broj: 9-10/2010        pdf (7,71 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pandža,M., V.Krpina UDK 630* 187 + 188 (001)
Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 447
Sažetak:U radu su analizirane fitocenološke značajke vegetacije na području otočne skupine Vrgada (otoci zadarskog arhipelaga). S obzirom da otok Vrgada u svom najvišem dijelu vrh Strabinovac doseže visinu od 112 m, na njoj možemo razlikovati samo mediteransko-litoralni vegetacijski pojas. Taj je pojas zastupljen u eumediteranskoj vegetacijskoj zoni, a najznačajnija zajednica je Myrto-Quercetum ilicis, a na zaštićenim položajima Vrgade, te na južnoj i jugozapadnoj ekspoziciji otoka i na otočićima zastupljena je stenome­diteranska asocijacija Pistacio-Juniperetum phoeniceae. Ukupno je naprav­ljena 31 fitocenološka snimka. Snimke su rađene i analizirane po metodi Braun-Blanquet-a. Na svim snimkama provedene su dvije metode numeričke analize - klasterska analiza i multidimenzionalno skaliranje. Rezultati su pri­kazani u tablicama 1–5 klasičnim prikazom fitocenoloških snimaka, a numeri­čkom analizom dobiven je grafički prikaz (sl. 3 i 4). Sintaksonomskom analizom utvrđene su šumske zajednice gariga –Erico-Cistetum creticiH-ić 1958 i makije: Myrto-Quercetum ilicis (H-ić 1963) Trinajstić (1976) 1985, Fraxino orno–Quercetum ilicisH-ić (1956) 1958,Pistacio-Juniperetum phoe­niceaeTrinajstić 1987 i Querco ilici-Pinetum halepensisLoisel 1971.
Osim ovih zajednica koje se jasno uočavaju na terenu, dio otoka Vrgade i otočića Arntina obraštaju sastojine alepskog bora koji se spontano širi, a na otočiću Murvenjaku sastojine mirte i tršlje –Myrto-Pistacietum lentisciMoli­nier (1936, 1954) Rivas Martinez 1975.
Ključne riječi: Dalmacija; Hrvatska; istacio-Juniperetum phoeniceae; Myrto-Quercetum ilicis; numerička analiza; otok Vrgada i vrgadski otočići
Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar UDK 630* 156 (001)
Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike     pdf    TXT     HR     EN 461
Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić UDK 630* 114.6 + 411 (001)
Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica     pdf    TXT     HR     EN 475
Čas, Miran UDK 630* 156 (001)
Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru     pdf    TXT     HR     EN 487
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec UDK 630* 453
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 497
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić UDK 630* 903 + 907.1
Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara     pdf    TXT     HR     EN 503
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Siva štijoka (Porzana parva Scop.)     PDF    TXT 516
Frković, Alojzije
Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.     PDF    TXT 517
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja     PDF    TXT 519
Tomljanović, K., M. Vucelja
Peti međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 521
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M., S. Zec
Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau     PDF    TXT 524
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 529
Gračan, Joso
Sylwan –poljski šumarski časopis     PDF    TXT 531
Gračan, Joso
Acta Silvatica and Hungarica     PDF    TXT 532
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M., S. Zec
Stručna ekskurzija u Bavarsku     PDF    TXT 534
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Frković, Alojzije
Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti     PDF    TXT 539
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – XII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 540
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, Vice
Oživljena uspomena na pilanu Štirovača     PDF    TXT 541
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu     PDF    TXT 543
Delač,Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vice
Anton Bruketa (1932–2009)     PDF    TXT 549
Biljak, Roman, Grospić, Frane
Ivo Delajković (1923–2010)     PDF    TXT 550

                UNDER CONSTRUCTION