godište: 1883    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1883 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Uredničtvo članovom šumarskog družtva k novoj godini 1883..     PDF    TXT 1
???
Ante Tomić     PDF    TXT 3
???
Kako da organiziramo naše šumarstvo.     PDF    TXT 7
Piše A. Danchelovsky
Još jedno k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.     PDF    TXT 24
???
Još njekoliko k reorganizaciji šumarstva u starom provincijalu     PDF    TXT 28
od S. Brosiga u Čabru
Razmatranja o važnosti pravilnog razvoja korenja, po uzrast drvlja     PDF    TXT 31
 
Različite viesti
     
Na znanje. — Velike prodaje šuma u nas. — Promjena uredništva. — Mlad lovac na medjede. — Trgovina sa šumskimi proizvodi u zemlja krune Sv. Stjepana u I. polovini g. 1882. — K šumarsko-ratarskoj statistici Dalmacije. — Kako se može razpoznati kod oblička drva, koji je kraj gornji na stablu bio, koji dolnji? — Šumarski kolendar za g. 1883. — K šumarskoj službi u Dalmaciji. — Prodaja naših šuma. — Novi šumarski list. — Traži službu. — Liepi darovi. — Šumarsko naukovno pitanje u Ugarskoj. — Lov na medjede. — Vuci razdrli vepre. — Odborska sjednica upravljajućeg odbora. — Najstarije ugarsko djelo o šumarstvu? — Osnovi nauke računanja vriednosti šuma. — Kritika o „Šumarskom listu". — Smolarenje u Francezkoj. — + Umrli članovi šum. družtva. — Boj sa medjedom. — Imenovanja. — Umirovljeni. — Odlikovanja. — Izpravak. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 35
Stanje družtvene blagajne. — Potvrda uplaćenih družtvenih prinosa od 1. studenoga do 20. prosinca 1882. — Stupili u družtvu novom godinom. — Izstupili iz družtva.     PDF    TXT 40
broj: 2
     
 
     
piše nadšumar D. Laksar
Obrazloženje k nacrtu novog šumskog zakona, kako je priobćen u V. svesku šum. lista za god. 1882.,     PDF    TXT 43
???
K pitanju internacionalne obrane šuma.     PDF    TXT 74
???
Kako nam valja postupati kod sastavljanja skrižaljka prihoda drvne gromade.     PDF    TXT 81
Kućni red za upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 88
 
Različite viesti
     
Sjednice upravljajućeg odbora. — K pitanju reorganizacije zemalj. šumarstva. — Hajke. — K osamdeset-godišnjici kr. umir. šumarnika. A. Tomića. — Državna dobra i šume u Serbiji. — XX. Glavna skupština hrv. slav. gospod. družtva. — Na znanje hrvatskim šumarom. — Obća amnestija radi šumskih kažnjivih diela. — Promjena referade za narodno gospodarstvo kod kr. zemaljske vlade. — Sa sisačkoga tržišta. — Nevalja tako. — Kratka poviest šuma i šumskog gospodarstva u Hrvatskoj. — Čudni odnošaji. — Memento. — Kako se u nas obdržava lovo - staja. — Magjarski šumarski lexikon. — K šumskoj statistiki Europe. — Iz Dalmacije. — Austrijanski kongres šumara. — Najstarije hrvatsko šumarsko-gospodarsko djelo. — Škodljivost puha u šumah četinjačah. — Šumarski državni izpiti u Magjarskoj g. 1882. — Kr. šumarsko učilište u Križevcih. — K osnovi nove naredbe o šumarskih državnih izpitih. — Opet jedan lugar usmrćen nesmotrenošću. — Izpražnjena su mjesta. — Promjene u šumarskom osoblju. — Izpravak. 91—95 Starije družtvene blagajne. — Potvrda uplaćenih družtvenih prinosa od 1. siečnja 1883. do 2. ožujka. — Pristupili nadalje u družtvo novom godinom. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 96
broj: 3
     
 
     
Predstavke upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. društva visokoj vladi gledom na reorganizaciju šumarstva.     PDF    TXT 99
Piše Ante Tomić, umir. šumarnik
Razjašnjenje k racionalnoj metodi uredjivanja šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 106
Piše J. Kozarac.
Naše ribarstvo.     PDF    TXT 124
Piše prof. Gustav Pexider
Šume i kemićna industrija.     PDF    TXT 126
???
Ettingerov stroj za sjetvu žira.     PDF    TXT 140
Književne obznane.     PDF    TXT 146
 
Različite viesti
     
Sjednica upravljajućeg odbora i ovogodišnja glavna skupština. — K statistiki lova u Češkoj. — Riedka lovina. — Phanologični poziv. — Izvoz dužica iz Austro-Ungarije preko Trsta i Rieke. — Zemaljska izložba u Pragu. — Šumarstvo u Bosni. — Šumski požari u Češkoj. — Zakon za obranu divljači u Istri. — Što se u Njemačkoj zahtieva od kandidata za šumarsko-upravnog činovnika ? — Kalendar za srpske poljo-privrednike za god. 1883. — Kad je i koji lov u Srbiji zabranjen. — Deset zapovjedi šumarstva. — Produkcija tekline u Francezkoj. — Uporaba mašine u papirnicah. — Šumska površina Češke. — Zanimiva djela. — Izvoz drva iz Austro-Ungarije u Italiju. — Važna naredba. — Kako će moći svaki družtvenih članova doći do valjane stručne knjige ? — + Umro. — Austrijski šumarski kongres. — K šumarstvu u Srbiji. — Molba prijateljem mladeži. — Imenovanja 148—153 Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 153
broj: 4
     
 
     
Promjena družtvenih pravila.     PDF    TXT 155
Piše Milan Crnković
Hrvatsko šumarstvo.     PDF    TXT 157
Piše T. Bogoević, protustavnik imovne obćine križevačke
Na obranu.     PDF    TXT 160
Novi lovni zakon za magjarsku.     PDF    TXT 162
Piše profesor Gustav Pexider
Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.     PDF    TXT 172
???
Šumarska statistika, njezin djelokrug i važnost.     PDF    TXT 185
???
Iz Dalmacije     PDF    TXT 188
 
Različite viesti
     
Program k VII. redovitoj glavnoj skupštini. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Poučno putovanje u gornju Štajersku. — Šumarski državni izpiti u Bosni i Hercegovini. — K reorganizaciji šumarstva u Austriji. — Ornithologička sbirka zoologijskoga muzeja u Zagrebu. — K pitanju pošumljenja Krasa. — Tvornica tanina u Županju. — Promet drva na Rieci. — Molba šumarom i gospodarom. — Proračun kr. ug. državne šumarske uprave za god. 1883. — Spravljanje žira i bukvice preko zime. — Važno za lovce. — Nauk o čuvanju šuma. — Sjednica upravljajućeg odbora. — Peta glavna skupština ruskih šumara. — Šumarstvo u Austriji i kod nas. — Nihilizam i šumarska akademija u Varšavi. — Umjetno drvo. — Šumarstvo u proračunu Ugarske i Hrvatske za god. 1883. — Sitnice trgovačke. — „Pozor" o „šumarskoj povjesti". — Šumarski vježbenik. — K statistici grabežljive zvjeradi u Krajini. — Izvješće o tršćanskoj izložbi god. 1882. — Ubio medjeda. — Okružnica i molba. — Reorganizacija zem. uprave i šumarstvo. — Njemačka šumarska učilišta i državne šumarske službe. — Opet novi stroj za sjetvu žira. Imenovanja.     PDF    TXT 191
Potvrda o uplaćenju društvenih prinosah.     PDF    TXT 199
Stanje, družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 200
broj: 5
     
 
     
Osnova hrvatskog zakona o lovu.     PDF    TXT 201
O provedbi zak. čl. XXIII. od god. 1883. slovećeg o prorezu na puške i o porezu na lov...     PDF    TXT 208
Piše kot. šumar M. Starčević.
Pripomenak k Ettingerovu stroju za sjetni žira.     PDF    TXT 228
Po J. M. Jekiću.
Šume u Srbiji.     PDF    TXT 233
VII. glavna skupština hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 240
Izvješće tajnika o djelovanju upravljajućega odbora hrv.- slav. šumarskoga družtva tečajem godine 1883.     PDF    TXT 243
Proračun o potrebi i pokriću hrv.-slav. šumarskoga družtva za god. 1884.     PDF    TXT 249
Zaključni račun o blagajničkom rukovanju za g. 1882. hrv.-slav. šum. družtva     PDF    TXT 250
Piše M. Starčević, kot. šumar u Virju
Čuj, vidi pa se divi!     PDF    TXT 251
Bilježeno po J. Ettingeru
Izkaz, kada je godine 1882. i 1883. u okolici grada Zagreba i Maximira počimalo cvjetati šumsko drveće i grmlje.     PDF    TXT 252
 
Različite viesti
     
Naredba visoke vlade proti bezrazložnomu tamanenju divljači. — + Umro. - Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Biesan kurjak. — Reforme u srbskom šumarstvu. — K pošumljenju krša. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Najstariji šumarski zavodi u Europi. — Električna puška. — Šume krajiške investicionalne zaklade. — Mirovinska zaklada činovničtva krajiških imovnih obćinah. — + Umro. — Konačni izpiti na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Važna naredba. — Naši hrastovi. — Nevičimo na kraški puk. — Trgovina sa hrvatskim drvom. — Molba hrvatskim šumarom. — Iskrena rieč šumoposjednikom. — Imenovanja     PDF    TXT 255
Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 261
Potvrda o uplaćenju društvenih prinosa. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 262
broj: 6
     
 
     
Uredničtvo članovom šumarskoga družtva     PDF    TXT 265
Pripomoćna zaklada hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, utemeljena po VII. glavnoj skupštini god. 1883.     PDF    TXT 267
Izleti VII. glavne skupštine hrv.-slav. šum. društva u Jasenak i Lokve     PDF    TXT 271
???
Lovno pravo u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 273
Po nadšumaru G. Pauziu
Pougljivanje u banskoj Krajini.     PDF    TXT 275
???
Izvješće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih u mjesecu svibnju g. 1883. po gornjoj Štajerskoj.     PDF    TXT 278
Piše D. Ilijić, kot. šumar.
Postotak odpadka kod izradbe drva.     PDF    TXT 288
???
Uredjenje rakolova u Hrvatskoj.     PDF    TXT 293
Zakon o utemeljenju zaklade za promicanje gospodarskih svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 294
???
Šume obćinske i njihova uprava.     PDF    TXT 296
???
Omedjivanje obćinskih šumah.     PDF    TXT 301
Bilježeno po Josipu Ettingeru g. 1883.
Izkaz o cvatnji i dozrievanju plodi šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.     PDF    TXT 303
 
Različite viesti
     
Sjednica upravlj. odbora i družtvene viesti. — Hajka na grabežljivu zvjerad. — Naredbe glede kratica za metričku mjeru. — Ustrieljen pri kradji drvah. — Dražbena prodaja državnih šumah u bivšoj Krajini. - Dražbena prodaja šumah krajiške investicijonalne zaklade Prodaja šumah brodske imovne obćine. — Nova učevna knjiga. — K lovu n Algiru — K statistiki lova u Njemačkoj. Ustrieljen medvjed. — Pustara saharska, posliedica haračenja šumah u Africi. — Starost orla. — Ministarska naredba za obranu koristne divljači i pticah. — Ubio 1000 srnacah. — Češko šumarsko družtvo. — Praktični šumarski kurs u Srbiji. — Počastna promocija. — Sredstvo proti biesnilu. — Rotterov dendrometer. -Lugarnica. — Lovne karte u Štajerskoj i Moravskoj. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih. — Šumarski državni izpiti. — Šumarski kalendar za g. 1884. — Šumske paljevine u Rusiji. — Rezbarstvo u Hrvatskoj. — Kulturno-tehnički kurs na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču.     PDF    TXT 305
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 311
Stanje družtvene blagajne. — Potvrda o uplaćen ju društvenih prinosah     PDF    TXT 312

                UNDER CONSTRUCTION