broj: 9-10/2010        pdf (7,71 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pandža,M., V.Krpina UDK 630* 187 + 188 (001)
Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 447
Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar UDK 630* 156 (001)
Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike     pdf    TXT     HR     EN 461
Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić UDK 630* 114.6 + 411 (001)
Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica     pdf    TXT     HR     EN 475
Čas, Miran UDK 630* 156 (001)
Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru     pdf    TXT     HR     EN 487
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec UDK 630* 453
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 497
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić UDK 630* 903 + 907.1
Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara     pdf    TXT     HR     EN 503
Sažetak: Ovdje predstavljeno istraživanje usmjereno je na ulogu lokalne zajednice u upravljanju zaštićenim područjima, s osnovnom pretpostavkom da će bez suradnje i sudjelovanja lokalne zajednice u očuvanju biološke raznoliko­sti na području gdje su zemlja i resursi temeljni oslonci za život ljudi, biti manje uspješno ako lokalno stanovništvo aktivno ne podupire zadane ciljeve očuvanja.
Upravljački kapaciteti zaštićenih područja ovise o općem sustavu uprav­ljanja, stanju samog resursa i podršci lokalne zajednice. Stoga se postavlja ključno pitanje od općeg interesa: imaju li odgovorne strukture kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima, te da li se željeni rezultati po­stižu na terenu. Mjerenje navedenih dimenzija upravljanja kontekstualnog je karaktera, jer ono što je učinkovito u jednoj zemlji ili lokalno, može biti sa­svim neprihvatljivo u drugoj. Zbog toga se procjena upravljačkih kapaciteta po svome karakteru smatra kontekstualnom, odnosno bavi se prvo objašnja­vanjem odnosa, a onda institucionalnih i strukturnih okvira.
Prijedlog proglašenja Nacionalnog parka Tara Rezervatom Biosfere uka­zao je na važnost istraživanja koje bi opisalo institucionalni okvir, socio-de­mografsku situaciju u naseljima unutar granica Parka. Jasno je raspoznata ovisnost potrajnog gospodarenja zaštićenim prostorima o podršci lokalnog stanovništva. U cilju postizanja očuvanja biološke raznolikosti nacionalni za­konodavac i okolišni planeri trebaju uključiti lokalno stanovništvo u upravlja­nje zaštićenim prostorima, te utvrditi i razvijati socijalne procese kako bi omogućili lokalnim zajednicama očuvanje i unapređenje biološke raznolikosti kao dio njihovog životnog okruženja.
Metoda istraživanja je kvalitativna, što proizlazi iz prirode prikupljenih po­dataka i primijenjenih metoda analize i interpretacije. Primijenjena je studija slučaja (Case study) u sklopu koje su podaci prikupljeni tijekom 2004. godine, kada su obavljena 102 intervijua s lokalnim stanovništvom. Istraživanjem su obuhvaćena dva sela smještena na području Nacionalnog parka Tara: Rastište (67 intervjua) i Jagoštica (37). Oba sela su zbog slabe razvijenosti mreže puto ­va prometno izolirana, te stoga izrazito ovisna o lokalnim prirodnim resursima kao i gospodarskim i upravljačkim aktivnostima samoga Parka. Intervjui s lo­kalnim stanovništvom obuhvaćali su: demografske informacije o kućanstvu; stavove prema životu na selu; percepciju prirode i krajobraza; odnos sa Upra­vom Parka; i pitanja vezana uz strategije kućanstva kroz povijest, sadašnje i njihova očekivanja za budućnost (Tomićević 2005). Sama pitanja bila su otvo­rena, s ponuđenim odgovorima te mogućnošću davanja više odgovora. Svi in­tervjui obavljeni su u samim kućanstvima, što je omogućavalo ispitanicima da i primjerom objasne kako žive i rade te na koje načine utječu na krajobraz. Tako­đer su mogli lako objasniti kako institucionalne promjene utječu na njihovu volju za suradnjom s Upravom Parka, kao i njihova očekivanja u budućnosti. Intervjui su u potpunosti prepisani, što je omogućilo njihovu obradu i analizu korištenjem SPSS (Statističkog probrama za socijalna istraživanja) programa.
