broj: 9-10/1960        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Horvat Ivo
Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava crne johovine     PDF    TXT     EN 273
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Šarić Ana, Milatović Ivanka
Pokus suzbijanja rđe topola u šumskom rasadniku Banova Jaruga     PDF    TXT     EN 290
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bojanin Stevan
O utrošku vremena kod radova na smolarenju i određivanje troškova radne snage     PDF    TXT     EN 292
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lončar Ilija
Uzroci degradacije sastojina     PDF    TXT     EN 307
 
PEDOLOGIJA
     
Kalinić Mirjana
Prilog poznavanju šumskih tala Bosutskog područja     PDF    TXT     EN 317
 
SAOPĆENJA
     
Zaključci Saveza ITŠIDDIJ o nekim negativnim pojavama u vezi sa izradom investicionih programa i projekata u industriji drveta i šumskoj privredi     PDF    TXT 331
Anić Milan
Sjećanje na dva glasovita Čehoslovaka — prof. Konšela i Nemeca     PDF    TXT 333
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević Josip
P. Fukarek — Prilog poznavanju crnog bora     PDF    TXT 334
Knežević Đuro
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 335
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đuro
Gospodarenje šumama u SAD     PDF    TXT 338
Knežević Đuro
Osobitosti šumoprivrede Poljske     PDF    TXT 341
Anić Milan
Anali Akademije šumarskih nauka u Firenci     PDF    TXT 342
Anić Milan
Talijanski Nacionalni savjet za naučni rad (Centar za proučavanje pitomog kestena)     PDF    TXT 343

                UNDER CONSTRUCTION