broj: 9-10/2006        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ČEMU SLUŽE NAŠI NACIONALNI PARKOVI     PDF    TXT     HR 386
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević UDK 630* 188 (001)
Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu     pdf    TXT     HR     EN 387
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić UDK 630* 442 (001)
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška     pdf    TXT     HR     EN 399
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović UDK 630* 812
Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 411
 
STRUČNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188
FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 421
Kapec, D. UDK 630* 424 + 429 + 48 (Quercus robur L.)
Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”     pdf    TXT     HR     EN 425
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis Pall.)     PDF    TXT 444
Kranjčev, Radovan
Gospina papučica     PDF    TXT 445
Kranjčev, Radovan
Orhidejski noviteti u Istri     PDF    TXT 446
Kranjčev, Radovan
Drežnički lug i Drežnica     PDF    TXT 448
Kranjčev, Radovan
Stajničko i Crnač polje     PDF    TXT 450
Kranjčev, Radovan
Oko Pridvorja u Konavlima     PDF    TXT 452
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Josip
Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 454
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, Alojzije
Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije     PDF    TXT 457
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
Međunarodna konferencija o nanotehnologiji     PDF    TXT 461
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vlainić, Oliver
Ivo Franjković     PDF    TXT 464
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – 8. tradicionalna izložba     PDF    TXT 465
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip, Damir Delač
Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće     PDF    TXT 467
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 472
ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 19. rujna 2006. god. u prostorijama HŠD-a

Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav Benko, Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Zoran Đurđević, Dubravko Hodak, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić, dipl. ing., mr. sc. Josip Malnar, dr. sc. Josip Margaletić, Ivan Matasin, dipl. ing., akademik Slavko Matić, mr. sc., Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Emilija Seidl dipl. ing., Krunoslav Szabo dipl. ing. Dražen Štrković dipl. ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing.
Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., dr. sc. Ivica Grbac, dr. sc. Branimir Prpić.

Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević utvrdio je kvorum i pozdravio sve nazočne zahvalivši se na odazivu. Svima novoizabranim članovima Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a čestitao je na izboru izrazivši želju da ubuduće uspješno surađuju. Posebno se zahvalio prethodnicima na čelu s akademikom Matićem na uspješnom vođenju Šumarskoga društva. Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj

Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a i 110. redovite izborne skupštine HŠD-a.
2. Obavijesti.
3. Aktualna problematika.
4. Europski dani biomase regija.
5. Izvršenje programa rada i polugodišnje financijsko izvješće.
6. Šumarski list i ostale publikacije.
7. Slobodna riječ.

Ad 1.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a i 110. redovite izborne skupštine HŠD-a objavljen je u Šumarskom listu 5–6/2006. godine i na njega nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen.

Ad 2.
1. Tajnik HŠD-a Damir Delač izvijestio je o ishodovanju rješenja od Gradskog ureda za opću upravu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, i to novoizabranog predsjednika društva mr. sc. Petra Jurjevića kao osobe ovlaštene za zastupanje HŠD-a i izmjene Statuta usvojenih na 110. redovitoj izbornoj skupštini HŠD-a.
2. 9–13. srpnja delegacija HŠD-a (Dundović i Delač) sudjelovala je na simpoziju CARMEN-a, Bavarske udruge za korištenje obnovljivih energetskih resursa, u Wuerzburgu. Mr. sc. Dundoviću dodijeljeno je specijalno priznanje CARMENA-a, kao predsjedniku Hrvatske udruge za biomasu.
3. HŠD kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu poslalo je zahtjev za učlanjenje u Europsku udrugu za biomasu. Očekujemo pozitivno rješenje.
4. 7. srpnja izglasane su izmjene i dopune Zakona o šumama. Vezano na Zakon o šumama u tijeku je izrada više podzakonskih akata – pravilnika (pravilnik o uređivanju šuma, pravilnik o čuvanju šuma i dr.).
5. Odlukom Vlade osnovana je Šumarska savjetodavna služba, a za ravnateljicu je predložena Suzana Trninić, dipl. ing., djelatnica MPŠVG.
6. Donešen je prijedlog Statuta Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Osnivačka Skupština komore predviđena je za 27. rujna 2006. godine.
7. Šumarski list izabran je od Elseviers Bibliografic Databases, vodećeg časopisa iz područja poljoprivredno-šumarskih znanosti, biologije i okoliša, za indeksiranje u njihovoj bazi podataka. Mole da im dostavimo sve ovogodišnje primjerke Šumarskoga lista, kao i sve buduće. Poslali smo im potvrdno pismo i dosadašnje brojeve časopisa.
8. Zbog velikog interesa čitatelja Šumarskoga lista od kolega iz HŠD-a Mostar, primili smo zamolbu za povećanje doniranih primjeraka sa 160 na 220 komada. Upravni odbor odobrio je ovu zamolbu.
9. Proslijeđena nam je obavijest o početku magistarskog studija iz šumarske ekonomike i politike u sklopu FOPER projekta. Studij će trajati 4 semestra i odvijat će se u Sarajevu i Beogradu. Studij je bio ponuđen i Šumarskom fakultetu u Zagrebu, međutim Fakultetsko vijeće, ne nalazeći interes s obzirom na program i koncepciju, nije prihvatilo ponudu.