Dodatno su obavljeni i problemski orijentirani intervjui sa stručnjacima i donositeljima odluka u Parku, nadležnim institucijama i znanstvenim organi­za cijama (obavljeno je 5 intervjua) kako bi se dobio uvid u način sagledavanja problema s razine donositelja odluka. To znači da ispitanici nisu predstavljali sebe kao osobu, već su pružali stručno mišljenje u svom institucionalnom i/ili organizacijskom kontekstu (Meuser i Nagel 1991). Korištena pitanja bila su otvorena i polu strukturirana, koncentrirajući se na ključne probleme vezane uz sudjelovanje lokalnog stanovništva u upravaljanju Parkom, uključujući konflikte između lokalnog stanovništva i korištenja prirodnih resursa. Prikup ­ljena su i razmišljanja stručnjaka o budućnosti Parka.
Svi prikupljeni podaci uneseni su u bazu te analizirani korištenjem SPSS programa, posebno namijenjenom za analizu kvalitativnih podataka. Tijekom analize i interpretacije dobivenih rezultata korištena je metoda triangulacije (unakrsnog potvrđivanja) gdje se jedna grupa podataka analizira u odnosu na drugu grupu, čime se omogućava razumijevanje prošlih, postojećih i budućih postupaka. Ova metoda posebno se pokazala korisnom u razumijevanju strate­gija primijenjenih u lokalnim kućanstvima. Također je analizom drugih priku­pljenih dokumenata i pravnih akata, dobiven uvid u odnose između lokalnog stanovništva i uprave Parka te karakteristike šireg zemljopisnog i instituciona­lnog okruženja koje utječu na kapacitete zaštite prirode unutar Nacionalnog parka Tara.
Ovim istraživanjem analizirani su mogućnosti razvoja kapaciteta stano­vništva, koje živi u granicama samog Parka, te učinkovitog sudjelovanja u upravljanju zaštićenim područjem, kroz uključivanje u aktivnosti unapređenja biološke raznolikosti u svoje svakodnevne životne odluke. Polučeni rezultati ukazuju na neophodnost očuvanja i osiguravanja alternativnih životnih stra­te gija, s ciljem zaustavljanja iskorištavanja zaštićenih područja od strane lo­kalnog stanovništva, koje se istovremeno bori za očuvanje i unapređenje vla stitih životnih uvjeta.
Analiza stručnih intervjua ukazala je na nedostatak općih strateških doku­menata, koji bi regulirali zaštitu biološke raznolikosti i upravljanje zaštićenim prostorima u Srbiji, posebice onim od međunarodnog značenja.
Ključne riječi: komunikacijske aktivnosti; lokalna zajednica; sudjelovanje u upravljanju; zaštićena područja
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Siva štijoka (Porzana parva Scop.)     PDF    TXT 516
Frković, Alojzije
Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja     PDF    TXT 519
Tomljanović, K., M. Vucelja
Peti međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 521
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M., S. Zec
Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau     PDF    TXT 524
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 529
Gračan, Joso
Sylwan –poljski šumarski časopis     PDF    TXT 531
Gračan, Joso
Acta Silvatica and Hungarica     PDF    TXT 532
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M., S. Zec
Stručna ekskurzija u Bavarsku     PDF    TXT 534
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Frković, Alojzije
Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti     PDF    TXT 539
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – XII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 540
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, Vice
Oživljena uspomena na pilanu Štirovača     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu     PDF    TXT 543
Delač,Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vice
Anton Bruketa (1932–2009)     PDF    TXT 549
Biljak, Roman, Grospić, Frane
Ivo Delajković (1923–2010)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION