broj: 9-10/2010        pdf (7,71 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pandža,M., V.Krpina UDK 630* 187 + 188 (001)
Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 447
Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar UDK 630* 156 (001)
Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike     pdf    TXT     HR     EN 461
Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić UDK 630* 114.6 + 411 (001)
Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica     pdf    TXT     HR     EN 475
Čas, Miran UDK 630* 156 (001)
Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru     pdf    TXT     HR     EN 487
Sažetak:Populacije tetrijeba (Tetrao urogallusL.) u središnjoj i jugois ­toč noj Europi obuhvaća fragmentirani rub staništa,. Brojnost je u opadanju još od 1960. Staništa (pjevališta) tetrijeba u Sloveniji prisutna su na jugois ­toč nom rubu alpske metapopulacije i na sjeverozapadnom rubu dinarske me­tapopulacije. Te populacije praćene su na pjevalištima u dva razdoblja, u 1980. g. (466 praćenih lokaliteta) i 2000. g. (599). Svi lokaliteti pratili su lo­kalni stručnjaci (lovci i / ili šumari). Promatrali su glavne uzroke pada popu­lacija u staništima, koje su utvrdili za svaki ugroženi lokalitet. Poseban na glasak istraživanja bila je predacija staništa, kao što je predložio D. Jen­kins (2008). Glavni razlozi (od šest) ugrožavanja pjevališta (39 pjevališta) u 1980. g. bili su: sječa starih šuma (na 71,8 % lokaliteta) i izgradnje šumskih cesta (7,7 %) i branja šumskih plodova (7,7 %), dok je u 2000. g. bilo devet razloga na 92 ugrožena lokaliteta: (i) planinski turizam (26,1 %), (ii) sječa starih šuma (19,6 %), (iii) predatori (18,5 %), (iv) šumski radovi tijekom pro­ljeća (9,8 %), (v) ispaša stoke u šumama, žičane ograde (6,5 %), (VI i VII) branje šumskih plodova i zaraštanje pašnjaka, (viii) izgradnja šumskih cesta (ix) i ostale infrastrukture. Najznačajniji razlozi promjena i ugrožavanja stani­š ta između 1980. i 2000. g. bili su: razvoj planinskog turizma, predatora na staništima, radovi u šumama u proljeće, divlje pašarenje goveda i ovaca u šu-mama, zaraštanje posljednjih pašnjaka u šumskim područjima. Usporedba po većanja postotaka ugroženih lokaliteta od grabežljivaca od 1980 godine pokazala su pozitivne korelacije s povećanjem gustoće populacija glavnih grabežljivaca. Gustoća naseljenosti kuna (Martes spp.) i divlje svinje (Sus scrofa) porasla je za 150 %, dok se gustoća naseljenosti lisice (Vulpes vulpes) povećala od 1990. g. (za 35 %). Naši rezultati potvrđuju ocjenu uzroka nega­tivnog utjecaja na pjevališta, a temelje se na opisima i iskustvima promatrača kao prikladan pristup za procjene rizika za staništa tetrijeba. Spoznaje o uzro­cima sadašnjeg pada pojavnosti tetrijeba nameću donošenje smjernica koje bi omogućile promjenu načina gospodarenja šumama i divljači u cilju podizanju kvalitete staništa za ovu vrstu.
Ključne riječi: gospodarenje šumama i lovištima; planinski turizam; predacija; tetrijeb (Tetrao urogallus); uzroci ugroženosti staništa; zaštite popu­lacija rijetkih vrsta
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec UDK 630* 453
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 497
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić UDK 630* 903 + 907.1
Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara     pdf    TXT     HR     EN 503
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Siva štijoka (Porzana parva Scop.)     PDF    TXT 516
Frković, Alojzije
Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja     PDF    TXT 519
Tomljanović, K., M. Vucelja
Peti međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 521
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M., S. Zec
Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau     PDF    TXT 524
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 529
Gračan, Joso
Sylwan –poljski šumarski časopis     PDF    TXT 531
Gračan, Joso
Acta Silvatica and Hungarica     PDF    TXT 532
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M., S. Zec
Stručna ekskurzija u Bavarsku     PDF    TXT 534
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Frković, Alojzije
Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti     PDF    TXT 539
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – XII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 540
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, Vice
Oživljena uspomena na pilanu Štirovača     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu     PDF    TXT 543
Delač,Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vice
Anton Bruketa (1932–2009)     PDF    TXT 549
Biljak, Roman, Grospić, Frane
Ivo Delajković (1923–2010)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION