godište: 1882    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1882 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 4
     
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,     PDF    TXT 165
broj: 1
     
 
     
???
Još koja o reorganizaciji uprave i gospodarenja u hrvatskih obćinskih šumah.     PDF    TXT 1
???
Zakon od 11. srpnja 1881.     PDF    TXT 12
piše Dušan Ilić, šumar.
Razmatranja o stanju šuma i gospodarstva II. šumskoga kotara imovne obćine otočke     PDF    TXT 24
napisao i visokoj vladi podnio profesor Vladimir Kiseljak
Izviešće o poučnom putovanju u Račah, istarsku Goricu i Trst,     PDF    TXT 32
piše M. Radošević
Izlet na Risnjak i koješta o šumarskom obrtništvu u hrvatskoj Švici     PDF    TXT 41
 
Različite viesti
     
Gospodi suradnikom šumarskoga lista na znanje. — Novi madjarski šumski zakon od god. 1879. — Atlas bilja. — Status osoblja austrijske državne i zakladne šumarske uprave. — Izumrla divjač. — Kako li nam valja uzčuvati sjetvu od pohare. — K uzgoju stranih vrsti drveća. — Iz Dalmacije. — Koliko Beč potrebuje goriva? — Novi zakon ob imovnih obćinah protegnut i na banovinu. — Veliki zvierinjak. — Šumarsko obrtno družtvo u Hrvatskoj. — Lovačke crtice iz križevačke okolice. — Zagrebačka gora kraške naravi. — Döbners Botanik für Forstmänner. — Novo djelo profesora M. Presslera. — Najnovije djelo profesora dra. A. baruna Seckendorfa. — Sjednica upravljajućega odbora. — Lov u Hrvatskoj. — Lugarnice u Cislajtaniji. — Koliko triesla imade kora šumskoga drveća. — Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. — Iz Hercegovine. — Koliko imade njemačkih šumarskih družtva i učilišta? — Nova vrst uporabe bukovine. — Sadite orah. — Drvene pete. — Obrtnička izložba u Zagrebu. — Natječaj. — Molba. — Obaviestnik za posjednike šuma i pilana, trgovce drvi itd. — Družtvene i osobne viesti. — Naša družtvena zbirka. — Potvrda prijetka o uplaćenih družtvenih prinosih od 1. studenoga do konca prosinca g. 1881. — Opazka. — Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 47
broj: 2
     
 
     
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,     PDF    TXT 57
napisao Ferd. Zikmundovsky, c. kr. nadzornik šumarstva za Dalmaciju
Spomenica o upravi i stanju imovnih obćina     PDF    TXT 67
priobćuje Dragutin Nanicini
Eucalyptus     PDF    TXT 77
napisao F. X. K.
Bit pitanja o rentabilitetu šumarstva. Po profesoru Bauru u Monakovu.     PDF    TXT 80
 
Različite viesti
     
Čemu to? — Šumarstvo u Srbiji. — Čudni pojavi. — Uprava nad šumskimi uredi u Fužinah i Belovaru. — Zvjerokradice ustrielili šumara. — Hajka u Vrbovcu i Rači. — K reorganizaciji šumarstva u nas. — Liep napredak naše književnosti. — Počasti našim članovom. — Rašeljkovina u Dalmaciji. — Stroj za gulenje vrbovog šiblja. — Artija iz čiste drvenine. — Družtvo na zaštitu lova u Ugarskoj. — Njemačko-česki šumarski leksikon. — Lovačke crtice. — Bagrem je otrovno drvo. — Magjarsko šumarsko družtvo. — Izvozna trgovina Austro-ugarske g. 1881. — Predavanja u ljetnom poljeću na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Sa visoke škole za šumarstvo u Beču. — Izvjestitelji glavne skupštine g. 1882. — Prezimovanje šljuka kod nas. — Matematika za šumare. — Rječnik tehnologičkoga nazivlja. — Srbska šumarska škola u Požarevcu. — Ne ima zime. — Žir kao materijal za žganičare. — Prodaja biljka iz velikoga državnoga razsadnika u Gorici. — K organizaciji šumarstva u Francezkoj. — Bagude i biljke. — Umro. — Nauk o sadjenju i gojenju šuma. — Hrvatsko družtvo na obranu lova. — Ilex aquafolium kupuje se. — Austro-ugarska obrtnička izložba u Trstu. — Koliko imade Njemačka šuma? — Opet bajka na kurjake. — Iz Bosne. — Šumarski državni izpiti. — Žesta iz pitomoga kestenja. — Imenovanja i družtvene viesti. — Potvrda prijetaka o uplaćenih družtvenih prinosili od 1. siečnja do konta veljače 1882. — Ovogodišnji državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Dar našemu družtvu.     PDF    TXT 107
broj: 3
     