Ad 3.
1. Povjerenstvo za izradu Imenika hrvatskih šumara u digitalnom obliku (Meštrić, Bakran, Vlainić, Jakovac i Delač) izradilo je upitnik s osnovnim podacima koji će se u referadi podijeliti diplomantima Šumarskoga fakulteta. Na taj način mladi kolege ući će u evidenciju imenika, što je do sada bio problem.
2. Radi što kvalitetnije evidencije članstva HŠD-a napravljen je kompjuterski program. Pomoću njega moći će se lakše i brže ažurirati sve eventualne promjene članstva te unijeti više podataka o svakom pojedincu. Program je napravio i prezentirao kolega Meštrić, koji će obučiti članove svakog ogranka zadužene za evidenciju o njegovu korištenju.
3. Nakon raspisivanja natječaja za izvođenje radova na uređenju dvorišta i dvorišnog dijela pročelja zgrade Šumarskoga doma, povjerenstvo u sastavu Matić, Dundović, Marković, Jakovac, Halapija i Delač, kao najpovoljnijeg ponuditelja za sve radove odabralo je tvrtku Gradnjaprojekt-Zagreb d.o.o., Zagreb, T. Brezovačkoga 6. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.255.011,20 kuna + PDV. Dio sredstava od 480.000,00 kuna osiguran je na ime dugovanja IMO-a, dok će se ostatak namiriti iz rezerviranih sredstava za ovu i iduću godinu.
4. Tijekom kolovoza izmijenjen je glavni električni kabel između podrumskoga dijela i I kata zgrade. Skela koja će biti postavljena zbog fasaderskih radova na dvorišnom pročelju iskoristit će se za postavljanje vertikala gromobrana. Naime, zgrada Šumarskoga doma nema gromobrane i sada je najpovoljnije vrijeme za postavljanje istih.
5. Odvjetnički ured Kos koji zastupa HŠD pokrenuo je postupak deložacije Fakulteta kemijskog inžinjerstva zbog poznatog razloga neplaćanja zakupnine.
6. U srpnju 2007. godine ističe Ugovor o najmu prostora potpisan s Hrvatskim šumama d.o.o. Kako su isti najavili napuštanje prostora Šumarskoga doma potrebno je razgovarati s njihovim menagemantom o daljnjim namjerama vezanim za najam prostora i pripremiti se za potpisivanje novog Ugovora o najmu.
7. Primili smo pismo prof. dr. sc. Josipa Marušića s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u kojemu se suprotstavlja stavovima HŠD-a u vezi s izgradnjom Višenamjenskoga kanala Dunav-Sava, iznesenim na Okruglom stolu u Vukovaru, kao i na Izbornoj skupštini HŠD-a. Zaključak Upravnog odbora je da HŠD čvrsto stoji iza iskazanih stavova o izgradnji VKDS. Predloženo je da se uputi podrška Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode u njihovom zahtjevu za ukidanja Rješenja Državne uprave za zaštitu prirode o prihvatljivosti za okoliš zahvata višenamjenskog kanala Dunav-Sava od 16. ožujka 1999. godine i dopuna Studije procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat “Višenamjenskog kanala Dunav-Sava” upućeno gosp. Zoranu Šikiću, pomoćniku ministra u Upravi za zaštitu prirode, Ministarstva kulture. Isto tako predloženo je da HŠD uputi istom Naslovu svoj zahtjev za ukidanje navedenoga rješenja.
8. Primljeno je pismo od kolege Željka Perkovića, dipl. ing. šum., upravitelja šumarije Klana i člana županijske skupštine Primorsko-goranske županije, u kojemu se zahvaljuje na dosadašnjoj podršci iskazanoj od HŠD-a, u svojim nastojanjima za izmjene prostornog plana PGŽ. Naime, postojećim prostornim planom uvelike se smanjuje površina gospodarskih šuma, a u njega su uvrštene kao zaštićeni objekti brojne šume i šumske površine kojima su šumari uspješno gospodarili. Pošto Hrvatske šume d.o.o. raspolažu znanjem i kapacitetima za uspješno gospodarenje s ispunjenjem svih višekorisnih funkcija šume, s razlogom postavlja pitanja da li će novi gospodar, obzirom na okolnosti, to isto moći činiti.
9. Proslijeđeno nam je pismo prirodoslovnoga društva “Drava”, “Dravske lige” i “Zelene akcije” upućeno direktoru Hrvatskih voda Slavku Rajnoviću, u kojemu prosvjeduju zbog iskapanja šljunka iz korita rijeke Drave kraj Pitomače i uništenja spruda unutar Zaštitnoga krajolika Jelkuš.
10. Prema planiranim aktivnostima HŠD-a za 2006. godinu obilježit će se 100 godišnjica rođenja akademika Anića. Tom prilikom 19. listopada održat će se u prostorijama Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Savjetovanje o izvršenom petogodišnjem programu istraživanja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskoga instituta Jastrebarsko i Instituta za krš Split, naručenih i financiranih od Hrvatskih šuma d.o.o.
11. Primili smo poziv od talijanskih kolega da 15. listopada u okviru manifestacije “Praznik šume” organiziramo u Tarvisiu štand, kojim bi predstavili šumarstvo Istre i Gorskog kotara.

