broj: 9-10/2010        pdf (7,71 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pandža,M., V.Krpina UDK 630* 187 + 188 (001)
Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 447
Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar UDK 630* 156 (001)
Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike     pdf    TXT     HR     EN 461
Sažetak:U radu su prikazani rezultati istraživanja lovaca u Hrvatskoj kao socijalno-geografske skupine i njihovih demosocijalnih značajki. U okviru toga pobliže su razmotreni kriteriji izdvajanja lovaca kao socijalno-geografske skupi ­ne, kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2001. i njihov razmještaj po župa ni ­jama 2001., lovno-geografski i lovno-demografski intenzitet na razini županija, te temeljne demogeografske i socijalne karakteristike hrvatskih lovaca 2007. go-di ne. Metodološki pristup temelji se na prostornoj analizi i sintezi relevantnih indikatora, odnosno anketnim istraživanjem prikupljenih podataka o demograf­skim i socijalnim obilježjima. Anketom su obuhvaćena 2.132 lovca iz 44 lovačke udruge iz gotovo svih hrvatskih županija. Rezultati pokazuju sljedeće: 1. lovci u Hr vatskoj predstavljaju razmjerno brojnu (više od 50.000 članova) socijalnu sku pinu s jasno izraženim značajkama socijalno-geografske grupe, koju u re­centnom razdoblju karakterizira brzi porast broja članova; 2. najvećim brojem lovaca na razini županija ističe se Istarska, a najmanjim Varaždinska županija, najveći lovno-geografski intenzitet karakterizira Međimursku, a najmanji Virovi­ti čko-podravsku županiju, dok se najvećim lovno-demografskim intenzitetom iz dva ja Ličko-senjska, a najmanjim, poslije Grada Zagreba, Varaždinska župa­nija. Ličko-senjska županija bilježi i najveći koeficijent iskorištenosti lovno-de­mografskog potencijala među hrvatskim županijama, a najmanji, poslije Grada Zagreba, Varaždinska županija; 3. glavni nositelji lovne aktivnosti u Hrvatskoj su muškarci u dobi između 45 i 65 godina, s težištem na dobnoj skupini 50–54 godine, prosječne starosti 49 godina, od kojih većina ima srednju stručnu spremu i u radnom su odnosu, a pretežno žive u ruralnim područjima. Za razdoblje 2001–2007. utvrđen je blagi, ali postojan i statistički signifikantan rast broja lo­vaca (r = 0,66; p <0,05). Najveća povezanost dobivena je između odnosa lovaca prema broju stanovnika te gustoći naseljenosti (r = 0,93; p <0,05), odnosno pro-sječnom broju stanovnika po naselju (r = 0,90; p <0,05). Ovo nedvojbeno poka­zuje kako udio lovaca u stanovništvu signifikantno pada, što je koncentracija stanovnika po jedinici površine veća. Tako je 2001. godine odnos lovaca prema ukupnom stanovništvu bio 1:117, da bi 2007. ovaj odnos bio 1:73 stanovnika, od­nosno prema tome se nalazimo na sredini ljestvice europskih zemalja.
Ključne riječi: demografske karakteristike; Hrvatska; koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala; lovac; lovište; lovno-demografski intenzitet; lovno-geografski intenzitet; so­cijalne karakteristike; socijalno-geografska skupina; županije
Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić UDK 630* 114.6 + 411 (001)
Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica     pdf    TXT     HR     EN 475
Čas, Miran UDK 630* 156 (001)
Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru     pdf    TXT     HR     EN 487
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec UDK 630* 453
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 497
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić UDK 630* 903 + 907.1
Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara     pdf    TXT     HR     EN 503
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Siva štijoka (Porzana parva Scop.)     PDF    TXT 516
Frković, Alojzije
Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja     PDF    TXT 519
Tomljanović, K., M. Vucelja
Peti međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 521
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M., S. Zec
Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau     PDF    TXT 524
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 529
Gračan, Joso
Sylwan –poljski šumarski časopis     PDF    TXT 531
Gračan, Joso
Acta Silvatica and Hungarica     PDF    TXT 532
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M., S. Zec
Stručna ekskurzija u Bavarsku     PDF    TXT 534
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Frković, Alojzije
Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti     PDF    TXT 539
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – XII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 540
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, Vice
Oživljena uspomena na pilanu Štirovača     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu     PDF    TXT 543
Delač,Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vice
Anton Bruketa (1932–2009)     PDF    TXT 549
Biljak, Roman, Grospić, Frane
Ivo Delajković (1923–2010)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION