godište: 1877    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1877 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Köröškenji Vladoj
Izvješće o prvoj glavnoj skupštini hrvat.- slavon. šumarskoga družtva obdržavanoj dne 14. i 15. listopada 1876 u Zagrebu     PDF    TXT 1
Köröškenji Vladoj
Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.     PDF    TXT 9
Danhelovsky Adolf, šumarnik u Miholjcu (Slavonija)
Predlozi o štednji drva u proizvadjanju francezkih duga     PDF    TXT 19
???
Krajiške šume i krajiške željeznice.     PDF    TXT 45
Mažuranić Ivan
OKRUŽNICA kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove na sve kralj. Podžupanije i gradove.     PDF    TXT 47
 
Razne viesti
     
Vladoj Köröškenji, osmrtnica.     PDF    TXT 49
Izvještaj o trgovini s drvi u Trstu. - Ubijen divlji nerast - Novi izbor zastupstva. - Šumska segrezacija. - Utopio se u slavon. šumah.     PDF    TXT 51
 
Društvene viesti
     
Tomić Ante
P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Šumari i prijatelj! šumarstva!     PDF    TXT 54
Natječaji     PDF    TXT 55
 
Osobne viesti
     
Promjene u krajiško-šumarskom osoblju.     PDF    TXT 56
 
Družtvene viesti
     
Upravljajući odbor
Poziv p. n. članovom šumarskoga družtva.     PDF    TXT 56
broj: 2
     
 
     
Wessely Josip
Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za tiem kraško pitanje uploške.     PDF    TXT 57
Tomić Ante, umirovlj. c. k. šumarnik
Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uredjene šume, njihov razmjer medjusobno i prama površini ciele šume obzirom na obhodnju.     PDF    TXT 110
Živković, kr. odjelni predstojnik
Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.     PDF    TXT 118
Mažuranić Ivan, ban v.r.
Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.     PDF    TXT 120
 
Razne viesti
     
Zikmundovsky F., nadšumar
O utamanjivanju grabežljive zvjeradi.     PDF    TXT 122
Književnost. - Ukinuće slobodna lova u hrvat.-slavon. Krajini. - Promjene u šumarskom osoblju. — Pismo nadšumara Račkija, uvršteno u Primorcu broj 39 od 1. travnja t.g. - Provedba šumske segregacije u Krajini.     PDF    TXT 124
 
Družtvene viesti
     
Imenik p.n. gospode pravih i podupirajućih članova hrvat.-slavon. šumarskog družtva te i one gospode, koja su se na družtveni časopis predbrojili, sa oznakom dosada za godinu 1877. uplaćenih svota.     PDF    TXT 126
Vrbanić Mijo, tajnik
Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 131
broj: 3
     
 
     
Dragutin F. Hlava, prof. šumarstva na kr. učilištu u Križevcu.
Prvi izlet šumarskoga družtva.     PDF    TXT 183
Zikmundovski, nadšumar
Gradiška imovna obćina sa šumarskoga stanovišta.     PDF    TXT 189
Ante Tomić, umirovljeni šumarnik
Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku; odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.     PDF    TXT 201
Gust. Pausa, nadšumar
Obračunanje drvne množine pojedinih odjelah sastojine za pokriće godišnje ili periodične sječine, nadalje način, kojim valja pravac sječini obilježiti.     PDF    TXT 213
Vatroslav Cerman, kralj. šumar
Razmatranja ob obćinskih šumah.     PDF    TXT 216
 
Razne viesti
     
Bezplatni poučni tečaj za čuvare šumah i pomoćno šumarsko osoblje. - Stovarište tehn. drva u Sisku s pogledom na obstojeći običaj trgovine. (Pausa) - Književnost - Izvoz šumskih proizvoda. - Izpražnjena mjesta. - Osobne vjesti. - Uspjeh državnih izpitah za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva. - Javna zahvala.     PDF    TXT 219
 
Družtvene viesti
     
Poziv. - Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 226
broj: 4
     
 
     
???
Impregniranje drveća.     PDF    TXT 252
Drag. Hlava, profesor šumarstva.
Izvještje o poučnom putovanju slušateljah kr. šumarsko-gospodarskoga učilišta Križevačkoga na imanje Nj. c. kr. visosti gospodina nadvojvode Albrechta u Lak-Bellye u Ugarskoj koncem mjeseca lipnja 1877.     PDF    TXT 257
Prepis dopisa kr.ug. ministarstva financijah, upravljenog dne 14. srpnja 1877, br.30.168, napreuzvišenog gospodina bana trojedne kraljevine.     PDF    TXT 265
Okružnica svimkolikim katastralnim ravnateljstvom.     PDF    TXT 269
 
Razne viesti
     
Plutasti hrast i zaplodjivanje krasa. - Izvoz šumskih proizvoda. - Turski višnjevi kamiši (čibuci). - Novo gospodarstvo brsta. - Novi strukovni list. - Osobne vjesti. - II. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva - Riedki pojav prirode.     PDF    TXT 270
Natječaj.     PDF    TXT 274

                UNDER CONSTRUCTION