriji. — Orao, kobac i škvorci. — Lov na medjede. — Uvozna carina na dužice u Španjolsku. — K naredbi od 23. srpnja 1883. br. 2862. — Hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo. — Imenovanja i umirovljenja.     PDF    TXT 41
Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 50
broj: 2
     
 
Članci
     
Poziv i ubaviest.     PDF    TXT 53
Zora sviće — bit će dana.     PDF    TXT 54
Kako da se dobavimo valjanih i stalnih lugarah.     PDF    TXT 55
Razmatranja jednoga lovca šumara.     PDF    TXT 60
Piše šumarnik Mijo Radošević.
Javor sa hrvatsko-švicarskoga kraja.     PDF    TXT 61
Po c. kr. šum. nadzorniku W. Gollu.
Pošumljenje krasa obzirom na radnje pošumljivanja u Kranjskoj god. 1883.     PDF    TXT 64
Pitanje o osposobljenju privatnih šumarah.     PDF    TXT 66
Postotak odpadka kod izradbe drva.     PDF    TXT 69
Lugarsko osoblje i dužnosti mu.     PDF    TXT 73
Pišu prof. Gustav Pexidr
Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.     PDF    TXT 75
Napisao Antun Tomić, c. kr. umir. šumarnik. Preveo J. K.
Dodatak razjašnjenju rationalne methode uredjivanja šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 84
 
Književni listak
     
Von Gustav Kraft.
Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichtungshieben.     PDF    TXT 93
 
Različite viesti.
     
Sjednica upravlj. odbora. — Nova družtvena pravila. — Umro. — Odlikovanje. — Strani sviet o „Šum. listu". — Pitanja i odgovori. — Kako da se naši odnošaji lova poboljšaju. — Glavna skupština magjarskoga šum. družtva. — Prilozi šum. statistiki šum. prekršajah. — Hrvatski šumarski koledar 1884. — Promet grada Senja sa šumski mi proizvodi. — K organizaciji. — K organizaciji šumarstva u Srbiji. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Navališe na lugara. — Darovi zooložkom muzeju. — Od kurjakah napadnut. — Promet dužica u Trstu i na Rieci, — Šumsko površje Austrije u razmjerju sa ukupnom produktivnom površinom. — Lovačke crtice iz Indije. — Promjena uredničtva „Težaka". — Prodaja šuma Valpovačke gospoštije. — Riedki bršljan. — Izvozna trgovina s drvi Austro-Ugarije u Podunavje g. 1883. — Šumarske radnje i štetočinci imovnih obćinah. — Talenje željeza u Bosni obzirom na šumarstvo. — Ogroman kurjak. — Umro. — Chilenzka salitra otrov zecevom. — Novi lovni zakon. — Francezko-njemačko i njemačko-francezka lovačka terminologija. — K statistici lova u Francezkoj. — Pitoma divokoza. — K tamanjenju zvjeradi u Norvežkoj. — Tarifa za drvo, na prugah južne željeznice. — Budite oprezni s puškom. — O gorivosti različitih goriva. — Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo. — K proizvodnji borovog sprita. — Lovina i lovačko osoblje u Austriji. — Šume grada Zagreba g. 1883. — Ustreljen kod pobiranja suhare. — Posvetio članovom šum. družtva. — Hrvatska komercialna banka, odjel za robu. Nestašica gorivog drva u Osieku. — K rakolovu. — Ubio se. — K ugarskoj izložbi za g. 1885. — Austrijanski šumarski kongres za g. 1884. — K pošumljenju Krasa. — Nesreća. — Mirovinska zaklada šumarsko-upravnog osoblja imovnih obćinah. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 97
broj: 3
     
 
Članci
     
Naše težnje — naši uspjesi.     PDF    TXT 113
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik
K pitanju uredjenja šumarskoga gospodarstva naših obćinskih šuma.     PDF    TXT 114
Priobćuje Vatroslav Rački
Odlomak za povjest osnutka hrv.-slav. šumarskog družtva.     PDF    TXT 117
„Šumarski list"     PDF    TXT 120
Šumarstvo u Bugarskoj     PDF    TXT 121
Je li naravno pomladjivanje u visokih hrastovih šumah putem čiste sječe sa predzabranom opravdano ?     PDF    TXT 129
K obćinsko-šumskoj upravi starog provincijala.     PDF    TXT 134
Piše nadšumar D. Laksar
Odgovor „na njekoliko primjetbah k nacrtu osnove novog šumskog zakona."     PDF    TXT 135
Priposlao Dušan Ilić, kotarski šumar.
Čista sječa u ličko-otočkom okružju.     PDF    TXT 141
Napisao Antun Tomić, ces. kralj, umirovlj. šumarnik
Konačni osvrt na rationalnu methodu uredjivanja šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 143
Razjašnjenje izkaza.     PDF    TXT 150
 
Različite viesti.
     
Podpora šumarskom družtvu iz zemaljskih sredstva. — Utemeljitelji. — Sjednice upravljajućeg odbora. — VIII. Glavna skupština šumarskog družtva. — Umro. — K ugarskoj izložbi za godinu 1855. — Osnova novog šumskog zakona za Hrvatsku i Slavoniju. — Važna okružnica kr. zemalj. vlade. — Austro-ugarska izvozna trgovina drvom. Šumsko obrtništvo i bukovina. — Hrastov ušenac (Phyloxera). — Jedan hrast za 2000 maraka! — Radostan pojav. — Kolika je potreba žigica. — Kako se može tvrdoća drva povisiti. — Grom prema vrsti tla. — Nesreće. — K statistiki lova. — K športu. — Prodaje šuma. — Velika rodnost kuje. — Zlo radja zlo. — Šumarsko učilište i potreba šumarah u Hrvatskoj. — Ornitologička izložba u Beču. — Vjetrolomi u šuma srednje Češke. — Ovogodišnja proizvodnja francezkih dužica. — Opet navala vuka. — Skromni upit. — O lovu u Srbiji. — Naredba tičuća se urbarno-obćinsko šumske uprave područja podžupanije zagrebačke. — Šume i šumsko gospodarstvo u Srbiji. — Buduća poraba hrastovine u brodogradnji. — Splavljanje drva po moru. — Pokušano umorstvo lugara. — Traži se šumski vježbenik. — Književnost. — Njemački streljački savez. — Barbarizam. — Nove povelje hrvat.-slav. šumarskog družtva. — Nabava kopijah katastralnih mapa. — Kako se dade žigica zapaliti na vjetru, da ne ugasne. Kako možemo opredieliti kakvoću gradje mehkog drveća. — Autonomni zemaljski proračun za god. 1884. i šumarske gradjevine. — Uvaženja radi! — Magjarsko družtvo na obranu lova. — Šumarsko učilište u Petrogadu. — XIII. skupština njemačkih šumara. — Promjena uredničtva. — Pregledni nacrt šumišta Austro-Ungarije. — Nova naredba, tičuća se globa za šumske prekršaje. — K pitanju drvarije katoličkog svećenstva u bivšoj krajini. — Uprava i gospodarenju sa občinskimi šumami u području kr. podžupanije osječke. — I opet ubiše lugara — Poučno putovanje u Francezku. — Import prepelicah. — Francezka trgovina drvom. — Šumski požari. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 151
broj: 4
     
 
Članci
     
VIII. Glavna skupština.     PDF    TXT 173
K 25-godišnjici službovanja kr. šum. nadzor, kr. Mije Vrbanića     PDF    TXT 174
Priobćuje J. Etinger, kr. kat. šum. nadzornik
Crtice sa hrvatsko-primorskog Krasa.     PDF    TXT 176
Stanje šumarstva područja županije virovitičke.     PDF    TXT 179
Nacrt šumskog zakona na kraljevinu Srbiju.     PDF    TXT 183
Piše M. Starčević, šumar
K preustroju uprave imovnih obćina.     PDF    TXT 205
 
Različite viesti.
     
Ovogodišnji šumarski sastanak u Novoj Gradiški. — Sjednica upravljajućega odbora. — Umrli. — Lugarski izpiti. — Prinos poviesti. — Naši šumarski državni izpiti. — Opet šumski požar. — Previšnje lovište u obedskoj bari nedaleko Kupovina — Dvadesetpet-godišnjica hrvatskog šumarskog učilišta. — Izkaz javnog šum osoblja u Hrvatskoj. — Lovačke crtice. — Kako se ustanovljuje prirastni postotak? — Nova šumarska škola u Magjarskoj. — Žalostni pojavi. — Sabirajte koru žutikovine. — Riedki pojav. — Reci da ti nereknem. — K statistici šumarstva. — Šumarska izložba u Edinburgu. — Kongres lovoobranbenih družtva. — Gorivost njekih vrsti drveća. — Bukovi šliperi. — Stogodišnjica strieljačkoga družtva u Osieku. — Hrvatsko planinsko družtvo. — Barbarizam. — Nove družtvene povelje. — Glas iz Dalmacije o šumarskom družtvu i listu. — Nova promjerka. — Lugarski poučnik. — Strukovni zavodi za drvarsku industriju. — Kako ćemo povisiti trajnost drva. — K pitanju riešavanje prijava šumskih šteta. — Potrošba gorivog drva grada Beča. — Potrošba divljači u Beču. — Zemaljsko kulturno vieće i šumarstvo. — Imenovanja.     PDF    TXT 222
Potvrda     PDF    TXT 233
Stanje blagajne     PDF    TXT 234
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 234
broj: 5
     