 
     
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,     PDF    TXT 117
piše N. Radošević
Kako da dignemo svoje bačvarstvo ?     PDF    TXT 135
piše Ljudevit Stein, ravnatelj pakračke gospoštije.
K šumskim požarom pakračke podžupanije,     PDF    TXT 138
Josipa Ettingera, kr. kat. šumarskog nadzornika.
Putositnice     pdf    TXT 140
napisao F. Zikmundovsky, šum. nadzornik u Zadru
Eucalyptus     PDF    TXT 152
 
Različite viesti
     
Na ubaviest. — Stanje družtvene blagajne. — Crni zec. — Šumski požari. — Novo djelo o hrvatskom šumarstvu. — Osnova novoga zakona o porezu na oružje i na lov. — Njemačka šumarska družtva. — Sjednice upravljajućeg odbora. — Lešnjaci. — Riedak pojav. — Austrijsko šumarsko družtvo. — Nova promjerka g. šumarnika Reussa. — Austrijski šumarski kongres. — Nov način uzčuvanja stupova, vinogradarskog kolja itd. — Odlikovanje. — Utama-njivanje koristnih ptica u Italiji. — Borba a kradljivci zvjeradi. — Bojno vieće zečeva — Da li je moguće ? — Ratarska statistika zemlje. — Šumarstvo Dalmacije. — Šumarska zbirka kr. šumarskog učilišta u Križevcih. — Petnajstgodišnja hrastovina. — Hajka. — Opazka.     PDF    TXT 156
broj: 4
     
 
     
od A. Danhelovsky-a
K riešenju pitanja o čistom prihodu šuma     PDF    TXT 182
po Neumannu
K spoznavanju šumarskih odnošaja u Bosni     PDF    TXT 185
od Milana Crnkovića, kotar. šumara u Kastvu
Iz Istre.     PDF    TXT 198
bilježio Josip Ettinger
Izkaz o cvatnji šumskoga drveća i grmlja u okolici zagrebačkoj god. 1882.     PDF    TXT 204
 
Različite viesti
     
Glavna skupština šumarskoga družtva za godinu 1882. u Zagrebu. — Sjednica upravljajućega odbora. — + Dr. Emanuel vitez Purkynč. — + Dr. Josip Schlosser vitez Klekovski. — Vriedno, da se spomene. — Uspjeh lova na krunskom dobru Gödöllö. -- Poučno putovanje na dalmatinski kras. — Šumarstvo križevačke podžupanije. — Bostrychus curvidens u gornjoj Krajini. — Šumski prorok vremena. — Pletarstvo. — Proračun ugarskih državnih šuma za g. 1882. — Uspjeh lova g. 1881. na imanjih kneza Schwarzenberga i grofa A. Forgača. — Iz tvornice gosp. M. Radoševića u Fužinah. — Promjena referade. — Šumarstvo Dalmacije. — Zemaljsko dobro Kutjevo se prodaje. — Njegova preuzvišenost ban na krasu. — Pobjesnuli ugrizeni od kurjaka. — Projekt za zakon o šumama u Srbiji. — K pošumljenju na austrijanskom krasu. — Eucalyptus. — Gatanje, da li će se žir pretvoriti n šišaricu (lučec). — Poziv. — f Miroslav Bergvald. — Lužnjak od 246 godina starosti u slavonskoj nizini. — Naša trgovina sa dužicami. — Šumarstvo u podžupaniji sisačkoj. — Službeno izviešće o stanju šumarstva kr. Podžupanije zagrebačke za god. 1881. — Imenovanja. — Stanje hrv.-slav. šumarskog družtva koncem mjeseca lipnja 1882. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 207
broj: 5
     
 
     
VI. glavna skupština hrv. šumarskog družtva.     PDF    TXT 233
Izvješće družtvenog tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora tečajem godine 1881/82.     PDF    TXT 241
DOJKOVIĆ, Vilim
Nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku i Slavoniju, ustanovljen na VI. glavnoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva, obdržavanoj na dne 13. kolovoza 1882. i sliedećih dana u gradu Zagrebu.     PDF    TXT 254
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata.     PDF    TXT 279
 
Različite viesti
     
Gospodi članovom hrvatskog šumarskog družtva na znanje. — Šume Austro-Ungarije. — Hempelov kolendar za god. 1883. — Hrvatska šumarska knjižnica na izložbi u Trstu. — Njegova visost kraljević na lovu u Sedmogradskoj. — Nova industrija željeznica. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih. — Biesan kurjak. — Drvarska obrt u Hrvatskoj. — Potučena divljač u Hrvatskoj i Slavoniji. — Poučno putovanje u Norvežku i Švedsku. — Činovnički status kr. ugarskih državnih činovnika. — O državnih šuma u Hrvatskoj. — Glavni (XI.) sastanak njemačkih šumara. — Požar skladišta za drvo. — Ustrieljen šumar. — Divokoza u Hrvatskoj nizini. — Krajiška investitionalna zaklada. — Izvješće o radu djačkog literarnog družtva „Plug" na kr. šumarsko-gospodarskom učilištu tečajem školske godine 1881/82. — Kako da očuvamo sjetvu protiv pticah. — Boj sa medvjedom. — Konačni izpit na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Die Pflanzenzucht im Walde. — Statističko izvješće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. — Orijaš medju hrastovi Njemačke. — Vuci u okolici zagrebačkoj. — Gospodari i šumari Austrije. — Kako dugo živu ptice. — Podzemna šuma. — Imenovanja. — Novi članovi hrvatskog šumarskog družtva. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 301
Zaključni račun za godinu 1881.     PDF    TXT 310
broj: 6
     
 
     
???
Osvrt na dojakošnji uspjeh radnjah katastera zemljarinskoga u bivšoj vojnoj Krajini.     PDF    TXT 327
Priobćuje kr. profesor J. Novaković
Kr. šumarsko-gospodarska škola u Požarevcu.     PDF    TXT 337
???
Šumarstvo u Ugarskoj     PDF    TXT 339
Piše c. kr. umirovlj. šumarnik A. Tomić
Na obranu k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.     PDF    TXT 344
 
Različite viesti
     
Šumarski državni izpiti. — Naša tisovina (die gemeine Eibe). — Natječaji u Dalmaciji. — Odlikovanja. — Naše šumarsko učilište. — Nova šumarska knjiga. — Osobita vrst drva za našumljivanje goljetih. — Izpražnjena mjesta i natječaji. — Stupovnosti čista prihoda šuma katastralnoga ravnateljstva osječkoga. — XXXIV. glavna skupština češkog šumarskog družtva. — Mala zbirka zakona. — Statistika šumarstva Austro-Ungarije. — Izvješće o upravi i gospodarenju kod druge banske imovne obćine. — Pošumljenje krša i naš autonomni budget. — Imenovanja. — Novi članovi hrv. šumar. družtva. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 348

                UNDER CONSTRUCTION