broj: 9-10/1997        pdf (24,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199709 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Kako obilježiti dan našega šumskoga bogatstva i struke     PDF    TXT     HR 461
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Anić, I., Oršanić, M. UDK 630* 233 + 913.001
Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana     pdf    TXT     HR     EN 463
Čavlović, J., Marović, T. UDK 630* 569 (001)
Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO "Sljeme"     pdf    TXT     HR     EN 473
Sažetak: Glede činjenice da je jela vrsta koja s bukvom i smrekom tvori vrlo vrijedne preborne šume (8 od ukupne šumske površine u Hrvatskoj), zabrinjava činjenica koja se ogleda u promjeni konstitucije prebornih sastoj ina na štetu jele. To je smanjenje udjela jele u omjeru smjese, izostanak prirodnog pomlađivanja te narušavanje normalne preborne strukture.

U fakultetskoj šumi Sljeme utvrđene su značajne razlike u konstituciji među prebornim sastojinama koje se nalaze ispod i iznad 700 m nadmorske visine. Cilj je bio utvrditi kako su se te razlike u konstituciji prebornih sastojina jele odrazile na odnose prirašćivanja stabala jele među navedene dvije skupine sastojina.

Temeljem mjerenja u sastojinama ispod 700 m n. v. te u sastojinama iznad 700 m n. v. dobivene su sljedeće spoznaje:

S obzirom na omjer smjese vrsta drveća, pravilnost preborne strukture te stanje pomlađivanja, u sastojinama ispod 700 m n.v. postoje mnogo bolji uvjeti za rast i razvoj jelovih stabala.

Prosječno vrijeme prijelaza stabala jele za šumu kao cjelinu u sastojinama ispod 700 m n.v. iznosi II godina, a u sastojinama iznad 700 m n.v. iznosi 18 godina.

Jača ovisnost debljinskog prirasta o prsnom promjeru pojavila se kod izjednačenja debljinskog prirasta pomoću parabole drugog reda nego pomoću pravca, i to u oba promatrana slučaja. Uočljiva je posebno velika razlika debljinskog prirasta srednjedebelih stabala među dvije skupine promatranih sastojina.

Godišnji volumni tečajni prirast za jelu u sastojinama iznad 700 m n.v. iznosi 2,17 mVha, dok je u sastojinama ispod 700 m n.v. taj prirast 5,68 m´/ha.

Temeljem podataka o vremenu prijelaza, debljinskom i volumnom prirastu, općenito se može reći da za jelu nepovoljnija konstitucija prebornih sastojina iznad 700 m n. v. u odnosu na sastoj ine ispod 700 m n. v., odrazila se na izrazito slabije prirašćivanje jelovih stabala i u apsolutnom i u relativnom iznosu.
Ključne riječi: preborne sastojine jele; vrijeme prijelaza; debljinski prirast; volumni prirast
Štefančić, A. UDK 630* 325 + 859 (001)
Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip     pdf    TXT     HR     EN 479
Hitrec, V. UDK 519.24 + 630*
Stohastika u znanstvenim istraživanjima, Problemi - Nerazumijevanja - Opasnosti     pdf    TXT     HR     EN 499
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rubić, G. UDK 630* 231 + 232 : 232.31
Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Vinkovci     pdf    TXT     HR     EN 507
Tomašević, A. UDK 630* 919 + 630* 11 +233
Povijest pošumljavanja na otoku Visu     pdf    TXT     HR     EN 515
Gračan, J. UDK 630* 231
Koliko su prirodne Austrijske šume     pdf    TXT     HR     EN 527
Frković, A. UDK 630* 159
60 godina privremene CIC formule za ocjenjivanje rogova srnjaka     pdf    TXT     HR     EN 533
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Srebrna plaketa "INOVA 97" dr. sc. J. Medvedoviću     PDF    TXT 538
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Serdarušić, A.
Primjedbe na "Zaključke 101. skupštine HŠD-a održane 9. svibnja 1997. godine" (1)     PDF    TXT 539
Pojašnjenja (2, 3)     PDF    TXT 540
radničko vijeće
Dopis upućen Vladi RH (4)     PDF    TXT 541
Hodić, I.
Postaju li upitna temeljna načela šumarstva i smisao osnivanja J. P.     PDF    TXT 543
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Mikloš, I.
Drugi kongres europskog šumarskog udruženja "Pro silva"     PDF    TXT 545
Franjić, J.
6. Kongres biologa Hrvatske     PDF    TXT 546
Kajba, D.
Četvrti sastanak Euforgen Populus nigra mrežnog plana održanog u Geraardsbergenu (Belgija)     PDF    TXT 549
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Vondra, V.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon (HŠŽL), Svezak 2. (G - K), Zagreb 1997.     PDF    TXT 550
Piškorić, O.
Gozdarski vestnik br. l i br. 2 1997.     PDF    TXT 552
Piškorić, O.
O proslavi Hrvatskoga šumarskog društva u časopisu Erdészeti Lapok     PDF    TXT 553
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Gračan, J.
Suradnja s Mađarskom     PDF    TXT 554
Gračan, J.
Izaslanstvo Volcanic centra iz Izraela u Hrvatskoj     PDF    TXT 559
 
AKTUALNO
     
Muvrin, D.
Održivi razvoj gorsko planinskih područja - EUR, eko usmjereni razvoj     PDF    TXT 560
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Oleg Antonić     PDF    TXT 562
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Pavelić, D.
Aktivnost Š.D. Karlovac     PDF    TXT 564
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA
     
Getz, D.
Dvorac u Bilju sjedište javne ustanove "Park prirode Kopački rit"     PDF    TXT 564
 
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA
     
Piškorić, O.
Deforestacija u tropskom pojasu od 1980. do 1990. godine     PDF    TXT 566
 
IZ DNEVNOG TISKA
     
Hina
Prva hrvatska zoološka knjiga     PDF    TXT 566
 
IN MEMORIAM
     
Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D.
Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997)     PDF    TXT 567
Stojković, M.
Pavao Vojt, dipl. inž. (1922-1997)     PDF    TXT 575
 
ERRATA CORRIGE
     
Errata corrige     PDF    TXT 576

                UNDER CONSTRUCTION