Ad 4.
Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu mr. sc. Josip Dundović izvijestio je o aktivnostima društva vezanim za obilježavanje Europskih dana biomase regija. U Našicama je 8. rujna održan okrugli stol na temu “Obnovljivi izvori energije, biomasa, bioplin i biodizel”. U Gospiću 6. listopada održat će se prezentacije Centraliziranoga toplinskog sustava na biomasu Gospić i prve hrvatske toplane na biomasu u Ogulinu. Tom prilikom voditeljima Uprava šuma Gospić i Ogulin bit će uručene plakete Zelene točke, kao pretečama buduće transverzale toplana na biomasu “16 Uprava šuma 16 toplana na biomasu”.
Na području Park šume Golubinjak 7. listopada održat će se prezentacija opreme za pridobivanje i korištenje biomase.

Ad 5.
Tajnik HŠD-a izvijestio je da su sve planirane aktivnosti i ostvarene te obrazložio polugodišnje financijsko izviješće, priloženo uz poziv i objavljeno kao prilog ovog zapisnika. Izviješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 6.
Zbog odsutnosti glavnoga urednika Šumarskoga lista prof. Prpića izviješće je podnio tehnički urednik Jakovac. Izvijestio je da je dvobroj 7–8 pred tiskanjem dok je suplementum ŠL “Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unaprjeđenja” otisnut i uskoro će biti distribuiran.

Ad 7.
1. Hranislav Jakovac, predsjednik ogranka Zagreb upozorio je na zastoj aktivnosti započetih prije nekoliko godina, kada je predviđeno da svaki ogranak predloži zaslužne šumare sa svoga područja, kako bi im se na za njih karakterističnim lokalitetima podigla prigodna spomen obilježja. Tu aktivnost svakako je potrebno nastaviti, u čemu ga je podržao i akademik Matić.
2. Stjepan Blažičević, predsjednik ogranka Požega predložio je da sjednice Upravnog odbora HŠD-a povremeno održimo na terenu po ograncima. Vlatko Petrović, predsjednik ogranka Sisak predložio je da iduću sjednicu Upravnog odbora HŠD-a održimo na području UŠP Sisak što je prihvaćeno.
3. Upravni odbor HŠD-a podržava sve inicijative i aktivnosti ogranaka, posebice u svezi međunarodne suradnje, no uz preporuku da, kada su ogranci domaćini gostima iz inozemstva, koji su značajni predstavnici šumarstva dotične države, treba svakako uključiti i središnjicu HŠD-a.

Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum. v. r.

Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.
 
IN MEMORIAM
     
Pelcer, Zvonimir, Alojzije Frković
Aleksandar Vernak, (1921–2006)     PDF    TXT 475

                UNDER CONSTRUCTION