 
Članci
     
Izvješće društvenoga tajnika na ime upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga društva za VIII. glavnu skupštinu za godinu 1884.     PDF    TXT 235
Odkuda sušaki.     PDF    TXT 245
Nacrt osnove zakona o podignuću ribarstva u kopnih vodah u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 246
Preotimanje krša u Hrvatskoj.     PDF    TXT 251
Imade li u Hrvatskoj t. z. kotarskih šumara?.     PDF    TXT 253
Nov zakon o neposrednom porezu u kr. Srbiji i poljska privreda.     PDF    TXT 255
Šumarsko tehničko osoblje političke uprave u Cislajtaniji.     PDF    TXT 258
O potreboći vode šumskog drvlja.     PDF    TXT 262
 
Različite viesti:
     
P. n. gg. suradnikom „Šum. lista". — Glavna skupština odgodjena. — Odborska sjednica. — Šumarski mjesečnik. — Sa križevačkog šumarskog zavoda. — Šumarski državni izpiti. — Francezka trgovina drvom. — Indijska hrastovina ili tikovina. — Biesni vuci. — Lovački vitežki red. — Žalostni pojavi. — Novinstvo i hrvatsko šumarstvo. — Pažnja na lovne karte. — K pitanju diobe urbarno-obćinskih pašnika i šuma. — Rabijatan lugar. — Regulacija Drave. — Cieplenje biesnoće. — Osam ljudih ranjeno od kurjaka. — Darovi muzeju. — Orijaški orlovi. — Stanje zaklade za promicanje gospodarskih svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije. — Orijaško drvo. — Za čuvanje obćinskih šuma. — Na uvaženje. — Ornithologijska izložba u Beču. — Kunići strah Neveselandije. — Šume u Kranjskoj. — Detailni program šumarske skupine (V) na budapeštanskoj izložbi god. 1885. — Šumarstvo u Grčkoj. — Zvjerokradica ubio se nehotice sam. — Sadržina vode u drvu. — Orijaški divlji kesten. — Katastralnoj procjeni šuma Hrvatske. — Gubar. — Kako ćeš preko zime sačuvati kostanj i bukvicu. — Ribarstvo u Švajcarskoj. — K pošumljenju krša. — Iz Dalmacije. — Iz Istre. — Umro. — Odlikovanja. — Imenovanja.     PDF    TXT 270
Potvrda     PDF    TXT 285
Stanje društvene blagajne prigodom škontrovanja.     PDF    TXT 286
Stanje blagajne.     PDF    TXT 286
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 286
broj: 6
     
 
Članci
     
F. X. K.
Na raskršću.     PDF    TXT 287
Piše M. Radošević šumarnik
Plodomjer     PDF    TXT 288
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Važnost nauke o čistom prihodu po šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 292
Izvješćuje Stjepan Frkić
O uzrocih i posljedica nestajanja hrastika u obsegu slunjske imovne obćine.     pdf    TXT 295
Hajka.     PDF    TXT 300
Piše jedan bivši c. kr. šumar vojne krajine
Kako sam nastupio šumarsku praksu.     PDF    TXT 303
Po Thümenu saobćuje J. Šugh.
O njekih po šume štetnih gribovih.     PDF    TXT 312
VIII. Glavna skupština hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, obdržana u Zagrebu dne 26. listopada 1884.     PDF    TXT 316
K nauci o prirastu i prirastnom postotku.     PDF    TXT 321
O potreboći vode šumskog drvlja.     PDF    TXT 323
 
Različite viesti.
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Liep primjer. — Natječaj. Višji šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumske prodaje. — Hrvatski šumarski koledar za g. 1885. — Izvješće o kr. gosp. i šumarskom učilištu u Križevcih, — Najveći sistematični popis hrvatskih knjiga. — Križevački šumarski zavod. — Hrvati na kr. ugarskoj šumarskoj akademiji u Schemnicu. — Hajka i riedka lovina. — Duhan. — Poziv hrvatskim šumarom i lovcem. — Magjarski glas o naših državnih šumah. — K izložbi u Budapešti. — Stogodišnjica. — Orijaški hrast. — Ogroman kostanj. Redki pojav. — Za lovce i šumare. — Glavna skupština magjarskoga šumarskoga družtva. — Starost drveća. — Gadna zloba. — O krasu. — Nova vrst privrede. — Štajersko šumarsko družtvo. — Nestajanje šuma u Americi. — Ribe umorene žegom sunca. — Pasja bolest. — Risovi u Sedmigradskoj. — K pošumljenju krasa u Kranjskoj. — Nahlada. — Novi stroj za kockovanje. — Osobita promocija. — Sa visoke škole za zemljotežtvo u Beču. — Umrli. — Imenovanja. — Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 331

                UNDER CONSTRUCTION