broj: 9-10/2013        pdf (8,91 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
uredništvo
NOVA STRATEGIJA EU ZA ŠUME: ZA ŠUME I SEKTOR KOJI SE TEMELJI NA ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ UDK 630*232.3+181.3 (001)
UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.)     pdf    TXT     HR     EN 447
Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ UDK 630*431 (Pinus halpensis Mill) (001)
UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA     pdf    TXT     HR     EN 461
Jelena Nedeljković, Marko Lovrić, Dragan Nonić, Makedonka Stojanovska, Vaska Nedanovska, Nataša Lovrić, Vladimir Stojanovski UDK 630*899 (001)
UTJECAJ POLITIČKIH INSTRUMENATA NA POSLOVANJE S NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U HRVATSKOJ, MAKEDONIJI I SRBIJI     pdf    TXT     HR     EN 473
Sažetak:
Na području jugoistočne Europe povećava se broj istraživanja koja se bave problematikom nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP). Međutim, regulatorni politički instrumenti, koji se odnose na to područje, još su uvijek slabo istraženi. Osnovni cilj ovog istraživanja je razmatranje utjecaja određenih političkih instrumenata na poslovanje s NDŠP u odabranim državama jugoistočne Europe te analiza stavova predstavnika malih i srednjih poduzeća (MSP) za otkup, preradu i plasman NDŠP, vezanih za proceduralne elemente poslovanja s NDŠP te suradnje s nadležnim institucijama.
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog u okviru FOPER II projekta "Poduzetništvo, tržišta i marketing nedrvnih šumskih proizvoda na području jugoistočne Europe". Primijenjene su komparativna i statistička metoda, kao i metoda analize sadržaja. Sekundarni podaci koji se odnose na zakonodavne i strateške dokumente analizirani su komparativnom analizom sadržaja, dok je analiza primarnih podataka koji su prikupljeni upitnikom, obavljena statističkom metodom. Kao istraživačka tehnika, za prikupljanje stavova predstavnika MSP za otkup, preradu i plasman NDŠP, korištena je anketa.
Rezultati pokazuju da su analizirani dokumenti usvojeni tijekom razdoblja tranzicije, odnosno u posljednja dva desetljeća. To ukazuje na činjenicu da je ostvaren iskorak u prepoznavanju njihovog značenja nakon političkih i društvenih promjena koje su nastupile na ovim prostorima. U Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji pri gospodarenju s NDŠP prisutno je preklapanje nadležnosti institucija iz sektora šumarstva te zaštite prirode i okoliša. Suradnju sa ministarstvima nadležnim za šumarstvu ima oko polovice ispitanika u Hrvatskoj i Srbiji. Nasuprot tomu, većina
ispitanika u Hrvatskoj i Makedoniji i svi ispitanici u Srbiji surađuju s ministarstvima nadležnim za poslove zaštite prirode i okoliša. Primjenom klaster analize utvrđeno je grupiranje ispitanika u tri klastera u Hrvatskoj, dva u Makedoniji i četiri u Srbiji. Ipak, u Hrvatskoj i Makedoniji se jasno izdvajaju dvije grupe ispitanika, gdje prvi klaster čine predstavnici MSP koji smatraju da im prikupljanje dokumentacije predstavlja problem u poslovanju, dok članovi drugog klastera navode da ih ova procedura ne ometa u poslovanju. U Srbiji se nije izdvojila druga grupa ispitanika koji smatraju da ih proces dobivanja dozvola za sakupljanje NDŠP ne ometa u poslovanju, već su klasteri formirani na osnovi problema uzrokovanih različitim čimbenicima, a koji imaju utjecaja na ovaj proces.

Ključne riječi: nedrvni šumski proizvodi; politički instrumenti; mala i srednja poduzeća
Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ UDK 630*451+151 (001)
UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE     pdf    TXT     HR     EN 487
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Milivoj FRANJEVIĆ UDK 630*453
BIVOLTINOST BUKOVOG DRVAŠA LJESTVIČARA Trypodendron domesticum U HRVATSKIM NIZINSKIM HRASTOVIM SASTOJINAMA JASTREBARSKIH LUGOVA     pdf    TXT     HR     EN 495
Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek UDK 630*453
PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 499
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
PRUTKA MIGAVICA (Tringa glareolaL.)     PDF    TXT 504
Dragan Prlić
CVILIDRETE U ŠUMAMA SLATINE I OKOLICE     PDF    TXT 505
 
AKTUALNO
     
Simo Milković
NUŽNE PROMJENE U ŠUMARSTVU HRVATSKE     PDF    TXT 507
 
OBLJETNICE
     
Mario Ančić
SVEČANA SJEDNICA POVODOM 115. OBLJETNICE ŠUMARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU     PDF    TXT 508
Jozo Franjić
Dr. sc. IVAN TRINAJSTIĆ, prof. emer. – UGLEDNI HRVATSKI I SVJETSKI BOTANIČAR     PDF    TXT 519
Alojzije Frković
NACIONALNI PARK RISNJAK – 60. OBLJETNICA OSNIVANJA (1953–2013)     PDF    TXT 521
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
PREDSTAVLJANJE KNJIGE ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA NA PRAGU EUROPSKE UNIJE     PDF    TXT 527
Alojzije Frković
Vrbek, M., S. Buzjak: LESKA – PRIRUČNIK O FLORI     PDF    TXT 529
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
46 EFNS-FINSKA KONTIOLAHTI - 17–23. OŽUJKA 2014. godine     PDF    TXT 549
Damir Delač
ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a, održane 19. rujna 2013. god. na području Šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb     PDF    TXT 552
Ivica Milković
GOSPODARENJE ŠUMAMA JELE I BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI MACELJ     PDF    TXT 556
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
Mr. sc. BRANKO BRADIĆ (1943–2013)     PDF    TXT 559

                UNDER CONSTRUCTION