godište: 1881    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1881 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Fr. X. Kesterčanek
Na znanje!     PDF    TXT 1
Fran. Xav. Kesterčanek
Ogled na prošlost     PDF    TXT 2
E. Slapničar
Poučno putovanje slušatelja III. šum. tečaja na kr. šum. učilištu križevačkom god. 1880. u Češku     PDF    TXT 6
A. Danhelovsky
Silhouette gosp. šumarnika A. Danhelovskya.     PDF    TXT 23
piše Fran X. Kesterčanek
Gojimo pitomi kesten     PDF    TXT 36
piše Ettinger
Popis zvjeradi i divljači u Hrvatskoj i Slavoniji koncem godine 1880.     PDF    TXT 42
 
Različite viesti
     
Skakavac selac u Istri. — Križevačko šumarsko učilište. — Hrv. šumarski kolendar za god. 1881. — Obća glavna skupština ruskih šumara god. 1881. — Upravljajući odbor kod Nj. preuzvišenosti bana. — Šumarski izpiti. — Sjednica upravljajućeg odbora hrv. šum. družtva. — Družtvo u podporu ubogih slušatelja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Priestolo-nasljednik u Ćereviću u Sriemu. — Nova naredba vlade zbog oštećivanja šuma. — Lovor drvo u Koruškoj. — Amerikanska smreka u Hrvatskoj. — Hrvatska trgovina s drvi god. 1880. — Za trgovce drvi i posjednike šuma. — Potresom se pokliznula šuma. — Hajka na vuke. — Investicije na hrv. Krasu. g. 1879. — U lov na lavove. — Stanje krajiške zaklade za investicije od godine 1872. do 1879. — Promjene u šumarskom osoblju. — 105-godišnja parnica radi šumskoga zemljišta. — Osvrt na ciene drva na sisačkom trgu god. 1880. — Uspjeh sadbe borovog sjemena. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 46
broj: 2
     
 
     
Kesterčanek
Osnova nove naredbe o polaganju državnih izpita za samostalnu gumarsku upravu u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 57
piše Fran X. Kesterčanek
Sitnice ob uzgoju i koristi višnjevine i rašeljkovine.     PDF    TXT 66
???
Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu šumskimi proizvodi.     PDF    TXT 72
???
Šumarstvo u Srbiji     PDF    TXT 77
???
Imena našemu hrašću     PDF    TXT 86
 
Različite viesti
     
Novi cienik za drvo i koru. — Lov na medvjedku sa pet medvedića. — Njegova Visost kraljević Rudolfo o jastrebu. — Šumarska željeznica za Slavoniju. — Dobra dražba šume. — Shodna naredba. — Hajka na vukove. — Izvoz hrastovih duga sa hrvatskih postaja u Trst. — Šumski proizvodi Bosne i Hercegovine. — Vuk u Zagrebu. — Austrijski šumarski kongress za god. 1881. — Nešto o lovu u našoj Krajini. — Dobavljanje sadjenica iz primorskih središnjih biljevišta. — Novinstvo prema hrvatskom šumarstvu. — Obrtnička škola za drvo-rezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo. — Družtveni računi. — Odlikovanja. — Družtvene viesti. — Promjene u šumarskom osoblju. — Izpravak     PDF    TXT 94
broj: 3
     
 
     
???
Neke primjetbe k osnovi nove naredbe o naših šum. družt. izpitih.     PDF    TXT 105
piše A. Danhelovsky
Prilozi k poznavanju drvnih zaliha sječivnih hrastika slavonske podravine i ustanovljivanju mjestnih skrižaljka o prihodu šuma jednake ili slične zemljištne i stojbinske vrstnoće     PDF    TXT 111
priobćuje Slapničar
Pripomenak o lugarskom osoblju     PDF    TXT 125
piše Vl. Kiseljak
O preinaci zakona o lovu     PDF    TXT 128
???
Još nešto o našem lugarsko- i šumarsko-čuvarskom osoblju i strukovnoj mu naobrazbi.     PDF    TXT 133
piše D. Nanicini
K pošumljenju Krasa     PDF    TXT 140
 
Različite viesti
     
Josip Kargl umro — Gospodi članovom i predplatnikom šum. lista. — Naše današnje znanje o brstu i brstiku. — Kongress austrijskih šumara. — Sastanak i glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva za god. 1881. — Predavanja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Izviešće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu za god. 1879. — Nešto o prometu šiške i hrastove kore u Hrvatskoj. — Izradjivanja drva u parnih pilah u Sisku i Kerestincu g. 1879. — Dendrometrija. — Nazivlja bukve. — Hranivna vriednost žira. — Petrovska šumarsko-gospodarska akademija u Moskvi. — Najveća tvornica žigica na svietu. — Austrijski veleposjed i njegove šume, — Acer saccharinum (javor sladki). — Centralblatt für das gesammte Forstwesen. — Šume guljače u Bavarskoj i Njemačkoj u obće. — Tri mlada medvjeda u zagrebačkom muzeju. — K prevažanju drva i brodarenju na Bosutu, Studvi i Spačvi. — Najvišje drvo na svietu. — Pravo eksploitacije državnih šuma u Srbiji. — Izgorjelo historično znamenito orijaško drvo. — Gojenje uljike u Dalmaciji. — Eksport hrastove kore iz Ugarske. — Kakav je bio lov u Ugarskoj početkom ovoga stoljeća. — Sadjenje i gojenje šuma. — Šumarstvo u podžupaniji riečkoj god. 1880. — Novi način pošumljivanja. — Imenovanja. — Izpravci. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 144
broj: 4
     
 
     
V. glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva     PDF    TXT 155
Šumarsko naukovno pitanje pred hrv. saborom.     PDF    TXT 157
???
Razmatranje o reorganizaciji uprave i gospodarenja po obćinskih šuma     PDF    TXT 163
piše Ettinger
Vriednost trske na l rali površine     PDF    TXT 170
piše Franjo pl. Kružić
Uporaba tahimetrije u zemljomjerstvu     PDF    TXT 173
Rieč prije šumarske skupštine     PDF    TXT 190
 
Različite viesti
     
Konrad Rosa. — Trgovina s drvi u Zagrebu. — Eksport hrvatskih dužica u Francezku. — Neugodan provodić. — Sgrada i prostorije kr. šumarskog učilišta u Križevcih. — Kvarovi i štete od poljskih miševa. — Koruško šumarsko družtvo. — Šumarsko-obrtničke škole u Češkoj Šumavi. — Trattato di selvicultura. — Obrtnička škola za drvorezbarstvo u Primorju. — Lov u Češkoj prije 100 godina. — Šećer kano nuzgredni šumski užitak u Austriji. — Lovka za hrušte od Voitelliera. — Novi šumarski list. — Petdesetgodišnjica šumarske stolice na universi u Giessenu. — U Hrvatskoj se nalazeći kornjaši plemena vrtača, — Koješta o šumarsko-uzgojnih troškovih u nas. — Kako se u Francezkoj čuvaju šume proti oštećivanju. — Kritika domaćih i stranih novina o „dendrometrija ili nauci, kako valja postupati kod procienjivanja jedrine pojedinih stabala kao i drvne gromadi čitavih šuma" i „Hrv. šum. kolendaru." — Ubijena medvjedica s mladim medvjedićem. — Ugarsko-hrvatsko-srbski promet šumskimi proizvodi g. 1879. — Za postignuće šuma u Dalmaciji. — Poučno putovanje slušatelja Šumarstva na Kras. — Stari orao. — Domaća industrija s drvi. — Odredba glede gojenja čuvanja šuma od god. 1807 u bivšoj Krajini sadanje belovarske županije. — Obdržavanje državnih izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Nekrolog pokojnoga c. kr. šumarskoga ravnatelju Josipa Kargla. — Neopreznost na lovu. — Najnovija djela počastnih članova hrv. šum. družtva, gg. M. R. Presslera i dr. baruna Seckendorfa. — Imenovanja. — Opazka. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 191
broj: 5
     
 
     
Izviešće tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog družtva tečajem god. 1881     PDF    TXT 205
piše Fran Kesterčanek
Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva     PDF    TXT 210
po dru. Seckendorfu
Svrha i važnost šumarskih pokušališta     PDF    TXT 226
piše Franjo Cerman
Šumarstvo požežke podžupanije     PDF    TXT 237
obzirom na kataster, priobćuje Antun Tomić
Nekoliko rieči o silhueti šumarnika Danhelovskoga     PDF    TXT 248
 
Različite viesti
     
Njegovo Veličanstvo doći će na lov u Hrvatsku. — Šumarsko pitanje opet na hrv. saboru. — Drvena palača. — Madjarsko šumarsko družtvo. — Sjednica upravljajućega odbora hrv. šumarskoga družtva. — Šumarstvo u Rusiji. — Vele da će— ali kad će? — Lovina u Štajerskoj g. 1880. — Nauka o Čuvanju šuma. — Riedak slučaj u prirodi. — Organizacija vrhovne šumarske oblasti u Madjarskoj. — Konačni izpiti na šum. učilištu u Križevcih. — Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. — Šumarska zbirka na kr. šum. učilištu u Križevcih. — Hrvatsko novinstvo i šumarski list. — Trošnja divjači u Englezkoj. — Sa glavne skupštine u Zagorju. — Gospodi članovom hrv. slav. šumarskog družtva na znanje i ravnanje. — Novi hrvatski šumarski list. — Trajnost željezničkih šlipera. — Lovski odnošaji u gradiškom okružju. — Šumarski državni izpiti. — Drž. dobro Kutjevo se kupuje. — Glavna skupština madjarskog šumarskog družtva. — Izviešće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. Novo djelo o Krasu. — Družtvene viesti. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 254
broj: 6
     
 
     
piše Fran Kesterčanek
Zagorska šumarska skupština     PDF    TXT 261
govor g. nadšumara M. Zobundjije
Govor na V. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog družtva     PDF    TXT 276
piše Gustav Pausa
Šumarsko-uzgojne crtice iz banskog okružja     PDF    TXT 283
???
Današnje stanje šumarstva u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 301
Po H. vitezu Guttenbergu
Kako ćemo u buduće na Krasu ?     PDF    TXT 305
piše M. Prokić
Koja k pitanju o uharnosti šuma     PDF    TXT 309
 
Različite viesti
     
Članovom hrv.-slav. šumarskog družtva. — Novi članovi družtva. — Novi šumarski kolendar. — Šumarski godišnjik 1882. — Šumski požari u Americi. — Sabiranje mravjih jaja kao šumski nuzužitak. — Eksport dužica. — Uniformu kr. ugarskog šumarskog osoblja. — Kultivacija pješčara. — Šumarske crtice iz Turske. — Lugarska škola u Gusswerku u Štajerskoj. — Predavanja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Narovoslovni atelier u Gospiću. — Molba. — Kranjsko - primorsko šumarsku družtvo. — Izpravak. — Gospodi kr. županijskim nadšumarom i kr. kot. povjerenikom procjene. — Umro. — Potvrda prijetka o uplaćenih prinosili od 1. srpnja do konca listopada 1881. — Svečanost u Gödöllu. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 311

                UNDER CONSTRUCTION