broj: 9-10/2006        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ČEMU SLUŽE NAŠI NACIONALNI PARKOVI     PDF    TXT     HR 386
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević UDK 630* 188 (001)
Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu     pdf    TXT     HR     EN 387
Sažetak: U radu se fitocenološki analiziraju mješovite sastojine jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u vinodolskom zaleđu. Iako su već istraživane (Rac 1995) u fitocenološkom smislu je izostala cjelovita analiza i usporedba s ostalim područjima Hrvatske. Zajednica je predstavljena s deset snimaka načinjenih u očuvanijim i suvislijim kompleksima na približno 250 ha njezina rasprostranjenja i nadmorskim visinama od 700 do 900 m. Ukupno su registrirane 84 vrste, prosječno po snimci 41, a njihova sociološka pripadnost relativno je složena, što su pokazala i prijašnja istraživanja na Biokovu (Trinajstić 1983, 1987). U odnosu na biokovske sastojine zabilježene su 54 nove vrste, a izostaje 46, među njima Pulmonaria visianii i Lonicera alpigena izdvojene kao svojstvene vrste asocijacije. U sloju drveća dominira Abies alba, podstojno i Ostrya carpinifolia, a u sloju grmlja pridolaze 34 vrste, bujnošću dominiraju one termofilne svojstvene za red Quercetalia pubescentis. U sloju prizemnog rašća prevladavaju mezofilne vrste reda Fagetalia i sveze Aremonio-Fagion i termofilna vrsta Sesleria autumnalis. Također je za vinodolske sastojine specifičan pridolazak hrasta kitnjaka i nekih drugih vrsta slabije izražene socijalne pripadnosti i mezofilnoga karaktera.
Sastojine zajednice Ostryo-Abietetum su uglavnom zaštitne panjače trajno otvorenog sklopa i obrasta uglavnom oko 50 %.
Ključne riječi: ekološki uvjeti.; florni sastav; Ostryo-Abietetum; vinodolsko zaleđe
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić UDK 630* 442 (001)
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška     pdf    TXT     HR     EN 399
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović UDK 630* 812
Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 411
 
STRUČNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188
FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 421
Kapec, D. UDK 630* 424 + 429 + 48 (Quercus robur L.)
Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”     pdf    TXT     HR     EN 425
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis Pall.)     PDF    TXT 444
Kranjčev, Radovan
Gospina papučica     PDF    TXT 445
Kranjčev, Radovan
Orhidejski noviteti u Istri     PDF    TXT 446
Kranjčev, Radovan
Drežnički lug i Drežnica     PDF    TXT 448
Kranjčev, Radovan
Stajničko i Crnač polje     PDF    TXT 450
Kranjčev, Radovan
Oko Pridvorja u Konavlima     PDF    TXT 452
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Josip
Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 454
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, Alojzije
Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije     PDF    TXT 457
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
Međunarodna konferencija o nanotehnologiji     PDF    TXT 461
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vlainić, Oliver
Ivo Franjković     PDF    TXT 464
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – 8. tradicionalna izložba     PDF    TXT 465
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip, Damir Delač
Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće     PDF    TXT 467
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 472
 
IN MEMORIAM
     
Pelcer, Zvonimir, Alojzije Frković
Aleksandar Vernak, (1921–2006)     PDF    TXT 475

                UNDER CONSTRUCTION