broj: 9/1905        pdf (6,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
F. Ž. Kesterčanek
Objava i poziv.     PDF    TXT 387
B. Kosović
Razdioba šuma z. z. u ličko-krbavskoj županiji.     PDF    TXT 388
F. Ž. K.
Šumarska akademija u Zagrebu.     PDF    TXT 399
Vj. Stublić
Kako nam je čuvati šuma na Kordunu?     PDF    TXT 407
 
Različite viesti:
     
Žalostni memento. — Naučna putovanja slušača kr. šumarske akademije. — Šumarska škola u Sarajevu dokinuta. — VII. medjunarodni gosp. šum. kongres. — Beriva šum. osoblja u Bosnoj. — Ciklon u Banovini. — Veliki šumski požari. — Prihod erarnih šuma u Hrvatskoj i Ugarskoj. — Šum akademija u Eisenachu i Eberswaldenu. — Prihod državnih šuma u Srbiji. — Površina šuma u Sjev. Americi. — Državne šume u Rusiji. — Libanski cedri. — Vjetrolomi u Češkoj. — Žesta iz žira. — Glavne skupštine austrij. šumar. družtva u t. g — Šume u Japanu. — Ispravak.     PDF    TXT 417

                UNDER CONSTRUCTION