broj: 9-10/2011        pdf (7,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2010. GOD., Nagrada za životno djelo prof. em. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIRU PRPIĆU     pdf    TXT     HR     EN 421
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković UDK 630* 622 + 653: 231 (Quercus roburL.)(001)
Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”     pdf    TXT     HR     EN 423
Račko,V., M. Saniga, I. Čunderlík UDK 630* 811 + 48: 249 (001)
Utjecaj šumskouzgojnih zahvata na strukturu i formiranje neprave srži u bukovim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 437
Stevanov,M., M. Böcher, M. Krott, S. Orlović, D. Vuletić, S. Krajter UDK 630* 945.4 + 935 (001)
Analitički model resornoga istraživanja kao znanstveno utemeljenoga savjetovanja sudionika u političkom procesu - Analiza znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta za nizinsko šumarstvo i okoliš iz Novog Sada     pdf    TXT     HR     EN 449
Kirin,T., J. Kralj, D. Ćiković, Z. Dolenec UDK 630* 152 + 907 (001)
Izbor staništa i sličnosti zajednica ptica pjevica u šumama parkova prirode Medvednica i Žumberak – Samoborsko gorje     pdf    TXT     HR     EN 467
Sažetak: Istraživanja zajednica ptica pjevica šumskih staništa ukazuju da na njihovu strukturu i gustoću populacija mogu utjecati floristička i strukturalna svojstva vegetacije. U ovom istraživanju željeli smo, usporedbom zajednica ptica šumskih staništa dvaju parkova prirode, utvrditi utjecaj florističkih i strukturalnih svojstava vegetacije na zajednicu ptica gnjezdarica. Istraživanje je provedeno tijekom 2006. i 2007. u Parkovima prirode Medvednica i Žumberak – Samoborsko gorje. Šume pokrivaju oko 60 % površineu oba parka, ali su kontinuirane na Medvednici i nešto rascjepkanije na Žumberku. Istraživanje ptica provedeno je metodom prebrojavanja u točki, a uzorkovanje staništa metodom kružnih ploha. Istraživanje je provedeno na ukupno101 točki: 49 na Medvednici i 52 na Žumberku. Pri statističkoj obradi korišteni su neparametrijski testovi (Kruskal–Wallis i Kendal Tau). Udio temeljnice stabala korišten je za određivanje pripadnosti pojedinom šumskim tipu: bukovoj, hrastovoj, mješovitoj listopadnoj i mješovitoj crnogoričnoj šumi. Prosječna temeljnica stabla korištena je kao indikator starosti šume. Istraživanjem je zabilježeno ukupno 27 vrsta ptica pjevica u šumama Medvednice i32 na Žumberku (Tablica 1). Šest vrsta ptica bilo je vezano uz određeni tip šume, s više od 40 % parova zabilježenih u tom šumskom tipu. Diverzitet vrstabio je viši na Žumberku, dok je gustoća populacija ptica pjevica bila veća na Medvednici (Slika 2). Sorensenov indeks pokazao je da zajednice ptica istog tipa šume između dva područja pokazuju znatno veću sličnost nego floristički sastav (Slika 3). Najveća sličnost u zajednicama ptica između dva Parka zabilježena je u bukovim i hrastovim sastojinama. Hrastove sastojine pokazuju najmanju florističku sličnost, ali nemaju značajnih razlika u strukturalnim svojstvima niti u ekološkim skupinama ptica. Bukove sastojine naprotiv pokazuju značajne strukturalne razlike i u njima je, kao i u mješovitim crnogoričnim sastojinama, zabilježena najveća razlika među ekološkim skupinama ptica između dva Parka. Strukturalne razlike tih šuma između dva Parka su rezultat različite starosti sastojina, a ptice su imale veće gustoće u starijim šu-mama. Među strukturalnim svojstvima vegetacije, ona vezana uz starost šume (prosječna temeljnica i broj mladih stabala) bile su značajno korelirane s ukupnom gustoćom populacija pjevica i s gustoćom različitih ekoloških skupina. Zaključak je ovog istraživanja da floristički sastav šuma ima utjecaj na odabir tipa šume u kojoj će se neke vrste ptica pjevica gnijezditi, dok na odabir samog područja gniježđenja veći utjecaj imaju strukturalna svojstva šume.
Ključne riječi: Parkovi prirode; struktura vegetacije; šumska staništa; zajednice ptica pjevica
Uhlíková,H., O. Nakládal, P. Jakubcová, M.Turčáni UDK 630* 453 (Lymantria monacha) (001)
Gradacije smrekovog prelca (Lymantria monacha) i područja njegove učestale pojave u Češkoj     pdf    TXT     HR     EN 477
 
STRUČNI ČLANCI
     
Hodić,I., Z. Jurušić UDK 630* 630 383
Analiza primarne otvorenosti šuma kojima gospodare HŠd.o.o. Zagreb kao podloga za kreiranje buduće politike izgradnje šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 487
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Češnjača(Pelobates fuscusLaurenti)     PDF    TXT 500
Tomić, Ivica
Poučna staza u okrilju šuma Dilj-gore     PDF    TXT 501
 
PRIZNANJA
     
Jakovac,H., Z. Seletković
Državna nagrada za znanost za 2010. god. Nagrada za životno djelo, Prof. em. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću     PDF    TXT 503
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Stanje populacije vuka u Hrvatskoj, s prijedlogom zahvata u populaciju u 2011/12. godini     PDF    TXT 506
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, Igor
Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije     PDF    TXT 510
Harapin, Miroslav
22. međunarodno znanstveno savjetovanje entomologa Srednje Europe     PDF    TXT 513
 
OBLJETNICE
     
Harapin, Miroslav
65. obljetnica Hrvatskoga šumarskoga instituta 1945–2010. g.     PDF    TXT 515
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Oršanić, Milan
Martin Bobinac:Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma ravnog Srema     PDF    TXT 516
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 517
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Hrašovec,Boris
65. godišnji skup Njemačkog šumarskog društva (Deutscher Forstverein) uAachenu 21–25. rujna 2011.     PDF    TXT 520
 
Dundović, Josip
     
Hrašovec,Boris
6. Hrvatski dani biomase, Hrvatsko-austrijski gospodarski skup “Biomasa i bioplin (električna i toplinska energija)”Našice, 2. rujna 2011.     PDF    TXT 524
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici, XIII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 527
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Večer s mješovitom klapom Komin     PDF    TXT 528
Delač, Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. 11. 2011. god. u 11 sati u lovačkoj kući Radinje, UŠP Nova Gradiška     PDF    TXT 529
Uredništvo
Preslik dopisa MRRŠGV - Odjek izložbe Šuma kom šumara u SAD     PDF    TXT 534
 
IN MEMORIAM
     
Stojković, Mladen
Dragutin Kiš (1924 – 2010)     PDF    TXT 535

                UNDER CONSTRUCTION